Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Vaste activa
Immateriële vaste activa 13.049 12.362 11.690 10.892 10.892
Materiële vaste activa 133.570 135.518 151.807 150.772 150.772
Financiële vaste activa 3.731 3.538 3.345 3.152 2.960
Totaal Vaste activa 150.350 151.418 166.842 164.816 164.624
Vlottende activa
Voorraden 18.423 11.305 4.834 -15.129 -15.129
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.245 10.245 10.245 10.245 10.245
Liquide middelen 759 759 759 759 759
Overlopende activa 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509
Totaal Vlottende activa 36.936 29.818 23.347 3.384 3.384
Totaal Activa 187.286 181.236 190.190 168.200 168.008
Passiva 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Vaste passiva
Eigen vermogen 52.517 56.581 59.309 57.642 59.181
Voorzieningen 23.187 23.480 22.767 22.154 22.358
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 86.384 75.977 82.916 63.207 61.272
Totaal Vaste passiva 162.088 156.039 164.992 143.002 142.811
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 9.410 9.410 9.410 9.410 9.410
Overlopende passiva 15.788 15.788 15.788 15.788 15.788
Totaal Vlottende passiva 25.198 25.198 25.198 25.198 25.198
Totaal Passiva 187.286 181.236 190.190 168.200 168.008

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. Inmiddels is besloten om deze onderverdeling naar de diverse overheidslagen met één jaar te verlengen tot en met 2023. In de Septembercirculaire 2022 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.000) voor Geldrop-Mierlo is voor 2023 € 4.602,-.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

Omschrijving 2022 2023 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 1.124 4.466 5.431
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -8.602 -1.261 -15.617
3 Mutatie voorzieningen 548 293 -713
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5.761 7.118 6.471
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -1.168 10.616 -4.429

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

 • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
 • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
 • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
 • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Beloningen tijdens het dienstverband 17.599 17.595 17.616 17.581
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 128 105 105 105
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 17.727 17.700 17.721 17.686

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.

 

De gehanteerde afkortingen staan voor:

 • Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten);
 • Kolom "Grex" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal);
 • expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen);
 • expl. R&T = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie & Toerisme;
 • GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan, kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering;
 • Afval = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval;
 • Ant. Ovk = kosten worden gedekt uit plankostenvergoedingen

 

De bedragen in het rood betreffen aanpassingen t.o.v. de vorige MPB 2022-2025. 

 

In kolom "R" staat een "X" indien over dit onderdeel uit het activiteitenplan een apart raadsvoorstel  volgt dat wordt besproken in de commissie en wordt vastgesteld in de raad. Dit onderdeel krijgt een plaats op de bestuurlijke agenda.

 

