Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15, 26 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
 • Gemeenschappelijke Regeling Senzer te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Cure Afvalbeheer te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam te Geldrop.

Vennootschappen en coöperaties:

 • Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
 • Besloten Vennootschap Breedband Regio Eindhoven;

Stichtingen en verenigingen:

 • Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot;
 • Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen. 

Overig:
Alhoewel naar de aard geen verbonden partij, wordt hier ook de samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) opgenomen. Reden is dat het belang dat aan deze samenwerking wordt gehecht groot is.

In deze paragraaf wordt elke verbonden partij uitgewerkt aan de hand van de volgende indeling:

 • Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
 • Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij:
 • Uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
 • Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
 • Risico’s: welke risico’s zijn er bij deelname;
 • Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico’s bij geen deelname;
 • Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
 • Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
 • Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatie terugkoppeling;
 • Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
 • Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:
DB: Dagelijks bestuur;
GR: Gemeenschappelijke regeling;
NV: Naamloze Vennootschap.

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Er zijn maatschappelijke opgaven die niet begrensd worden door gemeentegrenzen, maar juist veel verder strekken. Het is goed om deze opgaven dan ook regionaal op te pakken. Op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied kunnen wij samen met andere gemeenten deze onderwerpen gezamenlijk oppakken, waarbij aansluiting wordt gezocht met de Nationale Brainport Agenda. Hierdoor worden (ontwikkelings)-mogelijkheden beter benut. Ook kan het leiden tot kostenbesparing. Daarnaast zijn wij via de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in de stichting Brainport en de triple helix. Deze stichting bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. Via de Regio Envelop zijn financiële middelen beschikbaar om te investeren in nieuwe ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nationale Brainport Agenda. De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RHCe, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Metropoolregio Eindhoven

Het MRE is na een intensief omvormingstraject op 1 januari 2015 gestart als opvolger van SRE. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is de samenwerking aangepast en de nieuwe afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022. Jaarlijks wordt er een werkprogramma opgesteld. 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Binnen RHCe heeft een heroriëntatie plaatsgevonden om met name de kosten te drukken. Door focus op wettelijke taken is er meer grip op de financiën en is de afstemming met de deelnemende gemeenten verbeterd.  In 2020 is besloten om de huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen voort te zetten, vooralsnog onder de vlag van de MRE-organisatie. In 2022 wordt onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en organisatorische positionering van RHCe. In 2016 is MRE geadviseerd om het RHCe te ontvlechten uit MRE-organisatie, omdat de taken van RHCe geen kerntaak van MRE betreft. 

Gulbergen

De voorziening Gulbergen is nog niet afgewikkeld, omdat de voormalige stortplaats officieel nog niet gesloten is en de nazorg nog niet is overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. Het ziet er naar uit dat de nazorg van de stortplaats Gulbergen voorlopig niet aan de provincie wordt overgedragen in afwachting van onderzoek naar mogelijkheden om de toekomstige nazorgkosten te beperken. In 2020 is de erfpacht afgekocht, waardoor MRE weer volledige zeggenschap heeft over de gronden in het gebied. Dit maakt de weg vrij om nieuwe plannen te ontwikkelen voor Gulbergen en op zoek te gaan naar een marktpartij die deze plannen verder wil ontwikkelen en uitvoeren.

Geschil met Attero

In juni 2021 is er een definitieve uitspraak in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017 gekomen. Uiteindelijk is besloten dat de Brabantse gewesten en gemeenten niet verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. 

Risico's

Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Het risico is dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.

 

Alternatieven voor geen deelname

Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een convenant gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofdstukken 4 e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door portefeuillehoudersoverleggen en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen zijn geregeld in een onderliggend statuut. 

Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J. van Bree, plv. lid: wethouder G.M.J. Jeucken.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks driemaal (begroting, bestuursrapportage, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Het Rijk wil dat we overal in ons land op dezelfde wijze en beter dan voorheen vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving. Bovendien moet de samenwerking op termijn ook financieel interessant zijn.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. Een deel van de deelnemers ziet mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.

