Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Algemene reserve
10001 Algemene reserve 5.172 2.948 0 4.620 0 3.500
10002 Inkomensreserve 6.000 0 0 2.948 0 3.052
11001 Algemene reserve grondexploitaties 14.938 0 0 777 0 14.161
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 6.425 0 0 1.456 0 4.969
Totaal Algemene reserve 32.535 2.948 0 9.801 0 25.682
Bestemmingsreserves
20004 Reserve personeel en organisatie 217 95 0 89 0 222
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 4.946 748 0 569 0 5.126
20006 Reserve Participatie 567 10 0 77 0 500
20009 Reserve verkoopopbrengst HNG 418 0 0 202 0 217
20011 Reserve investering speeltuin de Viking 40 7 0 0 0 47
20012 Reserve hondenbeleid 204 0 0 50 0 154
20016 Reserve recreatie en toerisme 721 31 0 143 0 608
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 16 5 0 0 0 21
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds 1.091 238 0 0 0 1.329
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 448 131 0 130 0 449
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.257 888 0 519 0 1.625
20040 Reserve I&A 152 0 0 0 0 152
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 293 65 0 0 0 358
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 29 31 0 0 0 60
Totaal Bestemmingsreserves 10.399 2.248 0 1.780 0 10.867
Dekkingsreserves
21000 Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal 1.200 0 0 0 0 1.200
21001 Dekkingsreserve nutsvoorz centrum Mierlo 74 0 0 7 0 67
21002 Dekkingsreserve prkrn Friso, Margriet 0 0 0 0 0 0
21003 Dekkingsreserve P-magriet thv P-friso 468 0 0 23 0 445
21004 Dekkingsrsv Dorpstr, deel Rabo, dorpstr Plus 608 0 0 24 0 583
21005 Dekkingsrsv voorber onderzoek en Kiosk 97 0 0 0 0 97
21006 Dekkingsrsv kosten tijdelijke huisvesting 15 0 0 7 0 8
21007 FBW Herinrichting Langstraat 304 0 0 13 0 290
21008 FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 454 0 0 0 0 454
21009 FBW Herinrichting Heggestraat 109 0 0 0 0 109
21010 FBW Rotonde centrum Geldrop 162 0 0 6 0 155
21011 FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 0 0 0 0 109
21012 FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 0 0 0 0 331
21013 FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 0 0 0 0 326
21014 FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 374 0 0 0 0 374
21015 FBW Parkeerverwijssysteem 23 0 0 0 0 23
21016 FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 283 0 0 0 0 283
21017 FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 98 0 0 0 0 98
21018 FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 281 0 0 0 0 281
21019 FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 272 0 0 12 0 259
21020 FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 35 0 0 2 0 33
21021 FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 385 0 0 17 0 368
21022 FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 237 0 0 10 0 227
21023 FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 114 0 0 5 0 108
21024 FBW Beleefpad Katoenpad 27 0 0 1 0 26
21025 FBW Kasteelseloop en Molenheide 34 0 0 7 0 28
21026 FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 0 0 0 0 100
21027 FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 450 0 0 94 0 356
21028 FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 144 0 0 0 0 144
21029 FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 40 0 0 0 0 40
21030 FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 92 0 0 0 0 92
21031 FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg 221 0 0 0 0 221
21032 FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 304 0 0 0 0 304
21033 FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 0 0 0 0 100
21034 FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 55 0 0 0 0 55
21035 FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 0 0 0 0 50
21036 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 100 0 0 0 0 100
21037 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 75 0 0 0 0 75
21038 FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 20 0 0 0 0 20
21039 FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 0 0 0 0 525
21040 By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 108 0 0 0 0 108
21041 Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 0 0 0 0 0
21042 FBW Santheuvel 0 519 0 0 0 519
Totaal Dekkingsreserves 8.800 519 0 229 0 9.091

Voorzieningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders 2.615 428 0 0 137 2.906
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's 2.615 428 0 0 137 2.906
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
60001 Onderhoud wegen 661 845 0 0 698 808
60002 Onderhoud gebouwen 1.484 978 44 0 2.384 35
60005 Onderhoud brede school Coevering 0 142 0 0 0 142
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 2.144 1.966 44 0 3.082 985
Voorzieningen door derden beklemde middelen
50001 Wonen 4.354 39 0 0 16 4.377
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing 0 0 0 0 0 0
70002 Egalisatie rioleringen 4.739 467 0 0 0 5.206
70003 Breedtesport impuls middelen 64 50 0 0 36 78
70005 Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 0 0 0 0 5
70006 Voorziening afgesloten complexen GB 55 0 0 0 0 55
70007 Voorziening voorschoolse educatie 119 0 0 0 0 119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 9.337 556 0 0 52 9.841

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019

Toelichting op de reserves

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2019. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld: reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves zijn ter dekking van de afschrijvingskosten van grote projecten of investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
10001 Algemene reserve 5.172 2.948 4.620 3.500

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve is een minimum afgesproken van € 3,5 miljoen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Aanvulling vanuit de Inkomensreserve voor een bedrag van € 2.948.421,-. Hierdoor bedraagt de stand van de Algemene reserve per 31-12-2019: € 3.500.000,- (conform RB GM2019-049365).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Resultaat jaarrekening 2018 (€ 1.479.417,-)
 • Negatief begrotingsresultaat 2019 (€ 3.140.898,-)

Inkomensreserve

Bedragen x €1.000
Inkomensreserve Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
10002 Inkomensreserve 6.000 0 2.948 3.052

Voorheen gold voor deze reserve een vast minimum van € 6.000.000,-. Bij vaststelling van de Meerjarenbegroting 2020-2023 is besloten om de Inkomensreserve in de komende jaren te gebruiken om de Algemene reserve op het minimum van € 3.500.000,- te houden. Conform raadsbesluit is de Algemene reserve in 2019 aangevuld voor een bedrag van € 2.948.421,-.

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000
Algemene reserve grondexploitatie Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
11001 Algemene reserve grondexploitaties 14.938 0 777 14.161

Het doel van deze reserve:

 • Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
 • Voeding van de voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf;
 • Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
 • Het financieren van strategische aankopen.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Resultaat jaarrekening 2018 (€ 128.271,-)
 • Voorfinanciering Santheuvel (€ 519.359,-)
 • Vennootschapsbelasting 2019 (€ 37.392,-)
 • Extra dotatie verliesvoorziening GB (€ 92.153,-)

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 6.425 0 1.456 4.969

Gemeenten zijn verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Exploitaties worden halfjaarlijks herzien; bij de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Als dan blijkt dat er projectspecifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief moet worden bijgesteld. Dit kan ertoe leiden dat eerdere tussentijdse winsten gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en voorlopige winsten waarop correcties plaats kunnen vinden. Hierdoor kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s op te vangen.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Resultaat jaarrekening 2018 (€ 946.838,-)
 • Onttrekkingen inzake afdracht fondsen 2018 (€ 508.712,-)

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000
Reserve Personeel en organisatie Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20004 Reserve personeel en organisatie 217 95 89 222

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-)
 • Aanvulling reserve P&O tot € 200.000,- (€ 89.316,-). Het meerdere per 31-12-2019 betreft het opgebouwde tegoed voor de teambuildingsdag.

De onttrekking betreft de kosten voor het mobiliteitsdienstverband van € 89.316,-.

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 4.946 748 569 5.126

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Jaarlijkse storting conform primaire raming (€ 673.093,-);
 • Storting ten behoeve van gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop (€ 75.000,-).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • De kapitaallasten van investeringen in basisschool / gymlokaal Ganzebloem, overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 245.722,-);
 • Rentelasten Integraal Huisvestingsplan (IHP) (€ 323.162,-).

Reserve participatie

Bedragen x €1.000
Reserve Participatie Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20006 Reserve Participatie 567 10 77 500

Het doel van de reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Vanaf 2018 is de naam van deze reserve gewijzigd in "Reserve Participatie" en wordt er een minimum van € 500.000,- en een maximum van € 1.000.000,- gehanteerd (uit de nota Reserves en voorzieningen 2017).

De toevoeging betreft de aanvulling van € 9.661,- om het saldo op de minimale omvang van € 500.000,- te houden.

De onttrekking betreft de jaarlijkse kosten voor het Vertrouwensexperiment van € 77.000,-. 

Reserve verkoopopbrengst HNG

Bedragen x €1.000
Reserve verkoopopbrengst HNG Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20009 Reserve verkoopopbrengst HNG 418 0 202 217

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel.

In 2019 is er een aflossing op de leningen aandeel Geldrop en aandeel Mierlo geweest van € 201.634,-. 

Het eindsaldo van € 216.619,- bestaat uit € 155.667,- aandeel Geldrop en € 60.952,- aandeel Mierlo en komt in 2020 (als laatste jaar) ten gunste van de exploitatie.

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x €1.000
Reserve investering speeltuin de Viking Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20011 Reserve investering speeltuin de Viking 40 7 0 47

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting ingediend investeringsplan. 

In 2019 is het begrote bedrag van € 23.000,- voor € 16.288,- besteed. Het restant van € 6.712,- is gestort in de reserve.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000
Reserve hondenbeleid Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20012 Reserve hondenbeleid 204 0 50 154
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.
 
De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2019 van € 49.956,-. 
 

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000
Reserve recreatie en toerisme Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20016 Reserve recreatie en toerisme 721 31 143 608

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De toevoeging betreft een voordeel van € 31.157,- op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2019.

De onttrekkingen betreffen:

 • Recreatieve verbinding Gulbergen (€ 11.051,-);
 • Luisterzuil Liberation (€ 23.400,-);
 • Stichting Villagemarketing (€ 79.000,-);
 • Voetbalmuseum (€ 30.000,-).

 

Stichting Villagemarketing:

Verweven is het thema waar Geldrop-Mierlo zich regionaal mee wil positioneren. In 2019 heeft de Stichting Villagemarketing (SVM) een verdiepingsslag gemaakt binnen dit thema. SVM heeft een reclame- en positioneringsbureau ingehuurd om het thema meer inhoud te geven en daarbij een "belofte" toe te voegen aan dit thema. In 2020 gaan we merken wat dit heeft opgeleverd. SVM heeft het jaar 2019 gebruikt om lopende projecten af te maken en vooral zich voor te bereiden op alle uitingen die in 2020 gelanceerd gaan worden. Projecten zoals de afronding van een verbeterd Katoenpad, ondersteuning aan Bevrijdingssfeer, ontwikkeling van een nieuwe recreatieve en toeristische website en meer is hetgeen waar SVM zich in 2019 mee bezig heeft gehouden en de resultaten zijn bijna zichtbaar.

In april 2020 zal de voorzitter van SVM de gemeenteraad de jaarlijkse plannen voorleggen en terugblikken op 2019. Een financiële verantwoording is dan op zijn plaats, omdat een groot gedeelte van de reserve Recreatie en toerisme als budget dient voor SVM. Binnen de plannen ligt de nadruk op het benaderen van inwoners, ondernemers en organisaties om het thema verder uit te dragen. Er gaan bijeenkomsten worden gepland met grote groepen genodigden om SVM goed te positioneren en om de samenwerking aan te gaan met elkaar. Ook gaat SVM met fysieke projecten aan de slag om het thema beter zichtbaar te maken.

