Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Vaste activa
Immateriële vaste activa 13.301 12.580 11.887 11.209 10.522
Materiële vaste activa 126.762 130.244 131.301 135.205 134.418
Financiële vaste activa 4.782 4.590 4.397 4.204 4.011
Totaal Vaste activa 144.845 147.415 147.586 150.618 148.951
Vlottende activa
Voorraden 16.701 10.940 2.485 -6.574 -6.574
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 22.342 22.342 22.342 22.342 22.342
Liquide middelen 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957
Overlopende activa 762 762 762 762 762
Totaal Vlottende activa 43.761 38.000 29.545 20.486 20.486
Totaal Activa 188.606 185.414 177.131 171.105 169.437
Passiva 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Vaste passiva
Eigen vermogen 40.989 43.372 48.702 52.625 56.839
Voorzieningen 15.159 15.707 16.869 16.898 16.972
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 99.634 93.511 78.736 68.757 62.802
Totaal Vaste passiva 155.782 152.590 144.306 138.281 136.613
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 12.227 12.227 12.227 12.227 12.227
Overlopende passiva 20.597 20.597 20.597 20.597 20.597
Totaal Vlottende passiva 32.824 32.824 32.824 32.824 32.824
Totaal Passiva 188.606 185.414 177.131 171.105 169.437

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de Septembercirculaire 2021 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2022 € 4.317,-.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

Omschrijving 2021 2022 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -1.080 1.124 3.478
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -8.991 -8.602 -6.514
3 Mutatie voorzieningen 283 548 1.161
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 3.023 5.761 8.455
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -6.765 -1.168 6.580

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Beloningen tijdens het dienstverband 16.624 16.642 16.626 16.648
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 175 75 74 74
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 16.799 16.717 16.700 16.722

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

De gehanteerde afkortingen staan voor:

  • Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten);
  • Kolom "Grex" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal);
  • expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen);
  • expl. R&T = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie & Toerisme;
  • GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan, kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering;
  • Afval = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval;

De activiteiten zijn wenselijk nieuw beleid, tenzij aangeven # (= knelpunten bestaand beleid) of * (= wettelijke verplichting nieuw beleid).

 