 

Risico's

In het geval de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk.
Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma betreft is de invloed daardoor slechts beperkt.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR.

 

Alternatieven voor geen deelname

Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basis-takenpakket wettelijk verplicht. Voor wat betreft de uitvoering van verzoektaken zou ook de samenwerking in Dienst Dommelvallei soelaas kunnen bieden voor zover dit nodig mocht zijn.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk, plv. lid: wethouder H. v.d. Laar.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Inmiddels is op verzoek van de raad/raden een rekenkameronderzoek uitgevoerd met als doel het verbeteren van de democratische controle op de doeltreffendheid en doelmatigheid op deze op uitvoeringstaken gerichte Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor wordt momenteel een plan van aanpak uitgewerkt.

 

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

 

Doel en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

 • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
 • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
 • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
 • Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
 • Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Omdat veiligheidsrisico’s zich niet houden aan gemeentegrenzen én omdat veiligheid een complexe zaak is, is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de verantwoordelijkheid voor veiligheid onderbrengen bij VRBZO. Hierdoor werken de gemeenten op regionale schaal aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven, professionele hulp verlenen als het nodig is, waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

COVID-19: Corona zette in 2020 en 2021 de hele wereld op z’n kop. Het betekende voor VRBZO een onverwachte uitdaging. Vanaf maart 2020 ging de crisisorganisatie 7 dagen per week aan de slag om de steeds veranderende omgeving van de benodigde informatie en middelen te voorzien. Samen met heel veel partners: gemeenten, GGD, Defensie, OM, Politie, Marchaussee.
Na een korte adempauze in de zomerperiode 2020 kwam de tweede golf met eind 2020 en 1e halfjaar 2021 nog strengere maatregelen. De crisisorganisatie ging op volle sterkte weer aan de slag.
Vanaf 1 december 2020 werd gewerkt op grond van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm). Hoewel de veiligheidsregio en de voorzitter een andere rol kregen, is een groot deel van de processen in stand gehouden voor coördinatie en uniformiteit in de regio. Tot 1 juli 2021 zijn alle veiligheidsregio's opgeschaald gebleven.
 
In maart 2021 is de Visie 2025 VRBZO vastgesteld. VRBZO gaat op basis van uitvoeringsplannen aan de slag met de in de visie vastgestelde speerpunten en thema's: Samen voor veilig, Weerbare samenleving en Toekomstbestendige organisatie.
 
De invoering van de Wnra zorgt waarschijnlijk voor verhoging van de loonkosten voor vrijwilligers. Gelijke werkzaamheden moeten gelijk beloond worden. Om vrijwilligheid voor de brandweer te behouden is het nodig dat onderscheid gemaakt kan worden tussen beroeps- en vrijwillige brandweer. De landelijke Denktank Taakdifferentiatie stelt een oplossingsrichting voor die bestaat uit vier bouwstenen. De nadere uitwerking hiervan vindt vanaf het 2e halfjaar 2021 plaats.  
 
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): Medewerkers van de parate dienst van de brandweer die voor 2006 in dienst waren hebben recht op de overgangsregeling FLO. Deze overgangsregeling is de afgelopen jaren enkele malen herzien. Individuele veiligheidsregio’s hebben geen eigen beleidsvrijheid met betrekking tot deze regeling. Onderhandelingen vinden plaats op landelijk niveau vanuit de brandweerkamer van VNG. VRBZO heeft  een voorziening FLO ingesteld en geeft in de begroting aan welk deel van de gemeentelijke bijdragen bestemd is voor FLO. Voor de begroting 2022 is dat € 1.330.000 (prijspeil 2020).
 

