Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6  
Portefeuillehouder(s) Blz. 7  
Wat wilden we bereiken? Blz. 8  
Relevante beleidsnota's Blz. 9  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 10  
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 11  
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 12  
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 13  
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 14  
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 15  
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 16  
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 17  
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 18  
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 19  
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 20  
Wat heeft het gekost? Blz. 21  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 22  
Portefeuillehouder(s) Blz. 23  
Wat wilden we bereiken? Blz. 24  
Relevante beleidsnota's Blz. 25  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 26  
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 27  
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 28  
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 29  
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 30  
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 31  
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 32  
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 33  
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 34  
Wat heeft het gekost? Blz. 35  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 36  
Portefeuillehouder(s) Blz. 37  
Wat wilden we bereiken? Blz. 38  
Relevante beleidsnota's Blz. 39  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 40  
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 41  
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 42  
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 43  
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 44  
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 45  
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 46  
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 47  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 48  
Wat heeft het gekost? Blz. 49  
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 50  
Portefeuillehouder(s) Blz. 51  
Wat wilden we bereiken? Blz. 52  
Relevante beleidsnota's Blz. 53  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 54  
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 55  
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 56  
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 57  
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 58  
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening Blz. 59  
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 60  
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 61  
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 62  
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 63  
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 64  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 65  
Wat heeft het gekost? Blz. 66  
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 67  
Portefeuillehouder(s) Blz. 68  
Wat wilden we bereiken? Blz. 69  
Relevante beleidsnota's Blz. 70  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 71  
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 72  
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 73  
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 74  
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 75  
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 76  
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 77  
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 78  
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 79  
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 80  
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 81  
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 82  
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 83  
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 84  
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 85  
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 86  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 87  
Wat heeft het gekost? Blz. 88  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 89  
Portefeuillehouder(s) Blz. 90  
Wat wilden we bereiken? Blz. 91  
Relevante beleidsnota's Blz. 92  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 93  
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 94  
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 95  
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 96  
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 97  
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 98  
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 99  
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 100  
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 101  
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 102  
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 103  
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 104  
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 105  
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 106  
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 107  
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 108  
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 109  
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 110  
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 111  
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 112  
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 113  
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 114  
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 115  
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 116  
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 117  
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 118  
21. Citymarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 119  
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 120  
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 121  
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 122  
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 123  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 124  
Wat heeft het gekost? Blz. 125  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 126  
Portefeuillehouder(s) Blz. 127  
Wat wilden we bereiken? Blz. 128  
Relevante beleidsnota's Blz. 129  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 130  
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 131  
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 132  
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 133  
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 134  
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 135  
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 136  
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 137  
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 138  
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 139  
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 140  
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 141  
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 142  
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 143  
