Uitgaven

17,8%

€ 21.909

x € 1.000
17,8% Complete

Inkomsten

62,21%

€ 77.809

x € 1.000
62,21% Complete

Saldo

2777,14%

€ 55.900

x € 1.000

Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van Bree, Wethouder J.A.T.M. van de Laar en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Uitgaven

17,8%

€ 21.909

x € 1.000
17,8% Complete

Inkomsten

62,21%

€ 77.809

x € 1.000
62,21% Complete

Saldo

2777,14%

€ 55.900

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Digitalisering Zie: uitgeschreven doelen Digitalisering bij "Wat gaan we er voor doen"
Organisatieontwikkeling Zie: uitgeschreven doelen Organisatieontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen"
Strategische HRM Zie: uitgeschreven doelen Strategische HRM bij "Wat gaan we er voor doen"

Relevante beleidsnota's

 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2022-2025 7 juni 2022 2022 (geactualiseerde versie)
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2022
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2012 e.v. 1 november 2021 N.v.t.
Nota activering, waardering en afschrijving 2007 e.v. 17 december 2007 N.v.t.
Belastingverordeningen 2021 14 december 2020 November 2022

 

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Financiën, belastingen en control, personeel en organisatie en informatievoorziening wordt uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.
Bijzonderheden voor de inzet in 2023: oriënteren op het organiseren capaciteit voor data-analyse.

Overige externe partij
BIZOB: taken op het gebied van inkoop en aanbesteding.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 11 5.348 6.551 2.242 2.242 2.242 2.242
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 661 1.997 2.013 3.624 4.545 1.093
0.4 Overhead 12.087 12.532 12.222 12.270 12.306 12.247
0.5 Treasury 792 250 170 107 103 98
0.61 OZB woningen 255 197 215 215 215 215
0.62 OZB niet-woningen 54 68 58 58 58 58
0.64 Belastingen Overig 355 387 480 482 484 487
0.8 Overige baten en lasten 344 931 6.423 9.264 10.854 10.335
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) -10 100 100 100 100 100
Totaal Lasten 19.886 23.011 23.922 28.362 30.906 26.874
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 11 4.797 3.191 -131 519 513 513
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 520 456 461 461 461 461
0.5 Treasury 304 180 164 159 155 150
0.61 OZB woningen 4.258 4.279 4.454 4.573 4.695 4.820
0.62 OZB niet-woningen 1.798 1.907 1.938 1.981 2.024 2.069
0.64 Belastingen Overig 313 317 328 335 343 350
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 61.760 65.612 70.595 74.155 77.170 72.829
0.8 Overige baten en lasten 232 0 0 0 0 0
Totaal Baten 73.982 75.941 77.809 82.183 85.361 81.193

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 11 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 0.4 Overhead 17.618 9.863 34.260 5.180 66.921
Taakveld 0.64 Belastingen overig 100 0 0 0 100
Totaal productieve uren 17.718 9.863 34.260 5.180 67.021

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 11 2023 2024 2025 2026
Instellen voorziening verlofsparen -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning:
- 0,67 fte juridisch medewerker privacy -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
- 0,67 fte medewerker juridische zaken -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Medewerkersbetrokkenheid onderzoek -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Structureel hybride werken -40.000 -19.000 -19.000 -19.000
I&A Projectportfolio 2023 -250.000 -150.000 -150.000 -150.000
Digitalisering -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Communicatie -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Juridische zaken -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Kosten WIA voormalig medewerkers -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Specificatie investeringen programma 11 2023 2024 2025 2026

Nieuw in MPB 2023-2026

Instellen voorziening verlofsparen
Vanaf 1-2-2022 hebben medewerkers via de nieuwe CAO de mogelijkheid gekregen een groot aantal uren verlof te sparen (maximaal 3600 uur). De vakantie-uren verjaren niet en kunnen dus bijvoorbeeld ingezet worden om eerder met pensioen te gaan. Ook nu al ontstaat er een capaciteitsprobleem indien medewerkers maanden verlof inzetten. Het capaciteitsprobleem wordt opgelost via inhuur of vervroegde invulling van de toekomstige vacature. Bij de bekostiging hiervan binnen het personeelsbudget lopen we nu al tegen de financiële grenzen aan van het beschikbare budget. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw kennen, stellen wij voor overeenkomstig het advies van de commissie BBV, dat hiervoor een voorziening gevormd wordt. Deze wordt structureel gevuld met € 110.000,-. 

