Uitgaven

13,75%

€ 15.890

x € 1.000
13,75% Complete

Inkomsten

1,23%

€ 1.408

x € 1.000
1,23% Complete

Saldo

1629,93%

€ -14.482

x € 1.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Uitgaven

13,75%

€ 15.890

x € 1.000
13,75% Complete

Inkomsten

1,23%

€ 1.408

x € 1.000
1,23% Complete

Saldo

1629,93%

€ -14.482

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. 1.     Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.
2.     Aanpassen van onze subsidievoorwaarden aan de eisen van deze tijd.
3.     Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.
4.     Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente.
5.     Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.
6.     Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.
7.     Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. 8.     Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.
9.     Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon.
10.  Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. 11.  Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.
12.  Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.
13.  Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.
14.  In beeld brengen van cliëntervaringen.
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. 15.  Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
16.  Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG.
17.  Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken.
18.  Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. 19.  In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken.
20.  De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen.
21.  Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. 22.  Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving.
23.  Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter.
24.  Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 5 maart 2018 2022
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 N.v.t. 18 oktober 2021  2025
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 oktober 2021                     2025
Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein N.v.t. 15 juni 2020 2025
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg   2019 2023
Sportvisie "Geldrop-Mierlo; verweven met sport" 2018-2021 10 december 2018 evaluatie 2022 
Algemene Subsidieverordening (ASV) Geldrop - Mierlo 2017 e.v. 19 december 2016 2024

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.

Doelstellingen

Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.

Doelstellingen

Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.

Doelstellingen

Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

GGD
De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

 

PlusTeam
Voor ondersteuning en begeleiding van multi-problem casussen wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 706 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 506 791 695 694 693 692
5.2 Sportaccommodaties 1.805 1.775 1.768 1.804 1.783 1.770
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.549 1.532 1.541 1.490 1.490 1.482
5.4 Musea 111 103 119 119 119 119
5.5 Cultureel erfgoed 301 255 259 259 259 259
5.6 Media 855 858 879 879 879 879
6.2 Wijkteams 724 646 582 582 582 582
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.269 1.246 1.202 1.098 1.098 1.098
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.296 8.893 8.476 7.903 7.920 7.937
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 204 330 354 354 354 354
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 24 15 15 15 15 14
Totaal Lasten 16.351 16.444 15.890 15.196 15.191 15.187
Baten
0.10 Mutaties reserves 340 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 20 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 641 611 623 623 623 623
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 250 197 200 200 200 200
5.5 Cultureel erfgoed 22 18 18 18 18 18
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 7 7 7 7
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 278 560 560 560 560 560
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 10 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 10 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.572 1.386 1.408 1.408 1.408 1.408

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 6 2022 2023 2024 2025
Nieuw in MPB 2022-2025
Personeelslasten Kasteel Geldrop 25.000 0 0 0
Personeelslasten Kasteel Geldrop (dekking t.l.v. res. R&T) -6.250 0 0 0
Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij 7.500 7.500 7.500 7.500
Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij (dekking t.l.v. res. R&T) -1.875 -1.875 -1.875 -1.875
Continuering cultuurverkenner 35.000 0 0 0
Inzet van de projectleider en applicatiebeheerder ICT Sociaal Domein in 2022 66.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 6 2022 2023 2024 2025

Nieuw in MPB 2022-2025

Personeelslasten Kasteel Geldrop
In 2022 willen we graag gebruiken om te kijken hoe binnen de Stichting Kasteel Geldrop ingezet kan worden op de kinderboerderij (en eventueel overige activiteiten) als voorliggende voorziening in het sociaal domein. Voor diverse doelgroepen is dat interessant. Denk aan: dagbesteding voor ouderen, bestrijding eenzaamheid, participatie vergroten op weg naar arbeid en integratie van inburgeraars. In de afgelopen jaren heeft  de stichting laten zien hierin kansen te omarmen en maatschappelijk te willen bijdragen in samenwerking met de gemeente en Senzer. Wij zien potentie die wij willen faciliteren. Dit kan leiden tot minder maatschappelijke kosten en zorgkosten. Indiceren en professionele steun kan dan achterwege blijven omdat het Kasteel Geldrop die rol op zich pakt binnen de setting van de kinderboerderij. Dit is een nieuw traject en een nieuwe samenwerkingswijze en kost tijd. Daarom stellen we voor ook in 2022 ook de subsidie incidenteel te verhogen met € 25.000,- ten behoeve van de personeelslasten. Zo kunnen we een pilot starten. In het kader van de Taskforce kan dit een mooie oplossing zijn om de indicaties naar beneden bij te stellen in de toekomst en er een substitutie kan plaatsvinden tussen geïndiceerde zorg en preventie voorziening.  N.B. eerder was de subside incidenteel voor twee jaren verhoogd ten behoeve van de personele kosten van het kasteel.
Door een andere invulling te geven aan die uren met dit thema in gedachte willen wij de verhoging doortrekken in 2022.

Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij
In oktober 2020 hebben wij ons voorgenomen de raad te verzoeken om een structurele bijdrage vanaf boekjaar 2021 in de jaarlijkse kapitaallasten (rente- en afschrijving) ad € 7.500,- voor noodzakelijke verbouwing van de kinderboerderij. Hierbij behoorde ook het voornemen om de raad voor te stellen dit vanaf 2022 structureel te verwerken in de begroting. De verbouwing van het hoofdgebouw is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen m.b.t. hygiëne en Arbo.  

Continuering cultuurverkenner
In het raadsvoorstel van 5 maart 2018 is de raad akkoord gegaan met het financieren van de cultuurverkenner voor de jaren 2018-2021. Dit betekent dat er geen middelen meer beschikbaar zijn voor de cultuurverkenner vanaf 2022. Afhankelijk van de evaluatie van de functie van de cultuurverkenner, die in 2021 zal plaatsvinden, moet structureel € 35.000,- opgenomen worden om de cultuurverkenner te kunnen continueren vanaf 2022 als de evaluatie positief blijkt. 

Inzet van projectleider en applicatiebeheer ICT Sociaal Domein in 2022
In 2021 zijn we gestart met de aanbesteding voor nieuwe software voor het sociaal domein. Daarbij draagt de Dienst Dommelvallei de kosten voor de software binnen hun begroting. Dit geldt echter niet voor de formatieve kosten van de aanbesteding en implementatie. Die kosten dragen de drie gemeenten zelf. Per 1 februari 2022 gaan we met de nieuwe software 'live'. Voor de implementatie en borging is inhuur van de projectleider € 27.000,- en inhuur van een applicatiebeheer € 39.000,- noodzakelijk. De kosten van de projectleider vraagt iedere Dommelvallei-gemeente naar rato zelf in de lokale gemeentelijke begrotingen 2022-2025. Dit omdat het project omvangrijker is dan gedacht en we vanwege de deadlines bepaalde inrichtingswerkzaamheden na livegang (op 1 februari) uit gaan voeren. Tot aan de zomer kost het nog tijd om het proces te finetunen en na de zomer pakken we de laatste inrichting op. Als gevolg daarvan blijven we ook tijdelijk het lokale applicatiebeheer opschalen tot het project van implementatie is afgerond. Zo kan de vaste vak-applicatiebeheerder van Geldrop-Mierlo de inrichting verzorgen en zal in de tussentijd voor het dagelijkse beheer worden ingehuurd. We borgen hiermee een effectieve inrichting.