P Activiteitenplan Invest. 2023 Invest. 2024 Invest. 2025 Invest. 2026 Totaal invest. Grex Lasten 2023 Lasten 2024 Lasten 2025 Lasten 2026 R
Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad
2 Villagemarketing 0 0 35.000 35.000 35.000 0% expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
2 Uitvoeringkrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 0% 0 0 0 -6.667
8 Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2026 = nieuw) * 818.521 2.526.050 1.964.791 797.227 6.106.590 0% GRP GRP GRP GRP
8 Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen 23.200 0 0 0 23.200 0% GRP GRP GRP GRP
8 Drukriolering (2026 = nieuw) * 136.064 136.064 121.042 121.042 514.212 0% GRP GRP GRP GRP
8 Aanpak wateroverlast 500.000 1.000.000 750.000 200.000 2.450.000 0% GRP GRP GRP GRP
8 Riolering overig 679.630 1.881.513 1.291.198 1.049.307 4.901.648 0% GRP GRP GRP GRP
8 Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2026 = nieuw) 154.000 154.000 154.000 154.000 462.000 0% 0 0 0 -10.267
8 Reconstructie openbaar groen (2026 = nieuw) 114.000 114.000 114.000 114.000 456.000 0% 0 0 0 -5.700
8 Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2026 = nieuw) 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 0% 0 0 0 -3.000
8 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2026 = nieuw) # 76.000 63.000 150.000 150.000 316.000 0% Afval Afval Afval Afval
9 Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2026 = nieuw) 217.593 242.719 54.047 46.066 736.744 0% 0 0 0 -1.152
9 Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2026 = nieuw) 336.801 352.719 91.286 117.275 898.081 0% 0 0 0 -5.864
9 Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2026 = nieuw) 115.412 115.412 115.412 115.412 461.648 0% 0 0 0 -5.771
9 Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 250.000 0 0 250.000 50% 0 0 -5.000 -5.000
9 Herinrichting Losweg deel 1 20.000 630.300 0 0 650.300 0% 0 0 -26.012 -26.012
9 Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat 20.000 593.000 0 0 613.000 0% 0 0 -24.520 -24.520
9 Busbaan Mierloseweg 30.000 500.000 0 0 530.000 0% 0 0 -21.200 -21.200
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 20.000 0 0 0 20.000 0% 0 -2.000 -2.000 -2.000
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 20.000 0 0 0 20.000 0% 0 -2.000 -2.000 -2.000
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken 25.000 0 0 0 25.000 0% 0 -2.500 -2.500 -2.500
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader 0 65.000 0 0 65.000 0% 0 0 -6.500 -6.500
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 0 75.000 0 0 75.000 0% 0 0 -7.500 -7.500
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 0 55.000 0 0 55.000 0% 0 0 -5.500 -5.500
9 Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat 0 170.000 0 0 170.000 0% 0 0 -11.333 -11.333
9 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland 160.000 0 0 0 160.000 0% 0 -10.667 -10.667 -10.667
9 Burgemeester Verheugtstraat 0 618.000 0 0 618.000 0% 0 0 GRP GRP
9 Wilhelminastraat fase 2 0 15.000 324.000 0 339.000 0% 0 0 0 -13.560
9 Wilhelminastraat fase 2 0 0 160.000 0 160.000 0% GRP GRP GRP GRP
9 Vervanging VRI Helze/Rietstraat 160.000 0 0 0 160.000 0% 0 -10.667 -10.667 -10.667
Nieuw in MPB 2023-2026
1 Formatie wijkplan de Coevering 0 0 0 0 0 0% -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 X
1 Werkbudget wijkontwikkeling de Coevering 0 0 0 0 0 0% -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
1 Project True Friend (Forever) 0 0 0 0 0 0% -37.500 -56.625 -53.250 -53.250
1 Inzet programma Jeugd en Onderwijs; vrije tijd 0 0 0 0 0 0% -64.167 -45.042 -48.417 -48.417
1 Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 0 248.000 248.000 0 496.000 0% 0 0 0 -12.400 X
1 Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (dekking tlv budget wijkaccommodaties) 0 0 0 12.400 X
1 Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 0 1.314.500 1.314.500 0 2.629.000 0% 0 0 0 -65.725 X
1 Huurinkomsten kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 65.725 X
1 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
1 1 fte beleidsmedewerker sociaal domein breed 0 0 0 0 0 0% -82.000 -82.000 -82.000 -82.000
2 Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MJOP) 0 0 0 0 0 0% -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 X
2 Extern beheer onderhoud MJOP's 0 0 0 0 0 0% -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
