Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6
Portefeuillehouder(s) Blz. 7
Wat wilden we bereiken? Blz. 8
Relevante beleidsnota's Blz. 9
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 10
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 11
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 12
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 13
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 14
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 15
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 16
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 17
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 18
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 19
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 20
Wat heeft het gekost? Blz. 21
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 22
Portefeuillehouder(s) Blz. 23
Wat wilden we bereiken? Blz. 24
Relevante beleidsnota's Blz. 25
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 26
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 27
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 28
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 29
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 30
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 31
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 32
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 33
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 34
Wat heeft het gekost? Blz. 35
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 36
Portefeuillehouder(s) Blz. 37
Wat wilden we bereiken? Blz. 38
Relevante beleidsnota's Blz. 39
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 40
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 41
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 42
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 43
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 44
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 45
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 46
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 47
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 48
Wat heeft het gekost? Blz. 49
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 50
Portefeuillehouder(s) Blz. 51
Wat wilden we bereiken? Blz. 52
Relevante beleidsnota's Blz. 53
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 54
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 55
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 56
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 57
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 58
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening Blz. 59
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 60
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 61
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 62
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 63
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 64
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 65
Wat heeft het gekost? Blz. 66
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 67
Portefeuillehouder(s) Blz. 68
Wat wilden we bereiken? Blz. 69
Relevante beleidsnota's Blz. 70
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 71
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 72
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 73
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 74
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 75
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 76
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 77
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 78
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 79
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 80
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 81
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 82
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 83
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 84
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 85
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 86
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 87
Wat heeft het gekost? Blz. 88
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 89
Portefeuillehouder(s) Blz. 90
Wat wilden we bereiken? Blz. 91
Relevante beleidsnota's Blz. 92
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 93
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 94
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 95
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 96
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 97
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 98
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 99
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 100
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 101
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 102
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 103
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 104
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 105
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 106
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 107
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 108
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 109
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 110
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 111
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 112
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 113
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 114
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 115
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 116
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 117
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 118
21. Citymarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 119
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 120
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 121
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 122
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 123
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 124
Wat heeft het gekost? Blz. 125
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 126
Portefeuillehouder(s) Blz. 127
Wat wilden we bereiken? Blz. 128
Relevante beleidsnota's Blz. 129
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 130
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 131
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 132
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 133
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 134
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 135
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 136
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 137
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 138
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 139
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 140
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 141
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 142
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 143
