Uitgaven

0,76%

€ 936

x € 1.000
0,76% Complete

Inkomsten

0,56%

€ 700

x € 1.000
0,56% Complete

Saldo

11,71%

€ -236

x € 1.000

Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s): Wethouder M.G.M.J. Jeucken en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Uitgaven

0,76%

€ 936

x € 1.000
0,76% Complete

Inkomsten

0,56%

€ 700

x € 1.000
0,56% Complete

Saldo

11,71%

€ -236

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Economische kracht 1. We werken aan de hand van een programma economische kracht waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. 35% van de bedrijventerreinen is gerevitaliseerd en verduurzaamd
3. Voor alle bedrijventerreinen is er een profiel en strategie
4. Het aanbod en de kwaliteit van recreatieve voorzieningen is vergroot
5. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo
6. Er zijn twee grootschalige, terugkerende evenementen geïntroduceerd in Geldrop-Mierlo
7. Er is een goede ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in Geldrop-Mierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk)

Relevante beleidsnota's

 

 Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan   7 februari 2022  
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016  
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012  
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012  
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013  
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019  
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015  
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 13 mei 2019  
Regionale detailhandelsvisie (MRE)  en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE) n.v.t. 27 juli 2015  
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement   27 september 2021 4e kwartaal 2025
Regionaal Ontwikkel Fonds SGE   7 juni 2021 4e kwartaal 2025
Samenwerkingsagenda SGE 2018-2025 2018-2025 18 december 2017 3e kwartaal 2025
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed (onderdeel van accommodatiebeleid) 2016-2020 31 oktober 2016 1e kwartaal 2023
Accommodatiebeleid (Mierlo en afwegingskader algemeen)   december 2021 2023
Accommodatiebeleid (Geldrop)   -- 2023
Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE   12 juli 2021  
Kaders brede centrumplan Geldrop   11 juli 2022  
Meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2016-2020 31 oktober 2016 1e kwartaal 2023

 

Wat gaan we ervoor doen?

Economische kracht

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 2 30 0 57 64 64 57
3.1 Economische ontwikkeling 491 375 489 489 620 620
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 84 90 4 4 4 4
3.4 Economische promotie 351 466 386 386 386 393
Totaal Lasten 956 931 936 943 1.074 1.074
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 2 180 158 68 68 68 68
3.1 Economische ontwikkeling 92 35 36 36 36 36
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 1 4 4 4 4 4
3.4 Economische promotie 564 548 593 593 593 593
Totaal Baten 837 745 700 700 700 700

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 2 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 3.479 0 0 200 3.679
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0
Taakveld 3.4 Economische promotie 1.164 0 0 0 1.164
Totaal productieve uren 4.643 0 0 200 4.843

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 2 2023 2024 2025 2026
Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Extern gegevensbeheer onderhoud MJOP's -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
0,70 fte medewerker accommodatiebeleid en overige taken -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo (kapitaallasten) 0 0 0 -1.750
Akoestiek panelen sporthal De Weijer (kapitaallasten) 0 0 -5.000 -5.000
Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed (kapitaallasten) 0 -3.333 -6.667 -10.000
Vernieuwing interieur villa (kapitaallasten) 0 -8.500 -8.500 -8.500
Specificatie investeringen programma 2 2023 2024 2025 2026
Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo 0 0 35.000 0
Akoestiek panelen sporthal De Weijer 0 75.000 0 0
Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed 50.000 50.000 50.000 50.000
Vernieuwing interieur villa 85.000 0 0 0

Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen
Een meerjarig onderhoudsplan, hierna te noemen MJOP, dient als basis voor de budgettering en planning van het noodzakelijke groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed. In 2022 is de gemeente Geldrop-Mierlo bezig om alle objecten in eigendom in kaart te brengen en het MJOP te actualiseren met als doel dat het MJOP de basis is van alle werkzaamheden en onderhoud aan het vastgoed. Op basis van het MJOP is de gemeente in staat werkzaamheden in te plannen, aan te besteden en de geoffreerde werkzaamheden financieel te toetsen. Het MJOP is de basis voor het efficiënt en kostenbewust beheren en onderhouden van het onroerend goed.

