Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Reserves Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026
Algemene reserve
Algemene reserve 3.340 2.862 4.254 4.906 4.906
Inkomensreserve 0 0 0 0 0
Algemene reserve grondexploitaties 16.318 16.218 16.118 16.018 15.918
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428
Totaal Algemene reserve 22.087 21.509 22.800 23.352 23.252
Bestemmingsreserves
Reserve Personeel en organisatie 175 177 180 182 185
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 6.405 6.405 6.408 6.416 6.428
Reserve Participatie 500 500 500 500 500
Reserve Investering speeltuin De Viking 41 41 41 41 41
Reserve Hondenbeleid 80 56 36 20 7
Reserve recreatie en toerisme 233 156 124 92 53
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven 9 9 9 9 9
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.565 2.642 3.718 4.795 5.871
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 557 557 557 557 557
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 83 1.242 2.402 3.561 4.721
Reserve I&A 138 12 6 0 0
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 474 474 474 474 474
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 47 47 47 47 47
Reserve rijkscompensatie corona 265 265 265 265 265
Reserve Sociaal Domein 216 1.115 2.014 2.914 3.813
Totaal Bestemmingsreserves 10.788 13.698 16.781 19.872 22.970
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie 1.140 1.080 1.020 960 899
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 54 48 41 35 28
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 400 377 354 331 308
Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus 535 510 486 462 437
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk 97 91 84 77 70
Dekkingsrsrv kosten tijdelijk huisvesting 0 0 0 0 0
FBW Herinrichting Langstraat 264 251 238 225 211
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 436 418 399 381 363
FBW Herinrichting Heggestraat 109 105 101 96 92
FBW Rotonde centrum Geldrop 143 136 130 123 117
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 104 100 95 91
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 317 304 291 278
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 326 326 326 313
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 374 374 374 359 344
FBW Parkeerverwijssysteem 23 20 18 15 12
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 283 283 283 283 283
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 98 97 97 97 96
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 281 281 270 259 247
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 235 222 210 198 185
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 30 28 26 25 23
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 333 315 298 280 263
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 208 198 188 178 168
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 98 93 88 83 77
FBW Beleefpad Katoenpad 24 23 22 21 20
FBW Kasteelseloop en Molenheide 25 24 23 22 21
FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 96 92 88 84
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 327 313 299 284 270
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 144 144 138 132 127
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 40 38 37 35 34
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 84 81 77 73 70
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 221 221 212 203 194
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 304 304 291 279 267
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 100 96 92 88
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 55 55 54 53 52
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 50 48 46 44
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 100 100 100 100 96
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 75 75 72 69 66
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 20 18 16 14 12
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 489 453 416 380
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk 108 108 108 108 103
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 15 14 13 12 11
FBW Santheuvel 499 478 457 436 415
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 184 184 173 162 151
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel 100 96 92 88 84
Totaal Dekkingsreserves 9.002 8.682 8.303 7.909 7.494
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.914 2.894 2.873 2.853 2.833
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's 2.914 2.894 2.873 2.853 2.833
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Onderhoud wegen 82 47 41 56 72
Onderhoud gebouwen 478 796 1.433 850 280
Onderhoud brede school Coevering 192 215 237 260 283
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 752 1.058 1.711 1.166 635
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Wonen 4.366 4.366 4.366 4.366 4.366
Egalisatie afvalstoffenheffing 630 594 578 575 561
Egalisatie rioleringen 6.211 6.510 7.053 7.652 8.291
Breedtesport impuls middelen 45 45 45 45 45
Gemeentelijk groenfonds 9 9 9 9 9
Voorziening afgesloten complexen GB 113 113 113 113 113
Voorziening voorschoolse educatie 119 119 119 119 119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 11.494 11.756 12.284 12.879 13.504
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026
Reserves 41.877 43.889 47.884 51.133 53.716
Voorzieningen 15.159 15.707 16.869 16.898 16.972

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2022. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
3.340 0 478 2.862

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang met de Raad afgesproken van € 3,5 miljoen. In deze Meerjarenbegroting wordt een voorstel voorgelegd om de Algemene Reserve weer aan te zuiveren tot dit minimumbedrag.

De onttrekking van € 477.940 - bestaat uit:

  • Richtlijn extra middelen Jeugdzorg (-€ 650.000,-)
  • Begrotingssaldo MPB 2020-2023 (-€ 228.170,-)
  • Begrotingssaldo Kadernota 2020-2023 (€ 1.182.819,-)
  • Begrotingssaldo MPB 2021-2024 (€ 173.291,-)

Algemene reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Bij de voorfinanciering van de voorziening Bovenwijkse voorzieningen was in de Jaarrekening 2018 geen rekening gehouden met het saldo dat per 31 december 2018 reeds beschikbaar was in deze voorziening. In deze Meerjarenbegroting is hier wel rekening mee gehouden.

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
16.318 0 100 16.218

Het doel van deze reserve is:

  • Buffer voor conjuncturele risico’s (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
  • Buffer voor exploitatierisico’s c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
  • Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
  • Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De onttrekking van € 100.000,- betreft de dekking van te betalen Vennootschapsbelasting (gerelateerd aan grondexploitaties).

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende project specifieke risico’s in de grondexploitatie.

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
2.428 0 0 2.428

Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de Jaarrekening en Meerjarenbegroting) worden herzien, en dan weer blijkt of project specifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
175 2 0 177

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.

De toevoeging betreft een spaarcomponent voor de eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag.

Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
6.405 1.034 1.035 6.405

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.

De toevoeging heeft betrekking op:

  • Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.033.865-).

De onttrekking heeft betrekking op:

  • De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.034.669-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
500 0 0 500

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.
In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om de minimum- en maximumbedragen te laten vervallen, dus geen gewenste omvang.

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
41 0 0 41

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
80 0 24 56

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2022 van € 23.647,-.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
233 0 77 156

Het doel van deze reserve recreatie en toerisme is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven of tegenvallende opbrengsten (denk aan de gevolgen door COVID 19) in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven. Elke uitgave dient een positieve invloed te hebben op de sector Recreatie & Toerisme.
De laatste jaren is er vanuit diverse vakgebieden een beroep gedaan op de reserve recreatie en toerisme. Daarbij is altijd afweging gemaakt of deze initiatieven en vakgebieden een positieve invloed hebben op recreanten en toeristen. Denk daarbij aan investeringen in speelvoorzieningen en  zelfs de bestrijding van de processierups. Ook recreanten en toeristen hebben baat bij deze initiatieven waardoor een bijdrage vanuit de reserve recreatie en toerisme geoorloofd is.
De grootste jaarlijkse bijdrage vanuit deze reserve gaat Stichting Villagemarketing die binnen het thema Verweeft & Vermaakt Geldrop-Mierlo is de regio positioneert. 

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2022.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
9 0 0 9

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Reserve I&A

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
138 0 126 12

Het doel van deze reserve is het bekostigen van investeringen uit het informatiebeleidsplan I&A in Dienst Dommelvallei. De reserve loopt in de komende jaren leeg. Gelet op recente prognoses is in 2024 het volledige saldo onttrokken en wordt de reserve opgeheven. De reserve wordt niet aangevuld omdat Dienst Dommelvallei vanaf 2021 een reserve I&A heeft.

Fondsen grondexploitaties

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2021 en facturatie op basis van afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten zijn hieronder weergegeven voor zover die in 2022 ten gunste van de fondsen hebben plaatsgevonden. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

In 2022 lopen initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Bij de herijking van de nota kostenverhaal kan nader worden ingegaan op de wijze van ondersteuning. Daarbij kan tevens bekeken worden of dit beperkt met blijven tot de sociale doelgroep of dat deze ook ingezet zou moeten worden voor het (lage) middenhuur segment en woonvormen ter bevordering van het thuiswonen van zorgbehoevenden.

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
1.565 1.077 0 2.642

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

In het kader van dit fonds is er nog een aantal claims voor te verwachten. Het gaat daarbij om een bedrag voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen (paragraaf 4.2.6 van de nota kostenverhaal) en een bedrag voor het bereiken van doelstellingen voor overlastbeperking van solitaire bedrijfslocaties (paragraaf 4.2.7 van de nota kostenverhaal). Tenslotte lopen er nog een aantal initiatieven voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte (paragraaf 4.2.5 van de nota kostenverhaal).

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
557 0 0 557

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Vooruitlopend op de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college besloten om de afdrachten voor bovenwijkse voorzieningen te verhogen om het bovenstaande tekort op te kunnen lossen. Als na herijking van de nota kostenverhaal in het bijbehorende ruimtelijke document ook de nieuwe bovenwijkse voorzieningen zijn opgenomen dan zal de taakstelling en afdracht nog verder verhoogd moeten worden.

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
83 1.160 0 1.242

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Eind 2019 moet duidelijk worden hoe groot de claim van het eerste project Bogardeind wordt. Het is echter al duidelijk dat het hier om bedragen gaat die het huidige saldo ver overschrijden. Als er ook nog andere opgaven hieruit gefinancierd moeten worden, zal het bedrag aan afdrachten per m2 aanzienlijke verhoogd moeten worden. Ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen van € 2,50 naar € 7,50 per m2.

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
474 0 0 474

Reserve verevening bedrijfsomgevingen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.

Indien dit bedrag ingezet dient te worden voor bijvoorbeeld de herstructurering van De Bleekvelden, dan is er een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Ook ten behoeve van dit fonds heeft het college ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen naar € 7,50 per m2 mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
47 0 0 47

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
1.140 0 60 1.080

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
54 0 7 48

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2022 van € 6.507,-.

Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
535 0 24 510

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2022 van € 24.338,-.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
97 0 7 91

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2022 van € 7.052,-.

Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks

In het overzicht van reserves en voorzieningen staan de volgende dekkingsreserves opgenomen die zijn gevormd ten laste van het Fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien er sprake is van een onttrekking dan betreft het de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende dekkingsreserves:

- FBW P Margrietstraat thv P Frisostraat (afschrijvingslasten 2022 € 22.850,-)

- FBW Herinrichting Langstraat (afschrijvingslasten 2022 € 13.179,-)

- FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (afschrijvingslasten 2022 € 18.157,-)

- FBW Herinrichting Heggestraat

- FBW Rotonde centrum Geldrop (afschrijvingslasten 2022 € 6.478,-)

- FBW Parkeerterrein Weverijmuseum

- FBW Herinrichting parkeerterrein Markt

- FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent (afschrijvingslasten 2022 € 13.020-)

- FBW Parkeerterrein Achter de Kerk

- FBW Parkeerverwijssysteem

- FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg (afschrijvingslasten 2022 € 1.306,-)

- FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg

- FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg

- FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) (afschrijvingslasten 2022 € 12.344,-)

- FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) (afschrijvingslasten 2022 € 1.665,-)

- FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2022 € 17.491,-)

- FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering (afschrijvingslasten 2022 € 9.907,-)

- FBW Busbaan Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2022 € 5.153,-)

- FBW Beleefpad Katoenpad (afschrijvingslasten 2022 € 1.099,-)

- FBW Kasteelseloop en Molenheide (afschrijvingslasten 2022 € 1.100,-)

- FBW Herinrichting Stationsomgeving (afschrijvingslasten 2022 € 4.000,-)

- FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA (afschrijvingslasten 2022 € 14.220,-)

- FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens

- FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor

- FBW Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2022 € 3.659,-)

- FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooisewg

- FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

- FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

- FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide

- FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein (afschrijvingslasten 2022 € 2.000,-)

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn

- FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2022 € 1.600,-)

- FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg

- By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen

- FBW Santheuvel (afschrijvingslasten 2022 € 20.773,-)

Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
15 0 1 14

Deze dekkingsreserve is in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme voor € 15.000,-. De jaarlijkse kapitaallasten van de speelvoorzieningen Gulbergen worden uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
184 0 0 184

De dekkingsreserve wordt in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme.
Een gedeelte van de jaarlijkse kapitaallasten van het speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2022 wordt uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
100 0 4 96

Deze reserve is gevormd vanuit de grondexploitatie Rielse Park met het doel de kapitaallasten van de aanleg parkeerplaats golfclub Riel te dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
2.914 110 130 2.894

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
82 859 893 47

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 38.500 ,-). De onttrekking heeft betrekking op kosten voor groot onderhoud wegen (€ 817.000,-) en civiele kunstwerken in 2022 (€ 76.403,-).

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
478 874 556 796

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorziening onderhoud brede school Coevering

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
192 23 0 215

Met de schoolbesturen van De Regenboog en De Branding zijn afspraken gemaakt over de ruimteverdeling en het onderhoud binnen de Brede School Coevering. Het groot onderhoud van het totale gebouw wordt door de gemeente uitgevoerd. Sinds 2015 worden de gelden voor onderhoud rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen voldaan. De beide schoolbesturen dienen zodoende de jaarlijkse storting in de voorziening Groot onderhoud gebouwen voor deze school aan de gemeente te voldoen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 een aparte voorziening gevormd, afgesplitst van de grote voorziening, zodat de besturen via de gepubliceerde gemeentelijke jaarrekening jaarlijks inzicht hebben in het verloop van de gestorte gelden en de besteding hiervan.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
4.366 0 0 4.366

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
630 0 36 594

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
6.211 298 0 6.510

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2022 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
45 45 45 45

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen is een aantal projecten gestart met als doel talentontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om Sjors Sportief / Creatief en Braakhuizen United.
In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen stellen wij voor om de jaarlijkse kosten voortaan te ramen in de exploitatie. De voorziening kan dan worden opgeheven. Feitelijk is dit namelijk geen voorziening meer, maar een reserve. Dit komt omdat de Rijkssubsidie uit het verleden (die verplicht aan breedtesport moest worden besteed, anders terugbetalen) inmiddels op is. De voeding van deze voorziening is inmiddels afkomstig uit eigen middelen.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
9 0 0 9

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor kap kan herplant worden opgelegd. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren en wordt een financiële compensatieplicht opgelegd. Hetzelfde geldt bij de beschadiging of het verdwijnen van groenvakken. De middelen die in het groenfonds worden gestort, worden ingezet voor aanplant van nieuwe (niet geplande) houtopstanden. Daarnaast kunnen de middelen worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het groen bijvoorbeeld door groeiplaatsverbetering of door het aanbrengen van groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit.
In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om deze reserve "Voorziening Gemeentelijk groenfonds" te noemen. 

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

 

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
113 0 0 113

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.

Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening voorschoolse educatie

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
119 0 0 119
Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen zijn in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.