Uitgaven

16,95%

€ 19.583

x € 1.000
16,95% Complete

Inkomsten

17,99%

€ 20.630

x € 1.000
17,99% Complete

Saldo

117,86%

€ 1.047

x € 1.000

Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Uitgaven

16,95%

€ 19.583

x € 1.000
16,95% Complete

Inkomsten

17,99%

€ 20.630

x € 1.000
17,99% Complete

Saldo

117,86%

€ 1.047

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. 1.   Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. 2.   Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.
3.   Verduurzaming van de woningvoorraad.
4.   Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.
5.   Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.
6.   Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 2020-2028 15 juni 2020  
Verordening Starterslening 2020 N.v.t. 15 juni 2020  
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 2020-2023 16 december 2019 4e kwartaal 2023
Regionale visie op Wonen SGE 2020-2040 28 oktober 2019  
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven   18 december 2017  
Omgevingsvisie 2020-2022   2e kwartaal 2022
Omgevingsplan 2022-2025   2022 e.v.
Doelgroepenverording     1e kwartaal 2022
Woon-zorg visie     1e kwartaal 2022
Kaders Brede centrum Geldrop   13 december 2021  

 

Wat gaan we ervoor doen?

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Doelstellingen

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 243 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 551 447 500 500 499 499
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 48 40 62 62 62 62
8.1 Ruimtelijke ordening 527 724 594 512 466 466
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.079 21.369 17.198 17.134 17.080 17.083
8.3 Wonen en bouwen 1.342 1.462 1.228 1.238 1.228 1.228
Totaal Lasten 3.790 24.042 19.583 19.446 19.336 19.338
Baten
0.10 Mutaties reserves 70 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 657 405 411 411 411 411
8.1 Ruimtelijke ordening 343 159 161 161 161 161
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.585 21.469 19.145 18.813 18.759 18.763
8.3 Wonen en bouwen 862 912 913 913 913 913
Totaal Baten 3.517 22.945 20.630 20.299 20.245 20.248

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 10 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Hertaxatie gebouwen (kapitaallasten) 0 8.583 8.542 8.500
Opgenomen in kadernota
Omgevingswet - Functioneel beheer (0,5 fte) 50.000 50.000 50.000 50.000
Nieuw in MPB 2022-2025
RO-jurist 80.000 80.000 80.000 80.000
RO-jurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Privaatjurist 92.000 92.000 92.000 92.000
Privaatjurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
Planeconoom 92.000 92.000 92.000 92.000
Planeconoom (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
Medewerker stedenbouw 44.000 44.000 44.000 44.000
Medewerker stedenbouw (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) -44.000 -44.000 -44.000 -44.000
Medewerker projectondersteuner 43.000 43.000 43.000 43.000
Medewerker projectondersteuner (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
Uitbesteding prestatieafspraken 20.000 20.000 20.000 20.000
Omgevingswet doorgeschoven gelden 170.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 10 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Hertaxatie gebouwen (investering) 50.000 0 0 0

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Hertaxatie gebouwen
Iedere vijf jaar dient er een hertaxatie van alle gemeentelijke gebouwen plaats te vinden.

Opgenomen in kadernota


Omgevingswet - Functioneel beheer (0,5 fte)
Voor de organisatie zijn de wijzigingen vanuit het nieuwe digitale stelsel groot. Het gaat hierbij met name om de werkzaamheden van het (functioneel) beheer van de digitale applicatie. De Dommelvallei gemeenten hebben gezamenlijk deelgenomen aan de regionale aanbesteding van het DSO en gaan het functioneel beheer ook gezamenlijk vormgeven. Dit vraagt om één fte. Hiervan komt een halve fte voor rekening van Geldrop-Mierlo. Het alternatief is applicatie/functioneel beheer onder te brengen binnen de vakafdeling waar niet voldoende technische kennis en beschikbare tijd aanwezig is.

Nieuw in MPB 2022-2025

Met het binnenhalen van de woningsbouwimpuls-subsidie hebben we ons gecommitteerd aan het bouwen van 800 woningen binnen 10 jaar. Om dit te kunnen realiseren zijn er extra medewerkers nodig. Het inhuren of aannemen van personeel behoort beide tot de opties. Omdat het aannemen van personeel leidt tot lagere kosten en een grotere betrokkenheid is daar voor gekozen. Daarnaast is er de komende jaren nog verloop binnen de organisatie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op die manier zal over een aantal jaren de overbezetting van personeel kunnen worden opgelost. Hieronder zijn een vijftal functies opgenomen: privaat jurist, planeconoom, planjurist, medewerker stedenbouw, projectondersteuner. In de toekomst is het wellicht noodzakelijk om een extra casemanager omgevingsvergunning aan te trekken. Dat is voor dit moment nog te vroeg om te bepalen.

Privaatjurist
Door intensiever te werken met plankostenbrieven en anterieure overeenkomsten worden er betere afspraken gemaakt met initiatiefnemers. Dit leidt tot betere planvorming en een goede koppeling tussen gemaakte kosten en te verhalen kosten. Het opstellen van deze overeenkomsten leidt tot meer juridische werkzaamheden welke nu niet binnen de bestaande capaciteit beschikbaar is. De kosten voor een privaat jurist bedragen € 92.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

RO-jurist
Er is extra plan-juridische capaciteit nodig om de diverse plannen in procedure te kunnen brengen en te begeleiden. De kosten voor een RO-jurist bedragen € 80.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

Planeconoom
De diverse plannen worden financieel doorgerekend door de planeconoom, met de toename van het aantal plannen is de huidige capaciteit niet voldoende. De kosten voor een planeconoom bedragen € 92.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

Medewerker stedenbouw
De diverse plannen hebben een dusdanig stedenbouwkundige begeleiding nodig dat er 0,56 fte extra capaciteit nodig is om plannen te begeleiden, buitenruimte te ontwerpen, beeldkwaliteitsplannen te maken etc.. De kosten voor een stedenbouwkundige bedragen € 44.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

Medewerker projectondersteuning
De projectleiding en totale administratie rondom de financiële afwikkeling heeft extra ondersteuning nodig. Hiervoor vragen wij 0,67 fte projectondersteuning à € 43.000,-. Van deze kosten wordt 100% gedekt door de plankosten.

Uitbesteding prestatieafspraken
In 2021 zijn het voorzitterschap en het schrijven van de prestatieafspraken uitbesteed aan een onafhankelijk tussenpersoon. Dit is gedaan omdat dat de gemeente in het gehele proces haar rol zuiverder kan spelen. In 2021 zijn deze kosten gedekt uit het uitvoeringsbudget woonvisie. Vanaf 2022 dienen deze apart begroot te worden het gaat hierbij jaarlijks om € 20.000,-.

Omgevingswet
Om zowel de gemeenten als de rijksoverheid de tijd te gunnen om de Omgevingswet goed voor te bereiden, is uitstel nodig gebleken van invoering van deze nieuwe wet. De nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet is 1 juli 2022. Door het uitstel is een aantal deelactiviteiten iets verder in tijd uitgesmeerd, waardoor de rekeningen ook later in tijd ontvangen zullen worden. Om dit boekhoudkundig goed af te handelen wordt voorgesteld om € 170.000,- af te ramen bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 en weer op te voeren als nieuw beleid bij begroting 2022.