 

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 0,67 fte juridisch medewerker privacy: toename privacy vraagstukken
- 0,67 fte medewerker juridische zaken: klachten- en bezwarenprocedures en administratieve ondersteuning.

 

Medewerkersbetrokkenheid onderzoek
Implementeren van een continue meting van medewerkersbetrokkenheid- en bevlogenheid (zie ook Strategisch HRM plan in de paragraaf bedrijfsvoering). 

 

Structureel hybride werken
De invoering van structureel hybride werken vraagt om het faciliteren van een ergonomisch verantwoorde werkplek. We voorzien een eenmalige investering voor zittende én onlangs in dienst gekomen medewerkers én een jaarlijkse vergoeding voor in dienst komende medewerkers. Het is denkbaar dat de bijdrage in de kosten vanaf 2024 onderdeel gaat uitmaken van de landelijke cao. Dan vervalt de bijdrage van de werkgever uiteraard.

 

I&A Projectportfolio 2023
Betreft een grove raming van kosten I&A na een eerste inventarisatie van de portfolio. Doel: ons faciliteren om een integrale afweging te maken voor onze begroting. 
Door verregaande digitalisering en meer eisen op het gebied van informatiebeveiliging nemen ICT kosten toe. Dit is een landelijke trend. Om ons voor te bereiden op deze stijging reserveren we een bedrag van € 250.000,- in 2023 en vanaf 2024 structureel € 150.000,-. Met de  samenwerkingpartners kritisch kijken en keuzes maken welke projecten we uitvoeren blijft echter het adagium.

Op basis van de eerste inventarisatie verwacht de dienst voldoende capaciteit te hebben om de ambities uit de eerste inventarisatie te ondersteunen.   (geen projectleiderschap meegenomen en geen inzet van onze eigen organisatie), mits de lopende projecten conform planning worden doorlopen. Vervolg: verdere verdieping in de aangedragen ambities om de exacte behoefte uit te werken en te bepalen welke organisaties geïnteresseerd zijn in welke ambitie. Daarna een integrale afweging en indien nodig een prioritering van de ambities.

 

Digitalisering
Het gaat hier om het aanstellen van een informatiemanager en werkbudget ten behoeve van digitalisering.

 

Communicatie
Het vakgebied Communicatie heeft als doel de organisatie in de volledige breedte communicatiever te maken en pro-actiever met communicatie om te gaan. Om dat te bewerkstelligen wordt de organisatie door de communicatieadviseurs aan de hand genomen. Daarbij is het uitvoerende werk onder de communicatieadviseurs verdeeld. Omdat er voor het uitvoerende werk meer capaciteit nodig is dan nu beschikbaar vragen wij aanvullend geld om dit tekort op te vangen.

 

Juridische zaken
De druk op het vakgebied Juridische zaken is continu groeiende. Onder andere door de toename van taken en de groei van de totale organisatie, maar ook door de veranderende maatschappij. De inwoner is mondiger en weet steeds gemakkelijker de weg te vinden naar ons als organisatie. Dit leidt tot een hogere workload in de vorm van meer vraag naar advisering en behandeling van meer bezwaren, klachten, Woo-verzoeken en Bibob-toetsen. Om deze workload goed en tijdig af te kunnen handelen is uitbreiding noodzakelijk.

 

Kosten WIA voormalig medewerkers
Deze kosten waren niet structureel opgenomen in de begroting. De huidige verplichtingen bedragen € 72.000,- voor een periode van maximaal 10 jaar.