Risico's

Eind 2019 is de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 - 2023 vastgesteld. De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota gebundeld tot drie onderwerpen waaraan een risicobedrag voor het weerstandsvermogen is gekoppeld:

risico's in algemene bedrijfsvoering €    500.000 - € 1.000.000
risico's model brandweerzorg €    500.000 - € 1.000.000
risico grootschalige ramp/crisis €    500.000 - € 1.000.000
totaal benodigd weerstandsvermogen € 1.500.000 - € 3.000.000

Het is niet reëel dat bovengenoemde risico’s zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweerzorg (nog) lastig te kwantificeren. Daarom houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen.
Het weerstandsvermogen bedraagt € 2,0 miljoen en hoeft derhalve niet te worden aangepast.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).

 

Alternatieven voor geen deelname

Geen alternatieven.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.

Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J van Bree.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.

 

GR Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuid-oost

Doel en openbaar belang
In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit, die door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

Veranderingen en ontwikkelingen
-Bestuursopdracht:
In het voorjaar van 2018 zijn bij de GGD en haar regiogemeenten zorgen ontstaan over de financiën en de bedrijfsvoering van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze zorgen komen voort uit de zienswijzen die bijna alle gemeenten hebben ingediend op de ontwerpbegroting 2019. Als reactie op deze constatering heeft het Algemeen Bestuur van de GGD een bestuursopdracht verstrekt aan de directeur van de GGD. De opdracht is om te komen tot structurele maatregelen die leiden tot een financieel gezonde en flexibele organisatie die aansluit bij de veranderende buitenwereld en voortkomt uit een toekomstgerichte visie op de organisatie. De directeur en het Algemeen Bestuur van de GGD voelen de verantwoordelijkheid om met deze opdracht aan de slag te gaan en trekken hierin gezamenlijk op. Belangrijkste onderdelen van de uitwerking zijn de integratie van JGZ 0-4 binnen de GGD (gerealiseerd sinds januari 2021) en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD. Door de integratie van de JGZ zijn we beter in staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te werken, een gezinsgerichte benadering toe te passen en brengen we de sterke kanten van de drie afzonderlijke JGZ organisaties samen. Regio Brabant Zuidoost was de laatste regio in Nederland die nog met een knip in de JGZ werkt.

-Inwonersbijdrage
Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 vanwege uniformiteit in het JGZ tarief. Geldrop-Mierlo betaalt nu een lager bedrag. Het is de bedoeling dat alle gemeenten hetzelfde tarief gaan betalen vanaf 2023. Deze uniformiteit hebben we uit kunnen stellen tot 2023 omdat met de bestuursopdracht de belofte gedaan is om de financiën voor gemeenten de eerste twee jaar budget neutraal te houden. Vanaf 2023 gaan ze uniforme tarieven hanteren voor alle gemeenten.

-Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma en prenatale screening
Het Rijksvaccinatieprogramma zal worden uitgebreid en verder gedecentraliseerd en er komt een uitbreiding van het takenpakket vanwege prenatale screening. Voor beide activiteiten zullen budgetten worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor beiden geldt dat zodra exacte bedragen inzichtelijk zijn er op basis van een realistische kostenraming een begrotingswijziging, met aanpassing van de inwonerbijdrage, voor zienswijze aan gemeenten zal worden voorgelegd.

-Vroeghulp
Sinds eind vorige eeuw wordt in onze regio Vroeghulp aangeboden vanuit het Netwerk Vroeghulp dat bestaat uit 20 organisaties met expertise van het jonge kind. De GGD is penvoerder en coördinator van dit netwerk. Het gaat om hulp aan ouders en jonge kinderen met complexe problematiek. Met de integratie JGZ 0-4 in de GGD is de GGD verantwoordelijk voor dit maatwerk aanbod. In de loop van de jaren zijn er verschillen ontstaan tussen gemeenten qua aanpak en financiering en is er terugloop van aanmeldingen waardoor vroeghulp dreigt een verliesgevend product te worden. De leden van het netwerk zijn echter nog steeds doordrongen van de meerwaarde van Vroeghulp. In de algemene bestuursvergadering is besloten vroeghulp in de toekomst (proefperiode van twee jaar) op te nemen als basistaak met de voorwaarde dat er na twee jaar een gedegen evaluatie komt op basis van monitoring van effecten zodat er een heroverweging kan plaatsvinden. De verhoging van de inwonersbijdrage aangaande dit besluit wordt verwerkt in de programmabegroting 2022 middels een begrotingswijziging.