P Activiteitenplan Invest. 2022 Invest. 2023 Invest. 2024 Invest. 2025 Totaal invest. Grex Lasten 2022 Lasten 2023 Lasten 2024 Lasten 2025
Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad
1 Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia expl. expl. expl. expl. 0 0% 0 0 0 0
2 Villagemarketing 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0% expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
3 Aankoop brandweerkazerne Mierlo 914.095 0 0 0 914.095 0% 0 0 0 115
3 Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo 0 expl. expl. expl. 0 0% 0 0 0 -115
4 Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden expl. expl. expl. expl. 0 0% 0 0 0 0
8 Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) * 1.252.639 2.369.852 4.013.344 3.682.929 11.318.764 0% GRP GRP GRP GRP
8 Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) * 193.494 53.186 61.814 35.850 344.344 0% GRP GRP GRP GRP
8 Drukriolering (2025 = nieuw) * 10.825 77.589 66.764 66.764 221.942 0% GRP GRP GRP GRP
8 Riolering Heggestraat * 160.000 0 0 0 160.000 0% GRP GRP GRP GRP
8 Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) 166.250 0 0 0 166.250 0% 0 0 0 55
8 Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) 0 154.000 154.000 154.000 462.000 0% 0 0 0 -10.985
8 Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) 114.000 114.000 114.000 114.000 456.000 0% 0 0 0 -6.213
8 Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 0% 0 0 0 -3.045
8 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) # 27.000 76.000 63.000 150.000 316.000 0% Afval Afval Afval Afval
9 Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) 222.385 217.593 242.719 54.047 736.744 0% 0 0 0 -7.227
9 Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) 324.781 336.801 352.719 91.286 1.105.587 0% 0 0 0 -19.235
9 Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 0 200.000 0 200.000 50% 0 0 0 -4.500
9 Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 150.000 0 0 0 150.000 50% 0 0 0 15
9 Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) 50.000 0 0 0 50.000 0% 0 0 0 10
9 Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) 60.000 0 0 0 60.000 0% 0 0 0 12
9 Herinrichting Reigerstraat 15.000 15.000 302.000 0 332.000 0% 0 0 3 -14.790
9 Herinrichting Losweg deel 1 20.000 573.000 0 0 593.000 0% 0 0 0 119
9 Herinrichting Losweg deel 2 389.000 0 0 0 389.000 0% 0 -17.505 -17.352 156
9 Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat 0 20.000 593.000 0 613.000 0% 0 0 0 -27.485
9 Deelplan 5 Spoorzone - park 115.000 0 0 0 115.000 0% 0 0 0 23
9 Busbaan Mierloseweg 0 30.000 500.000 0 530.000 0% 0 0 0 -23.700
9 Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 55.000 0 0 0 55.000 50% 0 0 0 5
9 Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) 115.412 115.412 115.412 115.412 461.648 0% 0 0 0 -5.147
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 45.000 0 0 0 45.000 0% 0 0 0 32
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 10.000 0 0 10.000 0% 0 0 0 5
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 10.000 0 0 10.000 0% 0 0 0 5
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 40.000 0 0 0 40.000 0% 0 0 0 20
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken 0 8.000 0 0 8.000 0% 0 -8.000 840 840
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen 8.000 0 0 0 8.000 0% 0 0 0 0
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader 0 0 38.000 0 38.000 0% 0 0 0 -3.990
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 0 0 40.000 0 40.000 0% 0 0 0 -4.200
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 38.000 0 0 0 38.000 0% 0 0 0 19
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 0 0 30.000 0 30.000 0% 0 0 0 -3.150
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 10.000 0 0 0 10.000 0% 0 0 0 5
10 Hertaxatie gebouwen * 50.000 0 0 0 50.000 0% 0 0 0 42
Opgenomen in kadernota
2.2 1 Omgevingswet
10 Functioneel beheer (0,5 fte) # 0 0 0 0 0 0% -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
2.4.1 Betere dienstverlening en bedrijfsvoering
11 Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte) # 0 0 0 0 0 0% -17.683 -17.683 -17.683 -17.683
11 Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte) # 0 0 0 0 0 0% -17.683 -17.683 -17.683 -17.683
11 Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia # 0 0 0 0 0 0% -8.640 -8.640 -8.640 -8.640
11 Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget # 0 0 0 0 0 0% 8.640 8.640 8.640 8.640
11 Meerkosten doorstart project GT-connect # 0 0 0 0 0 0% P.M. P.M. P.M. P.M.
11 Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden # 0 0 0 0 0 0% -20.282 -41.443 -41.443 -41.443
11 Elektronisch publiceren # 0 0 0 0 0 0% -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
2.4.3 Data gedreven werken
11 Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte) # 0 0 0 0 0 0% -39.240 -39.240 -39.240 -39.240
2.4.4 Informatiebeveiliging
11 Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte) # 0 0 0 0 0 0% -39.240 -39.240 -39.240 -39.240
11 Maatregelen in het kader van BIO # 0 0 0 0 0 0% P.M. P.M. P.M. P.M.
