Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 1.     Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.
2.     De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
3.     Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.
4.     Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 5.     Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6.     Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan 16 april 2007 4e kwartaal 2020
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015 2e kwartaal 2020
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016 1e kwartaal 2020
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 13 mei 2019
Regionale en sub-regionale detailhandelsvisie n.v.t. 27 juli 2015
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement 10 april 2017
Regionaal Ontwikkel Fonds 18 december 2017
Samenwerkingsagenda 2018-2025 18 december 2017
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed 31 oktober 2016
Sport- en beweegnota 10 december 2018

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 3 1.177 1.169 8
3.1 Economische ontwikkeling 360 368 353 15
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 107 90 98 -8
3.4 Economische promotie 392 515 536 -20
Totaal Lasten 862 2.150 2.156 -6
Baten
0.10 Mutaties reserves 62 1.248 1.405 -157
3.1 Economische ontwikkeling 33 33 33 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 43 20 20 0
3.4 Economische promotie 533 653 690 -36
Totaal Baten 671 1.953 2.147 -193