Uitgaven

16,19%

€ 19.927

x € 1.000
16,19% Complete

Inkomsten

16,6%

€ 20.768

x € 1.000
16,6% Complete

Saldo

41,78%

€ 841

x € 1.000

Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Uitgaven

16,19%

€ 19.927

x € 1.000
16,19% Complete

Inkomsten

16,6%

€ 20.768

x € 1.000
16,6% Complete

Saldo

41,78%

€ 841

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Wonen 1. We werken aan de hand van een programma wonen waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. Het aanbod binnen de sociale en middenhuur en in het koopsegment met een koopsom tot € 355.000 is conform de doelen (per wijk of buurt) in het streefbeeld wonen
3. Inwoners met een zorgbehoefte wonen fijn en gelukkig binnen de eigen, gewenste omgeving en hun sociaal netwerk
4. Het aanbod aan woningen in wijken sluit aan op de gewenste mix van doelgroepen in wijken zoals bepaald in het streefbeeld wonen
5. Woningen worden bewoond door mensen die binnen de doelgroep vallen waarvoor de woningen zijn gebouwd
6. In verband met de druk op de woningmarkt inzetten op het beperken van het opkopen van woningen ten behoeve van verhuur
Centrum Mierlo 07. Zie: uitgeschreven doelen Centrum Mierlo bij "Wat gaan we er voor doen"
Centrum Geldrop 08. Zie: uitgeschreven doelen Centrum Geldrop bij "Wat gaan we er voor doen"
Woonwijk Coevering 09. Zie: uitgeschreven doelen Woonwijk Coevering bij "Wat gaan we er voor doen"
Landelijk gebied Gijzenrooi 10. Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Gijzenrooi bij "Wat gaan we er voor doen"
Landgoed Gulbergen 11. Zie: uitgeschreven doelen Landgoed Gulbergen bij "Wat gaan we er voor doen"
Landelijk gebied Mierlo-Oost 12. Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Mierlo-Oost bij "Wat gaan we er voor doen"
Landelijk gebied Molenheide 13. Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Molenheide bij "Wat gaan we er voor doen"
Bedrijventerrein De Spaarpot 14. Zie: uitgeschreven doelen Bedrijventerrein De Spaarpot bij "Wat gaan we er voor doen"

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 2020-2028 15 juni 2020  
Verordening Starterslening 2020 N.v.t. 15 juni 2020  
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 2020-2023 16 december 2019 4e kwartaal 2023
Regionale visie op Wonen SGE 2020-2040 28 oktober 2019  
Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ‘Bouwen aan de toekomst’   11 februari 2022  
Omgevingsvisie 2020-2022   4e kwartaal 2022
Omgevingsplan 2022-2025   2023 e.v.
Doelgroepenverordening     1e kwartaal 2023
Toekomstperspectief Wonen en Zorg     4e kwartaal 2022/ 1e kwartaal 2023
Kaders Brede centrum Geldrop   13 december 2021  
Zelfbewoningsplicht   11 februari 2022  
Ontwikkelingsstrategie geo-informatievoorziening     2e kwartaal 2023

 

Wat gaan we ervoor doen?

Wonen

Doelstellingen

Centrum Mierlo

Doelstellingen

Centrum Geldrop

Doelstellingen

Woonwijk Coevering

Doelstellingen

Landelijk gebied Gijzenrooi

Doelstellingen

Landgoed Gulbergen

Doelstellingen

Landelijk gebied Mierlo-Oost

Doelstellingen

Landelijk gebied Molenheide

Doelstellingen

Bedrijventerrein De Spaarpot

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 10 365 5.426 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.109 503 471 471 471 471
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 60 62 9 9 9 9
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.326 9.011 1.351 1.313 1.313 1.313
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.049 17.121 17.315 17.297 17.282 17.218
8.3 Wonen en bouwen 1.632 1.248 782 772 772 772
Totaal Lasten 9.543 33.372 19.927 19.862 19.846 19.783
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 10 1.154 2.969 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 482 1.442 420 420 420 420
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.077 9.455 512 512 512 512
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.204 19.160 19.024 18.950 18.934 18.871
8.3 Wonen en bouwen 718 913 812 852 892 933
Totaal Baten 7.634 33.940 20.768 20.734 20.759 20.736

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 10 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.217 0 0 0 3.217
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsregelingen 215 0 0 0 215
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 19.099 180 1.245 20 20.544
Taakveld 8.2 Grondexploitatie 17.674 138 50 0 17.862
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 8.783 0 0 0 8.783
Totaal productieve uren 48.988 318 1.295 20 50.621
Waarvan projecten:
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 2.268 80 35 0 2.383

