Uitgaven

3,32%

€ 3.839

x € 1.000
3,32% Complete

Inkomsten

0,45%

€ 517

x € 1.000
0,45% Complete

Saldo

373,88%

€ -3.322

x € 1.000

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van Bree

Uitgaven

3,32%

€ 3.839

x € 1.000
3,32% Complete

Inkomsten

0,45%

€ 517

x € 1.000
0,45% Complete

Saldo

373,88%

€ -3.322

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. 1.     Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.
2.     Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 3.     Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.
4.     Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen.
5.     Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. 6.     Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG).
7.     Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Wat gaan we ervoor doen?

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar....

 

 

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

Onze missie is samen werken aan een hoge juridische kwaliteit van onze producten en diensten zodat aan elk risico een bewuste keuze ten grondslag ligt. Essentieel voor het slagen van activiteiten op het gebied van juridische kwaliteitszorg is draagvlak. Het is belangrijk dat de meerwaarde van juridische kwaliteitszorg door bestuur, management en medewerkers wordt erkend. Voor het borgen en verbeteren van de juridische kwaliteit binnen de organisatie is het noodzakelijk dat eenieder gemotiveerd is en zich verantwoordelijk voelt voor de inbreng van de eigen kennis en het leveren van kwaliteit. Zodat uiteindelijk juridische kwaliteitszorg een vanzelfsprekendheid is.
We blijven ons ervoor inzetten dat in onze organisatie het belang van de activiteiten in het kader van juridische kwaliteitszorg wordt ingezien. Onderkend en geaccepteerd moet worden dat dergelijke activiteiten onderdeel zijn van het merendeel van alle projecten en procedures. Het Juridisch Vakoverleg is hiervoor een belangrijke speler. Dit is een structureel informeel overleg rond het thema juridische kwaliteit. Middels het opzetten van een nieuwsbrief en een blog op social intranet gaan zij actief insteken op het vergroten van het juridisch bewustzijn binnen de organisatie.

Doelstellingen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en een convenant. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en voorzieningen, Ruimte.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 62 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 2.001 2.401 2.301 2.195 2.195 2.195
0.2 Burgerzaken 1.491 1.539 1.538 1.538 1.538 1.538
Totaal Lasten 3.553 3.940 3.839 3.734 3.733 3.733
Baten
0.10 Mutaties reserves 53 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 2 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 433 511 517 517 517 517
Totaal Baten 487 511 517 517 517 517

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 4 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden 5.000 0 0 0
Nieuw in MPB 2022-2025
Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten 40.000 40.000 40.000 40.000
Uitvoering Wet elektronische publicaties 12.000 12.000 12.000 12.000
Representatie 8.030 8.030 8.030 8.030
Specificatie investeringen programma 4 2022 2023 2024 2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden
Ondermijning en integriteit zijn actuele onderwerpen in het openbaar bestuur. In onze gemeentebegroting zijn voor deze onderwerpen geen middelen gereserveerd voor de bestuurders. Om de verantwoordelijk bestuurder mogelijkheden te bieden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan is deze financiële ruimte wenselijk. Omdat in 2022 de verkiezingen plaats vinden en er nieuwe raadsleden zullen komen is voor dat jaar extra budget nodig.

Nieuw beleid in MPB 2022-2025

Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten
De afgelopen jaren is de formatie in lijn gebracht met de workload die aanvragen bij Publiekszaken met zich mee brengen. In het verleden heeft er ambtelijk de vraag gelegen de formatie sterk uit te breiden. Deze vraag is bij het in lijn brengen van de workload met de formatie overbodig geworden. Algemeen gezien dekt de formatie de hoeveelheid werk die er is. Behalve tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld als gevolg van aanvragen van reisdocumenten voorafgaand aan vakantieperiodes alsook tijdens de vakantieperiodes op zich. In het verleden was er, tot en met 2021, inhuurbudget beschikbaar om flexibel te kunnen zijn. Het is gebleken dat deze flexibiliteit niet mag verdwijnen.
De dienstverlening moet ten alle tijde doorgaan, ook tijdens piekmomenten en vakantieperiodes. Omdat te kunnen waarborgen vragen we om structureel inhuurbudget. Op deze manier kan de continuïteit van de dienstverlening worden gewaarborgd.

Uitvoering Wet elektronische publicaties
De inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties verplicht gemeenten om met ingang van 1 juli 2021 alle officiële publicaties - met de applicatie DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) - online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Het aanleveren van gegevens voor - en het gebruik van - de applicatie DROP vraagt de nodige vaardigheid/ zorgvuldigheid en neemt veel tijd in beslag. Daarom kopen we expertise in. Door de uitvoering extern te beleggen, besparen we tijd, lopen we minder risico (in verband met foute publicaties) en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners.

Representatie
Representatie is één van de middelen waarmee de gemeente wederzijds begrip tussen de gemeentelijke organisatie en haar publieksgroepen kan realiseren en bevorderen. Met eenduidige en doordachte representatie draagt het college bij aan de identiteit van de gemeente. Met nieuwe activiteiten verbinden we onze doelstellingen weer met de huidige tijdsgeest en geven we uiting aan onze betrokkenheid bij alle inwoners van Geldrop-Mierlo.