Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De definitieve aangiften voor 2016 en 2017 zijn in 2019 ingediend evenals de voorlopige aangifte 2018 en 2019.

Met de belastingdienst is de afstemming voor de uitgangspunten van de aangiften gemaakt en kan de VastStellingsOvereenkomst (VSO) voor de Grondexploitaties op termijn worden afgewikkeld 

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 6 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Programma 1. Gebiedsgericht werken 4.899 4.538 361
Programma 2. Economie en vastgoed 2.150 2.156 -6
Programma 3. Veiligheid en handhaving 1.924 1.945 -20
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 3.505 3.762 -258
Programma 5. Werk en inkomen 16.338 16.605 -267
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 16.541 15.929 612
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 19.147 17.936 1.211
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.844 10.834 -991
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 4.033 4.172 -139
Programma 10. Bouwen en wonen 17.861 11.116 6.745
Programma 11. Financiën en belastingen 15.701 15.578 123

Programma 2. Economie en vastgoed (€ 6.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben betrekking op de gas- en elektriciteitskosten van de markten (€ 6.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 3. Veiligheid en handhaving (€ 20.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben betrekking op de gemeentelijke bijdrage van het VRBZO (€ 15.000,-) en overige brandweergerelateerde kosten (€ 5.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking (€ 258.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben betrekking op de voorziening Wethouderspensioenen. De hoogte ervan wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. De forse daling van de rekenrente leidt tot een aanzienlijke toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 428.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd (€ 318.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 5. Werk en inkomen (€ 267.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft betrekking op de bijstandsverlening (€ 172.000,-) en bijzondere bijstand (€ 142.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu (€ 991.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op openbaar groen (€ 107.000,- zijnde: nieuw contract Senzer en stortkosten), afval (€ 484.000,- zijnde restafval, PMD en milieustraat) en milieubeheer (€ 390.000,- zijnde: ongediertebestrijding, vooruit ontvangen klimaatgelden en kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaai ). Overig: € 10.000,-. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer (€ 139.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op de verkeer en vervoer (€ 117.000,- zijnde: extra onderhoud door werkzaamheden nutsbedrijven, bladkorven, stortkosten en kapitaallasten). Daarnaast gaat het om de doorbelaste kosten I&A naar dit taakveld, maar dit is slechts een verschuiving tussen programma's (€ 15.000,-). Overig: € 7.000,-. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

Aanbesteding verbouwing gemeentehuis
Eind 2016 is gestart met de aanbesteding voor het verbouwen van het gemeentehuis. Het college heeft in december 2016 hiervoor ingestemd met de inkoopstrategie. In maart 2017 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen en gekozen voor de bouw van een multifunctionele vergaderruimte in het gemeentehuis. Op basis daarvan heeft het college in april 2017 ingestemd met een gewijzigde inkoopstrategie, waarin deze uitbreiding is verwerkt. De aanbesteding is daarop in november 2017 opnieuw opgestart. Wederom is gekozen , conform het inkoopbeleid van de gemeente voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met dezelfde partijen.

Op 31 januari 2018 zijn de inschrijvingen ingediend. De inschrijfsom van de winnende inschrijving lag beduidend hoger dan de geraamde opdrachtwaarde in de inkoopstrategie, maar onder de Europese drempelwaarde, zoals die op het moment van de aanbesteding gold. Op 2 maart 2018 is een overeenkomst gesloten met een opdrachtwaarde van € 5.496.000,-. Naast de opdrachtwaarde heeft het bouwbedrijf extra bedragen gefactureerd. Ondanks dat totale kosten daarmee boven de Europese aanbestedingsgrens komen, is de aanbesteding rechtmatig. Dit omdat op grond van het inkoopbeleid van de gemeente, hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet 2012 en voorschrift 3.4 A van de Gids Proportionaliteit een weloverwogen keuze is gemaakt voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Gasloos uitvoeren gemeentehuis
In juli 2018 heeft de gemeenteraad, op grond van het nieuwe coalitieakkoord, gesteund door het feit dat de rijksoverheid in juni 2018 heeft besloten om gasloos bouwen als norm te nemen, besloten dat het nieuwe gemeentehuis alsnog gasloos moet worden uitgevoerd. Voor de uitvoering is een krediet van € 840.000,- beschikbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan is de gemeente in overleg gegaan met het bouwbedrijf waaraan de verbouwing is gegund en die ook al was opgestart. Op grond van de door hen uitgebrachte offerte heeft het college in oktober 2018 besloten om de opdracht tot het alsnog gasloos maken toe te wijzen aan hetzelfde bouwbedrijf. Deze wijziging is niet gepubliceerd, maar op grond van de Aanbestedingswet 2012 leidt dat niet tot een onrechtmatigheid.

De aanvullende opdracht van het gasloos maken, maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke opdracht van de verbouwing van het gemeentehuis. De Aanbestedingswet 2012 biedt in artikel 2.163 en verder een aantal mogelijkheden om opdrachten te wijzigen zonder dat er sprake is van een wezenlijke wijziging waardoor een plicht tot heraanbesteden ontstaat. Uit dit artikel blijkt dat:
• daarvoor sprake moet zijn van aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden;
• die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken;
• een verandering van opdrachtnemer om economische redenen niet mogelijk zijn omdat dat leidt tot een aanzienlijke kostenstijging voor de gemeente;
• de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Achteraf is er onduidelijkheid ontstaan of met de opdracht tot het alsnog gasloos maken terecht beroep gedaan kon worden op artikel 2.163 van de Aanbestedingswet 2012.

