Uitgaven

3,12%

€ 3.839

x € 1.000
3,12% Complete

Inkomsten

0,42%

€ 529

x € 1.000
0,42% Complete

Saldo

164,45%

€ -3.310

x € 1.000

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van Bree

Uitgaven

3,12%

€ 3.839

x € 1.000
3,12% Complete

Inkomsten

0,42%

€ 529

x € 1.000
0,42% Complete

Saldo

164,45%

€ -3.310

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Dienstverlening Zie: uitgeschreven doelen Dienstverlening bij "Wat gaan we er voor doen"
Bestuursontwikkeling Zie: uitgeschreven doelen Bestuursontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen"

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en een convenant. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en voorzieningen, Ruimte.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.1 Bestuur 2.039 2.309 2.357 2.334 2.334 2.334
0.2 Burgerzaken 1.710 1.562 1.482 1.482 1.482 1.482
Totaal Lasten 3.749 3.870 3.839 3.816 3.816 3.816
Baten
0.1 Bestuur 27 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 550 537 529 529 529 529
Totaal Baten 577 537 529 529 529 529

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 4 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 0.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking 660 150 2.372 200 3.382
Taakveld 0.2 Burgerzaken 90 0 23.977 0 24.067
Totaal productieve uren 750 150 26.349 200 27.449

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 4 2023 2024 2025 2026
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
0,67 fte werkdruk Publiekszaken -44.000 -44.000 -44.000 -44.000
0,67 fte 2e lijn (naturalisatie) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
Specificatie investeringen programma 4 2023 2024 2025 2026

Nieuw in MPB 2023-2026

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 0,67 fte werkdruk Publiekszaken
- 0,67 fte 2e lijn (naturalisatie)
- 0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat.