Uitgaven

9,02%

€ 10.427

x € 1.000
9,02% Complete

Inkomsten

8,62%

€ 9.880

x € 1.000
8,62% Complete

Saldo

61,56%

€ -547

x € 1.000

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s): Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Uitgaven

9,02%

€ 10.427

x € 1.000
9,02% Complete

Inkomsten

8,62%

€ 9.880

x € 1.000
8,62% Complete

Saldo

61,56%

€ -547

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. 1.      In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.
2.      Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich) op orde. 3.      Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. 4.      Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.
5.     Het gemeentelijk rioleringsplan.
6. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. 7.      De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.
8.      De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.
9.      De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben.
10.    Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.
11.    Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid 2016-2019 26 september 2016 1e kwartaal 2022
Omgevingsvisie     2e kwartaal 2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 6 november 2017 2022
Groenbeleidsplan 2014-2024 10 februari 2014 2024
Transitievisie Warmte 2021-2024 13 december 2021  
Beleidsvisie zon en wind 2021-2024 2 november 2020  
Speelruimteplan 2020-2024 28 oktober 2019 2024
       
Nora Dierenwelzijn 2022 ev 18 oktober 2021  
Kadernota Bos en Natuurbeheer     2e kwartaal 2022
Visie laadinfrastructuur 2022-2023   4e kwartaal 2021
Afval- en grondstoffenplan 2022-2025   4e kwartaal 2021

 

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

Doelstellingen

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

Doelstellingen

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

Doelstellingen

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Cure afvalbeheer
Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan, moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze Veiligheids-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot. De taken vallen uiteen in een deel verplichte taken en een deel keuzetaken.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 16 284 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.758 2.780 2.954 2.972 2.982 2.999
7.2 Riolering 2.905 2.227 2.463 2.620 2.785 2.950
7.3 Afval 5.032 4.168 4.347 4.431 4.515 4.596
7.4 Milieubeheer 1.007 609 663 657 651 655
Totaal Lasten 11.718 10.068 10.427 10.679 10.933 11.200
Baten
0.10 Mutaties reserves 154 38 24 20 16 13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 87 53 54 54 54 54
7.2 Riolering 3.816 4.029 4.224 4.380 4.541 4.708
7.3 Afval 6.022 5.347 5.550 5.646 5.744 5.844
7.4 Milieubeheer 372 31 29 27 24 24
Totaal Baten 10.450 9.499 9.880 10.126 10.380 10.643

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

   

Specificatie nieuw beleid programma 8 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Drukriolering (2025 = nieuw) (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Riolering Heggestraat (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (kapitaallasten) 0 11.915 11.859 11.804
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) (kapitaallasten) 0 0 11.037 22.022
Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) (kapitaallasten) 0 6.270 12.512 18.725
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) (kapitaallasten) 0 3.075 6.135 9.180
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) (kapitaallasten) Afval Afval Afval Afval
Nieuw in MPB 2022-2025
Klimaatadaptatieplan 50.000 0 0 0
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd) 0 GRP GRP GRP
Eikenprocessierups bestrijding 71.000 78.000 85.000 85.000
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater GRP 0 0 0
Energiehuis Slim Wonen 24.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 8 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) (investering) 1.252.639 2.369.852 4.013.344 3.682.929
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) (investering) 193.494 53.186 61.814 35.850
Drukriolering (2025 = nieuw) (investering) 10.825 77.589 66.764 66.764
Riolering Heggestraat (investering) 160.000 0 0 0
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (investering) 166.250 0 0 0
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) (investering) 0 154.000 154.000 154.000
Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) (investering) 114.000 114.000 114.000 114.000
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) (investering) 15.000 15.000 15.000 15.000
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) (investering) 27.000 76.000 63.000 150.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) en Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen
Diverse rioolvervangingsprojecten worden, indien nodig en mogelijk gecombineerd met aanpassingen in de openbare ruimte, uitgevoerd. Daarnaast worden uitgaven gedaan voor het vervanging van elektromechanische delen van het rioleringssysteem. Dit gebeurt op basis van door de raad goedgekeurd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Drukriolering
De drukriolering in het buitengebied nadert het einde van de technische levensduur. Een vervangingsplanning wordt in de komende jaren opgesteld. Hierbij staat voorop dat vervanging alleen gebeurt waar noodzakelijk op basis van kwaliteit.

Riolering Heggestraat
De riolering in de Heggestraat is op  het einde van haar  levensduur en moet worden vervangen. Door allerlei bouwactiviteiten in het omliggende gebied is deze vervanging enkele jaren uitgesteld maar nu onontkoombaar. Zoals bij vrijwel alle rioolvervangingsprojecten wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, met aparte buizen voor regen-  en voor afvalwater.  De inrichting van de openbare weg zal worden aangepast aan hedendaagse eisen (Duurzaam Veilig). Het investeringsbedrag voor de riolering komt ten laste van het GRP.