Dat had betekend dat, na de uitbreiding met het gasloos maken van het gemeentehuis, voor de totale verbouwing van het gemeentehuis een nieuwe Europese aanbesteding doorlopen had moeten worden.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 4.267.000
Realisatie 2019 3.941.000
Saldo excl. mutaties reserves 326.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 326.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbare orde en veiligheid
Overige verschillen < € 25.000,- 5.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid 5.000
Lasten openbare orde en veiligheid
Buurtpreventie I 25.000
Het budget is sinds 2019 opgehoogd om meer initiatieven te kunnen realiseren. Er zijn wel extra initiatieven ontwikkeld, maar een flink deel daarvan heeft een langere aanlooptijd en wordt pas in 2020 gerealiseerd (met budget dat reeds in 2020 beschikbaar is gesteld).
Overige verschillen < € 25.000,- 14.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid 39.000
Baten samenkracht en burgerparticipatie
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 9 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -38.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie -38.000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie
Wijkaccommodaties I 46.000
Er waren in 2019 geen specifieke omstandigheden aan de orde die extra geld kostten. Dit jaar is daarom alleen de basissubsidie betaald.
Wmo AWBZ Coördinatie zorgdienst bij wonen met zorg I 68.000
Op deze post worden subsidies voor algemene voorzieningen in het kader van de Wmo geboekt. Eén van de oorzaken van dit verschil is enkele terugvorderingen van subsidies over het jaar 2018 voor in totaal een bedrag van ruim € 10.000,-. Het restant is niet aangewend voor initiatieven, maar voor 2020 zijn deze middelen al bestemd (met budget dat reeds in 2020 beschikbaar is gesteld). Het resultaat van deze post wordt meegenomen in de verantwoording van het sociaal domein (sociaal domein overig).
Collectieve maatschappelijke dienstverlening I 49.000
Het beschikte bedrag voor 't Saam is € 58.000,- in 2019. Uiteindelijk is er € 49.435,- betaald, omdat er een verrekening heeft plaatsgevonden met betrekking tot niet betaalde huur (2017 -2018) door 't Saam. Daarnaast zijn er door de LEV-groep minder extra trainingen aangeboden in 2019. Voor 2020 worden hier concrete afspraken over gemaakt met de LEV-groep en het CMD. Daarnaast resteert een bedrag van € 12.000,- op deze post wat in de afgelopen twee jaren niet is aangewend. Het is niet met zekerheid te zeggen dat deze onderbesteding een structureel karakter heeft. Als dit zo is nemen we dit mee in de tussentijdse rapportage in 2020.
Collectief vervoer I -25.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Preventief jeugdbeleid I 89.000
In 2019 is de focus en capaciteit gegaan naar de opzet van de Taskforce sociaal domein. Hierdoor was er minder capaciteit beschikbaar om in te zetten op het project True Friend (preventie radicalisering). Het gevolg is dat de begrote € 20.000,- niet is ingezet. Daarnaast is de subsidie voor Ouderschap à € 48.000,- niet aangevraagd door Stichting Het Vergeten Kind, doordat de focus lag op het ontwikkelen van het concept ‘Ouderwijzer’. Deze kosten worden gedragen door Stichting Het Vergeten Kind zelf. Voor het jaar 2020 worden de middelen voor ouderschap aangewend voor een ouderschapscoördinator (met het hiervoor reeds beschikbaar gestelde budget in 2020). Tot slot is er in 2019 minder gebruik gemaakt van financiële middelen die waren begroot voor o.a. scholing signalering kindermishandeling en uitvoeringsbudget jongerenraad en is besloten om de organisatie van het event Jongerengemeenteraad in samenwerking met het Strabrecht College uit te stellen naar 2020 (met budget dat reeds in 2020 beschikbaar is gesteld).
Jeugdbeleid I 48.000
Zie toelichting sociaal domein (sociaal domein overig).
Wijkverenigingen I 25.000
Uit dit budget wordt een groot aantal subsidies aan wijkverenigingen bekostigd. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er geen zaken aan de orde zijn geweest die tot incidentele uitgaven hebben geleid.
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid I 43.000
De onderbesteding wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken: - Enkele activiteiten, waaronder de aanpak van eenzaamheid en de uitwerking van een lange termijn strategie voor de omgeving St. Jozefplein - speeltuin De Viking, zijn in overleg met de belanghebbenden uitgesteld tot een later moment. De wens is om eerst duidelijkheid te hebben over het project St. Jozefkerk en De Bleekvelden (€ 22.000,-). - De lantaarnpalen en armaturen zijn pas in januari 2020 geleverd door problemen bij de leverancier (€ 6.000,-). De kosten hiervan betalen wij uit dit budget, omdat het gaat om specifieke verlichtingswensen buiten het reguliere openbare verlichtingsplan om. - De aanpassing van de uitrit-inrit Vogelpoelstraat is lager uitgevallen dan begroot (€ 7.000,-). - Overige verschillen (€ 8.000,-).
Overige verschillen < € 25.000,- -1.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie 342.000
Indirecte baten en lasten
Doorbelaste kosten I&A I -22.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Openbare orde en veiligheid (-€ 22.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Totaal 326.000

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 268.000
Realisatie 2019 244.000
Saldo excl. mutaties reserves 24.000
Mutaties reserves (saldo) 164.000
Verklaring van het saldo 188.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten economische ontwikkeling
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten economische ontwikkeling 0
Lasten economische ontwikkeling
Overige verschillen < € 25.000,- 15.000
Totaal lasten economische ontwikkeling 15.000
Baten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen 0
Lasten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- -7.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen -7.000
Baten economische promotie
Toeristenbelasting I 46.000
In de 1e tussentijdse rapportage 2019 zijn de begrote opbrengsten uit toeristenbelasting met € 120.000,- verhoogd. Desondanks zijn de werkelijke opbrengsten nog € 46.000,- hoger uitgevallen dan de begroting na wijziging. In 2020 zal blijken of er sprake is van een structurele trend. Zo ja, dan stellen wij de begrote opbrengst (weer) bij via de tussentijdse rapportage.
Overige verschillen < € 25.000,- -9.000
Totaal baten economische promotie 37.000
Lasten economische promotie
Overige verschillen < € 25.000,- -20.000
Totaal lasten economische promotie -20.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 165.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Recreatie en toerisme (€ 103.000,-); - Reserve Centrummanagement (-/- € 5.000,-); - Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - ter hoogte van Plus (€ 15.000,-), dekkingsreserve Herinrichting Langstraat (€ 13.000,-), dekkingsreserve Herinrichting Bogardeind (€ 12.000,-), dekkingsreserve Bogardeind-Gijzenrooise weg (€ 17.000,-) en overige € 10.000,-.
Afronding -2.000
Totaal 188.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 1.846.000
Realisatie 2019 1.862.000
Saldo excl. mutaties reserves -16.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -16.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen < € 25.000,- 4.000
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer 4.000
Lasten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen < € 25.000,- -20.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer -20.000
Indirecte baten en lasten
Totaal -16.000