Risico's
Jaarlijks wordt voor het bestuur, bij het aanbieden van de programmabegroting, een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. Onder andere om deze reden is de GGD bezig met de uitvoering van de bestuursopdracht (wendbaar maken van de GGD). De risico-inventarisatie van 2021 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 510.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 430.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Een laag weerstandsvermogen betekent ook dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen.

Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden deze risico’s te beperken. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd (programmabegroting 2022, pagina 63):
- Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv. duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden
- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dit risico pregnanter.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
- O.a. vanwege de verhoging per 2021 van de ABP-premie en de nog af te sluiten nieuwe CAO, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
- Verder blijft er het risico van afname van bepaalde specifieke markt-taken voor derden (m.n. forensische diensten voor de politie) en de daaraan verbonden vergoeding.
- De huidige Corona-crisis maakt duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de Coronakosten heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.


Afbreukrisico van geen deelname
Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.


Alternatieven voor geen deelname
Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m. de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden.


Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname aan het Algemeen Bestuur en commissies door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Algemeen bestuur en financiële commissie: lid: wethouder Peter Looijmans.


Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Jaarlijks structureel naar de raad voor begroting / jaarrekening ; daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo

 

Doel en openbaar belang

Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen taken met betrekking tot werk en inkomen, WMO, Jeugdwet en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

De dienstverlening groeit mee met de wensen van de deelnemende gemeenten. De vraag naar lokaal maatwerk neemt toe. Hieraan wordt medewerking verleend binnen de mogelijkheden die er zijn.
Integrale advisering wordt als steeds belangrijker ervaren, waardoor beleidsadviseurs zich steeds meer ontwikkelen als 'integrale business partners'.

 

Risico's

Te hoge verwachtingen en te snel resultaat willen zien. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden tussen enerzijds dienstverlening aan de individuele deelnemers en efficiency en kwaliteit van het totaal anderzijds.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Bij geen deelname kunnen geen voordelen van de samenwerking behaald worden.

 

Alternatieven voor geen deelname

De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat de burgemeester J.C.J. van Bree en de wethouders G.M.J. Jeucken en H. v.d. Laar. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat, inclusief de voorzitter, uit een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat burgemeester J.C.J. van Bree en gemeentesecretaris N. Scheltens.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

GR Senzer te Helmond

 

Doel en openbaar belang

Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond en Peelland. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt deel uit van deze arbeidsmarktregio. Ook de dienstverlening aan de Wsw-ers die voorheen in dienst waren van de Atlantgroep valt hieronder.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Wij verwachten dat Senzer passende arrangementen levert voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij is een budgettair neutrale uitvoering het uitgangspunt. De beschikbare Buigmiddelen en Participatie-middelen van de gemeente Geldrop-Mierlo worden zo veel mogelijk benut. Hierbij merken wij op dat 44% van de Participatie-middelen beschikbaar is voor lokale projecten. Het verwacht resultaat is dat er uitstroom vanuit de bijstand wordt gerealiseerd en dat de Participatiewet rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente Geldrop-Mierlo toegetreden tot de GR Werkbedrijf Atlant-De Peel. Dit Werkbedrijf is een fusie van De Atlantgroep en het Werkplein in Helmond. De naam van de gemeenschappelijke regeling is per 1 oktober 2016 veranderd in Senzer. Het functioneren van Senzer is in 2019 geëvalueerd. Besluitvorming over eventuele aanpassingen in de GR worden eind 2020 in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besproken.

