Uitgaven

3,86%

€ 4.458

x € 1.000
3,86% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 728

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

419,82%

€ -3.730

x € 1.000

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Uitgaven

3,86%

€ 4.458

x € 1.000
3,86% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 728

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

419,82%

€ -3.730

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 1.   Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten.
2.   Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties.
3.   Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 4.   Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

202409-03-Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021   2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010  
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012 2022/2023
Beleidsplan openbare verlichting 2021-2024 09 maart 2021 2024
Lokale bereikbaarheidsagenda     1e kwartaal 2022
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013  
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 10 december 2018  
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen 2019-2022 11 maart 2019 2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2022-2026 28 april 2021 2026

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 152 0 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 8 12 12 12 12 12
2.1 Verkeer en vervoer 3.679 3.882 4.250 4.457 4.559 4.759
2.2 Parkeren 171 188 197 197 178 178
Totaal Lasten 4.010 4.081 4.458 4.666 4.748 4.948
Baten
0.10 Mutaties reserves 226 135 199 258 273 295
0.63 Parkeerbelasting 327 398 423 423 423 423
2.1 Verkeer en vervoer 163 194 106 106 106 106
Totaal Baten 716 727 728 787 802 823

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 9 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) (kapitaallasten) 0 6.672 13.172 20.399
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) (kapitaallasten) 0 17.863 36.306 55.541
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (kapitaallasten) 0 0 0 4.500
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (kapitaallasten) 0 3.375 3.360 3.345
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten) 0 2.250 2.240 2.230
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten) 0 2.700 2.688 2.676
Herinrichting Reigerstraat (kapitaallasten) 0 75 147 14.940
Herinrichting Losweg deel 1 (kapitaallasten) 0 100 26.685 26.566
Herinrichting Losweg deel 2 (kapitaallasten) 0 17.505 17.427 17.349
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten) 0 0 100 27.585
Deelplan 5 Spoorzone - park (kapitaallasten) 0 5.175 5.152 5.129
Busbaan Mierloseweg (kapitaallasten) 0 0 150 23.850
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (kapitaallasten) 0 1.238 1.232 1.227
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) (kapitaalasten) 0 5.194 10.364 15.511
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (kapitaallasten) 0 6.654 6.621 6.589
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten) 0 0 1.050 1.045
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten) 0 0 1.050 1.045
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (kapitaallasten) 0 4.200 4.180 4.160
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (I) (afschrijving ineens) 0 8.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (I) (afschrijving ineens) 8.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (kapitaallasten) 0 0 0 3.990
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten) 0 0 0 4.200
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten) 0 3.990 3.971 3.952
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (kapitaallasten) 0 0 0 3.150
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten) 0 1.050 1.045 1.040
Nieuw in MPB 2022-2025
Geluidswerend object basisschool De Regenboog (kapitaallasten) 0 1.080 1.075 1.070
Vervanging VRI Helze/Rietstraat (kapitaallasten) 0 4.725 4.704 4.683
Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen 63.000 0 0 0
Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg 38.000 0 0 0
Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg (kapitaallasten) 0 145 28.755 28.627
Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat (kapitaallasten) 0 0 0 5.625
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland (kapitaallasten) 0 0 0 0
By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen (kapitaallasten) 0 2.295 2.285 2.275
Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten) 0 0 0 GRP
Wilhelminastraat fase 2 (kapitaallasten) 0 0 0 75
Specificatie investeringen programma 9 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) (investering) 222.385 217.593 242.719 54.047
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) (investering) 324.781 336.801 352.719 91.286
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (investering) 0 0 200.000 0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (investering) 150.000 0 0 0
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (investering) 50.000 0 0 0
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (investering) 60.000 0 0 0
Herinrichting Reigerstraat (investering) 15.000 15.000 302.000 0
Herinrichting Losweg deel 1 (investering) 20.000 573.000 0 0
Herinrichting Losweg deel 2 (investering) 389.000 0 0 0
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (investering) 0 20.000 593.000 0
Deelplan 5 Spoorzone - park (investering) 115.000 0 0 0
Busbaan Mierloseweg (investering) 0 30.000 500.000 0
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (investering) 55.000 0 0 0
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) (investering) 115.412 115.412 115.412 115.412
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (investering) 45.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering) 0 10.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering) 0 10.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (investering) 40.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (investering) 0 8.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (investering) 8.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (investering) 0 0 38.000 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (investering) 0 0 40.000 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (investering) 38.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (investering) 0 0 30.000 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering) 10.000 0 0 0
Nieuw in MPB 2022-2025
Geluidswerend object basisschool De Regenboog (investering) 24.000 0 0 0
Vervanging VRI Helze/Rietstraat (investering) 105.000 0 0 0
Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg (investering) 29.000 610.000 0 0
Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat (investering) 0 0 125.000 0
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland (investering) 0 0 0 130.000
By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen (investering) 51.000 0 0 0
Burgemeester Verheugtstraat (investering) 0 0 618.000 0
Wilhelminastraat fase 2 (investering) 0 0 15.000 324.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw)
Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het investeringsplan openbare verlichting.

Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw)
Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het investeringsplan openbare verlichting.

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
Dit kruispunt is cruciaal in het realiseren van een betrouwbare verkeersafwikkeling in het zuidelijk deel van Geldrop. De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant staat voor reparaties en dat het vervangen van onderdelen steeds moeilijker wordt.

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
Dit kruispunt maakt onderdeel uit van een belangrijke schoolroute waarbij vooral verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt. De installatie dateert uit 1997 en geeft steeds meer technische problemen die door veroudering niet of steeds moeilijker kunnen worden opgelost.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Bolsiusstraat
Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in de Bolsiusstraat tegen te gaan, is een herinrichting waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Vogelpoelstraat
Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in de Vogelpoelstraat tegen te gaan,  is een herinrichting waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

Herinrichting Reigerstraat
De Reigerstraat heeft een te smal wegprofiel om de erg hoge parkeerdruk te kunnen faciliteren. Het zuidelijke voetpad wordt deels gebruikt om te parkeren maar dit is uiteraard geen structurele oplossing. De weginrichting is gedateerd en de riolering dient te worden vervangen. Een integrale herinrichting van de straat in combinatie met rioolvervanging is wenselijk, in navolging van de omliggende woonstraten Gruttostraat en Pluvierstraat.

Herinrichting Losweg deel 1 (wegvak tussen de Baljuwstraat en Schutsboom)
Aansluitend op de bouw van het plan Jonkvrouw zal de directe omgeving woonrijp gemaakt worden. Dit betreft onder meer de herinrichting van het Tournooiveld tussen de Baljuwstraat en Rederijkerstraat. Het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) grenst direct aan dit gebied en kan functioneel niet los worden gezien van het plan Jonkvrouw, mede omdat een deel van de parkeeroplossing voor dit bouwplan gelegen is aan dit wegvak. Daarnaast is er nabij de aansluiting Losweg/Schutsboom al jaren sprake van een hoge parkeerdruk welke door deze herinrichting opgelost kan worden. De herinrichting van de Losweg en het Tournooiveld is steeds uitgesteld omdat het plan Jonkvrouw langer op zich heeft laten wachten en mogelijke kapitaalvernietiging voorkomen moest worden.

Herinrichting Losweg deel 2 (wegvak tussen Schutsboom en Eindhovenseweg)
Aansluitend op de herinrichting van het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) dient de Losweg (deel 2) eveneens te worden voorzien van een meer eenduidig wegbeeld welk voldoet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Naast de gewenste parkeeroplossing in deel 1 is op de gehele route via het Tournooiveld en de Losweg sprake van een (veel) te breed wegprofiel waardoor de maximum snelheid van 30 km niet logischerwijs volgt uit de weginrichting. Mede daardoor is er op deze route nog steeds sprake van sluipverkeer door de wijk Zesgehuchten.  Gezien de voortgang van het bouwplan Jonkvrouw willen we het project in 2022 realiseren (voorbereiding in 2021).

Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat
De Burgemeester Verheugtstraat is in de vastgestelde wegcategorisering aangemerkt als een erftoegangsweg met een 30 km/uur-regime. Het huidige straatbeeld is echter niet in overeenstemming met het beoogde regime en voldoet bovendien niet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Daarnaast zijn de aanwezige bomen aan het einde van hun levensduur en dienen om redenen van veiligheid te worden vervangen. Voorts is in het gemeentelijk rioleringsplan een rioolvervanging en de aanleg van een infiltratieriool voorzien. Dit alles dient bij voorkeur samen te komen in een integrale herinrichting van de straat.

Deelplan 5 spoorzone - Park
Nu de Jonkvrouw gebouwd wordt moet ook de omliggende openbare ruimte aangepakt worden.

Busbaan Mierloseweg
Het verkeersaanbod op de Geldropseweg-Mierloseweg is in de loop der jaren zodanig gegroeid dat er vooral in de spitsperiode een forse wachtrij ontstaat in de rijrichting Geldrop. Het openbaar vervoer ondervindt forse vertraging waardoor er geen betrouwbare dienstregeling gereden kan worden en het niet kan concurreren met het autoverkeer. Het busverkeer kan immers geen sluiproute nemen om de drukkere routes te mijden. Omwille van het rijden van een kosteneffectieve dienstregeling,  ontstaat op termijn wel het risico dat bij een volgende concessie een route als de Geldropseweg-Mierloseweg (gedeeltelijk) wordt gemeden. Dit zou leiden tot een afbraak van het voorzieningenniveau in beide kernen en is uiteraard strijdig met het regionale mobiliteitsbeleid. In het Regionale Bereikbaarheidsakkoord is opgenomen dat de bestaande oost-westverbindingen zoals de A67 en A270 een belangrijkere rol moeten gaan vervullen in het verwerken van het regionale verkeer waardoor de route via de Geldropseweg-Mierloseweg minder wordt belast. Desondanks is de verwachting dat er tussen Mierlo en Geldrop een restprobleem blijft bestaan. Daarom is in genoemd akkoord aanvullend opgenomen dat een enkele busbaan wordt aangelegd op de Mierloseweg in Geldrop, tussen de Grote Bosweg en het verkeerslicht bij het kruispunt Mierloseweg/Dwarsstraat, zodat de huidige verliestijden sterk worden terug gedrongen en het openbaar vervoer een meer betrouwbaar alternatief wordt voor het autogebruik.

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide
Het betreft een korte ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk in relatie tot het station en het Geldropse centrum. In het park Beekweide is enkele jaren terug al een forse kwaliteitssprong, als onderdeel van het fietsnetwerk, gerealiseerd. Het resterende deel van de fietsverbinding ter hoogte van het plan Jonkvrouw verdient een opwaardering zodat deze eveneens gaat voldoen aan de lokale en regionale kwaliteitseisen. Daarmee ontstaat een gesloten en meer herkenbaar hoogwaardig fietsnetwerk welke een bijdrage geeft aan het daily urban system.

Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw)
Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen generieke projecten (projecten die regiobreed van invloed zijn op de mobiliteit) en routegebonden projecten.

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst
Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het jaarlijkse investeringsplan van de buitendienst.

Nieuw in MPB 2022-2025

Geluidswerend object basisschool De Regenboog
Aan de oostzijde van het schoolplein van Basisschool de Regenboog stond tot voor kort een houten wand. Deze moet er, als geluidwering, staan volgens het bestemmingsplan. Deze wand is onlangs gesloopt omdat het hout verrot was. De geluidswerende voorzieningen worden in onze gemeente in het algemeen aangemerkt als civiele kunstwerken. Deze wand is echter niet opgenomen in het beheerplan civiele kunstwerken. Voor vervanging van civiele kunstwerken wordt geen budget gereserveerd aangezien dit maar zeer sporadisch voorkomt. Voor het plaatsen van een nieuwe hardhouten wand is een krediet van € 24.000,- benodigd.

Vervanging VRI Helze/Rietstraat
De VRI Helze/Rietstraat dateert uit 1996 en is aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns welke steeds vaker uitvallen. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. Doordat storingen frequenter optreden, lopen thans de beheerskosten op, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, dient de VRI vervangen te worden in 2022. De kosten zijn geraamd op € 105.000,-.

Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen
In 2022 is groot onderhoud gepland aan de noordelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen tussen de aansluiting Akert en Bogardeind. Om te kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen inzake Duurzaam Veilig dient deze rijbaan enigszins te worden versmald zoals recent ook bij de zuidelijke rijbaan werd gerealiseerd. Hierdoor komt de weginrichting meer overeen met de ter plaatse ingestelde maximum snelheid van 50 km/uur, met een positief effect op de verkeersveiligheid. Realisatie is voorzien in 2022 (gelijktijdig met het geplande onderhoud) waarvoor een extra storting in de voorziening groot onderhoud van € 63.000,- is benodigd.

Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg
In 2022 is de vervanging van de deklaag van de Nieuwendijk/Eindhovenseweg gepland tussen de Helze en het spoorwegviaduct. Bij deze gelegenheid bestaat het voornemen om het kruispunt Eindhovenseweg/Hulsterweg veiliger te maken door het opheffen van het voorsorteervak voor rechtsafslaand verkeer. Het kruispunt wordt daarmee overzichtelijker, de oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg voor fietsers wordt verbeterd waardoor ongevallen worden voorkomen. Tevens dient de bushalte nabij de aansluiting met de Emmalaan toegankelijk te worden gemaakt voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Dit is een wettelijke verplichting. Het busperron wordt hiertoe verhoogd en verbreed aangelegd. Door deze kleine wijzigingen mee te nemen met het beoogde onderhoud aan de weg zijn de meerkosten beperkt tot € 38.000,-.

Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg
In het gemeentelijk Fietspadenplan is een opwaardering van deze fietsroute opgenomen. Deze bestaande fietsverbinding tussen de kernen Geldrop en Mierlo wordt steeds intensiever gebruikt voor zowel woon-werk als recreatief fietsverkeer. Ook scholieren in relatie tot het Strabrecht College maken hier veelvuldig gebruik van. De breedte van het aanwezige fietspad is te smal in relatie tot het hedendaagse gebruik en voldoet evenmin aan de landelijke richtlijnen. Dit project voorziet in een verbreding van de asfaltverharding, zonder dat daarbij bomen/groen opgeofferd zou moeten worden. Realisatie is voorzien in 2023 waarvoor een krediet van € 639.000,- is benodigd.

Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat
De VRI dateert uit 2005 en is binnenkort aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. De verkeersregelinstallatie staat op een kritische locatie waar we in verband met het veelvuldig oversteken van grotere groepen scholieren geen veiligheidsrisico's kunnen nemen, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, willen we de VRI vervangen in 2024. De kosten zijn geraamd op € 125.000,-.

Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland
De VRI dateert uit 1997 en is binnenkort aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. De verkeersregelinstallatie speelt een belangrijke rol in de oversteekbaarheid van de Gijzenrooiseweg vanuit de wijk Zesgehuchten in relatie tot het sportpark Bronzenwei, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, willen we de VRI vervangen in 2025. De kosten zijn geraamd op € 130.000,-.

By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen
Het eerder gevoteerde krediet is gebaseerd op een raming uit 2017. Door prijsstijgingen en een kleine ontwerpwijziging zijn meerkosten voorzien van € 51.000,-. Realisatie is voorzien in 2022.

Burgemeester Verheugtstraat
Voor de herinrichting van deze straat is in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag gevoteerd van in totaal € 613.000,-. Dit bedrag moet worden verhoogd met de kosten voor de rioolvervanging (€ 318.000,-) en de kosten van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast tegen te gaan (€ 300.000,-). Het krediet moet worden verhoogd met een bedrag van € 618.000,-. De kapitaallasten komen ten laste van het GRP. 

Wilhelminastraat fase 2
In 2020 is de Wilhelminastraat tussen Vesperstraat en Irenestraat heringericht. Voor de herinrichting van de resterende deel tot de Kerkstraat is een krediet benodigd, groot € 339.000,-. Dit bedrag is inclusief voorbereiding (€ 15.000,- jaarschijf 2024) en €  143.340,- voor de vervanging van de riolering). Realisatie van het werk is voorzien in 2025.