Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Programmabegroting
De programmabegroting is opgesteld aan de hand van de drie W-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

1. Wat willen we bereiken?

In de strategie zijn ambities per speerpunt, thema of gebied vertaald naar concrete doelen waar we in de komende vier jaar aan werken. Deze doelen vindt u terug in het beleidsgedeelte van de begroting bij het onderdeel "Wat willen we bereiken?".

2. Wat gaan we ervoor doen?

Hierin zijn de doelen per speerpunt, thema of gebied uitgewerkt naar de inzet die hier in 2023 voor wordt gepleegd. Waar mogelijk is een doorkijk gegeven naar de inzet in de opvolgende jaren, zodat helder is welke stappen wanneer worden gezet op weg naar 2026.

3. Wat gaat het kosten?
Dit is de vertaling van de inzet naar benodigde capaciteit en geld.
In het financiële overzicht staan de lasten en baten per taakveld (bedragen x € 1.000,-).
In het capaciteitsbeeld staan de productieve uren per taakveld.
Bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan bedragen vermeld in euro's. In het activiteitenplan is de totale vraag naar extra geld (van alle programma's samen) opgenomen.

Relevante beleidsnota's
Daarnaast staat er in elk programma een overzicht van relevante beleidsnota's. Er zijn vele beleidsdocumenten in omloop (handreikingen, normenkaders, etc.). In de komende tijd willen wij deze documenten gestructureerd onderbrengen in thema- of gebiedsprogramma's. Deze slag wordt telkens gemaakt als we het beleid herzien of als we de inhoud (zonder aanpassingen) op kunnen nemen in het betreffende thema- of gebiedsprogramma. Tot die tijd blijft het beleidsdocument van kracht. Naar de toekomst toe willen we in de begroting per programma aangeven met welke thema- en gebiedsprogramma's we werken en welke beleidsuitwerkingen daaronder vallen.

Werken met programma's
In het onderdeel "Wat gaan we ervoor doen" staat veelvuldig bij inzet dat er een programma wordt opgesteld, bijvoorbeeld het programma "inclusief leven" of "doorlopend groen". Opgaven en doelen vertalen we namelijk naar programma’s, zowel voor speerpunten, thema’s als gebieden. Hierdoor werken we actiegericht en waar mogelijk samen met anderen aan het realiseren van gestelde doelen. Elk programma bestaat uit een streefbeeld en een uitvoeringsagenda en komt zoveel als mogelijk op een co-creatieve manier tot stand. Deze manier van werken vervangt het werken met allerhande visies en beleidsstukken (zie ook: Relevante beleidsnota's). Het streefbeeld is een concretisering op speerpunt-, thema- of gebiedsniveau van wat wordt beoogd. Het biedt daarmee praktische handvatten voor de stap naar het realiseren van doelen. Dit deel wordt geactualiseerd wanneer evaluatie van de visie of monitoring van het programma daartoe aanleiding geven. De uitvoeringsagenda omvat alle beleidsontwikkeling, onderzoeken, pilots en projecten die worden uitgevoerd om de gestelde doelen te bereiken. De uitvoeringsagenda kan van jaar tot jaar steeds worden bijgesteld, al naar gelang de ontwikkelingen die er zijn, doelen die worden bijgesteld of kansen en knelpunten die zich voordoen.

Co-creatie
Door de jaren heen zien we de samenleving veranderen en zien we de rol van de gemeente in de samenleving veranderen. Voor de gemeente betekent dit een omslag naar beleidsontwikkeling en -uitvoering met meer participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, het leveren van maatwerk en ruimte bieden voor zelforganisatie. 
Een samenwerking tussen gelijkwaardige partners noemen we co-creatie. De rol van de gemeentelijke organisatie kan variëren binnen thema’s en gebieden: bijvoorbeeld als bevoegd gezag, in een faciliterende rol of in een voortrekkersrol, maar vaker is er sprake van een samenwerking tussen partners en zal dus waar mogelijk in co-creatie worden gewerkt. In die gevallen treedt de gemeente op als initiator of procesregisseur.

Wijkontwikkelingsplannen
In het doelstellingenakkoord is opgenomen dat voor elke wijk een wijkontwikkelingsplan met uitvoeringsagenda wordt gemaakt in een vorm die past bij de wijk. De bovenliggende ambities, opgaven en doelen zijn opgenomen in de strategie. Gelet op een integrale aanpak en herkenbare werkwijze is bij de inzet ("Wat gaan we ervoor doen") de terminologie aangepast aan de systematiek waarin de gemeente gaat werken. Dit betekent concreet dat we voor woonwijken met urgente of complexe opgaven werken met een gebiedsprogramma inclusief uitvoeringsagenda. Daar waar de opgaven minder complex zijn werken we met alleen de uitvoeringsagenda.