Verloop begrotingssaldo

Verloop begrotingssaldo

Het startpunt van deze Meerjarenbegroting is het saldo uit de vorige begroting. Met dit uitgangspunt zijn een aantal onderdelen herrekend. Voorbeelden hiervan zijn het overzicht van de investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, de rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over de taakvelden. Dit zijn autonome ontwikkelingen. Het gaat om een "herijking" van de budgetten bestaand beleid.

Daarnaast zijn er beleidsaanpassingen, voorstellen van het college aan de raad over nieuw beleid. Deze voorstellen vindt u afzonderlijk toegelicht aan het einde van elke programmabeschrijving. Ze staan vermeld bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)".  Dit geven we ook weer in één overzicht op het activiteitenplan. U vindt het in de financiële begroting, als onderdeel van "Uiteenzetting van de financiële positie". Hierin is ook het onderscheid zichtbaar tussen wenselijk nieuw beleid, wettelijke verplichting nieuw beleid en knelpunten bestaand beleid.

In onderstaand overzicht geeft een plus een positief effect op het begrotingssaldo, een min een negatief effect. 

Verloop begrotingssaldo 2022 2023 2024 2025
Begrotingssaldo in MPB 2021-2024 voor mutaties reserve -173.291 741.325 2.004.964 2.555.930
- waarvan incidenteel 30.460 -630.256 23.648 0
- waarvan structureel -203.751 1.371.581 1.981.316 2.555.930
Verrekening tekorten en overschotten met algemene reserve 173.291 -741.325 -2.004.964 -2.555.930
Eerdere besluitvorming raad in 2021 18.664 13.446 8.184 -15.402
Begrotingssaldo subtotaal 18.664 13.446 8.184 -15.402
A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2021 -193.864 -153.543 -153.269 -152.990
B. Actualisatie staat van investeringen 47.552 15.033 11.896 104.885
C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen 0 0 0 0
D. Actualisatie staat van salarissen 347.493 519.968 702.747 908.982
E. Berekening diverse gesloten exploitaties 74.199 72.795 78.031 88.182
F. Correcties budgetten bestaand beleid -85.409 -39.964 5.688 -278.155
G. Gevolgen Meicirculaire 2021 -62.502 -353.323 -555.046 -615.012
H. Nieuw beleid -1.034.633 -591.461 -634.015 -1.104.143
I. Heroverwegingen
Achterwege laten storting positief saldo in algemene reserve 0 741.325 2.004.964 2.555.930
Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 (subtotaal) -888.500 224.276 1.469.180 1.492.277
- waarvan incidenteel 305.971 -562.032 100.308 26.666
- waarvan structureel -1.194.471 786.308 1.368.872 1.465.611
Algemene reserve (zonder herstelplan) 2022 2023 2024 2025
Stand per 31 december 1.973.907 2.623.907 2.623.907 2.623.907
I. Heroverwegingen
Herstelplan algemene reserve 0 -741.325 -651.817 0
Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 (totaal) -888.500 -517.049 817.363 1.492.277
- waarvan incidenteel 305.971 -1.303.357 -551.508 26.666
- waarvan structureel -1.194.471 786.308 1.368.872 1.465.611
Algemene reserve (met herstelplan) 2022 2023 2024 2025
Stand per 31 december 1.973.907 2.848.183 3.500.000 3.500.000
Verloop algemene reserve (incl. exploitatieresultaat) 2022 2023 2024 2025
Stand per 31 december 1.973.907 2.848.183 4.317.363 5.809.640

A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2021
De structurele gevolgen van de onderdelen uit de 1e tussentijdse rapportage 2021 zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting.

B. Actualisatie staat van investeringen
Het overzicht van investeringen is geactualiseerd naar aanleiding van de Jaarrekening 2020. Dit leidt tot een voordeel voor de exploitatie.

C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen
Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. De mutaties leiden niet tot een resultaat in het begrotingssaldo. 

D. Actualisatie staat van salarissen
Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. Er is sprake van een voordeel, voornamelijk omdat in de vorige meerjarenbegroting is gerekend met een loonkostenindex van 2,80%. Bij de Kadernota 2022-2025 is een loonkostenindex van 1,80% vastgesteld door de raad.

E. Berekening diverse gesloten exploitaties
De baten en lasten van alle gesloten exploitaties zijn opnieuw berekend. Het gaat hierbij om: Afval, Riolering, Hondenbeleid, Recreatie en toerisme en Ondernemersinitiatieven.

F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid
Het betreft onder andere budgetaanpassingen van gemeenschappelijke regelingen en andere autonome ontwikkelingen zoals de stijging van de energietarieven.

G. Gevolgen Meicirculaire 2021
Dit zijn de uitkomsten van de Meicirculaire 2021. Hierover bent u eerder geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 15 juni 2021. Vanwege de late publicatie van de Septembercirculaire zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hierover wordt u binnenkort afzonderlijk geïnformeerd, eveneens via een raadsinformatiebrief.

H. Nieuw beleid
Het nieuw beleid is opgenomen in het activiteitenplan en opgesplitst in 3 onderdelen:
1. Nieuw beleid uit vorige begrotingen dat nog niet is gevoteerd door de raad;
2. Nieuw beleid uit de Kadernota 2022-2025;
3. Nieuw beleid uit de Meerjarenbegroting 2022-2025.
De bovenstaande cijferreeks is het totaal van de onderdelen 2 en 3. De lasten van onderdeel 1 zijn namelijk al cijfermatig verwerkt in de vorige begroting(en).

I. Heroverwegingen
De heroverweging luidt: "Het achterwege laten van de storting van de positieve begrotingssaldi uit de Meerjarenbegroting 2021-2024 in de algemene reserve".  Dit lichten we nader toe. In de vorige begroting hebben we de negatieve begrotingssaldi uit 2021 en 2022 aangevuld via de Algemene reserve. De positieve begrotingssaldi uit 2023 en 2024 hebben we juist gestort in de Algemene reserve. Dit laatste is onderdeel van het herstelplan Algemene reserve, omdat de raad het minimum van deze reserve op € 3,5 miljoen heeft gesteld. Door "afrekening" van het begrotingssaldo met de Algemene reserve bedraagt het begrotingssaldo in alle jaren onder de streep € 0,-. 

In de nieuwe (nog in de auditcommissie en raad te bespreken) nota Reserves en voorzieningen stellen wij voor om positieve begrotingssaldi niet meer te storten in de Algemene reserve wanneer het minimum saldo van € 3,5 miljoen is bereikt. Hierdoor blijft het verwachte (positieve) resultaat in de exploitatie staan. Negatieve begrotingssaldi worden wel onttrokken aan de Algemene reserve.  Als er tijdens het lopende boekjaar overschotten zijn, dan worden eerdere onttrekkingen aan de algemene reserve ongedaan gemaakt. Het saldo wat dan resteert blijft in de exploitatie. Bij de jaarrekening is dan een zuivere vergelijking te maken tussen het werkelijke rekeningresultaat en het verwachte resultaat.

Vooruitlopend op het bovenstaande stellen wij voor om dit al toe te passen in deze meerjarenbegroting. Dit betekent dat het positieve begrotingssaldo uit 2023 nog volledig in de algemene reserve moet blijven staan (immers: saldo is nog < € 3,5 miljoen). Het positieve begrotingssaldo uit 2024 kan voor een deel (€ 1.353.147,-) terugvloeien naar de exploitatie. Het resterende deel moet in de algemene reserve blijven staan (zodat saldo = € 3,5 miljoen). In 2025 kan het positieve begrotingssaldo in z'n geheel in de exploitatie blijven (hoeft niet meer gestort te worden in de algemene reserve, want saldo = € 3,5 miljoen).

In onderstaand overzicht is dit cijfermatig verwerkt. Het grijs gearceerde deel is het totaal van besluitvorming raad in voorgaande jaren.

Verloop algemene reserve 2022 2023 2024 2025
Stand per 1 januari 3.340.347 1.973.907 2.848.183 3.500.000
Mutaties in voorgaande begrotingsjaren -477.940 1.391.325 2.004.964 2.555.930
Achterwege laten storting pos. saldo in alg.res. MPB 2021-2024 0 0 -1.353.147 -2.555.930
Neg. saldo bij MPB 2022-2025 -888.500 -517.049 0 0
Pos. saldo bij MPB 2022-2025 0 0 817.364 1.492.277
Achterwege laten storting pos. saldo in alg.res. MPB 2022-2025 0 0 -817.364 -1.492.277
Stand per 31 december 1.973.907 2.848.183 3.500.000 3.500.000