Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschillen per programma

Inleiding

2022
Begrotingssaldo 2022 in MPB 2022-2025 (=begroting 2022 nieuw) 0
Begrotingssaldo 2022 in MPB 2021-2024 (=begroting 2022 oud*) 0
Verschil 0
Autonome ontwikkelingen -
Nieuw beleid -
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -
Totaal 0

* = begroting 2021; jaarschijf 2022

Per programma:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken Bedrag
Begroting 2022 nieuw -4.006
Begroting 2022 oud -3.915
Verklaring van het verschil -91
Autonome ontwikkelingen -91
Nieuw beleid 0
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -91

Programma 2: Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed Bedrag
Begroting 2022 nieuw -203
Begroting 2022 oud -209
Verklaring van het verschil 6
Autonome ontwikkelingen 36
Nieuw beleid -30
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal 6

Programma 3: Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving Bedrag
Begroting 2022 nieuw -2.052
Begroting 2022 oud -1.964
Verklaring van het verschil -88
Autonome ontwikkelingen -88
Nieuw beleid 0
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -88

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Bedrag
Begroting 2022 nieuw -3.322
Begroting 2022 oud -3.353
Verklaring van het verschil 31
Autonome ontwikkelingen 91
Nieuw beleid -60
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal 31

Programma 5: Werk en inkomen

5. Werk en inkomen Bedrag
Begroting 2022 nieuw -8.252
Begroting 2022 oud -8.047
Verklaring van het verschil -205
Autonome ontwikkelingen -205
Nieuw beleid 0
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -205

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur Bedrag
Begroting 2022 nieuw -14.482
Begroting 2022 oud -14.351
Verklaring van het verschil -131
Autonome ontwikkelingen -6
Nieuw beleid -125
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -131

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs Bedrag
Begroting 2022 nieuw -16.258
Begroting 2022 oud -15.837
Verklaring van het verschil -421
Autonome ontwikkelingen -346
Nieuw beleid -75
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -421

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu Bedrag
Begroting 2022 nieuw -547
Begroting 2022 oud -308
Verklaring van het verschil -239
Autonome ontwikkelingen -94
Nieuw beleid -145
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -239

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer Bedrag
Begroting 2022 nieuw -3.730
Begroting 2022 oud -3.696
Verklaring van het verschil -34
Autonome ontwikkelingen 67
Nieuw beleid -101
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -34

Programma 10: Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen Bedrag
Begroting 2022 nieuw 1.047
Begroting 2022 oud 1.127
Verklaring van het verschil -80
Autonome ontwikkelingen 160
Nieuw beleid -240
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 0
Totaal -80

Programma 11: Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen Bedrag
Begroting 2022 nieuw 51.805
Begroting 2022 oud 50.554
Verklaring van het verschil 1.251
Autonome ontwikkelingen 1.809
Nieuw beleid -258
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -300
Totaal 1.251

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken
Programma 2 Economie en vastgoed
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Programma 5 Werk en inkomen
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: inruil (B2020) 14.000
Programma 10 Bouwen en wonen
Nieuw beleid: woonwensenonderzoek SGE (B2020) 10.000
Implementatie Omgevingswet (B2021) 77.500 27.500 1.000
Programma 11 Financiën en belastingen
Neg. saldo bij Kadernota 2020-2023 (B2020) 1.182.819
Pos. saldo bij MPB 2020-2023 (B2020) 878.170 650.000
Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk) (B2021) 300.000
Neg. saldo bij MPB 2021-2024 (B2021) 173.291
Pos. saldo bij MPB 2021-2024 (B2021) 741.325 651.817
Onderuitputting kapitaallasten (B2022) 191.531 125.468 101.308 26.666
Kosten I&A (B2021) 126.144 6.144 6.144
Dekking kosten I&A uit reserve i&A (B2021) 126.144 6.144 6.144
Richtlijn extra middelen jeugdzorg (B2021) 650.000 650.000
Storting extra middelen jeugdzorg in algemene reserve (B2021) 650.000 650.000
 Totaal 2.337.785 2.031.814 781.612 2.084.969 107.452 658.961 26.666 0
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 -305.971 1.303.357 551.509 -26.666
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 -888.500 -517.049 817.364 1.492.277
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 -1.194.471 786.308 1.368.873 1.465.611

Toelichting incidenteel:

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst; inruil
Het betreft de incidentele opbrengsten uit de inruil van vervoermiddelen van de buitendienst.

Nieuw beleid: woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Het betreft eenmalige onderzoekskosten.

Implementatie Omgevingswet
Het bedrag in 2022 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 75.000,-) en communicatie (€ 2.500,-). Het bedrag in 2023 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 25.000,-) en communicatie (€ 2.500,-). Het bedrag in 2024 bestaat uit kosten communicatie (€ 1.000,-).

Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023
Het negatieve begrotingssaldo uit de Kadernota 2020-2023 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Positief saldo bij MPB 2020-2023
Het positieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2020-2023 komt ten gunste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele last voor de algemene dienst.

Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk)
Het college ging er bij de Meerjarenbegroting 2021-2024 van uit dat de incidentele meerkosten door de coronacrisis in 2021 en 2022 € 300.000,- hoger uit zullen vallen dan waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd vanuit het Rijk.

Negatief saldo bij MPB 2021-2024 (B2021)
Het negatieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2021-2024 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Positief saldo bij MPB 2021-2024 (B2021)
Het positieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2021-2024 komt ten gunste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele last voor de algemene dienst.

Kosten I&A / Dekking t.l.v. reserve I&A
Het gaat om kosten van I&A die ten laste komen van de reserve I&A.

Richtlijn extra middelen jeugdzorg / Storting extra middelen jeugdzorg in algemene reserve
Het gaat om extra kosten jeugdzorg die bekostigd gaan worden uit extra Rijksmiddelen.

Onderuitputting kapitaallasten
Een gemeente moet de volledige lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de Meerjarenbegroting. Volgens ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingskosten in het jaar ná ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van de investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij tot uitdrukking in het overzicht van incidentele baten en lasten. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende Meerjarenbegroting. Het begrip "Onderuitputting kapitaallasten" laat zich ook uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 2022 2023 2024 2025
Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren) 50.000 350.000 600.000
Kapitaallasten vanaf 2025 (1 jaar ná einde investering) 100.000
Onderuitputting kapitaallasten 100.000 100.000 100.000

Als je start met investeren in 2022, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2025 start) in de jaren 2022, 2023 en 2024 als een incidentele baat. Dit noemt men de onderuitputting kapitaallasten (zie onderste regel in bovenstaand overzicht). In werkelijkheid hebben wij deze kosten niet in 2022, 2023 en 2024. Het is puur een fictieve aanpassing. Het begrotingssaldo verandert hier niet door, alleen de verhouding structureel-incidenteel: door onderuitputting kapitaallasten daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.

Het bedrag in het overzicht van incidentele baten en lasten is berekend aan de hand van de staat van investeringen, behorende bij de Meerjarenbegroting 2022-2025.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2022 2023 2024 2025
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Algemene reserve
Algemene reserve grondexploitaties 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Totaal algemene reserves 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Bestemmingsreserve
Reserve personeel en organisatie 5.562 3.082 5.562 3.082 5.562 3.082 5.562 3.082
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 1.033.865 1.034.669 1.033.837 1.030.310 1.033.808 1.025.951 1.033.808 1.021.591
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.076.500 0 1.076.500 0 1.076.500 0 1.076.500 0
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.159.500 0 1.159.500 0 1.159.500 0 1.159.500 0
Reserve Sociaal Domein 899.278 899.278 899.278 899.278
Reserve hondenbeleid 23.647 20.071 16.437 12.743
Reserve recreatie en toerisme 77.238 32.187 32.101 38.979
Totaal bestemmingsreserves 4.174.705 1.138.636 4.174.677 1.085.650 4.174.648 1.077.571 4.174.648 1.076.395
Dekkingsreserves
Bouw vergaderaccommodatie 0 60.114 0 60.114 0 60.114 0 60.114
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 0 6.507 0 6.507 0 6.507 0 6.507
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 0 22.850 0 22.850 0 22.850 0 22.850
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 0 24.338 0 24.338 0 24.338 0 24.338
Onderzoek en realisatie kiosk 0 6.871 0 6.871 0 6.871 0 6.871
FBW Herinrichting Langstraat 0 13.179 0 13.179 0 13.179 0 13.179
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 0 18.162 0 18.162 0 18.162 0 18.162
FBW Herinrichting Heggestraat 0 4.374 0 4.374 0 4.374 0 4.374
FBW Rotonde centrum Geldrop 0 6.478 0 6.478 0 6.478 0 6.478
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 0 4.359 0 4.359 0 4.359 0 4.359
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 0 13.241 0 13.241 0 13.241 0 13.241
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 0 0 0 0 0 0 0 13.000
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 0 0 0 0 0 14.940 0 14.940
FBW Parkeerverwijssysteem 0 2.925 0 2.925 0 2.925 0 2.925
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 0 0 0 0 0 0 0 0
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 0 276 0 276 0 276 0 276
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 0 0 0 11.240 0 11.240 0 11.240
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 0 12.344 0 12.344 0 12.344 0 12.344
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 0 1.665 0 1.665 0 1.665 0 1.665
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 0 17.491 0 17.491 0 17.491 0 17.491
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 0 9.907 0 9.907 0 9.907 0 9.907
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 0 5.153 0 5.153 0 5.153 0 5.153
FBW Beleefpad Katoenpad 0 1.099 0 1.099 0 1.099 0 1.099
FBW Kasteelseloop en Molenheide 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100
FBW Herinrichting Stationsomgeving 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 0 14.220 0 14.220 0 14.220 0 14.220
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 0 0 0 5.760 0 5.760 0 5.760
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 0 3.659 0 3.659 0 3.659 0 3.659
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 0 0 0 8.840 0 8.840 0 8.840
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 0 0 0 12.140 0 12.140 0 12.140
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 0 0 0 1.100 0 1.100 0 1.100
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 0 0 0 0 0 0 0 4.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 0 0 0 3.000 0 3.000 0 3.000
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 0 1.993 0 1.993 0 1.993 0 1.993
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 36.220 0 36.220 0 36.220 0 36.220
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 0 0 0 0 0 0 0 4.300
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
FBW Santheuvel 0 20.774 0 20.774 0 20.774 0 20.774
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 0 0 0 11.083 0 11.083 0 11.083
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000
Totaal dekkingsreserves 0 319.899 0 379.062 0 394.002 0 415.302
Totaal 4.174.705 1.558.535 4.174.677 1.564.712 4.174.648 1.571.573 4.174.648 1.591.697