11 Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM) # 0 0 0 0 0 0% -27.600 -27.600 -27.600 -27.600
Nieuw in MPB 2022-2025
2 Uitvoeringkrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 0% 0 -7.167 -14.300 -21.400
2 Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop 0 0 0 0 0 0% -30.000 0 0 0
2 Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE 0 0 0 0 0 0% -5.000 0 0 0
2 Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE (dekking t.l.v. res. R&T) 0 0 0 0 0 0% 5.000 0 0 0
4 Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten # 0 0 0 0 0 0% -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
4 Uitvoering Wet elektronische publicaties * 0 0 0 0 0 0% -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
4 Representatie 0 0 0 0 0 0% -8.030 -8.030 -8.030 -8.030
5 SPUK programmakosten inburgering (lasten) * 0 0 0 0 0 0% -171.379 -255.379 -276.379 -276.379
5 SPUK programmakosten inburgering (baten) * 0 0 0 0 0 0% 171.379 255.379 276.379 276.379
6 Personeelslasten Kasteel Geldrop # 0 0 0 0 0 0% -25.000 0 0 0
6 Personeelslasten Kasteel Geldrop (dekking t.l.v. res. R&T) # 0 0 0 0 0 0% 6.250 0 0 0
6 Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij 0 0 0 0 0 0% -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
6 Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij (dekking t.l.v. res. R&T) 0 0 0 0 0 0% 1.875 1.875 1.875 1.875
6 Continuering cultuurverkenner 0 0 0 0 0 0% -35.000 0 0 0
6 Inzet van de projectleider en applicatiebeheerder ICT Sociaal Domein in 2022 # 0 0 0 0 0 0% -66.000 0 0 0
7 Jeugd Bescherming Brabant (structureel) * 0 0 0 0 0 0% -60.639 -60.639 -60.639 -60.639
7 Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) * 0 0 0 0 0 0% 60.639 60.639 60.639 60.639
7 Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel) * 0 0 0 0 0 0% -2.103 -2.103 0 0
7 Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) * 0 0 0 0 0 0% 2.103 2.103 0 0
7 Indexering contractering 10 voor de jeugd * 0 0 0 0 0 0% -190.000 -370.000 -554.500 -743.612
7 Indexering contractering 10 voor de jeugd (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) * 0 0 0 0 0 0% 190.000 370.000 554.500 743.612
7 Stelpost IHP (exploitatie) 0 0 0 0 0 0% -75.000 0 0 0
7 Stelpost IHP (investering) 1.195.000 1.395.000 10.000.000 0 12.590.000 0% 0 0 0 -475.000
8 Klimaatadaptatieplan 0 0 0 0 0 0% -50.000 0 0 0
8 Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd) * 0 0 0 0 0 0% 0 GRP GRP GRP
8 Eikenprocessierups bestrijding # 0 0 0 0 0 0% -71.000 -78.000 -85.000 -85.000
8 Subsidieregeling afkoppelen hemelwater 0 0 0 0 0 0% GRP 0 0 0
8 Energiehuis Slim Wonen 0 0 0 0 0 0% -24.000 0 0 0
9 Geluidswerend object basisschool De Regenboog 24.000 0 0 0 24.000 0% 0 -1.080 -1.075 -1.070
9 Vervanging VRI Helze/Rietstraat 105.000 0 0 0 105.000 0% 0 -4.725 -4.704 -4.683
9 Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen 0 0 0 0 0 0% -63.000 0 0 0
9 Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg 0 0 0 0 0 0% -38.000 0 0 0
9 Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg 29.000 610.000 0 0 639.000 0% 0 -145 -28.755 -28.627
9 Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat 0 0 125.000 0 125.000 0% 0 0 0 -5.625
9 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland 0 0 0 130.000 130.000 0% 0 0 0 0
9 By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen 51.000 0 0 0 51.000 0% 0 -2.295 -2.285 -2.275
9 Burgemeester Verheugtstraat 0 0 618.000 0 618.000 0% 0 0 0 GRP
9 Wilhelminastraat fase 2 0 0 15.000 324.000 339.000 0% 0 0 0 -75
10 Woningbouwimpuls - RO-jurist 0 0 0 0 0 0% -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
10 Woningbouwimpuls - RO-jurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) 0 0 0 0 0 0% 80.000 80.000 80.000 80.000
10 Woningbouwimpuls - Privaatjurist 0 0 0 0 0 0% -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
10 Woningbouwimpuls - Privaatjurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) 0 0 0 0 0 0% 92.000 92.000 92.000 92.000
10 Woningbouwimpuls - Planeconoom 0 0 0 0 0 0% -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
10 Woningbouwimpuls - Planeconoom (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) 0 0 0 0 0 0% 92.000 92.000 92.000 92.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw 0 0 0 0 0 0% -44.000 -44.000 -44.000 -44.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) 0 0 0 0 0 0% 44.000 44.000 44.000 44.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner 0 0 0 0 0 0% -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) 0 0 0 0 0 0% 43.000 43.000 43.000 43.000
10 Uitbesteding prestatieafspraken 0 0 0 0 0 0% -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
10 Omgevingswet doorgeschoven gelden * 0 0 0 0 0 0% -170.000 0 0 0
11 Stelpost personele lasten (knelpuntenpot) 0 0 0 0 0 0% -75.000 -150.000 -150.000 -150.000
11 Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal * 0 0 0 0 0 0% -9.500 0 0 0
Totaal -1.034.633 -591.461 -634.015 -1.104.143
- waarvan incidenteel 0 0 0 0
- waarvan structureel -1.034.633 -591.461 -634.015 -1.104.143

 

 

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.