 

Risico's

Binnen de GR is afgesproken dat de samenwerkende gemeenten de te ontvangen BUIG– en participatiemiddelen aan Senzer beschikbaar stellen. Om te voorkomen dat er verliezen ontstaan is ons beleid er op gericht de dienstverlening van Senzer te beperken tot de bestaande financiële kaders. Wij zijn als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling volledig risicodrager voor eventuele tekorten van Senzer. Senzer beschikt niet over een eigen risicoreserve. De in het verleden opgebouwde risicoreserve is als dekkingsmiddel in de begrotingen 2020 en 2021 aangewend.

 

Afbreukrisico van geen deelname

N.v.t.

 

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Senzer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo participeren.

Dagelijks Bestuur: wethouder G.M.J. Jeucken. Algemeen Bestuur: wethouder P.J. Looijmans.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks zullen het ondernemingsplan en de jaarcijfers aan de raad worden voorgelegd. Tevens worden maandelijks factsheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.

 

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Het zo efficiënt mogelijk inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Optimale verhouding tussen geleverde dienstverlening en de tarieven die onze burgers betalen. Via zittingen in het bestuur optimaal invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening en transparantie van de kosten.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2009 is door twee van de drie gemeenteraden besloten tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die enkel nog zal bestaan uit gemeenten. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2012 het college toestemming gegeven om een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Deze nieuwe regeling is per 01-01-2013 in werking getreden. Vanaf 01-01-2014 is de uitvoering via de oprichting van Cure B.V. overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Cure. Cure is daarom 100% overheidsgedomineerd. Vanaf die datum is een aantal taken (waaronder het vermarkten van afvalstoffen) overgedragen van de gemeenten naar Cure. Het Dagelijks Bestuur van Cure heeft daarop besloten om een Taskforce op te richten die haar gaat adviseren over mogelijke alternatieven om de gestelde doelen voor wat betreft hergebruik te halen. De Taskforce is opgegaan in een initiatief van andere Brabantse gemeenten, onder aanvoering van de provincie Noord-Brabant. Dit initiatief onderzoekt de mogelijkheden tot het realiseren van een nascheidingsinstallatie in Zuid-Oost-Brabant. 

 

Risico's

De visie op de samenwerking hoeft niet altijd bij alle drie de deelnemers hetzelfde te zijn. Financieel risico ligt bij de gemeenten (kostprijs constructie). 

 

Afbreukrisico van geen deelname

Wanneer we samenwerken met een andere afval inzamelaar kunnen we minder invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn we minder flexibel. Zelfstandige uittreding betekent dat de andere deelnemers schadeloos gesteld moeten worden.

 

Alternatieven voor geen deelname

Overstappen op een andere Gemeenschappelijke Regeling of andere overheidsgedomineerde instelling die het volledige afvalbeheer verzorgt.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In Cure participeren de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk en wethouder G.M.J. Jeucken.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt geïnformeerd wanneer er veranderingen plaatsvinden in het takenpakket. De begroting van Cure wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.

 

GR PlusTeam te Geldrop

 

Doel en openbaar belang

Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Doel is het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen van de gemeenten.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) inwerking getreden. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en uitgebreidere verantwoordelijkheden met betrekking tot ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo en Veiligheid.

 

Risico's

De totale Rijksbijdrage is een open eind financiering. De GR PlusTeam wordt daaruit betaald. Als er heel veel vragen komen, zal het PlusTeam overvraagd worden en zal er (tijdelijk) meer inzet ingekocht moeten worden bij andere aanbieders.

 

Afbreukrisico van geen deelname

De kosten van zorg aan multi-probleem gezinnen zullen duurder zijn als deze opdracht bij derden wordt neergelegd.

 

Alternatieven voor geen deelname

De inkoop zal dan bij andere aanbieders ingekocht moeten worden of vanuit detachering zal inzet georganiseerd moeten worden.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname van de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.

 

Naam  Functie  Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur  
J.C.J. van Bree Burgemeester X    
J. Boelhouwer Burgemeester X    
R. van Otterdijk Wethouder X X  
L. Sjouw Wethouder X X  
P. Looijmans Wethouder X X  
M. Pieters Wethouder X X  

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks voor wat betreft de meerjarenbegroting en jaarrekening. Incidenteel op vraag van de gemeenteraad of het college.