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 2.985.000
Realisatie 2019 3.176.000
Saldo excl. mutaties reserves -191.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -191.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten bestuur
Overige verschillen < € 25.000,- -9.000
Totaal baten bestuur -9.000
Lasten bestuur
Salariskosten college van burgemeester en wethouders I 64.000
De onderbesteding moet in relatie worden gezien met de overige salarisgerelateerde baten en lasten in programma 11.
Bestuurlijke samenwerking I 131.000
Het voordeel bestaat uit de resultaten van: • Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): € 9.000,- door lagere kosten dan begroot; • Metropoolregio Eindhoven (MRE): € 113.000,- door lagere kosten dan begroot (€ 22.000,-), niet besteed budget voor de overdracht van taken (€ 47.000,-) en batig saldo over 2018 (€ 44.000,-); • Rijk van Dommel en Aa: € 9.000,- door een stopgezette bijdrage.
Overige verschillen < € 25.000,- -13.000
Totaal lasten bestuur 182.000
Baten burgerzaken
Burgerlijke stand I 28.000
De meeropbrengsten hebben te maken met het onverwacht grote aantal aanvragen Naturalisatie van met name mensen uit Syrië en Engeland. Ter vergelijking: in 2018 43 aanvragen naturalisatie en in 2019 87.
Reisdocumenten I 26.000
Vanaf maart 2019 geldt er een paspoortdip, omdat reisdocumenten vanaf maart 2014 10 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar. In 2019 bleef het aantal aanvragen hoger dan de verkregen prognose vanuit het Ministerie. Ondanks de bijstelling via de tussentijdse rapportage hebben wij € 26.000,- aan extra inkomsten ontvangen.
Overige verschillen < € 25.000,- 22.000
Totaal baten burgerzaken 76.000
Lasten burgerzaken
Rijbewijzen I -32.000
Jaarlijks ontvangen gemeenten van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) een prognose van de te verwachten vernieuwingen in het komende jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gemaakt voor de baten en lasten. Net als bij de reisdocumenten was het aantal rijbewijsaanvragen hoger dan verwacht. De te verwachte extra baten zijn tussentijds bijgesteld, maar de lasten (= afdrachten leges aan het Rijk) niet.
Overige verschillen < € 25.000,- 20.000
Totaal lasten burgerzaken -12.000
Indirecte baten en lasten
Voorzieningen I -318.000
De hoogte van de voorziening Wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. Deze forse daling van de rekenrente leidt tot een aanzienlijke toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag € 428.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd.
Doorbelaste kosten I&A I -108.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Bestuur (-€ 12.000,-) en Burgerzaken (-€ 96.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding -2.000
Totaal -191.000