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 10 2023 2024 2025 2026
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning:
1 fte beleidsmedewerker wonen -82.000 -82.000 -82.000 -82.000
1 fte projectleider -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
1 fte projectleider (dekking grondexploitaties) 94.000 94.000 94.000 94.000
1 fte medewerker grondzaken -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
0,67 fte jurist omgevingsvergunningen -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
0,67 fte jurist omgevingsvergunningen (dekking leges omgevingsvergunningen) 63.000 63.000 63.000 63.000
Opstellen programma Wonen -40.000 0 0 0
Inhuur Landmeter BGT/BAG -19.843 -19.843 -19.843 -19.843
Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling Geo-domein (inkomsten) 40.997 40.997 40.977 40.977
Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling Geo-domein (uitgaven) -40.997 -40.997 -40.977 -40.977
Bijstelling inkomsten centrumregeling Geo-Domein (inkomsten) 34.035 34.035 34.035 34.035
Inkomsten uit verhuur gedeelte oude gemeentewerf Geldrop aan Voedselbank 17.106 17.106 17.106 17.106
Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen -131.741 -131.741 -131.741 -131.741
Sloopmeldingen ODZOB -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Versnellen woningbouwimpuls -300.000 -300.000 -300.000 0
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling -100.000 -100.000 0 0
Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven (kapitaallasten) Ant. ovk. Ant. ovk. Ant. ovk. Ant. ovk.
Specificatie investeringen programma 10 2023 2024 2025 2026
Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven 200.000 200.000 200.000 200.000

Nieuw in MPB 2023-2026

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 1 fte projectleider (dekking grondexploitatie)
- 1 fte beleidsmedewerker wonen
- 1 fte medewerker grondzaken
- 0,67 fte jurist omgevingsvergunningen (dekking leges omgevingsvergunningen).

 

Opstellen programma Wonen
In het doelstellingenakkoord is opgenomen dat er een Masterplan woningbouw gerealiseerd wordt. Om aan te sluiten op de nieuwe organisatie brede werkwijze wordt hierna de term programma Wonen gehanteerd. Het programma omvat onder andere het herijken van de huidige woonvisie, het vastleggen van kaders voor programmering woningbouw en er wordt een uitvoeringsagenda gemaakt. Om dit programma Wonen vorm te geven is ondersteuning gewenst en budget nodig. Het doel van het programma Wonen is om alle uitgangspunten met betrekking tot volkshuisvesting onder te brengen onder één kapstok en om meer duidelijkheid te scheppen. 

 

Inhuur Landmeter BGT/BAG 
De landmeetkundige werkzaamheden voor de wettelijke basisregistraties BGT en BAG worden door een externe landmeter uitgevoerd. Om de mutaties snel, accuraat en binnen de gestelde termijnen te kunnen afhandelen is extra inzet benodigd. Daarnaast zijn de personeels- en brandstofkosten toegenomen. Hiervoor wordt structureel € 19.843,- gevraagd. 

 

Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling Geo-domein
In 2020 is de Centrumregeling "uitvoering taken Geo-domein in de Dommelvallei-regio" in werking getreden. Geldrop-Mierlo is in de regeling aangewezen als Centrumgemeente. In de regeling is vastgelegd dat taken in het kader van BGT en BAG tot de werkzaamheden in de Centrumgemeente behoren. De gemeente Nuenen en Son en Breugel betalen jaarlijks een vergoeding voor de te leveren werkzaamheden. De landmeetkundige werkzaamheden ten behoeve van de basisregistraties BGT en BAG zijn nu nog niet opgenomen in de Centrumregeling. Reden was vooral, dat deze taken op het moment van ingaan van de regeling te divers geregeld waren binnen de deelnemende gemeenten.  Bij het opstellen van de Centrumregeling is al de wens uitgesproken om op termijn de landmeetkundige taken ten behoeve van BGT en BAG toe te voegen aan de regeling. Het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden op een zelfde manier uitgevoerd en vindt aansturing plaats vanuit de Centrumgemeente. Er ligt nu dan ook de wens om de landmeetkundige werkzaamheden te centraliseren en onder te brengen in de Centrumregeling. De kosten en de opbrengsten voor Geldrop-Mierlo worden geraamd op € 40.997,-. De door de Centrumgemeente te leveren landmeetkundige werkzaamheden voor de gemeente Nuenen en Son en Breugel worden kostenneutraal uitgevoerd.

 

Bijstellen inkomsten centrumregeling Geo-Domein
De gemeente Geldrop-Mierlo is in 2020 aangewezen als Centrumgemeente voor de uitvoering taken Geo-domein in de Dommelvallei-regio. De inkomsten raming is opnieuw bijgesteld n.a.v. de herberekening van de kostenverdeling. De werkzaamheden worden kostenneutraal uitgevoerd, op basis van werkelijke kosten. Ook zijn de salariskosten geïndexeerd. Voor Geldrop-Mierlo worden deze in de salarisstaat begroot. De kosten worden aan de hand van de kostenverdeling over de gemeenten doorbelast. De totale bijstelling van de inkomsten bedraagt € 34.035,- voor 2023. 

 

Inkomsten uit verhuur gedeelte oude gemeentewerf Geldrop aan Voedselbank 
De voedselbank maakt momenteel  gebruik van een gedeelte van de oude gemeentewerf Geldrop. Er zal een huurovereenkomst met de voedselbank worden opgesteld, waardoor er huurinkomsten binnen zullen komen. Deze huurkosten voor de voedselbank worden weer door de gemeente 100% gesubsidieerd. Zie ook programma 5. 

 

Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen 
Bij de vaststelling van de nota kostenverhaal in 2015 was de intentie om 50% van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen financieel te dekken uit kostenverhaal op nieuwbouwplannen. In overleg met de audit-commissie is geconstateerd dat dit niet haalbaar blijkt en te taakstellend is. Dat betekent dat 25% van de gerealiseerde en geplande (en gebudgetteerde) investeringen alsnog geactiveerd moet worden. De extra activering van € 3,1 miljoen resulteert in een jaarlijkse extra kapitaalslast van € 131.741,-. 

 

Sloopmeldingen ODZOB
Sinds een aantal jaar is de ODZOB verantwoordelijk voor de naleving en controle van sloopmeldingen. Deze meldingen werden nu nog via de gemeentelijke administratie geleidt. De ODZOB heeft aangegeven dat zij het gehele proces in handen wil hebben om betere dienstverlening te kunnen leveren. Dit geeft jaarlijks extra kosten voor de afhandeling bij de ODZOB van € 21.000,-. 

 

Versnellen woningbouwimpuls
Vanwege de enorme behoefte aan woningen hebben we gekeken naar mogelijkheden om de woningbouw te versnellen. Deze versnelling hopen we te kunnen bewerkstelligen door de realisatie van de behoefte aan flexwonen extern te beleggen. Op deze manier kan het ambtelijk apparaat zich focussen op de realisatie van de reguliere woningen. Hiermee slaan we 2 vliegen in 1 klap. We realiseren versneld flexibele/tijdelijke woonvormen en we creëren een grotere focus op onze permanente opgave. Hiervoor nemen we voor een periode van 3 jaar € 300.000,- per jaar op. In dit bedrag zijn naast de externe begeleiding ook de kosten opgenomen voor externe onderzoeken en planvorming, zoals stedenbouwkundige plannen, waterhuishoudkundige plannen en andere adviezen en bestemmingsplannen.

 

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling

Versneld up to date brengen van selectie bestemmingsplannen
In de jaren voorafgaand aan de invoering van de omgevingswet hebben wij onze bestemmingsplannen niet geactualiseerd. Er is toen de inschatting gemaakt dat we onze capaciteit beter konden inzetten in het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplan. Wij hadden achteraf gezien de normale actualisatie wel moeten doen, want door de jaren uitstel zijn onze huidige bestemmingsplannen dusdanig verouderd dat zij niet meer op de juiste manier te ontsluiten zijn. 
De organisatie loopt nu aan tegen het feit dat de bestemmingsplannen niet (optimaal) digitaal te raadplegen zijn en dat tussentijdse wijzigingen ook niet makkelijk terug te vinden zijn in de archieven en systemen. Dit probleem is door de nieuwe software, aangeschaft voor de omzetting naar het digitale stelsel omgevingswet, nog duidelijker geworden. Het kost op dit moment per aanvraag substantieel meer tijd om een antwoord te geven dan zou moeten.
Om die reden komen wij er niet onderuit om voor een aantal bestemmingsplannen versneld over te gaan tot actualisatie. Dit moet leiden tot een betere ontsluiting van onze plannen. Hierdoor kan de burger zelf meer digitaal raadplegen en vergroten we de snelheid waarmee de klant bediend kan worden. In de septembercirculaire verwachten wij eenmalig een extra bedrag van circa € 300.000,- in 2022 voor de Omgevingswet. Wij stellen voor om dit in 2023 aan te wenden voor het versneld actualiseren van bestemmingsplannen. In de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire komen we terug op de verwerking van dit bedrag in de begroting.

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling
Door deze actualisatie verwachten wij een extra werkbelasting binnen ons team Ruimtelijke Ontwikkeling, onder meer door een toename van de afhandeling van vergunningen. Met de Omgevingswet wijzigt de termijn van afdoening van 13 naar 8 weken. Dit vraagt om een andere manier van werken, zeker nu ook participatie een belangrijke rol krijgt. Om fatale vergunningen te voorkomen, de dienstverlening op peil te houden en een reële werkdruk voor medewerkers te creëren is het noodzakelijk om de formatie tijdelijk te vergroten. Wij stellen voor om hiervoor € 100.000,- beschikbaar te stellen voor zowel 2023 als 2024. Deze bedragen zijn schattingen. In de komende maanden onderzoeken wij in hoeverre dit voldoende toereikend is, voor zowel de bestemmingsplannen als de vergunningen. Volgend jaar komen wij met onze bevindingen en met een aanvullend voorstel terug bij de raad via de kadernota.

 

Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven 
Voor het kwalificeren van voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog te sluiten anterieure overeenkomsten als nog te verrekenen kosten is toegestaan als er een besluit door de raad of college ten grondslag ligt. Tegenover de gemaakte kosten staan de toekomstige baten uit de exploitatieplannen of gesloten anterieure overeenkomsten.