Uitgaven

4,05%

€ 4.683

x € 1.000
4,05% Complete

Inkomsten

0,59%

€ 676

x € 1.000
0,59% Complete

Saldo

450,92%

€ -4.006

x € 1.000

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans

Uitgaven

4,05%

€ 4.683

x € 1.000
4,05% Complete

Inkomsten

0,59%

€ 676

x € 1.000
0,59% Complete

Saldo

450,92%

€ -4.006

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 1.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke)partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.
2.     De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.
3.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid.
4.     Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.
5.     Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur.
6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening. 7.     Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.
8.     Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie     2021/2022
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)         2020-2025 juni 2020 2025
Visie Gebiedsgericht werken 2021-2025 dec 2021 2025
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo 2019-2022    

Wat gaan we ervoor doen?

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.193 1.167 1.229 1.243 1.243 1.243
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.510 3.476 3.454 3.453 3.452 3.448
Totaal Lasten 4.704 4.643 4.683 4.696 4.695 4.690
Baten
0.10 Mutaties reserves 38 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 20 21 22 22 22 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 591 644 654 654 654 654
Totaal Baten 649 665 676 676 676 676

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 1 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 15.000 15.000 15.000 15.000
Specificatie investeringen programma 1 2022 2023 2024 2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia
Vanuit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst volgt de behoefte van de buurtvereniging voor een eigen ruimte in het nieuw te bouwen schoolgebouw. Met name om ook ontmoeting overdag te realiseren en zo de eenzaamheid onder de ouderen in de wijk te verminderen. De buurtvereniging zelf betaalt mee via een gesubsidieerde huurconstructie.