 

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag

 

Doel en openbaar belang
De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.

Veranderingen en ontwikkelingen
Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

Leningen tijdens coronacrisis
Jaarlijks wordt er dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het uit te keren dividend heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar. Gezien de Corona-situatie heeft de BNG vorig jaar (op basis van ECB aanbeveling aan banken om af te zien van dividend of deze te beperken) besloten om de dividenduitkering over 2019 maar gedeeltelijk (€ 0,43 per aandeel) uit te keren. De voorgestelde dividenduitkering over 2019 was in totaliteit 71 miljoen euro. Een bedrag ter hoogte van 24 miljoen is in maart 2021 uitgekeerd. Inmiddels heeft de ECB de dividendban ingetrokken. De resterende 47 miljoen euro dividend en de winstdeling over 2020 (101 miljoen euro) volgen nu in oktober 2021. 

Investeringen onder druk
De nettowinst binnen de BNG steeg in 2020 met 36 procent ten opzichte van een jaar daarvoor en komt uit op 221 miljoen euro. De bestuursvoorzitter van de BNG merkt op dat steunmaatregelen de financiële effecten van de coronacrisis dempen, maar dat gemeenten zich zorgen maken om het effect van de tekorten in het sociaal domein op de begroting. ‘De ruimte voor investeringen binnen de gemeenten staat onder druk.’

Risico's
De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.

De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. De  BNG streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 75.465,-.

Afbreukrisico van geen deelname
N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.
Als aandeelhouder: wethouder H. van de Laar.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Het verwerven, exploiteren, doen beheren en het beschikbaar stellen van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven voor bedrijven, organisaties en instellingen voor hun eigen gebruik of het beschikbaar stellen van capaciteit aan derden voor niet commerciële doeleinden.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

N.v.t.

 

Risico's

Het betreft een besloten vennootschap. De financiële positie is solide. Risico's zijn beperkt o.a. omdat de BV geen personeel in dienst heeft en onze gemeente voor nog geen half procent participeert in het maatschappelijk kapitaal. De werkzaamheden kunnen ook door commerciële, concurrerende partijen worden uitgevoerd, waardoor er altijd een risico blijft bestaan.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Gelet op de hoogte van de participatie is het afbreukrisico bij geen deelname gering.

 

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Via de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wethouder H. v.d. Laar woont namens de gemeente Geldrop-Mierlo de algemene vergadering van aandeelhouders bij.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks bij de begroting en jaarrekening.

 

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

 

Doel en openbaar belang

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het Zorg- en Veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het Zorg- en Veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het Zorg- en Veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De kracht van het Zorg- en Veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het Zorg- en Veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het Zorg- en Veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

 

Risico's

Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het Zorg- en Veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

 

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.

Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

 

Doel en openbaar belang

Inkoopuitgaven maken een groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Voor de diensten van BIZOB is per 1 januari 2019 BTW verschuldigd. Deze komt voor rekening van de gemeente.

 

Risico's

Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.

 

Afbreukrisico van geen deelname

De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.

 

Alternatieven voor geen deelname

In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Het verzorgingsgebied van BIZOB is ingedeeld in vijf clusters, te weten: 1. BOV en De Kempen; 2. Dommelvallei+ en A2; 3. Peelgemeenten; 4. Noordoost; 5. Overig, aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten. 

BIZOB is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. Vanuit de Dommelvallei+ en A2 zijn dat burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder A. van Holstein van Waalre.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen.

 

Doel en openbaar belang

De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen de politie, het OM, de belastingdienst, FIOD Inspectie SZW, Douane, IND, Kmar en gemeenten. Om vorm te geven aan deze samenwerking is er een convenant afgesloten tussen deze convenantspartijen.
Het doel van de samenwerking is het door middel van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij zoel individuele daders als criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Daarnaast worden ook bestuursrechtelijke en fiscale middelen ingezet om deze vormen van misdaad te bestrijden.

