Uitgaven

0,8%

€ 928

x € 1.000
0,8% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 724

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

22,9%

€ -203

x € 1.000

Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Uitgaven

0,8%

€ 928

x € 1.000
0,8% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 724

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

22,9%

€ -203

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 1.     Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.
2.     De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
3.     Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.
4.     Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 5.     Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6.     Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

 

 Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan   16 april 2007 1e kwartaal 2022
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016  
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012  
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012  
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013  
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019  
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015  
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 13 mei 2019  
Regionale detailhandelsvisie (MRE)  en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE) n.v.t. 27 juli 2015  
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement   27 september 2021 4e kwartaal 2025
Regionaal Ontwikkel Fonds SGE   7 juni 2021 4e kwartaal 2025
Samenwerkingsagenda SGE 2018-2025 2018-2025 18 december 2017 3e kwartaal 2025
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed (onderdeel van accommodatiebeleid)   31 oktober 2021  
Accommodatiebeleid (Mierlo en afwegingskader algemeen)   dec 2021 1e kwartaal 2022
Accommodatiebeleid (Geldrop)   -- 2e kwartaal 2022
Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE   12 juli 2021  
Kaders brede centrumplan Geldrop     4e kwartaal 2021

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Doelstellingen

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 179 15 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 430 398 348 348 347 367
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 59 83 90 90 90 90
3.4 Economische promotie 355 417 490 452 459 466
Totaal Lasten 1.022 913 928 889 896 923
Baten
0.10 Mutaties reserves 219 336 138 93 93 100
3.1 Economische ontwikkeling 17 34 35 35 35 35
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 4 4 4 4 4
3.4 Economische promotie 516 473 548 548 548 548
Totaal Baten 755 847 724 679 679 686

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 2 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Villagemarketing (kapitaallasten) expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
Nieuw in MPB 2022-2025
Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen (kapitaallasten) 0 7.167 14.300 21.400
Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop 30.000 0 0 0
Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE 5.000 0 0 0
Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE (dekking t.l.v. res. R&T) -5.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 2 2022 2023 2024 2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad
Villagemarketing (investering) 35.000 35.000 35.000 35.000
Nieuw in MPB 2022-2025
Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen (investering) 100.000 100.000 100.000 100.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Villagemarketing
De investeringsbijdragen zijn € 35.000,- per jaar. Via deze begroting wordt jaarschijf 2025 gevoteerd en ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie en toerisme gebracht.


Nieuw in MPB 2022-2025

Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen
Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen aan de hand van de maatwerkrapporten en de daaruit voortkomende prioritering en scenario's. Dit zijn investeringen in het vastgoed, waar krediet voor moet worden geactiveerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben we jaarlijks € 100.000,- nodig.  De baten van deze investeringen zullen  ten goede komen aan de gebruikers.


Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop
Eind september 2021 leverde Pentarho de concept-eindrapportage accommodatiebeleid Mierlo op. Daarin worden een aantal scenario’s in beeld gebracht. In 2022 willen wij deze scenario’s nader uitwerken. Voor Geldrop werd in 2021 een start gemaakt met het accommodatiebeleid. Echter om afdoende het proces te doorlopen in beide kernen en in 2022 ook tot nadere uitwerking in Geldrop te komen is een aanvullende opdracht nodig. De ontwikkeling van het beleid is intensiever dan eerder verwacht. Het is niet mogelijk gebleken dekking binnen de beschikbare middelen te realiseren. Verwacht wordt eenzelfde budget als voor kern Mierlo van € 30.000,- .


Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE
Het budget van € 5.000,- heeft als doel om uitvoering te geven aan acties in 2022 binnen het uitvoeringsprogramma van de regionale strategie ‘Groots! Een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’. De intentie is om het volledige uitvoeringsprogramma einde dit jaar vast te stellen. Voor 2022 worden alleen acties opgenomen die binnen de huidige budgetten en capaciteit passen. Afhankelijk van de inhoud van het uitvoeringsprogramma, zal er voor 2023 en verder een aangepaste begroting gelden. Hier komen wij in de Meerjarenbegroting 2023-2026 op terug.