Uitgaven

1,74%

€ 2.141

x € 1.000
1,74% Complete

Inkomsten

0,11%

€ 133

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

99,76%

€ -2.008

x € 1.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van Bree

Uitgaven

1,74%

€ 2.141

x € 1.000
1,74% Complete

Inkomsten

0,11%

€ 133

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

99,76%

€ -2.008

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Leefbaarheid en veiligheid 1. We werken aan de hand van een programma leefbaarheid & veiligheid waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van veiligheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. De overlast van bedrijven nabij woonomgevingen is verminderd
3. Veiligheidsissues en woonoverlast in wijken en buurten worden structureel adequaat aangepakt
4. Er is zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten
5. De weerbaarheid van risicogroepen tegen ondermijning is vergroot, waardoor er minder sprake is van georganiseerde criminaliteit (er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm)
6. Samen met partners weten we effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières op te werpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
7. De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en ondernemers) tegen cybercriminaliteit is vergroot
8. Signalen van radicalisering worden opgevangen en er wordt effectief op gehandeld
9. De samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties in relatie tot woonoverlast is structureel georganiseerd

Wat gaan we ervoor doen?

Leefbaarheid en veiligheid

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland
De taskforce RIEC Brabant-Zeeland en het BOT (Bestuurlijk Ondersteunings Team) ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:
- Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van inwoners, instellingen en bedrijven;
- Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
- Het in beeld brengen van risico's;
- Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Hierdoor wordt vanuit een collectief en regionaal belang vanaf 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.107 2.135 2.141 2.141 2.138 2.138
Totaal Lasten 2.107 2.135 2.141 2.141 2.138 2.138
Baten
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 95 77 133 133 133 133
Totaal Baten 95 77 133 133 133 133

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 3 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 300 300 1.039 0 1.639
Totaal productieve uren 300 300 1.039 0 1.639

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 3 2023 2024 2025 2026
Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
Vergroten inzet extern ingehuurd partij toezicht & handhaving (dekking uit stelpost meicirculaire 2022) 28.000 28.000 28.000 28.000
Specificatie investeringen programma 3 2023 2024 2025 2026

Nieuw in MPB 2023-2026

Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving
Binnen vijf van de zes Dommelstroom gemeenten wordt gebruik gemaakt van een externe partij voor toezicht en handhaving op specifieke casuïstiek en met name in avonden en weekenden. De zichtbaarheid wordt hierdoor een stukje groter en indien zich in avonden en weekenden iets voordoet waarbij direct toezicht nodig is, hebben we meestal een koppel toezichthouders paraat. Dit zorgt voor veel flexibiliteit. Door het samenwerkingsverband tussen gemeenten wordt een beschikbaarheid gecreëerd over verschillende middagen en avonden (ook in het weekend) terwijl slechts een evenredig deel van de uren per gemeente hoeft te worden vergoed. Het afgelopen jaar hebben we als pilot drie uren per week gebruik gemaakt van deze diensten. Resultaten zijn erg positief waardoor het volledig meedraaien met het samenwerkingsverband te adviseren is. We kopen dan zes uren per week in en krijgen een beschikbaarheid van 30 uren per week. Vanuit de meicirculaire 2022 worden extra gelden ontvangen om deze kosten mee te kunnen dekken.