Uitgaven

15,64%

€ 19.251

x € 1.000
15,64% Complete

Inkomsten

1,13%

€ 1.418

x € 1.000
1,13% Complete

Saldo

885,96%

€ -17.833

x € 1.000

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s): Wethouder M.J. Sanders-de Jonge en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Uitgaven

15,64%

€ 19.251

x € 1.000
15,64% Complete

Inkomsten

1,13%

€ 1.418

x € 1.000
1,13% Complete

Saldo

885,96%

€ -17.833

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Een leven lang ontwikkelen 1. We werken aan de hand van een programma ‘leven lang ontwikkelen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. Het onderwijs is inclusief, eigentijds en flexibel
3. Er is een passend lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering
4. Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is afgenomen
5. Er is een betere aansluiting tussen het bieden van passend onderwijs en jeugdhulp
6. Jeugdigen en jongeren leveren een eigen bewuste bijdrage aan een positieve, open leefomgeving
7. Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling
8. Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school
9. Inwoners kunnen (binnen de regio) praktijkonderwijs volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven
10. Alle scholen beschikken over een huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school
11. De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd
12. De pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo is versterkt

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden 2020-2025 juni 2020 2025
Wet Publieke Gezondheidszorg N.v.t.   N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD) N.v.t.   N.v.t.
Jeugdzorg N.v.t.   N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer N.v.t. 7 juni  2022 N.v.t.
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg” N.v.t. 21 januari 2013 N.v.t.
Notitie Brede scholen 25 juni 2007 13 december 2021 In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2025
zijn de afspraken uit de notitie Brede scholen  verwerkt
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)  2021-2025 13 december 2021 2025
Beleidskader OAB/ Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022-2024 2022-2024 18 oktober 2021 2025
Subsidieregeling 'Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022' N.v.t. 18 oktober 2021 N.v.t.

 

Wat gaan we ervoor doen?

Een leven lang ontwikkelen

Doelstellingen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Overige externe partij:
Jongerenwerk: aanbieden activiteiten / talentontwikkelingen jeugdigen
Bijzonderheden voor de inzet in 2023: verscherpen van de indicatoren waarmee de effectiviteit van het jongerenwerk in beeld wordt gebracht

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2023 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 7 1.034 246 706 748 1.077 1.279
4.2 Onderwijshuisvesting 729 919 1.312 1.351 1.678 1.868
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.128 2.570 2.272 2.272 2.272 2.272
6.72A Jeugdzorg begeleiding 0 0 2.099 2.145 2.193 2.193
6.72B Jeugdzorg behandeling 0 0 4.051 4.169 4.290 4.290
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 280 280 280 280
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 2.139 1.812 1.485 1.158
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 12.133 10.844 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 2.466 2.503 2.541 2.541
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 401 401 401 401
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 555 555 555 555
6.74C Gesloten plaatsing 0 0 453 453 453 453
6.82A Jeugdbescherming 0 0 830 830 830 830
6.82B Jeugdreclassering 0 0 76 74 74 74
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 901 1.023 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 1.543 1.585 1.611 1.643 1.675 1.708
Totaal Lasten 18.468 17.186 19.251 19.236 19.803 19.901
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 7 247 -104 356 398 727 929
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 911 1.059 1.062 1.062 1.062 1.062
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 121 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 99 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 30 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.406 955 1.418 1.459 1.788 1.990

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 7 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 1.292 800 50 0 2.142
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 30 3.643 0 0 3.673
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 16.396 0 0 16.396
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 100 0 0 100
Taakveld 7.1 Volksgezondheid 0 260 0 0 260
Totaal productieve uren 1.322 21.199 50 0 22.571
Waarvan projecten:
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 1.212 400 50 0 1.662

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 7 2023 2024 2025 2026
Inzet trainee Jeugd en Onderwijs -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
Specificatie investeringen programma 7 2023 2024 2025 2026

Nieuw in MPB 2023-2026

Inzet trainee Jeugd en Onderwijs
Voor de jeugd van Geldrop-Mierlo zetten wij in op beleid en projecten die raken aan de leefmilieus gezin, onderwijs en vrije tijd. Ontwikkelingen in het kader van de jeugdhulp en meer aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt maken dat er extra ondersteunende capaciteit nodig is in de vorm van een trainee.