Uitgaven

15,73%

€ 18.175

x € 1.000
15,73% Complete

Inkomsten

8,65%

€ 9.923

x € 1.000
8,65% Complete

Saldo

928,75%

€ -8.252

x € 1.000

Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans

Uitgaven

15,73%

€ 18.175

x € 1.000
15,73% Complete

Inkomsten

8,65%

€ 9.923

x € 1.000
8,65% Complete

Saldo

928,75%

€ -8.252

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. 1. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.
2. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling.
3. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. 4. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. 5. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.
6. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.
7. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. 8. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.
9. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding" N.v.t 16 april 2012 2025
Nota doorontwikkeling armoedebeleid 2017-2018 10 juli 2017 september 2022
Beleidsplan Schuldhulpverlening GM 2021-2024   april 2021 2024
Het Vertrouwensexperiment regelarme bijstand 2018-2019 28 mei 2018 Afgerond maart 2021

 

Wat gaan we ervoor doen?

Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.

Doelstellingen

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.

Doelstellingen

In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.

Doelstellingen

Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 180 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 21.147 15.105 14.979 14.858 14.804 14.804
6.4 Begeleide participatie 1.649 1.508 1.546 1.546 1.546 1.546
6.5 Arbeidsparticipatie 1.002 1.582 1.650 1.664 1.664 1.664
Totaal Lasten 23.978 18.195 18.175 18.067 18.014 18.014
Baten
0.10 Mutaties reserves 11 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 16.637 9.791 9.923 9.923 9.923 9.923
Totaal Baten 16.648 9.791 9.923 9.923 9.923 9.923

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 5 2022 2023 2024 2025
Nieuw in MPB 2022-2025
SPUK programmakosten inburgering (lasten) 171.379 255.379 276.379 276.379
SPUK programmakosten inburgering (baten) -171.379 -255.379 -276.379 -276.379
Specificatie investeringen programma 5 2022 2023 2024 2025

Nieuw in MPB 2022-2025

SPUK programmakosten inburgering (lasten en baten)
Vanaf 2022 bieden gemeenten inburgeringsroutes en modules aan inburgeraars aan. Via een specifieke uitkering worden deze kosten door het Rijk vergoed aan de gemeente. In de begroting worden daarom budgetneutraal de programmakosten opgenomen; zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant. Uit deze SPUK bekostigen we de Inburgeringstrajecten die bij externen is belegd.