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 144  
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 145  
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 146  
Wat heeft het gekost? Blz. 147  
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 148  
Portefeuillehouder(s) Blz. 149  
Wat wilden we bereiken? Blz. 150  
Relevante beleidsnota's Blz. 151  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 152  
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 153  
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 154  
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 155  
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 156  
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 157  
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 158  
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 159  
05. Bewustwording rondom afval vergroten. Blz. 160  
06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 161  
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 162  
07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 163  
08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 164  
09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben Blz. 165  
10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 166  
11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 167  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 168  
Wat heeft het gekost? Blz. 169  
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 170  
Portefeuillehouder(s) Blz. 171  
Wat wilden we bereiken? Blz. 172  
Relevante beleidsnota's Blz. 173  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 174  
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 175  
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 176  
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 177  
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 178  
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 179  
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 180  
Wat heeft het gekost? Blz. 181  
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 182  
Portefeuillehouder(s) Blz. 183  
Wat wilden we bereiken? Blz. 184  
Relevante beleidsnota's Blz. 185  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 186  
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 187  
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 188  
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 189  
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 190  
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 191  
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 192  
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 193  
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 194  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 195  
Wat heeft het gekost? Blz. 196  
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 197  
Portefeuillehouder(s) Blz. 198  
Wat wilden we bereiken? Blz. 199  
Relevante beleidsnota's Blz. 200  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 201  
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 202  
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 203  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 204  
Wat heeft het gekost? Blz. 205  
Algemeen Blz. 206  
Algemeen Blz. 207  
algemene inleiding 2 Blz. 208  
Algemene inleiding 3 Blz. 209  
Resultaatbestemming Blz. 210  
Resultaatbestemming Blz. 211  
Lokale heffingen Blz. 212  
Inleiding Blz. 213  
Beleid Blz. 214  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 215  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 216  
Rioolheffing Blz. 217  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 218  
Leges Blz. 219  
Kostendekkendheid leges Blz. 220  
Parkeerbelasting Blz. 221  
Toeristenbelasting Blz. 222  
Lijkbezorgingsrechten Blz. 223  
Marktgelden Blz. 224  
Hondenbelasting Blz. 225  
Reclamebelasting Blz. 226  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 227  
Overzicht tarieven Blz. 228  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 229  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 230  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 231  
Inleiding Blz. 232  
Coronavirus Blz. 233  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 234  
Inventarisatie van de risico's Blz. 235  
Wijzigingen Blz. 236  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 237  
Weerstandsvermogen Blz. 238  
Financiële kengetallen Blz. 239  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 240  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 241  
Inleiding Blz. 242  
Wegen Blz. 243  
Openbare verlichting Blz. 244  
Civiele kunstwerken Blz. 245  
Groen Blz. 246  
Riolering Blz. 247  
Gebouwen Blz. 248  
Speelvoorzieningen Blz. 249  
Financiering Blz. 250  
Inleiding Blz. 251  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 252  
Financieringsbehoefte Blz. 253  
Liquiditeit Blz. 254  
Renterisicobeheer Blz. 255  
Kredietrisicobeheer Blz. 256  
Leningenportefeuille Blz. 257  
Bedrijfsvoering Blz. 258  
Inleiding Blz. 259  
Coronavirus Blz. 260  
Organisatieontwikkeling Blz. 261  
Strategisch HRM plan Blz. 262  
Ontwikkeling formatie Blz. 263  
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Blz. 264  
e-HRM Blz. 265  
Ziekteverzuim Blz. 266  
Garantiebanen Blz. 267  
Informatievoorziening Blz. 268  
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 269  
Informatiebeveiliging Blz. 270  
Privacy Blz. 271  
Procedure Datalekken Blz. 272  
Control Blz. 273  
Facilitaire zaken Blz. 274  
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Blz. 275  
Huisvesting Blz. 276  
Kengetallen Blz. 277  
Verbonden partijen Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 280  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 281  
Stichtingen en verenigingen Blz. 282  
Overig Blz. 283  
Tabel verbonden partijen Blz. 284  
Grondbeleid Blz. 285  
Algemeen grondbeleid Blz. 286  
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 287  
Vast te stellen exploitaties Blz. 288  
Resultaat 2019 Blz. 289  
Reserves en voorzieningen Blz. 290  
toelichting reserve grondexploitaties Blz. 291  
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 292  
De financiële (weerstands)positie Blz. 293  
Weerstandsvermogen Blz. 294  
Verliesvoorziening Blz. 295  
Voorziening afgesloten complexen Blz. 296  
Meerjarenperspectief Blz. 297  
toelichting meerjarenbeeld Blz. 298  
Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)) Blz. 299  
toelichting toekomstige locaties Blz. 300  
Beleidsindicatoren Blz. 301  
Beleidsindicatoren Blz. 302  
Balans Blz. 303  
Balans activa Blz. 304  
Balans passiva Blz. 305  
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 306  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 309  
Waarderingsgrondslagen Blz. 310  
Vaste activa Blz. 311  
Toelichting Vaste activa Blz. 312  
Vlottende activa Blz. 313  
Vaste passiva Blz. 314  
Vlottende passiva Blz. 315  
Toelichting op de balans Blz. 316  
Vaste activa Blz. 317  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 318  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 319  
Materiële vaste activa Blz. 320  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 321  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 322  
Financiële vaste activa Blz. 323  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 324  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 325  
