Uitgaven

12,29%

€ 15.128

x € 1.000
12,29% Complete

Inkomsten

1,33%

€ 1.660

x € 1.000
1,33% Complete

Saldo

669,11%

€ -13.468

x € 1.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder M.J. Sanders-de Jonge

Uitgaven

12,29%

€ 15.128

x € 1.000
12,29% Complete

Inkomsten

1,33%

€ 1.660

x € 1.000
1,33% Complete

Saldo

669,11%

€ -13.468

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Vitaal leven 1. We werken aan de hand van een programma ‘vitaal leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. Gezond leven in Geldrop-Mierlo is gemakkelijk en aantrekkelijk
3. Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten gecreëerd voor verschillende doelgroepen om het sporten en bewegen – individueel en/of in groepsverband – laagdrempelig te maken
4. De waardering van inwoners van de bewegingsvoorzieningen in wijken is gemiddeld een 8
5. Er is regie op de taken om de gezondheid van inwoners te beschermen
Zorg en ondersteuning 6. We werken aan de hand van een programma ‘zorg en ondersteuning’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
7. De geïndiceerde zorg en ondersteuning is kostenbewust en van hoogwaardige kwaliteit
8. De mantelzorgondersteuning sluit continu aan bij de behoeften van mantelzorgers
9. Er is voor mensen uit Geldrop-Mierlo die beschermd wonen passende ondersteuning binnen de gemeente
10. Er is een ruimer aanbod aan plekken waar inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen worden ingezet en deze plekken worden ook daadwerkelijk bezet
11. Voor meerdere groepen ouderen is een zinvolle dagbesteding beschikbaar in Geldrop en Mierlo
12. Inwoners hebben toegang tot passende zorg
13. Beleid en uitvoering op het vlak van jeugdhulp zijn goed op elkaar aangesloten, zodat ontwikkelingen goed worden gemanaged en kosten beter worden beheerst
14. Waar mogelijk worden probleemsituaties van jeugdigen voorkomen of in de kiem gesmoord
15. Er is een leercultuur samen met inwoners en organisaties ten aanzien dienstverlening op het gebied van zorg en ondersteuning
16. De ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen is versterkt
Cultuur 17. We werken aan de hand van een programma cultuur waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
18. Culturele activiteiten en elementen ondersteunen de sociale cohesie in de wijken, de samenredzaamheid van mensen en de recreatieve kracht van Geldrop-Mierlo
19. Er is een breder aanbod van activiteiten gericht op jongeren, waardoor kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo
20. Inwoners kunnen zichzelf ontwikkelen door het organiseren van en deelnemen aan culturele activiteiten
21. De bibliotheek is een aantrekkelijke voorziening die bijdraagt aan het realiseren van de culturele ambities en de bredere doelstellingen binnen het sociaal domein

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 5 maart 2018 2023
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 N.v.t. 18 oktober 2021  2025
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 oktober 2021                     2025
Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein N.v.t. 15 juni 2020 2025
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg   2019 2023
Sportvisie "Geldrop-Mierlo; verweven met sport" 2018-2021 10 december 2018 evaluatie 2022 
Algemene Subsidieverordening (ASV) Geldrop - Mierlo 2017 e.v. 19 december 2016 2024

Wat gaan we ervoor doen?

Vitaal leven

Doelstellingen

Zorg en ondersteuning

Doelstellingen

Cultuur

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

GGD
De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.
Bijzonderheden voor de inzet in 2023:
- In samenwerking met de GGD en Pharos wordt een meerjarenplan 2023-2026 opgesteld waarin (bestaande en nieuwe) activiteiten, gericht op het verminderen van gezondheidsachterstanden, aan elkaar worden verbonden
- Uitvoering geven aan het actieplan ‘dementievriendelijk Geldrop-Mierlo’ 

PlusTeam
Voor ondersteuning en begeleiding van multiprobleemhuishoudens wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam (Wmo en Jeugdwet).
Bijzonderheden voor de inzet in 2023: uitvoeren pilot "Kleinere caseload".

Overige externe partijen
- LEEF: uitvoeren programma buurtsportcoaches
   Bijzonderheden voor de inzet in 2023: hernieuwd aanbesteden buurtsportcoaches
- LEV-groep: uitvoeren ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk
   Bijzonderheden voor de inzet in 2023:
   - Welzijnsbezoek aan 75- en 80-jarigen
   - Met de LEV-groep continu prioriteren van hun inzet op het ondersteunen, waarderen en faciliteren van vrijwilligers
   - Uitvoering geven aan het actieplan ‘dementievriendelijk Geldrop-Mierlo’
   - Doorontwikkelen van het aanbod binnen het voorliggend veld van de LEV-groep, zodat de ondersteuningsvraag van inwoners meer vroegtijdig en in het eigen netwerk kan worden beantwoord

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2023 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 713 702 615 615 615 615
5.2 Sportaccommodaties 1.750 1.764 1.588 1.569 1.558 1.550
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.609 1.616 1.509 1.509 1.502 1.502
5.4 Musea 122 119 105 105 105 105
5.5 Cultureel erfgoed 298 280 242 242 242 242
5.6 Media 751 851 1.007 1.007 1.007 1.007
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 642 848 742 742 742 742
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.429 1.202 1.031 1.031 1.031 1.031
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 2.477 2.477 2.477 2.477
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 3.601 3.618 3.635 3.635
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 1.537 1.537 1.537 1.537
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 397 397 397 397
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.663 8.712 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 6 6 6 6
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 244 244 244 244
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 214 354 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen 16 15 26 26 26 25
Totaal Lasten 16.208 16.463 15.128 15.126 15.125 15.117
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 -14 -7 -7 -7 -7
5.1 Sportbeleid en activering 151 89 117 117 117 117
5.2 Sportaccommodaties 508 623 637 637 637 637
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 288 323 327 327 327 327
5.5 Cultureel erfgoed 23 18 19 19 19 19
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 7 7 7 7 7
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 10 10 10 10
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 550 550 550 550
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 286 560 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 77 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen 12 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.345 1.606 1.660 1.660 1.660 1.660

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 6 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 50 648 0 0 698
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 10.499 1.542 0 0 12.041
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 117 750 0 0 867
Taakveld 5.4 Musea 75 100 0 0 175
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 330 100 0 0 430
Taakveld 5.6 Media 0 130 2.663 0 2.793
Taakveld 6.2 Wijkteams 0 10.309 0 0 10.309
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 4.196 0 0 4.196
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 13.131 70 0 13.201
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 185 0 0 185
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 180 0 180
Totaal productieve uren 11.071 31.091 2.913 0 45.075
Waarvan projecten:
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 144 250 0 0 394

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 6 2023 2024 2025 2026
Vervangen tennisveld Bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei (kapitaallasten) 0 -4.667 -4.667 -4.667
Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit (kapitaallasten) 0 -47.333 -47.333 -47.333
Aanleg padelbanen TC de Helze (kapitaallasten) 0 -13.333 -13.333 -13.333
Aanleg stroompunten HSV De IJzeren Man (kapitaallasten) 0 -1.167 -1.167 -1.167
Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen (kapitaallasten) 0 -6.000 -6.000 -6.000
Culturele verenigingen -22.827 -22.827 -22.827 -22.827
Mobiel podium -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
Pilot Kasteel/kinderboerderij -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo -32.000 0 0 0
Jongerencultuurprojecten -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Bijdrage nieuwe evenementen -40.000 -40.000 -20.000 -20.000
Bijdrage nieuwe evenementen (dekking tlv gesloten exploitatie recreatie en toerisme) 40.000 40.000 20.000 20.000
Specificatie investeringen programma 6 2023 2024 2025 2026
Vervangen tennisveld Bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei 70.000 0 0 0
Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit 710.000 0 0 0
Aanleg padelbanen TC de Helze 200.000 0 0 0
Aanleg stroompunten HSV De IJzeren Man 17.500 0 0 0
Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen 60.000 0 0 0

Nieuw in MPB 2023-2026

Vervangen tennisveld Bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei
Na officiële keuring van het veld is geconstateerd dat het veld vervangen moet worden in 2023. Hiervoor moet een nieuw project worden aangemaakt. Na vervanging van het veld is de basis bij tennisvereniging de Helze weer op orde. 

 

Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit
De vereniging kampt met capaciteitsproblemen en komt speel en trainingsveld te kort. Door het vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld kan het veld intensiever en vaker bespeeld worden en met de aanleg van verlichting erbij is het capaciteitsprobleem van de club opgelost. 

 

Aanleg padelbanen TC de Helze
In navolging van TV de Mast wil ook TC de Helze padelbanen aanleggen. Hiervoor willen zij een braakliggend baanblok tennis gebruiken. Zoals bij TV de Mast zal de vereniging zelf ook een bijdrage leveren aan de banen ,welke in verhouding gelijk staat aan de bijdrage die TV de Mast heeft geleverd bij het aanleggen van de padelbanen aldaar. Hiervoor moet een nieuw project worden aangemaakt.  Met vraag naar extra geld is rekening gehouden met prijsstijgingen.

 

Aanleg stroompunten HSV De IJzeren Man
Ten behoeve van de zuurstofkwaliteit in het water van de vijvers, wenst HSV De IJzeren Man zuurstofpompen in de vijvers aan te brengen. Hiervoor zijn stroompunten nodig van waar zij de pompen kunnen aansluiten. Het aanleggen van die stroompunten kost ongeveer € 35.000,-. Samen met de verenging willen we voor de kosten in staan en ieder 50% voor rekening nemen. Voor de aanleg van de stroompunten moet een nieuw project worden aangemaakt.  

 

Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen
Voor de sporthallen zijn de schrobmachines aan vervanging toe. Deze worden nieuw aangeschaft. Kosten hiervoor zijn € 20.000,- per stuk, een totaal van € 60.000,-.  

 

Culturele verenigingen
Het betreft extra culturele activiteiten vanuit Theater het Voortje, Stichting KommuS (Wollige Winterweken) en Magisch Mierlo.

 

Mobiel podium
In het voorjaar 2022 is besloten het gebruik van het mobiel (verrijdbaar) podium te beleggen bij Villagemarketing. Daarmee zijn de vaste en variabele kosten (verwachting in totaal ad. € 8.100,-) van het podium in beeld gebracht met als reserve dat in het najaar 2022, na ervaringen vanuit de praktijk, de definitieve exploitatie in beeld wordt gebracht. De ervaringen leren nu al dat de financiële consequenties aan de voorkant te laag zijn ingeschat. Hierover zal in het najaar 2022 een definitieve berekening worden opgesteld, wat gedeeld zal worden met de raad.  De financiële consequenties zullen niet hoger van € 15.000,- per jaar zijn, waarover de raad zich toentertijd heeft uitgesproken; het restbedrag ad. € 6.900,- wordt hier opgevoerd zodat maximaal kan worden ingezet om de relevante parameters overeind te houden. 

 

Pilot Kasteel/Kinderboerderij
De specifieke inzet op de pilot 'voorliggende voorziening' binnen het Kasteel/Kinderboerderij kenmerkt zich in 2022 om daadwerkelijk na te gaan of de pilot soelaas biedt. Geconcludeerd kan worden dat de pilot goede effecten heeft, in aantallen vrijwilligers (78) zonder en met een 'rugzakje'. In 2022 ligt de extra focus op de zichtbaarheid en enige finetuning in de prestaties en kwaliteitsontwikkeling van het concept. Vanaf 2023 kan de pilot regulier worden met deze extra middelen. 

 

Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo
Het bestuur van MFA Mierlo bestaat uit vrijwilligers. Zij geven zelf aan onvoldoende onderlegd te zijn in aspecten rondom de bedrijfsvoering zoals personeelszaken, pensioenen en financiële wet- en regelgeving. Op dit moment betekent dat bijvoorbeeld dat de financiën niet geheel op orde zijn en dat het bestuur buiten de reguliere jaarlijkse subsidie de gemeente enkele keren per jaar om extra geld vraagt. Er is dus behoefte aan meer inzicht en kennis op het gebied van bedrijfsvoering. Dat organiseren we door het stichtingsbestuur tijdelijk bij te laten staan en te laten begeleiden door een externe procesmanager. Het Weverijmuseum en de Weeffabriek hebben eenzelfde soort vraag en daarom wordt bekeken of en hoe daarin samen opgetrokken kan worden.

 

Jongerencultuurprojecten
Vanuit het Doelstellingenakkoord en het (nieuw op te stellen) cultuurbeleid en de beleidsscan komt de wens om meer cultuurprojecten voor en door jongeren op te laten zetten. Tevens zullen bepaalde jongerendoelgroep-organisaties worden gevraagd een extra taak uit te voeren, om in het netwerk (meer) nieuwe jongerensamenwerkingsactiviteiten te realiseren. Daarmee valt de noodzaak van een cultuurverkenner weg. Definitieve besluitvorming hieromtrent volgt in Q3-4 2022.

 

Komst van nieuwe evenementen
Samen met diverse partijen zoals Stichting Villgemarketing, Jongerenwerk, Stichting Kommus en meer gaan we op zoek naar 2 nieuwe evenementen in Geldrop-Mierlo speciaal voor jongeren in de leeftijdsgroep 16-26 jaar oud. Deze doelgroep gaat nu vaak naar Eindhoven voor vertier maar met de komst van 2 nieuwe evenementen proberen we ook deze doelgroep wat leuks te bieden. Denk hierbij aan extra toevoeging van bestaande evenementen zoals Pitpop of de Kasteelconcerten van Kommus maar ook nieuwe evenementen op bijvoorbeeld Koningsnacht.