Uitgaven

15,1%

€ 17.450

x € 1.000
15,1% Complete

Inkomsten

59,62%

€ 68.367

x € 1.000
59,62% Complete

Saldo

5730,67%

€ 50.917

x € 1.000

Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Uitgaven

15,1%

€ 17.450

x € 1.000
15,1% Complete

Inkomsten

59,62%

€ 68.367

x € 1.000
59,62% Complete

Saldo

5730,67%

€ 50.917

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2022-2025 13 december 2021 2025
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2022

 

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.093 6 2.968 3.882 3.793 3.141
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -35 -82 -889 -517 817 1.492
0.4 Overhead 11.152 11.826 11.432 11.433 11.481 11.546
0.5 Treasury 258 318 314 307 300 300
0.61 OZB woningen 263 187 197 197 197 197
0.62 OZB niet-woningen 29 34 68 68 68 68
0.64 Belastingen overig 369 390 387 388 390 392
0.8 Overige baten en lasten -2 1.126 1.984 1.872 2.586 3.625
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 32 100 100 100 100 100
Totaal Lasten 14.158 13.904 16.561 17.731 19.732 20.861
Baten
0.10 Mutaties reserves 3.121 1.764 944 -131 519 513
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 416 439 456 456 457 457
0.5 Treasury 1.025 344 337 331 324 324
0.61 OZB woningen 3.959 4.172 4.279 4.434 4.595 4.486
0.62 OZB niet-woningen 1.664 1.829 1.907 1.959 2.013 1.981
0.64 Belastingen overig 293 325 317 323 328 333
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 56.754 59.245 60.126 61.174 62.314 63.818
0.8 Overige baten en lasten 12 0 0 0 0 0
Totaal Baten 67.244 68.117 68.367 68.547 70.551 71.913

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 11 2022 2023 2024 2025
Opgenomen in kadernota
Betere dienstverlening en bedrijfsvoering
Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte) 17.683 17.683 17.683 17.683
Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte) 17.683 17.683 17.683 17.683
Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia 8.640 8.640 8.640 8.640
Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget -8.640 -8.640 -8.640 -8.640
Meerkosten doorstart project GT-connect P.M. P.M. P.M. P.M.
Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden 20.282 41.443 41.443 41.443
Elektronisch publiceren 12.000 12.000 12.000 12.000
Data gedreven werken
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte) 39.240 39.240 39.240 39.240
Informatiebeveiliging
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte) 39.240 39.240 39.240 39.240
Maatregelen in het kader van BIO P.M. P.M. P.M. P.M.
Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM) 27.600 27.600 27.600 27.600
Nieuw in MPB 2022-2025
Stelpost personele lasten (knelpuntenpot) 75.000 150.000 150.000 150.000
Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal (kapitaallasten) 9.500 0 0 0
Specificatie investeringen programma 11 2022 2023 2024 2025

Opgenomen in kadernota

Diverse activiteiten betere dienstverlening en bedrijfsvoering
Het op peil houden en blijven verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering vraagt om continuering van de inzet en investeringen die daarvoor nodig zijn. Doen we dat niet, dan is het moeilijk het bestaande (en minimale) niveau in stand houden, laat staan te verhogen. En raken we van koers om tot de gewenste topservice te komen.
Voorstel:
- Upgraden functioneel beheer: t.b.v. het zaaksysteem ½ fte € 17.683,- en t.b.v. Office 365 ½ fte € 17.683,-.
- Uitbreidingskosten Cyclomedia € 8.640,-.
- Nader te bepalen meerkosten doorstart project GT-Connect.
-Digitale voorzieningen aan raad-, commissie- en burgercommissieleden vanwege het in 2019 van kracht geworden Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers € 20.282,- in 2022 en € 41.433,- vanaf 2023.
- Kosten elektronisch publiceren € 12.000,-.

Data gedreven werken - uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte)
Om data gericht te kunnen werken dienen we vooropgesteld (meer) data te genereren. Om dat te kunnen doen hebben we een data -analist nodig. Als we die niet aantrekken kunnen we slechts beperkt data gericht werken.
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist 1 fte € 39.240,-.

Diverse activiteiten informatiebeveiliging
We kunnen niet achterblijven onze informatie veilig te managen. Om de gestelde doelen te bereiken en voortgang te blijven boeken vraagt om continuering van de inzet en extra investeringen die daar het logisch gevolg van zijn. Als we dat niet doen lopen we op dit vlak veiligheidsrisico’s die grote gevolgen kunnen hebben.
- Uitbreiden formatie t.b.v. functie informatieconsulent 1 fte € 39.240,-.
- Nader te bepalen kosten t.b.v. te nemen maatregelen in het kader van BIO.
- Maatregelen om toegang tot digitale werkplek beter te beveiligen € 27.600,-.

Nieuw in MPB 2022-2025

Stelpost personele lasten (knelpuntenpot)
Nagenoeg alle vacatures zijn ingevuld. Als gevolg hiervan is er geen budget meer beschikbaar in de vorm van vacatureruimte. Wanneer een medewerker onverwachts uitvalt is er zeer beperkt budget beschikbaar voor vervanging. Vandaar dat wordt voorgesteld om de knelpuntenpot in twee stappen op te hogen met € 150.000,-.  

Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal
In het afgelopen jaar mocht de gemeente Geldrop-Mierlo haar 40.000ste inwoner begroeten. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hiervoor zijn gemeenten ingedeeld in inwonersklassen. Door de bevolkingsgroei komt onze gemeente in een andere inwonersklasse (40.001-45.000 inwoners). Op basis van het huidige aantal inwoners mag onze gemeente na de verkiezingen in 2022 twee extra raadsleden leveren. Het aantal plekken in de raadszaal dient daarvoor met twee vergadertafels (en bijbehorende microfoonpanelen) te worden uitgebreid.