2 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
2 0,70 fte medewerker accommodatiebeleid en overige taken 0 0 0 0 0 0% -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
2 Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo 0 0 35.000 0 35.000 0% 0 0 0 -1.750 X
2 Akoestiek panelen sporthal De Weijer 0 75.000 0 0 75.000 0% 0 0 -5.000 -5.000 X
2 Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 0% 0 -3.333 -6.667 -10.000
2 Vernieuwing interieur villa 85.000 0 0 0 0 0% 0 -8.500 -8.500 -8.500
3 Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving 0 0 0 0 0 0% -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
3 Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving (dekking uit stelpost meicirculaire 2022) 0 0 0 0 0 0% 28.000 28.000 28.000 28.000
4 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
4 0,67 fte werkdruk Publiekszaken 0 0 0 0 0 0% -44.000 -44.000 -44.000 -44.000
4 0,67 fte 2e lijn (naturalisatie) 0 0 0 0 0 0% -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
4 0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat 0 0 0 0 0 0% -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
5 Waarderingssubsidie pand Voedselbank Geldrop-Mierlo 0 0 0 0 0 0% -17.106 -17.106 -17.106 -17.106
5 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
5 1 fte klantadviseur Inkomen 0 0 0 0 0 0% -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
6 Vervangen tennisveld bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei 70.000 0 0 0 0 0% 0 -4.667 -4.667 -4.667
6 Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit 710.000 0 0 0 0 0% 0 -47.333 -47.333 -47.333
6 Aanleg padelbanen TC de Helze 200.000 0 0 0 0 0% 0 -13.333 -13.333 -13.333
6 Aanleg stroompunten HSV De Ijzeren Man 17.500 0 0 0 0 0% 0 -1.167 -1.167 -1.167
6 Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen 60.000 0 0 0 0 0% 0 -6.000 -6.000 -6.000
6 Culturele verenigingen 0 0 0 0 0 0% -22.827 -22.827 -22.827 -22.827
6 Mobiel podium 0 0 0 0 0 0% -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
6 Pilot Kasteel/kinderboerderij 0 0 0 0 0 0% -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
6 Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo 0 0 0 0 0 0% -32.000 0 0 0
6 Jongerencultuurprojecten 0 0 0 0 0 0% -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
6 Bijdrage nieuwe evenementen 0 0 0 0 0 0% -40.000 -40.000 -20.000 -20.000
6 Bijdrage nieuwe evenementen (dekking uit gesloten exploitatie recreatie en toerisme) 0 0 0 0 0 0% 40.000 40.000 20.000 20.000
7 Inzet trainee Jeugd en Onderwijs 0 0 0 0 0 0% -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
8 Actualisatie gedragscode flora en fauna 0 0 0 0 0 0% -7.500 0 0 0 X
8 Evaluatie en actualisatie groenbeleidsplan 0 0 0 0 0 0% 0 -12.000 -12.000 -12.000 X
8 Energiehuis Slim Wonen 0 0 0 0 0 0% -58.000 -69.000 -75.000 -76.000
8 Evaluatie hondenbeleid 0 0 0 0 0 0% -15.000 0 0 0 X
8 Evaluatie hondenbeleid (dekking uit gesloten exploitatie hondenbeleid) 0 0 0 0 0 0% 15.000 0 0 0 X
8 Nota Dierenwelzijn -uitvoering speerpunten 0 0 0 0 0 0% -32.500 -27.500 -27.500 -27.500 X
8 Intensivering onderhoud (recreatief) bos 0 0 0 0 0 0% -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
8 Onderhoud parkeerterreinen / recreatieve voorzieningen bossen 0 0 0 0 0 0% -22.500 -7.500 -7.500 -7.500
8 Versnellen omvorming naaldbos naar gemengd loofbos 0 0 0 0 0 0% -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
8 Watergangen onderhoud en beheer 0 0 0 0 0 0% -61.071 -61.071 -61.071 -61.071
8 Watergangen onderhoud en beheer (dekking uit gesloten exploitatie riolering) 0 0 0 0 0 0% 61.071 61.071 61.071 61.071
8 Straatreiniging 0 0 0 0 0 0% -21.061 -21.061 -21.061 -21.061
8 Straatreiniging (dekking uit gesloten exploitatie riolering en afval) 0 0 0 0 0 0% 9.380 9.380 9.380 9.380
8 Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur 45.000 0 0 0 45.000 0% 0 -9.000 -9.000 -9.000 X
9 Rijwielstalling Geldrop 0 0 0 0 0 0% -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
9 Beleidsplan deelmobiliteit 0 0 0 0 0 0% -25.000 0 0 0 X
9 Fietspadenplan 0 0 0 0 0 0% -25.000 0 0 0 X
9 Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda 0 0 0 0 0 0% -30.000 0 0 0
9 Onderhoud wegmarkeringen 0 0 0 0 0 0% -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
9 Advies en onderzoek verkeer 0 0 0 0 0 0% -30.000 0 0 0