Het RIEC werkt voor alle gemeenten in de Provincies Brabant-Zeeland. De financiering van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland wordt door alle gemeenten middels een vaste bijdrage en een bijdrage per inwoner gefinancierd. Daarnaast dragen de Provincies bij en de politie. 

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De meerwaarde van een samenwerkingsverband zoals de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is dat de kennis en kunde van de verschillende partijen in deze keten gebundeld wordt. Hiermee wordt de informatiepositie versterkt en kan men gebruik maken van de juiste interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Op grond van het convenant kunnen gegevens met elkaar worden uitgewisseld en kunnen signalen met betrekking tot ondermijning worden verrijkt.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2020 is er een nieuw convenant ‘bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland’ afgesloten. Dit convenant vormt een aanvulling op het eerdere convenant van het RIEC convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen’ uit 2014. De samenwerking strekt zich daarmee uit over twee Provincies en integreerde de werkzaamheden van de Taskforce (integrale aanpak en innovatie) met die van de RIEC’s (informatiedeling en juridische ondersteuning).
In 2019 is er een basisteam programmaleider aangetrokken voor basisteam Dommelstroom gemeenten te helpen bij de aanpak van ondermijning. Ook is in 2020 gestart met het Dommelstroom Interventie Team (DIT) waarmee ook op het gebied van controle en handhaving meer ingezet kan gaan worden op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

 

Risico's

Alle gemeenten in het werkgebied van het RIEC Brabant-Zeeland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Zonder financiering kan de aanpak hiervan niet verder vormgegeven worden.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Als de gemeente besluit geen financiering meer ter beschikking te stellen aan het RIEC dan is de gemeente individueel verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning is complex en er zijn vele spelers mee gemoeid. Juist de samenwerking en het feit dat er bij het RIEC expertise aanwezig is voor de aanpak van ondermijning heeft grote meerwaarde voor gemeenten. Het is dusdanig complex en groot dat dit als individuele gemeenten niet hanteerbaar is. Daarnaast is er m.n. in Brabant sprake van grootschalige ondermijnende criminaliteit o.a. op het gebied van drugshandel.

 

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente is dan genoodzaakt zelf acties op te zetten en uit te voeren. Hiervoor zou zeer veel ambtelijke capaciteit nodig zijn op verschillende gebieden (juridisch, financieel, bestuursrechtelijk etc). Daarnaast moeten er nieuwe convenanten en samenwerkingsverbanden worden opgericht om de samenwerking vorm te geven omdat men bij de aanpak van ondermijning samenwerkt met veel partijen waaronder het OM, de politie, de belastingdienst, FIOD etc. In de praktijk zou dit vele malen duurder zijn. Ook zou er minder kwaliteit geleverd kunnen worden omdat er minder specialistische capaciteit beschikbaar zou zijn.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

De gemeenten in werkgebied Oost Brabant (Driehoek Uden, Oss, Helmond, Eindhoven ’s-Hertogenbosch) werken samen binnen het RIEC Oost-Brabant. De taskforce RIEC en het convenant ‘bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland’ heeft een werkgebied van de Provincies Brabant en Zeeland.

De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het regionaal overleg Oost Brabant waarin over openbare orde en veiligheid wordt gesproken. Daarnaast is er de bestuurlijke regiegroep Oost Brabant. Uit elk basisteam neemt hieraan één Burgemeester deel. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door Burgemeester Gaillard van Son en Breugel als voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt tweemaal per jaar bijgepraat door middel van een voortgangsrapportage er het actieplan ondermijning.

