Uitgaven

15,58%

€ 18.002

x € 1.000
15,58% Complete

Inkomsten

1,52%

€ 1.744

x € 1.000
1,52% Complete

Saldo

1829,85%

€ -16.258

x € 1.000

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s): Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Uitgaven

15,58%

€ 18.002

x € 1.000
15,58% Complete

Inkomsten

1,52%

€ 1.744

x € 1.000
1,52% Complete

Saldo

1829,85%

€ -16.258

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. 1.     Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.
2.     Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.
3.     Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.
4.     Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.
5.     Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. 6. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. 7. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren.
8. Voorkomen van overlast door jeugdigen.
9. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. 10.  Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.
11.  Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.
12.  Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden 2020-2025 juni 2020 2025
Wet Publieke Gezondheidszorg N.v.t.   N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD) N.v.t.   N.v.t.
Jeugdzorg N.v.t.   N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer N.v.t. 15 juni 2015 Nieuwe verordening 2022
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg” N.v.t. 21 januari 2013 N.v.t.
Notitie brede scholen 25 juni 2007 13 december 2021 In Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2025, worden de afspraken uit de notitie brede scholen meegenomen.
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)  2021-2025 13 december 2021 2025

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

 

 

 

Doelstellingen

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.250 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034
4.1 Openbaar basisonderwijs 37 15 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.252 950 1.585 1.561 1.553 1.545
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.128 2.333 2.420 2.420 2.420 2.420
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.342 10.518 10.518 10.140 10.157 10.175
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 880 953 885 833 833 833
7.1 Volksgezondheid 1.511 1.515 1.560 1.590 1.621 1.652
Totaal Lasten 18.400 17.318 18.002 17.579 17.619 17.659
Baten
0.10 Mutaties reserves 606 63 685 680 676 672
4.2 Onderwijshuisvesting 4 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 904 965 1.059 1.059 1.059 1.059
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 122 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.637 1.028 1.744 1.739 1.735 1.731

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 7 2022 2023 2024 2025
Nieuw beleid in MPB 2022-2025
Jeugd Bescherming Brabant (structureel) 60.639 60.639 60.639 60.639
Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) -60.639 -60.639 -60.639 -60.639
Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel) 2.103 2.103 0 0
Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) -2.103 -2.103 0 0
Indexering contractering 10 voor de jeugd 190.000 370.000 554.500 743.612
Indexering contractering 10 voor de jeugd (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) -190.000 -370.000 -554.500 -743.612
Stelpost IHP (exploitatie) 75.000 0 0 0
Stelpost IHP (kapitaallasten) 0 0 0 475.000
Specificatie investeringen programma 7 2022 2023 2024 2025
Nieuw beleid in MPB 2022-2025
Stelpost IHP (investering) 1.195.000 1.395.000 10.000.000 0

Nieuw beleid in MPB 2022-2025

Jeugd Bescherming Brabant (structureel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)

De tariefsverhoging van gemiddeld 4,7% betekent een verhoging van de kosten voor de gemeente Geldrop-Mierlo van € 23.215,-. De risico-opslag van 2% betekent een verhoging van de kosten van € 9.952,- en voor de opslag van innovatie geldt hetzelfde bedrag. Voor de OVA-index is een percentage gehanteerd van 3,24% wat leidt tot extra kosten ter hoogte van € 17.520,-. Gebaseerd op de omzet 2020 waarover bij de kanttekening een waarschuwing is afgegeven, komt dit structureel neer op een totaal bedrag van € 60.639.-.


Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
De bijdrage in de transformatiekosten Jeugd Bescherming Brabant komt voor de gemeente Geldrop-Mierlo voor 2022 en 2023 uit op een bedrag van 
€2.103,- per jaar. Uitgangspunt in 2022 is de vastgestelde indexering van 2,68%. Uitgangspunt 2023-2025 is 2,50% indexering per jaar. Het voorstel is de dekking hiervan te bekostigen uit de extra middelen voor jeugd die de gemeente Geldrop-Mierlo via de Meicirculaire 2021 extra ontvangen heeft. Deze middelen zijn middels een eerder voorstel toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal Domein. Het voorstel is dan ook de onttrekking uit deze reserve, nadat de raadswerkgroep hier positief op adviseert, te verwerken in deze begroting.

Indexering contractering 10 voor de Jeugd (en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
Vanaf de contractering per 2022 geldt een jaarlijkse indexeringsafspraak binnen een 10 voor de Jeugd contractering begroting 2022-2025.
Uitgangspunt in 2022 is vastgestelde indexering van 2,68%.
Uitgangspunt 2023-2025 is 2,5% indexering per jaar.

Stelpost IHP (exploitatie, investeringen en kapitaallasten)
In december 2021 behandelt de raad het nieuwe Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). De financiële consequenties van het IHP komen dan in beeld vanaf 2022. Aangezien we weten dat een IHP altijd een impact heeft op de begroting, kiezen we er voor nu al een stelpost in de begroting te zetten op basis van een financiële inschattingen.  Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten van de bouw van scholen maar ook naar overige gerelateerde kosten zoals projectleiding en aanpassingen in de omgevingsinrichting.


Exploitatie
Het bedrag van € 75.000,- in 2022 heeft betrekking op:
- Het doorlopen van de juridische procedure bestemmingsplan Skandia (€ 25.000,-);
- Inhuur projectleiding en -begeleiding (€ 50.000,-).

Investering
De stelpost van € 1.195.000,- in 2022 heeft betrekking op:
- Voorbereiding bouwkosten (€ 434.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Pur Sang (€ 20.000,-);
- Voorbereiding bouwkosten (€ 332.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Van der Puttschool (€ 20.000,-);
- Voorbereiding openbare ruimte (€ 45.000,-), sloopkosten (€ 220.000,-) en  aanvullend krediet tijdelijke huisvesting (€ 125.000,-), allen voor Skandia.

De stelpost van € 1.395.000,- in 2023 heeft betrekking op:
- Sloopkosten (€ 220.000,-) en tijdelijke huisvesting (€ 500.000,-) Pur Sang;
- Sloopkosten (€ 175.000,-) Van der Puttschool; 
- Openbare ruimte (€ 500.000,-) Skandia.

De stelpost van € 10.000.000,- in 2024 heeft betrekking op:
- Bouwkosten (€ 5.000.000,-) en openbare ruimte Pur Sang (€ 500.000,-);
- Bouwkosten (€ 4.000.000,-) en openbare ruimte Van der Puttschool (€ 500.000,-).

Kapitaallasten
Bovenstaande investeringsbedragen zijn omgerekend naar kapitaallasten, afhankelijk van de verschillende afschrijvingstermijnen en jaar van oplevering.

NB: De bouw van de noodlokalen in Luchen ten behoeve van Eenbes (Schrijverke Luchen) en Platoo (Kersentuin) volgt via een separaat raadsvoorstel in december 2021, omdat deze kosten al gemaakt worden in 2021.