Uitgaven

3,45%

€ 4.243

x € 1.000
3,45% Complete

Inkomsten

0,59%

€ 735

x € 1.000
0,59% Complete

Saldo

174,29%

€ -3.508

x € 1.000

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Uitgaven

3,45%

€ 4.243

x € 1.000
3,45% Complete

Inkomsten

0,59%

€ 735

x € 1.000
0,59% Complete

Saldo

174,29%

€ -3.508

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Verbonden in het mobiliteitsnetwerk 1. We werken aan de hand van een programma mobiliteit, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. Het lokale fietspadennetwerk is comfortabel te gebruiken
3. Er zijn comfortabele fietsverbindingen van Geldrop-Mierlo naar Eindhoven, Helmond en andere omliggende gemeenten
4. Het gebruik van het openbaar vervoer is qua gebruikersaantallen op het niveau van voor de coronapandemie
5. In Geldrop-Mierlo zijn de ingrepen gepleegd die nodig zijn voor het realiseren van de regionale bereikbaarheidsagenda
6. De gemeente ondersteunt en stimuleert effectief het duurzaam rijden door het gebruik van elektrische auto’s en deelvervoer te faciliteren
7. De parkeervoorzieningen in de centra en wijken zijn in overeenstemming met de parkeerdruk
8. De (beleving van de) verkeersveiligheid in wijken is toegenomen, wat zichtbaar is doordat 50% van de buurten het buurtlabel verkeersveiligheid heeft

Relevante beleidsnota's

202409-03-Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021   4e kwartaal 2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
(gestart, moet voor 2029 gereed zijn)
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010 2023
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012 2022/2023
Beleidsplan openbare verlichting 2021-2024 9 maart 2021 2024
Lokale bereikbaarheidsagenda     2023
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013  
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 10 december 2018  
Beheerplan wegen 2023-2027 26 september 2022 2026
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2022-2026 28 april 2021 2026

Wat gaan we ervoor doen?

Verbonden in het mobiliteitsnetwerk

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.63 Parkeerbelasting 9 12 9 9 9 9
2.1 Verkeer en vervoer 3.570 3.852 4.081 4.194 4.527 4.534
2.2 Parkeren 146 192 153 134 134 134
Totaal Lasten 3.725 4.055 4.243 4.337 4.670 4.677
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 9 159 131 252 261 294 294
0.63 Parkeerbelasting 317 373 374 374 374 374
2.1 Verkeer en vervoer 219 106 108 108 108 108
Totaal Baten 694 609 735 743 776 776

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 9 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 12.287 0 30 0 12.317
Taakveld 2.2 Parkeren 1.560 0 0 0 1.560
Totaal productieve uren 13.847 0 30 0 13.877
Waarvan projecten:
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 4.266 0 0 0 4.266

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 9 2023 2024 2025 2026
Rijwielstalling Geldrop -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Beleidsplan deelmobiliteit -25.000 0 0 0
Fietspadenplan -25.000 0 0 0
Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda -30.000 0 0 0
Onderhoud wegmarkeringen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Advies en onderzoek verkeer -30.000 0 0 0
Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort (kapitaallasten) 0 0 -1.667 -1.667
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk (kapitaallasten) 0 0 0 -9.333
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien (kapitaallasten) 0 0 0 -10.667
Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad (kapitaallasten) 0 -1.600 -1.600 -1.600
Voorbereidingskrediet reconstructie fietspaden (kapitaallasten) 0 -9.000 -9.000 -9.000
Schoolzones basisscholen (kapitaallasten) 0 -2.200 -2.200 -2.200
Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo (kapitaallasten) 0 0 -14.000 -14.000
Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort (kapitaallasten) 0 -5.900 -5.900 -5..900
Herinrichting Maluwe/Look Geldrop (kapitaallasten) 0 -15.800 -15.800 -15.800
Reconstructie Hekelstraat Mierlo (kapitaallasten) 0 -2.160 -2.160 -2.160
Verharding Volderstraat Geldrop (kapitaallasten) 0 -1.120 -1.120 -1.120
Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo (kapitaallasten) 0 0 -8.400 -8.400
Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid (kapitaallasten) 0 -8.000 -8.000 -8.000
Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven (kapitaallasten) 0 -4.080 -8.160 -12.240
Vervallen Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten jaarschijf 2023 t/m 2026 (kapitaallasten) 0 4.616 9.233 13.849
Specificatie investeringen programma 9 2023 2024 2025 2026
Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort 0 25.000 0 0
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk 0 0 140.000 0
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien 0 0 160.000 0
Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad 40.000 0 0 0
Voorbereidingskrediet reconstructie fietspaden 45.000 0 0 0
Schoolzones basisscholen 33.000 0 0 0
Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo 0 70.000 0 0
Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort 59.000 0 0 0
Herinrichting Maluwe/Look Geldrop 395.000 0 0 0
Reconstructie Hekelstraat Mierlo 54.000 0 0 0
Verharding Volderstraat Geldrop 28.000 0 0 0
Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo 0 210.000 0 0
Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid 40.000 0 0 0
Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven 102.000 102.000 102.000 102.000
Vervallen Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten jaarschijf 2023 t/m 2026 -115.412 -115.412 -115.412 -115.412

