Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.283 1.408
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 43 45
Totaal Immateriële vaste activa 1.326 1.453
Totaal Activa 1.326 1.453

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2019
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.408 2 51 77 0 0 1.283
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 45 0 0 2 0 0 43
Totaal 1.453 2 51 78 0 0 1.326

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2019 hebben investeringen plaatsgevonden voor gevelverbetering centrum Geldrop en het opstellen van de kerkenvisie.
Tevens zijn er diverse ruimte voor ruimte titels verkocht voor een bedrag van € 50.878,-.

Materiële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 48.302 38.243
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 26.861 26.355
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 17.472 14.770
Totaal Materiële vaste activa 92.635 79.368
Totaal Activa 92.635 79.368

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2019
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 4.419 101 0 19 0 0 4.500
Woonruimten 469 0 0 11 0 0 458
Bedrijfsgebouwen 27.528 11.009 0 1.211 0 0 37.327
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.192 1 0 289 0 0 2.904
Vervoermiddelen 293 232 0 58 0 0 467
Machines, apparaten en installaties 425 181 0 109 0 0 497
Overige materiele vaste activa 1.172 328 0 94 1 0 1.404
Activa in erfpacht 745 0 0 0 0 0 745
Totaal Investeringen met economisch nut 38.243 11.852 0 1.791 1 0 48.302
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 26.355 960 0 455 0 0 26.861
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 26.355 960 0 455 0 0 26.861
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 14.768 3.302 0 655 40 0 17.375
Overige materiele vaste activa 1 96 0 0 0 0 98
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 14.770 3.398 0 655 40 0 17.472
Totaal 79.368 16.210 0 2.901 42 0 92.635

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2019 zijn er 'Niet in exploitatie genomen gronden' aangekocht. Verder zijn er ook diverse 'Niet in exploitatie genomen gronden' verkocht.

Bedrijfsgebouwen
In 2019 hebben investeringen plaatsgevonden voor o.a. Strabrecht college, duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen, sociaal cultureel centrum Hofdael en renovatie gemeentehuis.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er zijn kosten gemaakt voor het vervangen van kunstgrasvelden.

Vervoermiddelen
In 2019 is een tractor en twee vervoermiddelen inclusief kraan aangekocht.

Machines, apparaten en installaties
In 2019 is er geïnvesteerd in bladkorven en audio- en visuele installatie voor de nieuwe vergaderaccommodatie.

Overige materiële vaste activa
Er is voornamelijk geïnvesteerd in inventaris voor het gemeentehuis.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er hebben diverse investeringen plaatsgevonden op het gebied van rioolvervanging en bestrijding wateroverlast.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2019 zijn er kosten gemaakt voor diverse herinrichtingen in de openbare ruimte.

Overige materiële vaste activa
In 2019 zijn kosten gemaakt voor de realisatie van de kiosk.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 11.669 12.612
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0
Totaal Financiële vaste activa 11.839 12.782
Totaal Activa 11.839 12.782

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Balans-waarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 170 0 0 0 0 0 0 170
Overige langlopende leningen 12.612 606 0 0 1.549 0 0 11.669
Totaal 12.782 606 0 0 1.549 0 0 11.839

Overige langlopende leningen
In 2019 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject en heeft de gemeente geld gestort bij het SVn ten behoeve van de duurzaamheidsleningen.

Tevens staat hier opgenomen het HNG-depot. Tegenover dit depot is een reserve opgenomen met een gelijke waarde als de openstaande schuld. De verantwoording van het HNG-depot is conform BBV.

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft 2 leningen verstrekt aan Stichting exploitatie en beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael. De voorziening is gevormd voor de geldleningen omdat de balanswaarde van het onderpand lager is dan de uitstaande geldlening, de leningen zijn in 2019 met € 90.000,- afgewaardeerd.

Vlottende activa

Voorraad
Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

 

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2019 Vermeer- deringen Vermin- deringen Boek- waarde 31-12-2019
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 21.034 5.015 9.679 16.370
Totaal 21.034 5.015 9.679 16.370
Voorziening verlies grex 49 93 0 141
Saldo (totaal minus voorziening) 20.985 4.922 9.679 16.228

Toelichting op de voorziening
De voorziening verlies grondexploitaties per eind 2019 € 141.000,- en deze heeft betrekking op Emopad en Rielse Park onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2019 Vermeer- deringen Vermin- deringen Winst- uitname Boek- waarde 31-12-2019 Voorziening dekking verliessaldi Balans- waarde 31-12-2019
Spaarpot -617 5 14 -166 -792 -792
Centrum West 285 22 0 307 307
Rielse Park 741 23 1 763 90 673
Waleweinlaan 70 20 0 90 90
Willem Barentzweg / De Bron 73 33 568 175 -287 -287
Strabrechtcollege 433 38 0 471 471
Emopad 160 7 0 167 51 116
Talingstraat 643 1770 4545 1257 -875 -875
Linze 500 11 0 511 511
Vesperstraat / De Waag 43 59 0 102 102
Bisschop van Mierlostraat 200 4 0 204 204
Dorpsstraat / Johannesschool 140 46 4 -16 166 166
Ellenaar 70 18 1 -14 73 73
Luchen Weteringpark 554 19 0 573 573
Groot Luchen 17.695 1504 1.185 -3165 14.849 14849
Diverse kavels Loeswijk 45 4 0 49 49
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 21.035 3.583 6.318 -1.929 16.370 141 16.228

Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten:

Omschrijving complex Boekwaarde 31-12-2019 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eind- resultaat (nominale waarde) Geraamd eind- resultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid -792.342 323.634 1.429.856 -1.731.951 -1.600.055
Centrum West 306.601 1.152.787 7.451.390 -5.992.002 -5.320.726
Rielsepark 762.642 190.667 851.500 101.809 90.403
Waleweinlaan 89.762 149.848 565.867 -326.257 -295.501
Willem Barentszweg -287.067 166.900 138.539 -433.684 -416.843
Strabrecht 470.676 409.299 2.887.067 -2.027.958 -1.873.519
Emopad 167.366 108.096 221.000 54.462 51.321
Talingstraat -875.069 682.011 1.127.586 -2.577.498 -2.428.834
Linze 511.220 307.022 1.150.000 -331.757 -294.591
Vesperstraat/De Waag 102.434 241.965 381.757 -37.358 -33.836
Bisschop van Mierlostraat 204.034 400.223 1.213.862 -609.605 -541.312
Dorpsstraat/Johannes 166.209 79.080 396.000 -134.764 -132.122
Ellenaar 72.661 31.948 255.000 -136.079 -133.410
Luchen weteringpark 573.459 278.562 857.470 -5.449 -5.034
Groot Luchen 14.848.715 11.894.023 32.167.925 -2.259.726 -2.006.572
Kavels Loeswijk 48.897 73.787 637.144 -514.460 -465.963
Totaal 16.370.198 16.489.852 51.731.963 -16.962.277 -15.406.594

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2019 Balanswaarde 1-1-2019
Vorderingen op openbare lichamen 6.073 0 6.073 5.012
Rekening-courantverhouding met het rijk 2.513 0 2.513 2.800
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.562 0 1.562 1.351
Overige vorderingen 2.621 262 2.359 2.643
Overige uitzettingen 13 0 13 13
Totaal 12.782 262 12.520 11.820

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 840
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 97 195 28 120
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 742 645 812 720
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 111.943
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 111.943
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 840
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 8.737 17.724 2.536 11.008
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 97 195 28 120

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 4 8
Banksaldi 176 229
Totaal Liquide middelen 180 237
Totaal Activa 180 237

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 779 837
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 12.594 4.813
Totaal Overlopende activa 13.373 5.650
Totaal Activa 13.373 5.650

Op de post overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen is een flinke stijging zichtbaar van € 7,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat er een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden voor de nieuwbouw van het Strabrecht College.

 

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2019 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2019
Declaratie BBZ (het Rijk) 24 0 24 0
Algemene uitkering (het Rijk) 613 366 613 366
PGB Jeugd (het Rijk) 16 0 16 0
PGB begeleider individueel (het Rijk) 79 267 79 267
PGB hulp bij het huishouden (het Rijk) 56 140 56 140
PGB WMO individuele begeleiding (het Rijk) 0 6 0 6
Project Kasteelseloop en Molenheide (het Rijk) 40 0 40 0
Rijk van Dommel en Aa (overige Nederlandse overheidslichamen) 9 0 9 0
Totaal 837 779 837 779

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2019 2018
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 304 346
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 184 58
Totaal 488 404

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van  diverse ontwikkelingen, onder andere Mierlo-Oost, Luchen Weteringpark, locatie Postkantoor Geldrop, Van Stipdonk en nog 13 diverse projecten. Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere Tweka, Lidl/Wielewaal, Talingstraat en Hekelstraat.

Vaste passiva

Eigen vermogen
Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 25.682 32.535
Bestemmingsreserve 19.958 19.200
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening -2.343 -2.555
Totaal Eigen vermogen 43.297 49.180
Totaal Passiva 43.297 49.180

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar de paragraaf 'Analyse overzicht van baten en lasten'.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’. 

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 13.731 14.096
Totaal Voorzieningen. 13.731 14.096
Totaal Passiva 13.731 14.096

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 46.968 49.430
Door derden belegde gelden 341 530
Waarborgsommen 1 1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 47.310 49.960
Totaal Passiva 47.310 49.960

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 1.974.364,-.

Onderhandse leningen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 27.000 0
Banksaldi. 3.238 3.941
Overige schulden 4.787 6.783
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 35.025 10.724
Totaal Passiva 35.025 10.724

Overlopende passiva

In het hieronder genoemde overzicht is de term 'Nog te betalen bedragen' opgenomen. Dit is geen BBV term. De officiële BBV term luidt: 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume’.

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 4.273 4.353
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 4.449 3.982
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 17 0
Totaal Overlopende passiva 8.739 8.335
Totaal Passiva 8.739 8.335

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2019 Vooruitontvangen Lasten Stand 31-12-2019
Algemene uitkering (het Rijk) 0 453 0 453
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk) 3.788 0 0 3.788
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk) 36 0 3 33
Subsidie sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (het Rijk) 73 38 80 31
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk) 18 0 17 1
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen) 37 0 0 37
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen) 30 0 0 30
Subsidie maatwerk aanpak PlusTeam(ZonMw) (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 70 0 70
Subsidie Toezicht energiebesparing kantoren (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 5 0 5
Totaal 3.982 566 100 4.449