Speelruimtebeleidsplan
Het speelruimtebeleid is in 2019 geactualiseerd. Op basis van een goedgekeurd speelruimteplan door de raad worden uitgaven gedaan om de speelruimte in de gemeente te optimaliseren. We willen met het nieuwe speelruimteplan inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Een speelruimteplan voor jong en oud. Veel speelplekken in de gemeente zijn niet uitdagend en hebben een minimale speelwaarde. In het nieuwe plan willen we inzetten op uitdagende speellandschappen met hoge speelwaarden waar kinderen blijven spelen (dit gebeurt aan de hand van gemaakte analyse). De kleine speelplekken met weinig uitdaging worden omgevormd tot informele speelplek (zonder speeltoestellen) en er wordt meer ingezet op centrale speelplekken. Dit proces moet in samenspraak gaan met bewoners. Dit vergt een investering van € 525.000,-. Na het afronden van dit project is een jaarlijks investeringsbedrag van € 154.000,- nodig voor reguliere vervangingen. Enerzijds drukken de kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie Speelvoorzieningen. Anderzijds valt er geld vrij binnen de exploitatie omdat sommige kosten dan niet meer worden gemaakt.

Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw)
Op een aantal plekken in de gemeente komt het voor dat het plantsoen ‘op’ is en komt het plantsoen in aanmerking voor een reconstructie. Als er een rioolvervangingsproject/wegreconstructie wordt opgestart zullen wij daarbij aansluiten. In het kader van biodiversiteit wordt er gekeken of we met simpele ingrepen bepaalde delen kunnen vergroenen of meer biodivers kunnen inrichten. Waarbij we inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw)
Alle gemeenten zijn verplicht om eind 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. Vanuit de RES wordt een globaal overzicht van de beschikbare warmtebronnen geleverd. Aan de hand van die informatie moet de gemeente het plan verder vorm geven. Omdat het vrij zeker is dat wij zelf nog verder onderzoek moeten doen naar de beschikbare warmtebronnen c.q. beschikbare alternatieven, is ook hiervoor een bedrag gereserveerd. Bovendien moet de vastgestelde warmtevisie nog verder worden uitgewerkt in warmteplannen op wijkniveau.


Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw)
Voor het inzamelen van afval bevinden zich op verschillende locaties in onze gemeente ondergrondse containers. Deze worden in de komende periode vervangen door Cure. De betonnen buitenbakken waarin deze containers worden geplaatst,  dienen te worden vervangen door de gemeente (niet door Cure). De kosten hiervan komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval.


Nieuw in MPB 2022-2025 


Klimaatadaptatieplan

In 2022 wordt een klimaatadaptatieplan opgesteld. Voor het opstellen van het beleidsplan is € 50.000,- nodig.

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd)
Vanaf 2023 zal voor de komende jaren geld beschikbaar moeten worden gesteld om de projecten uit het klimaatadaptatieplan uit te voeren. Water gerelateerde projecten worden uit het GRP gefinancierd.

Eikenprocessierups bestrijding
De afgelopen jaren is de eikenprocessierupsbestrijding gefinancierd uit incidentele gelden. Nu er al een aantal jaren gewerkt is met een succesvolle bestrijding is het tijd om de juiste bedragen structureel in de begroting mee te nemen. Voor de bestrijding van de eikenprocessierups (preventief en curatief) zal vanaf 2022 € 85.000,- per jaar structureel noodzakelijk zijn. Dit bedrag is opgebouwd uit curatieve bestrijding, stortkosten en monitoring aan de ene kan ten preventieve bestrijding als nestkastjes en aanleg van bloemenbermen aan de andere kant. 

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater
In 2021 is deze regeling gestart en die willen we ook in 2022 voortzetten. Hiervoor is een budget van € 80.000,- benodigd (subsidie plus personele kosten). Dit komt ten laste van het GRP.

Energiehuis Slim Wonen
In 2021 zijn we aangesloten bij het Energiehuis Slim Wonen (voorheen Energiehuis Helmond) wat loopt tot en met 2022 met de intentie om samenwerking bij goed functioneren te verlengen. Hiermee vervullen we onze wettelijke taak om een energieloket te hebben voor inwoners. Het eerste jaar zijn de kosten gedekt uit de middelen die wij van het rijk hadden ontvangen voor het hebben van een energieloket. Vooralsnog zijn er voor 2022 en daarna geen nieuwe middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Het benodigde budget hiervoor is voor 2022 € 24.000,-.