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 144
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 145
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 146
Wat heeft het gekost? Blz. 147
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 148
Portefeuillehouder(s) Blz. 149
Wat wilden we bereiken? Blz. 150
Relevante beleidsnota's Blz. 151
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 152
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 153
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 154
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 155
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 156
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 157
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 158
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 159
05. Bewustwording rondom afval vergroten. Blz. 160
06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 161
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 162
07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 163
08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 164
09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben Blz. 165
10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 166
11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 167
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 168
Wat heeft het gekost? Blz. 169
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 170
Portefeuillehouder(s) Blz. 171
Wat wilden we bereiken? Blz. 172
Relevante beleidsnota's Blz. 173
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 174
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 175
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 176
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 177
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 178
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 179
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 180
Wat heeft het gekost? Blz. 181
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 182
Portefeuillehouder(s) Blz. 183
Wat wilden we bereiken? Blz. 184
Relevante beleidsnota's Blz. 185
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 186
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 187
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 188
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 189
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 190
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 191
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 192
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 193
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 194
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 195
Wat heeft het gekost? Blz. 196
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 197
Portefeuillehouder(s) Blz. 198
Wat wilden we bereiken? Blz. 199
Relevante beleidsnota's Blz. 200
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 201
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 202
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 203
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 204
Wat heeft het gekost? Blz. 205
Algemene inleiding Blz. 206
Algemeen Blz. 207
Algemeen Blz. 208
algemene inleiding 2 Blz. 209
Algemene inleiding 3 Blz. 210
Resultaatbestemming Blz. 211
Resultaatbestemming Blz. 212
Paragrafen Blz. 213
Lokale heffingen Blz. 214
Inleiding Blz. 215
Beleid Blz. 216
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 217
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 218
Rioolheffing Blz. 219
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 220
Leges Blz. 221
Kostendekkendheid leges Blz. 222
Parkeerbelasting Blz. 223
Toeristenbelasting Blz. 224
Lijkbezorgingsrechten Blz. 225
Marktgelden Blz. 226
Hondenbelasting Blz. 227
Reclamebelasting Blz. 228
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 229
Overzicht tarieven Blz. 230
Vergelijking buurgemeenten Blz. 231
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 232
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 233
Inleiding Blz. 234
Coronavirus Blz. 235
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 236
Inventarisatie van de risico's Blz. 237
Wijzigingen Blz. 238
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 239
Weerstandsvermogen Blz. 240
Financiële kengetallen Blz. 241
Financiële kengetallen toelichting Blz. 242
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Wegen Blz. 245
Openbare verlichting Blz. 246
Civiele kunstwerken Blz. 247
Groen Blz. 248
Riolering Blz. 249
Gebouwen Blz. 250
Speelvoorzieningen Blz. 251
Financiering Blz. 252
Inleiding Blz. 253
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 254
Financieringsbehoefte Blz. 255
Liquiditeit Blz. 256
Renterisicobeheer Blz. 257
Kredietrisicobeheer Blz. 258
Leningenportefeuille Blz. 259
Bedrijfsvoering Blz. 260
Inleiding Blz. 261
Coronavirus Blz. 262
Organisatieontwikkeling Blz. 263
Strategisch HRM plan Blz. 264
Ontwikkeling formatie Blz. 265
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Blz. 266
e-HRM Blz. 267
Ziekteverzuim Blz. 268
Garantiebanen Blz. 269
Informatievoorziening Blz. 270
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 271
Informatiebeveiliging Blz. 272
Privacy Blz. 273
Procedure Datalekken Blz. 274
Control Blz. 275
Facilitaire zaken Blz. 276
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Blz. 277
Huisvesting Blz. 278
Kengetallen Blz. 279
Verbonden partijen Blz. 280
Inleiding Blz. 281
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 282
Vennootschappen en coöperaties Blz. 283
Stichtingen en verenigingen Blz. 284
Overig Blz. 285
Tabel verbonden partijen Blz. 286
Grondbeleid Blz. 287
Algemeen grondbeleid Blz. 288
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 289
Vast te stellen exploitaties Blz. 290
Resultaat 2019 Blz. 291
Reserves en voorzieningen Blz. 292
toelichting reserve grondexploitaties Blz. 293
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 294
De financiële (weerstands)positie Blz. 295
Weerstandsvermogen Blz. 296
Verliesvoorziening Blz. 297
Voorziening afgesloten complexen Blz. 298
Meerjarenperspectief Blz. 299
toelichting meerjarenbeeld Blz. 300
Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)) Blz. 301
toelichting toekomstige locaties Blz. 302
Beleidsindicatoren Blz. 303
Beleidsindicatoren Blz. 304
Jaarrekening Blz. 305
Balans Blz. 306
Balans activa Blz. 307
Balans passiva Blz. 308
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 309
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 310
Inleiding Blz. 311
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 312
Waarderingsgrondslagen Blz. 313
Vaste activa Blz. 314
Toelichting Vaste activa Blz. 315
Vlottende activa Blz. 316
Vaste passiva Blz. 317
Vlottende passiva Blz. 318
Toelichting op de balans Blz. 319
Vaste activa Blz. 320
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 321
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 322
Materiële vaste activa Blz. 323
Toelichting materiële vaste activa Blz. 324
Toelichting materiële vaste activa Blz. 325
Financiële vaste activa Blz. 326
Toelichting financiële vaste activa Blz. 327
Toelichting financiële vaste activa Blz. 328