Programma 5. Werk en inkomen

5. Werk en inkomen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 6.558.000
Realisatie 2019 6.880.000
Saldo excl. mutaties reserves -322.000
Mutaties reserves (saldo) -10.000
Verklaring van het saldo -332.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Bijstandsverlening
In dit programma worden de inkomsten (BUIG) en een deel van de uitgaven met betrekking tot de bijstandsuitkeringen geboekt. Het totale resultaat ervan (werkelijke baten en lasten ten opzichte van de begrote baten en lasten) bedraagt -€ 254.000,- in 2019 (zie hieronder: -€ 81.978,- -/- € 171.525,-). Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat de middelen die wij (tussentijds) van het Rijk hebben ontvangen en doorgezet naar Senzer in 2019 niet volledig zijn toegewezen aan de budgetten in dit programma. Een gedeelte van het nadeel valt dus weg tegenover het voordeel op de algemene uitkering in programma 11.
Resultaat baten:
Begroot: € 9.728.880,-
Werkelijk: € 9.646.902,-
Saldo: -€ 81.978,-
Resultaat lasten:
Begroot: € 14.001.779,-
Werkelijk: € 14.173.304,-
Saldo: -€ 171.525,-
Deze posten zijn: - Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bijstandsverlening (per saldo € 105.000,-); - Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Uitvoeringskosten bijstandsverlening (per saldo -€ 849.000,-); - Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz levensonderhoud (pre)starter (per saldo -€ 97.000,-); - Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bedrijfskredieten Bbz starters (decl.) (per saldo € 24.000,-); - Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz gevestigd om niet (per saldo € 50.000,-); - Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz gevestigd rentedragend (per saldo -€ 4.000,-); - Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz renteloos (per saldo -€ 10.000,-); - Taakveld Baten en lasten Begeleide participatie: Sociale werkvoorziening (per saldo -€ 341.000,-); - Taakveld Baten en lasten Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk: Re-integratie (per saldo -€ 120.000,-); - Taakveld Baten en lasten Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk: Werkgelegenheidsprojecten (per saldo € 988.000,-).
Baten inkomensregelingen
Bijstandsverlening I 118.000
Uitvoeringskosten bijstandsverlening I 0
Bbz levensonderhoud (pre)starter I -73.000
Bedrijfskredieten Bbz starters I -19.000
Bbz gevestigd om niet I 0
Bbz gevestigd rentedragend I -81.000
Bbz renteloos I -27.000
Overige verschillen < € 25.000,- 17.000
Totaal baten inkomensregelingen -65.000
Lasten inkomensregelingen
Bijstandsverlening I -13.000
Uitvoeringskosten bijstandsverlening I -849.000
Bbz levensonderhoud (pre)starter I -24.000
Bedrijfskredieten Bbz starters I 43.000
Bbz gevestigd om niet I 50.000
Bbz gevestigd rentedragend I 77.000
Bbz renteloos I 17.000
Bijzondere bijstand I -142.000
Meer uitgaven in het kader van bijzonder bijstand. Dit wordt meegenomen in het totaal resultaat binnen het Sociaal Domein bij ‘Overig sociaal domein breed’.
Gemeentelijke Minimaregeling I 39.000
Minder uitgaven in het kader van de gemeentelijke minimaregelingen. Het resultaat hiervan wordt meegenomen binnen het Sociaal Domein bij ‘Overig sociaal domein breed’.
Overige verschillen < € 25.000,- 6.000
Totaal lasten inkomensregelingen -796.000
Baten begeleide participatie
Sociale werkvoorziening I 0
Totaal baten begeleide participatie 0
Lasten begeleide participatie
Sociale werkvoorziening I -341.000
Overige verschillen < € 25.000,- -5.000
Totaal lasten begeleide participatie -346.000
Baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Re-integratie I 0
Werkgelegenheidsprojecten I 0
Overige verschillen < € 25.000,- 1.000
Totaal baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 1.000
Lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Re-integratie I -120.000
Werkgelegenheidsprojecten I 988.000
Overige verschillen < € 25.000,- 33.000
Totaal lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 901.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -10.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van de reserve Participatie (-€ 10.000,-).
Doorbelaste kosten I&A I -17.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Inkomensregelingen (-€ 17.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Totaal -332.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 15.192.000
Realisatie 2019 14.754.000
Saldo excl. mutaties reserves 438.000
Mutaties reserves (saldo) 13.000
Verklaring van het saldo 451.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten sportbeleid en activering
Overige verschillen < € 25.000,- 5.000
Totaal baten sportbeleid en activering 5.000
Lasten sportbeleid en activering
Overige verschillen < € 25.000,- 15.000
Totaal lasten sportbeleid en activering 15.000
Baten sportaccommodaties
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten sportaccommodaties 0
Lasten sportaccommodaties
Onderhoud gebouw sportcomplex De Weijer I -57.000
De onderhoudswerkzaamheden aan sporthal De Weijer zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot (-€ 55.000,-). Verder is er meer OZB in rekening gebracht dan geraamd (-€ 2.000,-).
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 23 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -98.000
Totaal lasten sportaccommodaties -155.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Onderhoud cultureel centrum I 28.000
De werkelijk ontvangen huur voor het cultureel centrum is hoger dan begroot (+€ 28.000,-).
Overige verschillen < € 25.000,- -8.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 20.000
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Culturele verenigingen I 29.000
Dit budget omvat een groot aantal subsidies aan stichtingen en verenigingen van minder dan € 50.000,- op jaarbasis. Hierin zitten jaarlijks mutaties, doordat activiteiten en organisaties vermeerderen of verminderen. In 2019 werd hierdoor incidenteel een overschot veroorzaakt.
Overige verschillen < € 25.000,- -10.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 19.000
Baten musea
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten musea 0
Lasten musea
Overige verschillen < € 25.000,- -1.000
Totaal lasten musea -1.000
Baten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- 5.000
Totaal baten cultureel erfgoed 5.000
Lasten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- 11.000
Totaal lasten cultureel erfgoed 11.000
Baten media
Overige verschillen < € 25.000,- 1.000
Totaal baten media 1.000
Lasten media
Bibliotheek I 40.000
In het kader van terugdringing van laaggeletterdheid is vanaf 2019 structureel een bedrag van € 24.800,- door de raad beschikbaar gesteld aan bibliotheek Dommeldal. Dit maakte het door de bibliotheek gevormde bestemmingsfonds Laaggeletterdheid van € 40.000,- niet nodig. De subsidie 2018 is daarom € 40.000,- lager vastgesteld en dit bedrag is in 2019 teruggevorderd.
Overige verschillen < € 25.000,- 2.000
Totaal lasten media 42.000
Baten wijkteams
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten wijkteams 0
Lasten wijkteams
Directe salariskosten taakveld Wijkteams I -33.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 15.000
Totaal lasten wijkteams -18.000
Baten maatwerk-voorzieningen (Wmo)
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0
Lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Woonvoorzieningen I 148.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Rolstoelvoorzieningen I -31.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Directe salariskosten taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) I -60.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- -4.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo) 53.000
Baten maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdrage Wmo I -228.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Overige verschillen < € 25.000,- -4.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ -232.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18+
Dagbesteding Wmo I 45.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Huishoudelijke verzorging Wmo I 27.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Kortdurend verblijf/respijtzorg Wmo I 40.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Zelfstandig leven Wmo I 356.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
PGB Wmo Huishoudelijke hulp I -111.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
PGB Wmo Begeleiding groep I -122.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
PGB Wmo Begeleiding individueel I 144.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).
Uitvoeringskosten maatwerk Wmo I 279.000
Uit dit budget worden onder andere de uitkeringen voor CER (Compensatie Eigen Risico) / Wtcg (Wet chronisch zieken en gehandicapten) betaald. In 2019 was dit een bedrag van € 54.054,-. Ook de uitvoeringskosten voor Wmo, zoals inhuur van personeel en de evaluatie van het PlusTeam, worden uit dit budget. Het saldo op dit product wordt meegenomen in het sociaal domein (sociaal domein overig).
Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ I -38.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- -4.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 616.000
Baten geëscaleerde zorg 18+
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ 0
Lasten geëscaleerde zorg 18+
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) I 69.000
Hier worden subsidies voor partijen in het voorliggend veld geboekt, zoals GGzE De Boei en Lumens. In 2019 hebben we over de subsidie van 2018 een bedrag van € 22.500,- terug ontvangen van de GGzE (Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving). Het restant op dit product wordt meegenomen in het sociaal domein (sociaal domein overig).
Overige verschillen < € 25.000,- -14.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 55.000
Baten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- 9.000
Totaal begraafplaatsen 9.000
Lasten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- -1.000
Totaal lasten begraafplaatsen -1.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 12.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkelingen (€ 12.000,-); - Reserve Speeltuin De Viking (-€ 7.000,-); - Diverse dekkingsreserves (€ 7.000,-).
Voorzieningen I 10.000
Het betreft de verlaging van de verliesvoorziening Hofdael (€ 10.000,-).
Kapitaallasten I 2.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar product "Sportcomplex De Weijer" (€ 2.000,-).
Doorbelaste kosten I&A I -15.000
Betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Sportaccommodaties (-€ 1.000,-), taakveld Media (-€ 6.000,-) en taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (-€ 8.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding -2.000
Totaal 451.000

