Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 22 1.229 -1.207 22 1.243 -1.221 22 1.243 -1.221 22 1.243 -1.221
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 654 3.454 -2.800 654 3.453 -2.799 654 3.452 -2.798 654 3.448 -2.793

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 138 0 138 93 0 93 93 0 93 100 0 100
3.1 Economische ontwikkeling 35 348 -314 35 348 -313 35 347 -312 35 367 -332
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 90 -86 4 90 -86 4 90 -86 4 90 -86
3.4 Economische promotie 548 490 58 548 452 96 548 459 89 548 466 82

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 71 2.122 -2.052 131 2.150 -2.019 131 2.150 -2.019 130 2.147 -2.016

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 2.301 -2.301 0 2.195 -2.195 0 2.195 -2.195 0 2.195 -2.195
0.2 Burgerzaken 517 1.538 -1.021 517 1.538 -1.021 517 1.538 -1.021 517 1.538 -1.021

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 9.923 14.979 -5.055 9.923 14.858 -4.934 9.923 14.804 -4.881 9.923 14.804 -4.881
6.4 Begeleide participatie 0 1.546 -1.546 0 1.546 -1.546 0 1.546 -1.546 0 1.546 -1.546
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.650 -1.650 0 1.664 -1.664 0 1.664 -1.664 0 1.664 -1.664

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 695 -695 0 694 -694 0 693 -693 0 692 -692
5.2 Sportaccommodaties 623 1.768 -1.145 623 1.804 -1.181 623 1.783 -1.160 623 1.770 -1.147
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 200 1.541 -1.341 200 1.490 -1.290 200 1.490 -1.290 200 1.482 -1.282
5.4 Musea 0 119 -119 0 119 -119 0 119 -119 0 119 -119
5.5 Cultureel erfgoed 18 259 -241 18 259 -241 18 259 -241 18 259 -241
5.6 Media 0 879 -879 0 879 -879 0 879 -879 0 879 -879
6.2 Wijkteams 0 582 -582 0 582 -582 0 582 -582 0 582 -582
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7 1.202 -1.196 7 1.098 -1.091 7 1.098 -1.091 7 1.098 -1.091
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 8.476 -7.916 560 7.903 -7.342 560 7.920 -7.359 560 7.937 -7.376
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 354 -354 0 354 -354 0 354 -354 0 354 -354
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 15 -15 0 15 -15 0 15 -15 0 14 -14

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 685 1.034 -349 680 1.034 -354 676 1.034 -358 672 1.034 -362
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1.585 -1.585 0 1.561 -1.561 0 1.553 -1.553 0 1.545 -1.545
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.059 2.420 -1.361 1.059 2.420 -1.361 1.059 2.420 -1.361 1.059 2.420 -1.361
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 10.518 -10.518 0 10.140 -10.140 0 10.157 -10.157 0 10.175 -10.175
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 885 -885 0 833 -833 0 833 -833 0 833 -833
7.1 Volksgezondheid 0 1.560 -1.560 0 1.590 -1.590 0 1.621 -1.621 0 1.652 -1.652

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 24 0 24 20 0 20 16 0 16 13 0 13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 54 2.954 -2.900 54 2.972 -2.918 54 2.982 -2.929 54 2.999 -2.946
7.2 Riolering 4.224 2.463 1.761 4.380 2.620 1.760 4.541 2.785 1.756 4.708 2.950 1.758
7.3 Afval 5.550 4.347 1.202 5.646 4.431 1.215 5.744 4.515 1.230 5.844 4.596 1.249
7.4 Milieubeheer 29 663 -634 27 657 -630 24 651 -627 24 655 -630

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 199 0 199 258 0 258 273 0 273 295 0 295
0.63 Parkeerbelasting 423 12 411 423 12 411 423 12 411 423 12 411
2.1 Verkeer en vervoer 106 4.250 -4.144 106 4.457 -4.352 106 4.559 -4.453 106 4.759 -4.653
2.2 Parkeren 0 197 -197 0 197 -197 0 178 -178 0 178 -178

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 411 500 -89 411 500 -89 411 499 -88 411 499 -88
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 62 -62 0 62 -62 0 62 -62 0 62 -62
8.1 Ruimtelijke ordening 161 594 -433 161 512 -351 161 466 -305 161 466 -305
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 19.145 17.198 1.947 18.813 17.134 1.679 18.759 17.080 1.679 18.763 17.083 1.679
8.3 Wonen en bouwen 913 1.228 -315 913 1.238 -325 913 1.228 -315 913 1.228 -314

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 944 2.968 -2.024 -131 3.882 -4.013 519 3.793 -3.273 513 3.141 -2.628
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -889 889 0 -517 517 0 817 -817 0 1.492 -1.492
0.4 Overhead 456 11.432 -10.976 456 11.433 -10.976 457 11.481 -11.025 457 11.546 -11.089
0.5 Treasury 337 314 23 331 307 24 324 300 24 324 300 24
0.61 OZB woningen 4.279 197 4.082 4.434 197 4.237 4.595 197 4.398 4.486 197 4.289
0.62 OZB niet-woningen 1.907 68 1.840 1.959 68 1.892 2.013 68 1.945 1.981 68 1.914
0.64 Belastingen overig 317 387 -69 323 388 -66 328 390 -62 333 392 -58
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 60.126 0 60.126 61.174 0 61.174 62.314 0 62.314 63.818 0 63.818
0.8 Overige baten en lasten 0 1.984 -1.984 0 1.872 -1.872 0 2.586 -2.586 0 3.625 -3.625
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 114.669 114.669 0 114.833 114.833 0 117.047 117.047 0 118.700 118.700 0