Vlottende activa Blz. 329
Toelichting voorraad Blz. 330
Toelichting op de voorraad Blz. 331
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 332
Schatkistbankieren Blz. 333
Liquide middelen Blz. 334
Overlopende activa Blz. 335
Toelichting overlopende activa Blz. 336
Toelichting overlopende activa Blz. 337
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 338
Vaste passiva Blz. 339
Toelichting eigen vermogen Blz. 340
Voorzieningen Blz. 341
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 342
Toelichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 343
Vlottende passiva Blz. 344
Overlopende passiva Blz. 345
Toelichting overlopende passiva Blz. 346
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 347
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 348
Garantstellingen Blz. 349
Niet in de balans opgenomen verplichtingen (2) Blz. 350
Eigen bijdrage op grond van de Wmo Blz. 351
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 352
Hypothecaire leningen personeel Blz. 353
Gebeurtenis na balansdatum Blz. 354
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 355
Programma's Blz. 356
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 357
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 358
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 359
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 360
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 361
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 362
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 363
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 364
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 365
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 366
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 367
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 368
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 369
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 370
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 371
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 372
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 373
Totaal Blz. 374
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 375
Vennootschapsbelasting Blz. 376
Vennootschapsbelasting Blz. 377
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 378
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 379
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 380
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 381
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 382
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 383
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 384
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 385
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 386
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 387
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 388
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 389
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 390
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 391
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 392
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 393
Sociaal domein Blz. 394
Toelichting Blz. 395
Overzicht onvoorzien Blz. 396
Overzicht onvoorzien Blz. 397
Overzicht Onvoorzien (2) Blz. 398
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 399
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 400
toelichting incidentele baten en lasten Blz. 401
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 402
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 403
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 404
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 405
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 406
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 407
Reserves en voorzieningen Blz. 408
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 409
Reserves Blz. 410
Voorzieningen Blz. 411
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 412
Toelichting op de reserves Blz. 413
Toelichting op de reserves Blz. 414
Algemene reserve Blz. 415
Toelichting algemene reserve Blz. 416
Inkomensreserve Blz. 417
Toelichting inkomensreserve Blz. 418
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 419
Toelichting algemene reserve grondexploitaties Blz. 420
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 421
Toelichting reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 422
Reserve personeel en organisatie Blz. 423
Toelichting reserve Personeel en organisatie Blz. 424
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 425
Toelichting reserve Onderwijshuisvesting / IHP Blz. 426
Reserve participatie Blz. 427
Toelichting reserve participatie Blz. 428
Reserve verkoopopbrengst HNG Blz. 429
Toelichting reserve Verkoopopbrengst HNG Blz. 430
Reserve investering speeltuin de Viking Blz. 431
Toelichting reserve Investeringen speeltuin De Viking Blz. 432
Reserve hondenbeleid Blz. 433
Toelichting reserve Hondenbeleid Blz. 434
Reserve recreatie en toerisme Blz. 435
Toelichting reserve Recreatie en toerisme Blz. 436
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Blz. 437
Toelichting reserve Centrummanagement / ondernemersinitiatieven Blz. 438
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 439
Toelichting reserve Leefbaarheidsfonds Blz. 440
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 441
Toelichting reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 442
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Blz. 443
Toelichting reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 444
Reserve I&A Blz. 445
Toelichting reserve I&A Blz. 446
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 447
Toelichting reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 448
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 449
Toelichting reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 450
Dekkingsreserves Blz. 451
Toelichting op de voorzieningen Blz. 452
Voorzieningen Blz. 453
Pensioenvoorzieningen wethouders Blz. 454
Toelichting pensioenvoorziening wethouders Blz. 455
Onderhoud wegen Blz. 456
Toelichting voorziening Onderhoud wegen Blz. 457
Onderhoud gebouwen Blz. 458
Toelichting voorzieningen Onderhoud gebouwen Blz. 459
Onderhoud brede school Coevering Blz. 460
Toelichting voorziening onderhoud brede school Coevering Blz. 461
Wonen Blz. 462
Toelichting voorziening Wonen Blz. 463
Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 464
Toelichting voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 465
Egalisatie rioleringen Blz. 466
Toelichting voorziening Egalisatie rioleringen Blz. 467
Breedtesport impuls middelen Blz. 468
Toelichting voorziening Breedtesport impuls middelen Blz. 469
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen Blz. 470
Toelichting voorziening Gemeentelijk herplantfonds Blz. 471
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 472
Toelichting voorziening Afgesloten complexen GB Blz. 473
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 474
Toelichting voorziening voorschoolse educatie Blz. 475
Controleverklaring Blz. 476
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap