Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De toelichting in het programmaplan vindt plaats aan de hand van de drie "W"-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

 

Bij "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaat we ervoor doen?" is aangesloten bij de onderdelen uit het Kernakkoord.

Bij "Wat gaat het kosten?" staan bedragen die vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000,-.

Bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan de bedragen vermeld op hele euro's. De totale vraag naar extra geld (nieuw beleid) is integraal opgenomen op het activiteitenplan.

Sommige (kapitaal)lasten wijken af van wat er in het activiteitenplan staat. Dit geldt dan voor het nieuw beleid uit de categorie "Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad". De tabellen bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" gaan uit van de begrote lasten, terwijl het activiteitenplan uitgaat van het verschil tussen de begrote lasten en de bedragen die reeds in de meerjarenraming zijn verwerkt.

De categorieën "Opgenomen in kadernota" en "Nieuw in MPB 2022-2025" uit het activiteitenplan zijn vooralsnog geraamd op stelposten (programma 11). Na besluitvorming door de raad worden deze functioneel geboekt.