Buiten de projecten van SVM wordt de reserve ook aangewend voor projecten die worden aangejaagd door de regisseur Recreatie en toerisme. Het gaat hier om projecten die bijzonder zijn en waardoor Geldrop-Mierlo recreatief en toeristisch naar een hoger niveau kan stijgen, denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de ZLM tour (wielrennen) als startlocatie in Mierlo. Aanhaken bij de Dutch Design Week en de Dutch Technology Week in Eindhoven wordt onderzocht, maar ook bij de fietsroute van de Pee en Death Valley over WO II. Voor al dit soort projecten, vaak aangedragen door ondernemers uit Geldrop-Mierlo, is budget nodig. De reserve Recreatie en toerisme dient daarmee haar eigen sector.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 16 5 0 21

In de reserve Centrummanagement/Ondernemersinitiatieven  wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

In 2019 is op grond van deze afrekening € 5.235,- gestort in de reserve.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000
Reserve leefbaarheidsfonds Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds 1.091 238 0 1.329

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.

Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

De toevoegingen betreffen:

 • Stortingen vanuit grondverkopen 2018 van € 152.950,-;
 • Stortingen vanuit anterieure overeenkomst Talingstraat van € 84.970,-.

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 448 131 130 449

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen. 

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investeringen Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

 • Maatschappelijke doeleinden;
 • Landschapsversterking;
 • Parkeervoorzieningen;
 • Recreatieve ontwikkelingen;
 • Kunstfonds;
 • Duurzaamheid;
 • Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
 • Zorg, sport en bewegen.

De toevoegingen betreffen:

 • Stortingen vanuit grondverkopen 2018 van € 88.745-;
 • Stortingen vanuit anterieure overeenkomst Talingstraat van € 42.485,-.

De onttrekking betreffen:

 • Eenmalige bijdrage Van Gogh Nationaal Park van € 10.000,-;
 • Regenboogproject "Verweven" van € 6.381,-;
 • Plaquette en Duif ter herinnering Mierlose burgerslachtoffers van € 3.750,-;
 • Gasloos Talingstraat van € 108.000,-;
 • Regenboogbank van € 2.310,-.

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.257 888 519 1.625

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

De toevoegingen betreffen:

 • Bijdrage grondverkoop 2018 (€ 192.402,-);
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Talingstraat (€ 75.000,-);
 • Voorfinanciering rijbaan Santheuvel (beslispunt 3 uit de 1e tussentijdse rapportage) (€ 519.359,-);
 • Verlaging saldi dekkingsreserve Kasteelseloop en Molenheide (€ 6.716,-);
 • Vrijval dekkingsreserve Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa (€ 94.025,-).

De onttrekking betreft de voorfinanciering voor de rijbaan Santheuvel van € 519.359,- (beslispunt 3 uit de 1e tussentijdse rapportage 2019).

Reserve I&A

Bedragen x €1.000
Reserve I&A Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20040 Reserve I&A 152 0 0 152

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

In 2019 hebben er geen mutaties in de reserve plaatsgevonden.

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 293 65 0 358

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

De toevoegingen betreffen:

 • Grondverkopen 2018 (€ 43.625,-);
 • Stortingen anterieure overeenkomst Talingstraat (€ 21.243,-).

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 29 31 0 60

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht omdat een revitalisering of herstructurering doorgaans niet rendabel is.

De toevoegingen betreffen de grondverkopen 2018 van € 30.990,-.

 

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

 • Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie
 • Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo
 • Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat - Margrietstraat
 • Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van parkeren Frisostraat
 • Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van Plus
 • Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk
 • Dekkingsreserve kosten tijdelijk huisvesting
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat
 • Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk 
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem 
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg 
 • Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) 
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 
 • Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg
 • Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering 
 • Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 
 • Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad 
 • Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving 
 • Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens 
 • Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor 
 • Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen 
 • Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 
 • Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAFIII 
 • Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 
 • Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide 
 • Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein
 • Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
 • Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 
 • Dekkingsreserve FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 
 • Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen
 • Dekkingsreserve speelvoorzieningen Gulbergen
 • Dekkingsreserve FBW Santheuvel

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

 

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorzieningen wethouders

Bedragen x €1.000
Pensioenvoorzieningen wethouders Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders 2.615 428 137 2.906

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen en wachtgelden aan (ex-)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. Deze forse daling van de rekenrente heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de berekende voorziening. Er is € 428.155,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen. Uit de voorziening is € 137.402,- onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000
Onderhoud wegen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
60001 Onderhoud wegen 661 845 698 808

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (= bruggen en tunnels). Op basis van beleidsplannen (vastgesteld door de raad) en hieruit voortkomende onderhoudsplannen (vastgesteld door het college) vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen betreffen:

 • Dotatie planmatig onderhoud bruggen 2019 (€ 25.250,-);
 • Dotatie planmatig onderhoud straten 2019 (€ 820.073,-).

De onttrekkingen betreffen de werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2019 (€ 698.090,-).

 

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000
Onderhoud gebouwen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
60002 Onderhoud gebouwen 1.484 978 44 2.384 35

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van de gemeente via deze onderhoudsvoorziening.

De toevoegingen betreffen:

 • Ontvangen BRIM subsidie € 21.610,-;
 • Schadevergoeding muur Het Goed € 19.748,-;
 • Vergoeding gestolen lamparmaturen gemeentehuis € 13.200,-;
 • Dotatie conform raming € 874.000,-;
 • Bijdrage PlatOO voor groot onderhoud 't Schrijverke € 10.531,-;
 • Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK ) 2019 € 39.593,-.

De aanwendingen van € 2.383.542,- zijn de werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2019. Het vrijgevallen bedrag betreft de bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2019 van Potje Knor en Stap In. Deze bijdrage is gestort in de voorziening Onderhoud brede school Coevering ( € 43.680,-).

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x €1.000
Onderhoud brede school Coevering Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
60005 Onderhoud brede school Coevering 0 142 0 142

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het onderhoud aan de brede school Coevering op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. 

De toevoegingen betreffen:

 • Bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2018 Regenboog € 40.656,-;
 • Bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2018 De branding € 34.944,-;
 • Bijdrage groot onderhoud 2019 Regenboog € 12.607,-;
 • Bijdrage groot onderhoud 2019 De Branding € 10.073,-;
 • Bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2019 Potje Knor en Stap In € 43.680,- vanuit de voorziening Onderhoud gebouwen.

Wonen

Bedragen x €1.000
Wonen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
50001 Wonen 4.354 39 16 4.377

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies).  Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

De toevoegingen betreffen:

 • Kapitaallasten startersleningen € 7.993,-
 • Kapitaallasten duurzaamheidsleningen € 30.553,-

De aanwending betreft de beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen € 15.542,-.

 

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000
Egalisatie afvalstoffenheffing Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing 0 0 0 0

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking. 

In 2019 was de voorziening echter leeg. Het verlies van de gesloten exploitatie afval is dus ten laste gekomen van de algemene dienst en niet verrekend met deze voorziening.

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000
Egalisatie rioleringen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
70002 Egalisatie rioleringen 4.739 467 0 5.206

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2019 toegevoegde bedrag van € 466.865,- is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000
Breedtesport impuls middelen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
70003 Breedtesport impuls middelen 64 50 36 78

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen die in 2018 aan de reserve is toegevoegd.

De toevoeging betreft de jaarlijkse dotatie in de voorziening van € 50.186,- zoals besloten in de Kadernota 2017-2021.

De aanwendingen betreffen diverse sportmaterialen en projecten, zoals JOGG en Braakhuizen United, 

Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen

Bedragen x €1.000
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
70005 Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 0 0 5

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant.

In 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in deze voorziening.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000
Voorziening afgesloten complexen GB Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
70006 Voorziening afgesloten complexen GB 55 0 0 55

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2019 de afgesloten exploitaties: Barrier, Brugstraat en Torenweg.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000
Voorziening voorschoolse educatie Balanswaarde 01-01-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
70007 Voorziening voorschoolse educatie 119 0 0 119

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente. In 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in deze voorziening. De verwachting is dat het geld in deze voorziening in 2020 wordt vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.