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 17.624.000
Realisatie 2019 16.318.000
Saldo excl. mutaties reserves 1.306.000
Mutaties reserves (saldo) 376.000
Verklaring van het saldo 1.682.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten openbaar basisonderwijs 0
Lasten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- -18.000
Totaal lasten openbaar basisonderwijs -18.000
Baten onderwijshuisvesting
Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs I 34.000
In 2019 zijn de gebruikersovereenkomsten met de twee schoolbesturen voor de Brede School De Coevering ondertekend. De jaarlijkse bijdragen voor het contractonderhoud 2015-2019 zijn met terugwerkende kracht in rekening gebracht (€ 27.000,-). Verder zijn een tweetal schade uitkeringen van de verzekering ontvangen (€ 7.000,-).
Totaal baten onderwijshuisvesting 34.000
Lasten onderwijshuisvesting
Onderhoud huisvesting basisonderwijs I -92.000
De jaarlijkse OZB voor de scholen wordt rechtstreeks bij de schoolbesturen in rekening gebracht. Deze OZB wordt uiteindelijk door de gemeente terug vergoed aan de drie schoolbesturen, terwijl dit hier niet is begroot (-€ 61.000,-). De raming staat hieronder op Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs. Verder is een aantal onderhoudscontracten voor Brede School De Coevering verantwoord (-€ 12.000,-) en deze worden gedeeltelijk weer aan de twee gebruikers van deze school door belast (+€ 8.000,-). Deze baten zijn per abuis hierboven op Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs verantwoord. Bij schoolgebouwen is de gemeente eigen risicodrager voor schades als gevolg van met name vandalisme (-€ 19.000,-). Deze kosten worden niet begroot.
Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs I 47.000
De premie voor de opstalverzekeringen van de scholen zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot (-€ 10.000,-). Verder is een onderhoudscontract voor de Brede School De Coevering verantwoord (-€ 3.000,-), die voor 2/3 deel weer bij de andere twee gebruikers in rekening wordt gebracht (zie: baten Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs). Bij schoolgebouwen is de gemeente eigen risicodrager voor schades als gevolg van met name vandalisme (-€ 10.000,-). De OZB die door de gemeente jaarlijks aan de schoolbesturen worden terug vergoed is hier begroot (€ 70.000,-) terwijl de uitgaven (€ 61.000,-) op Onderhoud huisvesting basisonderwijs zijn verantwoord.
Overige verschillen < € 25.000,- -1.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting -46.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Overige verschillen < € 25.000,- -13.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken -13.000
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Voorschoolse educatie I 42.000
Dit betreft OAB/VVE (Onderwijsachterstandenbeleid en Voor- en Vroegschoolse Educatie) en Voorschoolse educatie. Het overschot is te verklaren op basis van een lagere definitieve subsidievaststelling van het aantal gesubsidieerde kindplaatsen voorschoolse educatie. Dit komt doordat een groter deel van de ouders van peuters die gebruik maken van het peuteraanbod hierover kinderopvangtoeslag ontvangt. Ook zijn er minder hoge uitvoeringskosten dan begroot; de kosten voor de inzet van de projectmedewerker Voorschoolse educatie vielen lager uit en de kosten voor de Peutermonitor worden gedragen door Dienst Dommelvallei. Het gevolg is een incidentele onderschrijding van de budgetten OAB en voorschoolse educatie. Vanaf 2020 hebben beter zicht op het subsidieverloop, op basis van de kindplaatsen, waardoor eventuele bijstelling tussentijds voorgesteld kunnen worden.
Overige verschillen < € 25.000,- -5.000
Totaal lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken 37.000
Baten maatwerkdienstverlening 18-
Uitvoeringskosten jeugdzorg I 74.000
Op deze post worden onder andere de kosten voor de regionale samenwerking, de subsidie voor de POH's (Praktijkondersteuner Huisarts) en de kosten voor inhuur geboekt. Het resultaat wordt meegenomen in het totale Sociaal Domein onder de noemer "overig sociaal domein".
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18- 74.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18-
Verblijf (incl. behandeling) I 52.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Verblijf jeugd I 536.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Jeugdhulp ambulant I -87.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Zelfstandig leven jeugd I -131.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Vervoer (18-) I -75.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) I -635.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Uitvoeringskosten jeugdzorg I -159.000
Op deze post worden onder andere de kosten voor de regionale samenwerking, de subsidie voor de POH's (Praktijkondersteuner Huisarts) en de kosten voor inhuur geboekt. Het resultaat wordt meegenomen in het totale Sociaal Domein onder de noemer "overig sociaal domein".
Jeugdhulp crisis I -39.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
LRO ambulant I -34.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
LRO landelijk ingekochte zorg I -41.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18- I -70.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- -17.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18- -700.000
Baten geëscaleerde zorg 18-
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18- 0
Lasten geëscaleerde zorg 18-
Gedwongen kader I 27.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Veilig Thuis I 87.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Jeugdbeschermingreclassering I 63.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).
Directe salariskosten taakveld Geëscaleerde zorg 18- I -47.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18- 130.000
Baten volksgezondheid
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten volksgezondheid 0
Lasten volksgezondheid
Openbare gezondheidszorg I 34.000
De werkelijke realisatie van de GGD in 2019, inclusief het Rijksvaccinatieprogramma, is € 25.000 lager uitgevallen dan in de primaire begroting is opgenomen. Daarnaast is een initiatief tot het ontwikkelen van een project niet tot uitvoering gekomen (€ 9.000,-). Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2019. De begroting 2020 van de GGD sluit aan bij onze gemeentelijke begroting .
Directe salariskosten taakveld Volksgezondheid I 42.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 21.000
Totaal lasten volksgezondheid 97.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 376.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (€ 350.000,-): dit "voordeel" valt weg tegen een nadeel ter hoogte van hetzelfde bedrag in programma 11. - Reserve IHP (€ 26.000,-).
Kapitaallasten I 1.720.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar de producten "Huisvesting speciaal onderwijs" (-€ 36.000,-) en "Huisvesting voorgezet onderwijs" (€ 1.756.000,-). Dit laatste betreft de begrote afwaardering van de boekwaarde van het Strabrecht College. De afwaardering heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden in 2019 vanwege uitgestelde werkzaamheden (het gebouw is nog niet gesloopt). Hier staat tegenover dat de dekking van deze afwaardering (ten laste van de algemene reserve grondexploitaties) ook niet is gebeurd. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 1.928.000,- in programma 11. Het verschil hier tussen zijn de kapitaallasten (afschrijving en rente). Deze kosten liepen in 2019 gewoon door, omdat er nog niet is afgewaardeerd in 2019 (hierdoor wel lagere boekwaarde in 2020).
Doorbelaste kosten I&A I -8.000
Betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Geëscaleerde zorg 18- (-€ 8.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding -1.000
Totaal 1.682.000

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 916.000
Realisatie 2019 1.687.000
Saldo excl. mutaties reserves -771.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -771.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Overige verschillen < € 25.000,- 9.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie 9.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onderhoud openbaar groen I -75.000
De extra kosten houden verband met het nieuwe contract met Senzer per 1 januari 2019, waarvan de onderhandelingen onlangs zijn afgerond. Dit leverde met terugwerkende kracht een meerprijs op van € 75.000,- over 2019. In de begroting 2020 en verder is hier in voorzien. Daarnaast zijn de stortkosten € 32.000,- gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. S -32.000
Directe salariskosten taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie I -62.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitatie dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -25.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie -194.000
Baten riolering (gesloten exploitatie)
Opbrengst riolering I 93.000
In 2019 was het waterverbruik hoger dan verwacht. Door het hogere waterverbruik vallen meer gebruikers in de hogere categorieën (meer waterverbruik dan 200m3) dan begroot, waardoor de opbrengst van de rioolheffing hoger is dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 9.000
Totaal baten riolering 102.000
Lasten riolering (gesloten exploitatie)
Diverse exploitatie projecten riolering I 40.000
In 2019 hebben we een project gestart voor het opstellen van een hemelwater verordening. Deze wordt te zijner tijd gekoppeld aan de Omgevingswet. Het project is daarom (na een verkennend onderzoek) voorlopig stilgelegd. Het opstellen van een vervangingsstrategie voor drukriolering is doorgeschoven naar 2020, evenals het opstellen van Het Blauwe Aderplan.
Directe salariskosten taakveld Riolering I 36.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- -4.000
Totaal lasten riolering 72.000
Baten afval (gesloten exploitatie)
In april 2019 heeft Cure een begrotingswijziging doorgevoerd. Het college besloot destijds om deze begrotingswijziging tussentijds niet door te voeren, maar de extra kosten en lagere opbrengsten op te vangen binnen de bestaande budgetten van afval. Hierdoor zijn er in de verantwoording verschillen ontstaan tussen het resultaat over 2019 van Cure en de gemeente. Deze verschillen hebben betrekking op de baten en de lasten. Normaal gesproken worden tekorten binnen de exploitatie Afval opgevangen door de voorziening Afval. Doordat deze voorziening leeg is, komt het volledige tekort over 2019 ten laste van de algemene dienst.
Papier, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD) I -118.000
Vanwege blijvend dalende marktprijzen zijn de vergoedingen hiervoor lager uitgevallen dan begroot. Vooral bij papier is de prijs per ton hard gedaald, wat zorgt voor een flink tekort.
Textiel I 57.000
Cure is gedurende 2019 gestart met het inzamelen van textiel. Dit was niet begroot en levert een voordeel op, omdat de opbrengsten van het ingezamelde textiel hoger zijn dan de inzamelingskosten.
Milieustraat I 96.000
Vanwege de tariefstijging van de milieustraat in 2019 zijn er meer baten gerealiseerd.
Gebruik milieustraat gemeente Heeze-Leende I 50.000
De kosten van de milieustraat zijn gestegen, waardoor er ook meer kosten zijn doorbelast aan gemeente Heeze-Leende. Dit levert meer opbrengsten uit doorbelaste kosten op dan begroot.
Baten afvalstoffenheffing I -58.000
Afvalstoffenheffing variabel is lager dan begroot, er waren in 2019 minder containerledigingen dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- -13.000
Totaal baten afval 14.000
Lasten afval (gesloten exploitatie)
Restafval I -213.000
Cure heeft in 2019 besloten om de voorbereidingskosten specifiek voor Renescience af te waarderen, waardoor er een nadeel ontstaat van € 192.000,-. Overige kosten restafval = € 21.000,-.
Papier I 62.000
De verwachte kostenstijging voor papier heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden, waardoor er een voordeel ontstaat.
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD) I -142.000
Cure heeft in 2019 een extra ploeg in moeten zetten om het PMD in te zamelen en het zwerfafval te bestrijden. Het aanbod was te groot om door één ploeg opgehaald te kunnen worden.
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) I 47.000
De verwachte kostenstijging voor GFT heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden, waardoor er een voordeel ontstaat.
Overige kosten afval I 136.000
De post Onvoorzien binnen Cure is niet aangewend, er zijn minder advieskosten in rekening gebracht door Cure en de kosten voor kringloopbedrijvigheid zijn gedaald.
Milieustraat I -129.000
Cure verzorgt de begeleiding van medewerkers van de demontage-hal die ervoor zorgen dat het grof huishoudelijk afval gedemonteerd aangeboden kan worden waardoor het meer oplevert. Daarnaast moest er meer verbrandingsbelasting worden afgedragen.
Overige verschillen < € 25.000,- -16.000
Totaal lasten afval -255.000
Baten milieubeheer
Sanering verkeerslawaai I 98.000
Het betreft ontvangen subsidies voor gevelmaatregelen Geldrop Noord-Oost en Mierlo (€ 17.000,-) en sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (€ 81.000,-). Dit valt weg tegen de lasten op Sanering verkeerslawaai bij Lasten milieubeheer.
Overige verschillen < € 25.000,- 13.000
Totaal baten milieubeheer 111.000
Lasten milieubeheer
Ongediertebestrijding I -25.000
Het betreft een overschrijding vanwege het vele werk wat wij hebben gehad aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Eigen werk is hierdoor blijven liggen, waardoor we mankracht en materieel hebben moeten inhuren (-€ 25.000,-). Ook zien wij een jaarlijkse stijging van de kosten van rattenbestrijding (-€ 8.000,-). S -8.000
Duurzaamheidsbeleid I -259.000
Via de algemene uitkering (decembercirculaire 2019) hebben wij € 244.000,- ontvangen aan klimaatgelden (Transitievisie warmte: € 202.000,-, Energieloketten: € 32.000,- en wijkaanpak: € 10.000,-). Om deze gelden ook daadwerkelijk beschikbaar te hebben in 2020 hebben wij dit als vooruitontvangen bedragen verantwoord. Anders komt dit via de algemene uitkering als voordeel in het jaarrekeningresultaat terecht. De overige € 15.000,- is een overschrijding op de overige kosten van duurzaamheidsbeleid.
Sanering verkeerslawaai I -98.000
Het betreft betaalde kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaai. Dit valt weg tegen de baten op Sanering verkeerslawaai bij Baten milieubeheer.
Directe salariskosten Milieubeheer I -60.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 14.000
Totaal lasten milieubeheer -436.000
Indirecte baten en lasten
Voorzieningen I -124.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Voorziening Riolering (-€ 133.000,-); - Voorziening Afval (€ 9.000,-).
Kapitaallasten I -1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting op taakveld Riolering.
Doorbelaste kosten I&A I -43.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en openluchtrecreatie (-€ 8.000,-), Riolering (-€ 18.000,-), Afval (-€ 10.000,-) en Milieubeheer (-€ 7.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Verrekening zonnepanelenproject 2019 I -24.000
Het nadeel van € 24.000,- valt weg tegenover het voordeel van € 24.000,- in programma 11.
Afronding -2.000
Totaal -771.000