Alle gebouwen in eigendom van de gemeente zijn voor het laatst geïnspecteerd en geactualiseerd in 2016. Normaliter wordt deze actualisatie om de 4 jaar uitgevoerd. Door personeelswijzigingen hebben wij dit helaas niet eerder kunnen doen. In 2022 is gestart met een nieuwe inspectieronde van 75 gebouwen. Begin 2023 is het MJOP opnieuw geactualiseerd en beoordeeld op de actuele onderhoudstoestand. Met de actualisaties van de gebouwen is gekeken naar het gewenste onderhoudsniveau ("redelijk" zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767), d.w.z. dat onderhoud waarvan geen noodzaak is deze op korte termijn te vervangen of uit te voeren doorgeschoven worden naar volgende jaren. Dit betreft bijvoorbeeld het esthetisch onderhoud. Noodzakelijk vervangend onderhoud dat te maken hebben met Veiligheid, Gezondheid, Wet - en regelgeving en Bedrijfsprocessen worden volgens planning uitgevoerd.

Op basis van het nu geactualiseerde MJOP (op basis van 75 gebouwen waarvan 50 geactualiseerd) volgt dat er naar verwachting een extra jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen benodigd is van gemiddeld € 400.000,- per jaar. Deze storting is hoger dan het onderhoudsbudget van de afgelopen jaren, omdat rekening is gehouden met o.a. prijsindexatie 2022 t.o.v. 2016, herijking van het totale MJOP (er zijn meer assets opgenomen die in 2016 niet inzichtelijk waren) en wettelijke kaders (gedwongen maatregelen die genomen moeten worden, wet -en regelgeving en duurzaamheid maatregelen). Deze stijging wordt vooral ook veroorzaakt door de explosieve stijging van de kosten van bouwmaterialen. Bijvoorbeeld: het vervangen van glas dat aan een hogere standaard moet voldoen waardoor het duurder is dan waar in 2016 rekening mee is gehouden.

Naar aanleiding van de inspectie zal het MJOP eind dit jaar geactualiseerd zijn. Begin volgend jaar zal het nieuwe MJOP met onderbouwing voorgelegd worden ter besluitvorming met een definitieve aanpassing van de jaarlijkse storting voor het groot onderhoud in de begroting 2023 en verder.

 

Extern gegevensbeheer onderhoud MJOP's
Dit jaar worden de geactualiseerde MJOP's van de Vastgoedportefeuille gerealiseerd. Om deze komende jaren actueel te houden is extern gegevensbeheer noodzakelijk. Extern beheer bestaat onder andere uit: maandelijks muteren, 20% herinspecties van vastgoedportefeuille, indexeren. Hiervoor is een structureel bedrag noodzakelijk van € 17.000,- .

 

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 0,70 fte accommodatiebeleid en overige taken.

 

Restauratie torentje Oud Raadhuis in Mierlo
Gezien de huidige staat van het klokkentorentje is restauratie noodzakelijk. Naar aanleiding van inspectierapport monumentenwacht. Hiervoor is een investering nodig van € 35.000,-.

 

Aanbrengen akoestische panelen sporthal De Weijer
Aanpassen om nagalmtijd te reduceren. Voor de akoestiek in een sportruimte is de akoestieknorm NOC*NSF-US1-BF1; nagalmtijd en achtergrondgeluidniveau, d.d. mei 2005 van toepassing, inclusief de bijbehorende meetmethode ISA-NA.1.1, één en ander zoals vastgesteld in de normcommissie ‘Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties’. Hiervoor is een investering nodig van € 75.000,-. 

 

Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen valt alleen in het standaard onderhoud van ons vastgoed indien het een vervangingsinvestering betreft. Alle andere duurzaamheidsinvesteringen worden gezien als afzonderlijke investeringen die apart in de begroting geactiveerd moeten worden. Momenteel is in de begroting 2022 – 2025 jaarlijks een investeringskrediet opgenomen voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed van € 100.000,- per jaar. Vanwege huidige ontwikkelingen in de markt, zoals prijsindexatie en de noodzaak om versneld te verduurzamen, willen we het investeringskrediet verhogen naar een bedrag van € 150.000,- per jaar. Daarnaast willen wij versneld zo veel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen nemen.

 

Vernieuwing interieur villa
Bij de verbouwing van het gemeentehuis is de villa aan de buitenkant opnieuw geschilderd en zijn er cosmetisch enkele aanpassingen gedaan. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat de interne staat van de villa niet voldoet aan de huidige tijd, in comfort maar ook in representatieve zin. Om dit op niveau te brengen is een eenmalige investering nodig van € 85.000,-.