Nieuw in MPB-2023

Rijwielstalling Geldrop 
De bewaakte rijwielstalling in het centrum van Geldrop wordt gecontinueerd. Hiervoor dient i.v.m. pensionering gemeentelijke medewerker de bemensing van de stalling weer op niveau gebracht worden. De dienstsverlening wordt in 2023 volledig uitgevoerd door Ergon, hiervoor is structureel € 17.000,- benodigd.

 

Beleidsplan deelmobiliteit
Op verzoek van de raad wordt beleid opgesteld en nader uitgewerkt om de overlast van deelscooters zo veel mogelijk te beperken. Indien mogelijk wordt dit opgenomen als onderdeel van het programma Mobiliteit, waarbij ook aandacht is voor meer vormen van deelmobiliteit. Het kan daarbij gaan om het beter zichtbaar maken van vormen van deelmobiliteit in de openbare ruimte door concrete plaatsen daartoe aan te wijzen (bebording/vakaanduiding). Zo maken we naar de inwoner/consument meer kenbaar dat deelmobiliteit wordt aangeboden en gestimuleerd. In dit verband kan ook gedacht worden aan het beschikbaar stellen van (deel)auto’s die wij als gemeente zelf aanschaffen. Buiten de reguliere kantooruren zouden deze ook door derden gebruikt kunnen worden.
De eenmalige kosten worden geraamd op € 25.000,-. 

 

Actualisatie fietsbeleidsplan
Door de gewenste lokale en regionale mobiliteitstransitie naar meer fiets is een actualisatie en verdere aanscherping van het bestaande fietsbeleid wenselijk, eenmalige kosten zijn geraamd op € 25.000,-. Ook de sterke groei van de e-bike en de opkomst van nieuwe vervoersconcepten zoals deelfietsen maakt een nieuw fietsbeleid wenselijk.

 

Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda
De voorbereidingen voor de lokale bereikbaarheidsagenda wachten thans op een actualisatie van het regionale verkeersmodel. Daarna wordt door een extern adviesbureau een doorstart gemaakt. Door de onderbreking van de werkzaamheden is een aanvullend budget  benodigd van € 30.000,-.

 

Onderhoud wegmarkeringen
De kostprijs voor het aanbrengen van wegmarkeringen zijn de afgelopen jaren hoger geworden, dit maakt een structurele budgetverhoging van € 8.000,- noodzakelijk om een eenzelfde hoeveelheid markeringen jaarlijks te vernieuwen.  

 

Advies en onderzoek verkeer
Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven wordt voor het jaar 2023 een toename van het aantal verkeerskundige onderzoeken verwacht. Hiervoor is een budget van € 30.000,- benodigd.

 

Aanpassing VRI kruispunt Eindhovenseweg/Papenvoort
Voor een meer efficiënte verkeersafwikkeling is een aanpassing van de lussenconfiguratie gewenst. Daarnaast dient de prioritering voor het openbaar vervoer te worden aangepast. Dit werk wordt uitgevoerd i.c.m. de vervanging van de toplaag in de rijbaan en het toegankelijk maken van de bushaltes bij dit kruispunt. Hiervoor wordt een bedrag van € 25.000,- geraamd.

 

Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg/Rielsedijk
De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant kan staan voor reparaties en het vervangen van onderdelen steeds moeilijker wordt. Tevens ombouw naar meer energiezuinige LED-armaturen en aanpassing van de prioritering van het openbaar vervoer. Totale investering bedraagt € 140.000,-.

 

Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien
De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant kan staan voor reparaties en het vervangen van onderdelen steeds moeilijker wordt. Tevens ombouw naar meer energiezuinige LED-armaturen. Totale investering bedraagt € 160.000,-.

 

Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad
Deze nadrukkelijke wens komt uit voort uit het wijkontwikkelingsplan. De bestaande fietsoversteek wordt beter zichtbaar gemaakt met extra LED-verlichting ter verhoging van het attentieniveau bij fietspassages. De investering is geraamd op € 40.000,-

 

Voorbereidingskrediet reconstructiefietspaden
Ter afronding van het vigerende fietspadenplan dienen nog vier projecten te worden voorbereid en uitgevoerd. Ter voorbereiding is een krediet van € 45.000,- euro benodigd. Het betreft de volgende projecten:
Reconstructie fietspaden Laan der vier Heemskinderen, Oost (2024): de fietspaden voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk  fietspadenplan. Op de Laan der vier Heemskinderen (tussen de Dommeldalseweg en de Willem Barentszweg) wordt de elementenverharding in de fietspaden vervangen door rood asfalt.
Reconstructie fietspaden Nieuwendijk-Eindhovenseweg (2024): de fietspaden voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk en regionaal fietspadenplan. Op de Nieuwendijk-Eindhovenseweg (tussen de Helze en Papenvoort) wordt de elementenverharding in de fietspaden vervangen door rood asfalt. Dit project is opgenomen in het regionale Bereikbaarheidsakkoord en komt in aanmerking voor 25% subsidie.
Reconstructie fietspaden Laan der vier Heemskinderen, West (2025): de fietspaden voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk  en regionaal fietspadenplan. Op de Laan der vier Heemskinderen (tussen de Dommeldalseweg en het Bogardeind) wordt de elementenverharding in de fietspaden vervangen door rood asfalt.
Fietspad Pastoor van Hooffstraat (2025): De aanwezige fietssuggestiestroken voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk en regionaal fietspadenplan. Het solitaire fietspad in Beekweide wordt doorgetrokken tot het kerkplein aan Papenvoort.

 

Schoolzones basisscholen
Voor een meer veilige schoolomgeving worden de wegen in de directe nabijheid voorzien van een extra wegmarkering ter verhoging van het attentieniveau van de weggebruiker. De totale kosten worden ingeschat op € 55.000,-, waarvan € 22.000,- subsidie (SPV). Daarmee resteert een eigen bijdrage voor de gemeente van € 33.000,-.

 

Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo
In de gemeentelijke wegcategorisering is vastgelegd dat de Marktstraat (tussen Ellenaar en rotonde Brugstraat) een functie heeft als erftoegangsweg. Dit betekent dat de maximum snelheid moet worden teruggebracht naar 30 km/uur. Dit vereist een integrale herinrichting zodat de ingestelde maximum snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de weginrichting. Tevens wordt de parkeersituatie verbeterd en de groenstructuur versterkt. Ter voorbereiding is een krediet van € 70.000,- (2024) benodigd.

 

Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort
De bestaande bushalten worden beter toegankelijk gemaakt voor minder validen en blinden/slechtzienden. Dit werk wordt uitgevoerd i.c.m. de vervanging van de toplaag in de rijbaan en een beperkte aanpassing van de VRI Eindhovenseweg/Papenvoort. Totale investering bedraagt € 59.000,-.

 

Herinrichting Maluwe/Look Geldrop
De inrichting van deze woonstraten is gedateerd en vraagt om een betere parkeeroplossing. Tevens is een verdere vergroening voorzien i.c.m. rioolvervanging. Totale investering bedraagt € 395.000,-.

 

Reconstructie Hekelstraat Mierlo
Bij de geplande rioolvervanging krijgt de materialisatie in de rijbaan een upgrade zodat deze beter aansluit bij de aansluitende wegvakken van de Hekelstraat en Hertenkampstraat. De meerkosten hiervan dienen separaat te worden geactiveerd, totaal € 54.000,-.

 

Verharding Volderstraat Geldrop
De relining van het riool is gepland voor 2023. De voetpaden en inritten worden vervangen door nieuwe materialen zodat het gebruik en comfort verbetert. De meerkosten hiervan dienen separaat te worden geactiveerd, totaal € 28.000,-.

 

Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo
De herinrichting staat gepland voor 2024. Voor de compensatie van het groen/bomen en een vernieuwde groeninrichting is een aanvullend krediet noodzakelijk van € 210.000,-.

 

Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid
Na actualisatie van het parkeerbeleid en het vaststellen van een nieuwe parkeerverordening dienen de nieuwe beleidsregels omtrent parkeren en parkeervergunningen in een digitaal systeem te worden ondergebracht. In 2023 en 2024 dient dit te worden voorbereid zodat de werkelijke implementatie in 2025 kan plaatsvinden. In eerste instantie wordt voor de jaarschijf 2023 een benodigd krediet voorzien van € 40.000,- Het benodigde voorbereidingskrediet voor 2024 wordt bij de volgende begrotingscyclus ingebracht op basis van de uitkomsten van de voorbereidingen in 2023.

 

Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven
In regionaal verband is een maatregelenpakket opgesteld in samenwerking met provincie, rijk en bedrijfsleven ten einde op korte termijn iets te kunnen doen aan de snelgroeiende bereikbaarheidsproblematiek op de Randweg Eindhoven West (gelegen tussen Eindhoven en Veldhoven). Gelet op het regionale belang wordt naar inwonertal van elke gemeente een bijdrage gevraagd. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo bedraag dit € 408.000,-, te verdelen over de jaarschijven 2023 t/m 2026, i.c. € 102.000,- per jaar. Deze bedragen zullen worden geactiveerd als bijdrage aan activa in eigendom van derden.

 

Vervallen Bereikbaarheidsakkoord Regioprojecten
Krediet is in de jaarschijven 2023 t/m 2026 niet meer nodig vanwege de te activeren bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven.