Algemene inleiding

Algemene inleiding

Voor u ligt de laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting is een stabiel en logisch vervolg op de begrotingen van de afgelopen jaren. Geen grote verrassingen en hierdoor ook geen verhoging van de lasten voor de inwoners naast de reguliere indexatie. 


Flexibel
De lijn die de afgelopen jaren is ingezet om onze gemeentefinanciën op orde te brengen wordt doorgezet. Het is gelukt om een begrotingsjaar extra structureel sluitend te krijgen. Verder passen de ratio's van het weerstandsvermogen van de algemene dienst (1,65) en het grondbedrijf (0,84) binnen de vastgestelde normen. Dat geeft aan dat niet alleen boekhoudkundig de boel op orde is, maar dat er binnen de organisatie zeer flexibel is gewerkt binnen de gestelde randvoorwaarden. De gestelde doelen zijn gehaald doordat naar nieuwe werkvormen is gezocht. Het online werken, digitaal participeren maar ook het maken van filmpjes in plaats van 'live' aanwezig zijn heeft ervoor gezorgd dat de grote projecten door konden gaan en onze samenwerkingen in de wijken bleven bestaan. Tegelijkertijd is er door de pandemie ook veel extra werk verzet. 

 

Wettelijk en verplicht
Het grootse deel van de gemeentelijke financiën wordt besteed aan zaken die wettelijk verplicht zijn of waarover al besluitvorming over de regels heeft plaatsgevonden. Zo wordt het openbaar groen onderhouden, worden er uitkeringen verstrekt en gezorgd dat de belastingen worden geïnd. Jaarlijks komen er, in samenwerking met inwoners, wijkprogramma’s tot stand en zorgen we voor subsidiering van sportieve en culturele verenigingen. 

 

Belangrijke thema’s
Nu blijkt dat Geldrop-Mierlo deze taken zonder bezuinigingen en zonder lastenverzwaring voor de inwoners uit kan blijven voeren. Daarnaast wordt in het komend jaar geld gereserveerd voor belangrijke thema’s als het klimaat, de cybercriminaliteit en de noodlokalen voor basisschool ’t Schrijverke in Luchen. Vanaf volgend jaar wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan van het IHP (integraal huisvestingsplan) met een totaal van ruim 10 miljoen euro aan investeringen voor de scholen in onze gemeente. We streven naar het behoud van de voorzieningen in onze gemeente en spannen ons in voor het behoud van het zwembad en de culturele centra.

 

Septembercirculaire
De septembercirculaire is een update van het Rijk, waarin is berekend hoeveel onze gemeente in de komende jaren van het Rijk ontvangt aan algemene uitkering. Omdat de circulaire dit jaar laat verschijnt hebben we het effect ervan nog niet kunnen verwerken. Hierdoor is het begrotingssaldo nog niet definitief.
Onze verwachting is dat de uitkomsten een positief effect zullen hebben op het begrotingssaldo. Dit komt omdat we gecompenseerd gaan worden voor de stijgende zorgkosten van de afgelopen jaren, met name op het gebied van jeugd. Tegelijkertijd met het aanbieden van de begroting 2022 aan de raad zal de informatie van de septembercirculaire 2021 worden meegestuurd, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting. 

 

Uitdagende bestuursperiode
Samenvattend kan er worden teruggekeken op een financieel uitdagende bestuursperiode. Het college was nog maar net gestart of het werd duidelijk dat de kosten voor de zorg vele malen hoger waren dan de gelden die we als gemeente daarvoor ontvingen. Dat heeft geleid tot een forse bezuinigingsdoelstelling die met name dit jaar en volgende jaren in een cruciale fase belandt. Nog steeds moeten alle zeilen worden bijgezet om beter grip te krijgen op die zorgfinanciering. Dit blijft een continue aandachtspunt, zeker ook omdat de tekorten zich naast de jeugdzorg nu verder toespitsen op de Wmo. Het is daarom denkbaar dat we de bezuinigingen slechts ten dele of pas later zullen realiseren. Het extra geld dat we verwachten van het Rijk neemt die druk voor een stuk weg en is meer dan welkom.

Daarna werden we verrast door de coronapandemie. Covid19 gaf nieuwe uitdagingen maar ook financieel zware tijden voor onze inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers. Samen met de ambtelijke organisatie is er hard gewerkt om iedereen hierin passende ondersteuning te bieden.

 

Trots
We investeren vanaf dit jaar 3 miljoen om de wateroverlast in onze gemeente aan te pakken. De afgelopen maanden zien we daar de uitwerking van in verschillende wijken. Ook de komende jaren zal hier blijvend aandacht voor zijn. De meeste wegen in het buitengebied van onze gemeente, voorheen een beetje onopgemerkt, zijn inmiddels weer goed berijdbaar. Iets wat we ook de komende jaren verder gaan uitrollen.  Tot slot is er voor gekozen om dit laatste begrotingsjaar van deze bestuursperiode niet te veel nieuwe plannen, ontwikkelingen en uitdagingen op te nemen. Hierdoor wordt er een beleidsarme begroting voorgelegd aan de raad, zodat de nieuwe coalitie ruimte heeft om zelf keuzes te maken voor de volgende bestuursperiode. Het nieuwe college kan hiermee starten met een spreekwoordelijke 'schone lei'.