Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Raadsinformatiebrief Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus 2019 30 april 2019 N.v.t.
3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken) 2018 N.v.t. N.v.t.
1e tussentijdse rapportage 2019 17 juni 2019 N.v.t.
Jaarstukken 2018 1 juli 2019 N.v.t.
Kadernota 2020-2023 1 juli 2019 N.v.t.
2e tussentijdse rapportage 2019 28 oktober 2019 N.v.t.
Meerjarenbegroting 2020-2023 11 november 2019 N.v.t.
Belastingverordeningen 2019 16 december 2019 N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 426 3.463 3.552 -89
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.4 Overhead 11.158 11.134 11.040 94
0.5 Treasury 341 368 320 48
0.61 OZB woningen 199 175 265 -90
0.62 OZB niet-woningen 0 24 32 -8
0.64 Belastingen overig 372 372 368 4
0.8 Overige baten en lasten -20 66 3 62
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 100 100 -3 103
Totaal Lasten 12.575 15.701 15.578 123
Baten
0.10 Mutaties reserves 3.824 9.212 6.926 2.286
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 2.343 -2.343
0.4 Overhead 189 188 387 -199
0.5 Treasury 2.132 2.165 2.192 -27
0.61 OZB woningen 3.557 3.557 3.595 -38
0.62 OZB niet-woningen 1.639 1.639 1.584 55
0.64 Belastingen overig 299 299 306 -7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 51.835 52.808 53.154 -346
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
Totaal Baten 63.474 69.868 70.486 -618