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 3.457.000
Realisatie 2019 3.448.000
Saldo excl. mutaties reserves 9.000
Mutaties reserves (saldo) -65.000
Verklaring van het saldo -56.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten parkeerbelasting
Overige verschillen < € 25.000,- -10.000
Totaal baten parkeerbelasting -10.000
Lasten parkeerbelasting
Overige verschillen < € 25.000,- 1.000
Totaal lasten parkeerbelasting 1.000
Baten verkeer en vervoer
Realisatie wegen I 112.000
De inkomsten van de door nutsbedrijven betaalde straatwerkvergoedingen zijn fors hoger dan normaal. Dit komt met name door een groot project van Enexis. De extra inkomsten zijn incidenteel.
Overige verschillen < € 25.000,- 38.000
Totaal baten verkeer en vervoer 150.000
Lasten verkeer en vervoer
Realisatie wegen I -41.000
De extra werkzaamheden van nutsbedrijven (zie Realisatie wegen bij taakveld Baten verkeer en vervoer) zorgen ook voor extra onderhoudswerkzaamheden.
Straatreiniging S -54.000
In verband met het besluit van de raad om te kiezen voor bladkorven hebben we hier extra kosten gemaakt (demonteren en ledigen korven). Ook hier zijn de stortkosten hoger dan in voorgaande jaren.
Overige verschillen < € 25.000,- -15.000
Totaal lasten verkeer en vervoer -110.000
Baten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten parkeren 0
Lasten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- -3.000
Totaal lasten parkeren -3.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -65.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Hondenbeleid (€ 1.000,-); - Diverse dekkingsreserves (-€ 66.000,-).
Kapitaallasten I -7.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting op taakveld Verkeer en vervoer.
Doorbelaste kosten I&A I -15.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Verkeer en vervoer (-€ 15.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding 3.000
Totaal -56.000

Programma 10. Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 864.000
Realisatie 2019 2.764.000
Saldo excl. mutaties reserves -1.900.000
Mutaties reserves (saldo) -122.000
Verklaring van het saldo -2.022.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop diverse percelen I 26.000
In 2019 zijn diverse kleine percelen verkocht. Dit heeft een incidentele opbrengst opgeleverd die € 26.000,- hoger is dan geraamd.
Overige verschillen < € 25.000,-(betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 25.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden 51.000
Lasten beheer overige gebouwen en gronden
Kapitaallasten NIEGG I 69.000
De voorbereidingskosten voor Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) en te beoordelen initiatieven van derden zijn incidenteel € 69.000,- lager uitgevallen dan begroot.
Verkoop diverse percelen I -30.000
De incidentele opbrengst uit verkoop kleine percelen (zie Baten beheer overige gebouwen en gronden) heeft ook extra kosten met zich meegebracht (bureau dat de verkopen heeft begeleid). De kosten zijn € 30.000,- hoger dan geraamd.
Overige verschillen < € 25.000,- 6.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden 45.000
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur 0
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- 7.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.000
Baten ruimtelijke ordening
Anterieure overeenkomsten I 277.000
Het betreft meer ontvangen bijdragen van derden dan geraamd. Deze ontvangsten zijn, conform de Nota Kostenverhaal, gestort in de desbetreffende fondsen.
Overige verschillen < € 25.000,- 9.000
Totaal baten ruimtelijke ordening 286.000
Lasten ruimtelijke ordening
Anterieure overeenkomsten I -154.000
Het nadeel op Anterieure overeenkomsten Lasten (-€ 154.000,-) en de reservemutaties in dit programma (zie hieronder: -€ 122.000,-) vallen weg tegen het voordeel op Anterieure overeenkomsten Baten (€ 277.000,-).
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,- en doorbelasting overhead naar projecten) 44.000
Totaal lasten ruimtelijke ordening -110.000
Baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Grondexploitaties I -2.085.000
In 2019 heeft voor een tweetal grondexploitaties (Emopad en Rielse Park) een extra dotatie plaatsgevonden aan de verliesvoorziening. Dit levert een nadeel op van € 92.000,-. Het bedrag is reeds onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf (zie toelichting hieronder bij Reserves). Sinds 2017 is het verplicht om, conform de voorschriften van de BBV, tussentijdse winstnemingen te doen. De positieve winstnemingen 2019 voor twee exploitaties bedragen € 1.432.000,-. Bij een viertal grondexploitaties heeft restitutie van een eerdere winstneming plaatsgevonden, samen voor een bedrag van € 3.362.000,-. Per saldo betekent dit een nadeel van € 1.930.000,- op winstnemingen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit nadeel ten laste te brengen van de reserve Tussentijdse winstnemingen. Ten slotte is er voor € 63.000,- minder aan salariskosten toegerekend aan grondexploitaties dan geraamd.
Totaal baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) -2.085.000
Baten wonen en bouwen
Overige verschillen < € 25.000,- 1.000
Totaal baten wonen en bouwen 1.000
Lasten wonen en bouwen
Directe salarissen taakveld Wonen en bouwen I 52.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 9.000
Totaal lasten wonen en bouwen 61.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -122.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (€ 92.000,-): onttrekking vanwege extra dotatie in verliesvoorziening grondbedrijf; - Reserve Bovenwijkse voorzieningen nieuw (-€ 75.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst; - Reserve Fonds Herstructurering woongebieden (-€ 21.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst; - Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkelingen (-€ 43.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst; - Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkelingen (€ 10.000,-): onttrekking vanwege eenmalige bijdrage Van Gogh Nationaal Park; - Reserve Leefbaarheidsfonds (-€ 85.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst.
Voorzieningen I -92.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van de voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf (-€ 92.000,-); storting vanwege extra dotatie ten laste van algemene reserve grondexploitaties.
Doorbelaste kosten I&A I -65.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Gebouwen en gronden (-€ 16.000,-), Ruimtelijke ordening (-€ 5.000,-) en Wonen en bouwen (-€ 44.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding 1.000
Totaal -2.022.000

Programma 11. Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 -48.417.000
Realisatie 2019 -51.535.000
Saldo excl. mutaties reserves 3.118.000
Mutaties reserves (saldo) -2.375.000
Verklaring van het saldo 743.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Salaris gerelateerde personele budgetten Geldrop - Mierlo
Salarissen I 52.000
De stelpost personele lasten (knelpuntenpot) wordt met € 85.000,- overschreden door de mobiliteitskosten. Dit wordt uiteindelijk gedekt door de reserve Personeel en Organisatie. Op de salarissen huidig personeel wordt een budget overgehouden van in totaal € 248.000,-. Op het IKB budget is een onderschrijding ter hoogte van € 55.000,- te zien. Dit komt door het later invullen van vacatures door de krapte op de markt. De inhuurkosten zijn met € 166.000,- overschreden. Dit komt doordat er middelen over zijn op salarissen en we het tekort op het sociaal domein willen beperken. In totaal hebben we een onderschrijding ter hoogte van € 52.000,-.
Sociale uitkeringen I -40.000
Dit jaar hebben we meer kosten WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en kosten UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) dan vooraf verwacht.
Werkkostenregeling (WKR) I -38.000
- Fiets: op basis van de fietsregeling kunnen medewerkers 1x per 3 jaar een fiets aanschaffen. 2019 was het jaar waarin we een piek zien in de cyclus van 3 jaar. - Kerstgratificatie: de organisatie heeft medewerkers een hogere kerstgratificatie gegeven dan in andere jaren vanwege de extra inspanning in 2019. De eindheffing van 80% over de extra gratificatie is ingecalculeerd en op te vangen binnen het budget van flexibele beloning. - Subsidie activiteitencommissie: we verstrekken als werkgever een subsidie aan de activiteitencommissie (€ 15.000,-). Omdat medewerkers geen eigen bijdrage betalen aan de activiteitencommissie moet de subsidie vanuit de werkgever gezien worden als loon en daarmee ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.
Bijdragen Wet Arbeid en Zorg (WAZO), regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) en Ziektewet (ZW) I 127.000
Het betreft ontvangen compensatie in verband met zwangerschap, arbeidsongeschikten en langdurig zieken.
Overige verschillen < € 25.000,- -6.000
Totaal salarisgerelateerde personele budgetten 95.000
Baten en lasten overhead
Dienst Dommelvallei I 131.000
Het positief resultaat 2019 van Dienst Dommelvallei aandeel Geldrop-Mierlo bedraagt circa € 281.000,-. De 1e en 2e begrotingswijziging 2019 Dienst Dommelvallei zijn vorig jaar voorgelegd aan de raad, maar administratief niet verwerkt in boekjaar 2019. Voor de 1e begrotingswijziging gaat het om een bedrag van € 89.000,- en voor de 2e begrotingswijziging om € 61.000,- nog op gecorrigeerd worden omdat de begrotingsraming (de gemeentelijke bijdrage) hiervoor nog niet was verhoogd. Vanwege uitgestelde investeringen op I&A-gebied wordt voorgesteld om een bedrag van € 216.850,- te storten in de reserve I&A. Dit komt in deze jaarrekening terug bij de resultaatbestemming.
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) I -65.000
De kosten van BIZOB vallen hoger uit dan begroot. Dit komt doordat er 89,4 extra dagen in rekening zijn gebracht over 2019 (€ 53.000,-). Daarnaast is er in werkelijkheid iets minder (intern) doorbelast naar onderdelen die er gebruik van hebben gemaakt dan begroot (€ 12.000,-).
Overige verschillen < € 25.000,- -11.000
Totaal baten en lasten overhead 55.000
Baten treasury
Beleggingen en deelnemingen I 44.000
De werkelijke dividenduitkering van de BNG was voor 2018 hoger (€ 2,85 per aandeel tegenover € 1,31 geraamd).
Overige verschillen < € 25.000,- -17.000
Totaal baten treasury 27.000
Lasten treasury
Financiering I 33.000
Minder rentelasten omdat er in 2019 met kasgeldleningen is gewerkt en geen langlopende geldlening noodzakelijk was.
Totaal lasten treasury 33.000
Baten OZB woningen
OZB eigenaren woningen I 70.000
De opbrengst van OZB van woningen is iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt deels door de areaaluitbreiding en deels door de hogere waardeontwikkeling.
Heffing en invordering belastingen I -32.000
De inkomsten voor in rekening gebrachte aanmanings- en dwangbevelkosten zijn lager dan begroot.
Totaal baten OZB woningen 38.000
Lasten OZB woningen
Heffing en invordering belastingen I -64.000
Het betreft de aanvulling van de voorziening Dubieuze debiteuren als gevolg van actualisatie van het bestand.
Overige verschillen < € 25.000,- -6.000
Totaal lasten OZB woningen -70.000
Baten OZB niet-woningen
OZB niet-woningen I -55.000
De opbrengst van OZB van niet-woningen is iets lager uitgevallen dan begroot door de lagere waardeontwikkeling.
Totaal baten OZB niet-woningen -55.000
Lasten OZB niet-woningen
Overige verschillen < € 25.000,- -1.000
Totaal lasten OZB niet-woningen -1.000
Baten belastingen overig
Overige verschillen < € 25.000,- 7.000
Totaal baten belastingen overig 7.000
Lasten belastingen overig
Overige verschillen < € 25.000,- 4.000
Totaal lasten belastingen overig 4.000
Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering I 346.000
Een bedrag van € 244.000,- heeft betrekking op gelden die ontvangen zijn voor klimaatdoeleinden. De tegenhanger hiervan (opname uitgaven om het budgettair neutraal te kunnen verwerken) is via de post duurzaamheidsbeleid geboekt. Een bedrag van € 76.500,- heeft te maken met voordelen op de diverse verdeelmaatstaven en per saldo is € 25.500,- nog ontvangen voor de voorgaande boekjaren (2017 en 2018).
Totaal baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 346.000
Lasten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0
Baten overige baten en lasten
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten overige baten en lasten 0
Lasten overige baten en lasten
Onvoorzien en stelposten I 78.000
De post Onvoorzien is in 2019 in het geheel niet besteed.