9 Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort 0 25.000 0 0 25.000 0% 0 0 -1.667 -1.667 X
9 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk 0 0 140.000 0 140.000 0% 0 0 0 -9.333 X
9 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien 0 0 160.000 0 160.000 0% 0 0 0 -10.667 X
9 Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad 40.000 0 0 0 40.000 0% 0 -1.600 -1.600 -1.600
9 Voorbereidingskrediet reconstructie fietspaden 45.000 0 0 0 45.000 0% 0 -9.000 -9.000 -9.000
9 Schoolzones basisscholen 33.000 0 0 0 33.000 0% 0 -2.200 -2.200 -2.200
9 Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo 0 70.000 0 0 70.000 0% 0 0 -14.000 -14.000 X
9 Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort 59.000 0 0 0 59.000 0% 0 -5.900 -5.900 -5.900
9 Herinrichting Maluwe/Look Geldrop 395.000 0 0 0 395.000 0% 0 -15.800 -15.800 -15.800
9 Reconstructie Hekelstraat Mierlo 54.000 0 0 0 54.000 0% 0 -2.160 -2.160 -2.160
9 Verharding Volderstraat Geldrop 28.000 0 0 0 28.000 0% 0 -1.120 -1.120 -1.120
9 Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo 0 210.000 0 0 210.000 0% 0 0 -8.400 -8.400 X
9 Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid 40.000 0 0 0 40.000 0% 0 -8.000 -8.000 -8.000 X
9 Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven 102.000 102.000 102.000 102.000 408.000 0% 0 -4.080 -8.160 -12.240
9 Vervallen Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten jaarschijven 2023 t/m 2026 -115.412 -115.412 -115.412 -115.412 -461.648 0% 0 4.616 9.233 13.849
10 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
10 1 fte beleidsmedewerker wonen 0 0 0 0 0 0% -82.000 -82.000 -82.000 -82.000
10 1 fte projectleider 0 0 0 0 0 0% -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
10 1 fte projectleider (dekking grondexploitaties) 0 0 0 0 0 0% 94.000 94.000 94.000 94.000
10 1 fte medewerker grondzaken 0 0 0 0 0 0% -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
11 0,67 fte jurist omgevingsvergunningen 0 0 0 0 0 0% -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
11 0,67 fte jurist omgevingsvergunningen (dekking leges omgevingsvergunningen) 0 0 0 0 0 0% 63.000 63.000 63.000 63.000
10 Opstellen programma Wonen 0 0 0 0 0 0% -40.000 0 0 0 X
10 Inhuur Landmeter BGT/BAG 0 0 0 0 0 0% -19.843 -19.843 -19.843 -19.843
10 Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling GEO-domein (inkomsten) 0 0 0 0 0 0% 40.997 40.997 40.997 40.997
10 Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling GEO-domein (uitgaven) 0 0 0 0 0 0% -40.997 -40.997 -40.997 -40.997
10 Bijstelling inkomsten centrumregeling GEO-Domein 0 0 0 0 0 0% 34.035 34.035 34.035 34.035
10 Inkomsten uit verhuur gedeelte oude gemeentewerf Geldrop aan Voedselbank 0 0 0 0 0 0% 17.106 17.106 17.106 17.106
10 Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 0 0 0% -131.741 -131.741 -131.741 -131.741 X
10 Sloopmeldingen ODZOB 0 0 0 0 0 0% -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
10 Versnellen woningbouwimpuls 0 0 0 0 0 0% -300.000 -300.000 -300.000 0 X
10 Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling 0 0 0 0 0 0% -100.000 -100.000 0 0 X
10 Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 0% Ant. Ovk Ant. Ovk Ant. Ovk Ant. Ovk
11 Instellen voorziening verlofsparen 0 0 0 0 0 0% -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
11 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
11 0,67 fte juridisch medewerker privacy 0 0 0 0 0 0 -55000 -55000 -55000 -55000
11 0,67 fte medewerker juridische zaken 0 0 0 0 0 0 -55000 -55000 -55000 -55000
11 Medewerkersbetrokkenheid onderzoek 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 -10000 -10000
11 Structureel hybride werken 0 0 0 0 0 0% -40.000 -19.000 -19.000 -19.000
11 I&A Projectportfolio 2023 0 0 0 0 0 0% -250.000 -150.000 -150.000 -150.000 X
11 Digitalisering 0 0 0 0 0 0% -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
11 Communicatie 0 0 0 0 0 0% -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
11 Juridische zaken 0 0 0 0 0 0% -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
11 Kosten WIA voormalig medewerkers 0 0 0 0 0 0% -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Totaal nieuw beleid -3.295.124 -3.176.201 -3.114.064 -2.839.611
- waarvan incidenteel -252.000 -100.000 0 0
- waarvan structureel -3.043.124 -3.076.201 -3.114.064 -2.839.611