Vlottende activa Blz. 326  
Toelichting voorraad Blz. 327  
Toelichting op de voorraad Blz. 328  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 329  
Schatkistbankieren Blz. 330  
Liquide middelen Blz. 331  
Overlopende activa Blz. 332  
Toelichting overlopende activa Blz. 333  
Toelichting overlopende activa Blz. 334  
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 335  
Vaste passiva Blz. 336  
Toelichting eigen vermogen Blz. 337  
Voorzieningen Blz. 338  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 339  
Toelichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 340  
Vlottende passiva Blz. 341  
Overlopende passiva Blz. 342  
Toelichting overlopende passiva Blz. 343  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 344  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 345  
Garantstellingen Blz. 346  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen (2) Blz. 347  
Eigen bijdrage op grond van de Wmo Blz. 348  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 349  
Hypothecaire leningen personeel Blz. 350  
Gebeurtenis na balansdatum Blz. 351  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 352  
Programma's Blz. 353  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 354  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 355  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 356  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 357  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 358  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 359  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 360  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 361  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 362  
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 363  
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 364  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 365  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 366  
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 367  
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 368  
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 369  
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 370  
Totaal Blz. 371  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 372  
Vennootschapsbelasting Blz. 373  
Vennootschapsbelasting Blz. 374  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 375  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 376  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 377  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 378  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 379  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 380  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 381  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 382  
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 383  
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 384  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 385  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 386  
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 387  
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 388  
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 389  
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 390  
Sociaal domein Blz. 391  
Toelichting Blz. 392  
Overzicht onvoorzien Blz. 393  
Overzicht onvoorzien Blz. 394  
Overzicht Onvoorzien (2) Blz. 395  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 396  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 397  
toelichting incidentele baten en lasten Blz. 398  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 399  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 400  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 401  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 402  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 403  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 404  
Reserves en voorzieningen Blz. 405  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 406  
Reserves Blz. 407  
Voorzieningen Blz. 408  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 409  
Toelichting op de reserves Blz. 410  
Toelichting op de reserves Blz. 411  
Algemene reserve Blz. 412  
Toelichting algemene reserve Blz. 413  
Inkomensreserve Blz. 414  
Toelichting inkomensreserve Blz. 415  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 416  
Toelichting algemene reserve grondexploitaties Blz. 417  
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 418  
Toelichting reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 419  
Reserve personeel en organisatie Blz. 420  
Toelichting reserve Personeel en organisatie Blz. 421  
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 422  
Toelichting reserve Onderwijshuisvesting / IHP Blz. 423  
Reserve participatie Blz. 424  
Toelichting reserve participatie Blz. 425  
Reserve verkoopopbrengst HNG Blz. 426  
Toelichting reserve Verkoopopbrengst HNG Blz. 427  
Reserve investering speeltuin de Viking Blz. 428  
Toelichting reserve Investeringen speeltuin De Viking Blz. 429  
Reserve hondenbeleid Blz. 430  
Toelichting reserve Hondenbeleid Blz. 431  
Reserve recreatie en toerisme Blz. 432  
Toelichting reserve Recreatie en toerisme Blz. 433  
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Blz. 434  
Toelichting reserve Centrummanagement / ondernemersinitiatieven Blz. 435  
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 436  
Toelichting reserve Leefbaarheidsfonds Blz. 437  
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 438  
Toelichting reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 439  
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Blz. 440  
Toelichting reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 441  
Reserve I&A Blz. 442  
Toelichting reserve I&A Blz. 443  
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 444  
Toelichting reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 445  
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 446  
Toelichting reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 447  
Dekkingsreserves Blz. 448  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 449  
Voorzieningen Blz. 450  
Pensioenvoorzieningen wethouders Blz. 451  
Toelichting pensioenvoorziening wethouders Blz. 452  
Onderhoud wegen Blz. 453  
Toelichting voorziening Onderhoud wegen Blz. 454  
Onderhoud gebouwen Blz. 455  
Toelichting voorzieningen Onderhoud gebouwen Blz. 456  
Onderhoud brede school Coevering Blz. 457  
Toelichting voorziening onderhoud brede school Coevering Blz. 458  
Wonen Blz. 459  
Toelichting voorziening Wonen Blz. 460  
Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 461  
Toelichting voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 462  
Egalisatie rioleringen Blz. 463  
Toelichting voorziening Egalisatie rioleringen Blz. 464  
Breedtesport impuls middelen Blz. 465  
Toelichting voorziening Breedtesport impuls middelen Blz. 466  
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen Blz. 467  
Toelichting voorziening Gemeentelijk herplantfonds Blz. 468  
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 469  
Toelichting voorziening Afgesloten complexen GB Blz. 470  
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 471  
Toelichting voorziening voorschoolse educatie Blz. 472  
Controleverklaring Blz. 473  
Publicatiedatum: 24-06-2020

Inhoud