 

Overig

Overig

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

 

Doel en openbaar belang

Het versterken van een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners en het bevorderen van een bloeiende economie c.q. versterken van het vestigingsklimaat. In de samenwerkingsagenda 2018-2025 zijn vier thema’s benoemd, waarop we door samenwerking het verschil kunnen maken. Het betreft de thema’s economie, wonen, evenementen en voorzieningen en ruimte.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De samenwerkingsagenda is vormgegeven vanuit een samenbindend concept met als doel te zorgen voor een hoge kwaliteit van leven voor onze inwoners en voor een bloeiende economie. De samenwerkingsagenda houdt nadrukkelijk verband met de Brainportstrategie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op complementariteit en het voorkomen van dubbelingen met andere samenwerkingsverbanden.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Na een evaluatie in 2017 is besloten de samenwerking uit te breiden. De samenwerking op de thema's economie en wonen is uitgebreid met samenwerking op het thema voorzieningen en evenementen en het thema ruimte.

 

Risico's

De samenwerking is niet in een juridische constructie gegoten. Hierdoor blijven de raden hun bevoegdheden onverkort behouden. Dat betekent dat de negen afzonderlijke raden steeds een gelijkluidend besluit moeten nemen. Het is ook niet mogelijk om een deel van de agenda te accorderen.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Niet deelnemen betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit in het stedelijk gebied en niet profiteert van de afspraken die met andere partners zijn/worden gemaakt.

 

Alternatieven voor geen deelname

Alternatief voor het niet participeren in het stedelijk gebied zou samenwerking met andere partners kunnen zijn. Subregio De Peel of de A2-gemeenten zouden dan in beeld kunnen komen.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In het Stedelijk Gebied Eindhoven, werken negen gemeenten samen. Er is geen zelfstandige bestuurlijke entiteit gecreëerd. Besluitvorming vindt in de negen gemeenteraden plaats. Voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het bestuurlijk platform en de diverse portefeuillehoudersoverleggen.

De beslissingsbevoegdheid is bij de gemeentebesturen gebleven. In de voorbereidende organen heeft zitting: burgemeester J.C.J. van Bree (bestuurlijk platform). In het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen vertegenwoordigt wethouder R.J.M. van Otterdijk onze gemeente. In de andere portefeuillehoudersoverleggen, Economie, Wonen, Ruimte, is wethouder G.M.J. Jeucken onze vertegenwoordiger.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen geven van tijd tot tijd in de gemeenteraad de stand van zaken aan. Daarnaast worden er vanuit het SGE jaarlijks twee conferenties georganiseerd, waarop de raadsleden hun input voor de agenda van de samenwerking kunnen leveren.

Verbonden Partijen Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Bijdrage Bijdrage
Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2020 2020 2020 2022 2022 2022 2021 2022
Gemeenschappelijke regeling
Metropoolregio Eindhoven (MRE) 5.967.453 26.298.810 1.530.756 13.808.964 11.681.710 0 559.111 568.610
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 2.429.098 4.522.785 354.413 1.521.741 4.222.785 0 293.385 310.098
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 2.483.003 42.498.455 265.198 2.217.806 40.491.978 0 1.864.128 1.898.414
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD) 4.420.407 30.526.063 944.290 3.755.000 12.523.000 0 1.323.951 1.344.389
Dienst Dommelvallei 360.000 5.575.000 265.814 422.000 4.160.000 0 6.180.317 6.204.326
Senzer 21.751.000 42.833.000 8.888.000 11.796.000 14.616.000 0 15.329.579 17.368.278
Cure Afvalbeheer -524.000 38.119.000 261.000 onbekend onbekend 0 3.345.104 3.554.000
Plusteam 0 516.000 0 0 0 0 1.545.771 1.846.807
Vennootschappen en coöperaties
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 5.097.000.000 155.262.000.000 221.000.000 onbekend onbekend onbekend dividenduitkering opgeschort onbekend
Breedband Regio Eindhoven 3.892.381 1.016.407 306.079 onbekend onbekend onbekend geen dividenduitkering geen dividenduitkering
Stichtingen en verenigingen
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 90.902 79.284 -19.544 onbekend onbekend onbekend 9.914 10.147
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 974.598 1.008.732 568.702 onbekend onbekend 11.586 162.792 165.312
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend