Uitgaven

15,77%

€ 19.412

x € 1.000
15,77% Complete

Inkomsten

8,61%

€ 10.774

x € 1.000
8,61% Complete

Saldo

429,16%

€ -8.638

x € 1.000

Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans

Uitgaven

15,77%

€ 19.412

x € 1.000
15,77% Complete

Inkomsten

8,61%

€ 10.774

x € 1.000
8,61% Complete

Saldo

429,16%

€ -8.638

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Bestaanszekerheid 1. We werken aan de hand van een programma ‘bestaanszekerheid’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. Er is een breder ondersteuningsaanbod gericht op bestaanszekerheid voor midden- en lage inkomens, zodat zij beter voorbereid zijn op gebeurtenissen en weten om te gaan met tegenvallers
3. Binnen het armoedeplatform wordt effectief kennis gedeeld en op elkaar afgestemd, zodat er meer samenhang is tussen ieders inzet
4. Minimaal 60% van de mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum wordt ondersteund
5. We bereiken meer huishoudens met onze (preventieve) aanpak rondom (het voorkomen van ) schulden en weten meer over hun behoeften
6. De armoedebestrijding en regelingen voor bijzondere bijstand en minima sluiten aan bij de actuele behoeften (met speciale aandacht voor kinderen in armoede)
7. Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen
8. Senzer voert de gevraagde taken (Participatiewet) naar wens uit
9. 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in Geldrop-Mierlo

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding" N.v.t 16 april 2012 2025
Nota doorontwikkeling armoedebeleid 2017-2018 10 juli 2017 1e kwartaal 2023
Beleidsplan Schuldhulpverlening GM 2021-2024   april 2021 2024

 

Wat gaan we ervoor doen?

Bestaanszekerheid

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer.
Bijzonderheden voor de inzet in 2023: onze wens is herijking van het takenpakket, zodat Senzer niet alleen inzet op snelle re-integratie van bijstandsgerechtigden, maar ook inzet op het bieden van perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om mee te doen in de samenleving en bijdraagt in de ketenbrede aanpak, zodat inwoners samenhangende ondersteuning ontvangen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 5 272 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 14.495 18.078 16.640 16.605 16.609 16.549
6.4 WSW en beschut werk 1.398 1.505 1.400 1.389 1.328 1.275
6.5 Arbeidsparticipatie 735 1.337 1.372 1.386 1.442 1.556
Totaal Lasten 16.900 20.920 19.412 19.380 19.380 19.380
Baten
6.3 Inkomensregelingen 9.900 12.094 10.518 10.518 10.518 10.518
6.5 Arbeidsparticipatie 0 252 255 276 276 276
Totaal Baten 9.900 12.346 10.774 10.795 10.795 10.795

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 5 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 110 15.739 0 0 15.849
Taakveld 6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 140 1.787 0 0 1.927
Totaal productieve uren 250 17.526 0 0 17.776

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 5 2023 2024 2025 2026
Waarderingssubsidie pand Voedselbank Geldrop- Mierlo -17.106 -17.106 -17.106 -17.106
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
1 fte klantadviseur Inkomen -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
Specificatie investeringen programma 5 2023 2024 2025 2026

Nieuw in MPB 2023-2026

Waarderingssubsidie Voedselbank Geldrop- Mierlo
Het bedrag voor de subsidie is niet eerder volledig in de begroting opgenomen. 
Landelijk is het veelal gebruikelijk dat huisvestingskosten door de gemeente gedekt worden.
In Geldrop-Mierlo is dat ook al jaren het geval maar de afspraken met de voedselbank over huisvesting waren nog niet stabiel. 
Dit willen wij nu structureel juridisch goed borgen vastleggen en gelijktijdig structureel dekken waardoor helderheid ontstaat voor de toekomst.  
Daarom moet ook de waarderingssubsidie (vanaf 2025 huisvestingssubsidie) juist verwerkt worden. Zie ook programma 10. 

 

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 1 fte klantadviseur Inkomen; steeds meer inwoners hebben moeite met rondkomen. De doelgroep overstijgt inmiddels de minima en mensen met schulden. We zetten steviger in op de aanpak op behoud van bestaanszekerheid uit in samenwerking met partners om te voorkomen dat delen van de lagere en middeninkomens onnodig hard geraakt worden door de huidige ontwikkelingen in  economie.