Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschillen per programma

Inleiding

2023
Begrotingssaldo 2023 in MPB 2023-2026 (=begroting 2023 nieuw) 0
Begrotingssaldo 2023 in MPB 2022-2025 (=begroting 2023 oud*) 0
Verschil 0
Autonome ontwikkelingen 2.376
Nieuw beleid -2.375
Totaal 1

* = begroting 2022; jaarschijf 2023

Per programma:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken Bedrag
Begroting 2023 nieuw -4.879
Begroting 2023 oud -4.020
Verklaring van het verschil -859
Autonome ontwikkelingen -375
Nieuw beleid -484
Totaal -859

Programma 2: Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed Bedrag
Begroting 2023 nieuw -236
Begroting 2023 oud -210
Verklaring van het verschil -26
Autonome ontwikkelingen -9
Nieuw beleid -17
Totaal -26

Programma 3: Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving Bedrag
Begroting 2023 nieuw -2.008
Begroting 2023 oud -2.019
Verklaring van het verschil 11
Autonome ontwikkelingen 11
Nieuw beleid -
Totaal 11

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Bedrag
Begroting 2023 nieuw -3.310
Begroting 2023 oud -3.216
Verklaring van het verschil -94
Autonome ontwikkelingen -94
Nieuw beleid -
Totaal -94

Programma 5: Werk en inkomen

5. Werk en inkomen Bedrag
Begroting 2023 nieuw -8.638
Begroting 2023 oud -8.200
Verklaring van het verschil -438
Autonome ontwikkelingen -421
Nieuw beleid -17
Totaal -438

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur Bedrag
Begroting 2023 nieuw -13.468
Begroting 2023 oud -13.733
Verklaring van het verschil 265
Autonome ontwikkelingen 387
Nieuw beleid -122
Totaal 265

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs Bedrag
Begroting 2023 nieuw -17.833
Begroting 2023 oud -15.840
Verklaring van het verschil -1.993
Autonome ontwikkelingen -1.908
Nieuw beleid -85
Totaal -1.993

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu Bedrag
Begroting 2023 nieuw -847
Begroting 2023 oud -553
Verklaring van het verschil -294
Autonome ontwikkelingen -32
Nieuw beleid -262
Totaal -294

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer Bedrag
Begroting 2023 nieuw -3.508
Begroting 2023 oud -3.878
Verklaring van het verschil 370
Autonome ontwikkelingen 505
Nieuw beleid -135
Totaal 370

Programma 10: Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen Bedrag
Begroting 2023 nieuw 841
Begroting 2023 oud 853
Verklaring van het verschil -12
Autonome ontwikkelingen 449
Nieuw beleid -461
Totaal -12

Programma 11: Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen Bedrag
Begroting 2023 nieuw 53.887
Begroting 2023 oud 50.816
Verklaring van het verschil 3.071
Autonome ontwikkelingen 3.863
Nieuw beleid -792
Totaal 3.071

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken
Programma 2 Economie en vastgoed
Storting reserve recreatie en toerisme (B2023) 57.175 64.175 64.175 64.175
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Programma 5 Werk en inkomen
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur
Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo (B2023) 32.000
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs
Onttrekking reserve IHP (B2023) 706.285 747.951 1.076.800 1.278.707
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu
Onttrekking reserve hondenbeleid (B2023) 19.807 16.217 12.568 6.595
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer
Beleidsplan deelmobiliteit (B2023) 25.000
Fietspadenplan (B2023) 25.000
Advies en onderzoek verkeer (B2023) 30.000
Programma 10 Bouwen en wonen
Woonwensenonderzoek SGE (B2020) 10.000
Implementatie Omgevingswet (B2021) 27.500 1.000
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023) 100.000 100.000
Opstellen programma Wonen (B2023) 40.000
Programma 11 Financiën en belastingen
Onderuitputting kapitaallasten (B2023) 244.453 222.297 25.238 19.008
Kosten I&A (B2021) 6.144 6.144
Dekking t.l.v. reserve I&A (B2021) 6.144 6.144
Richtlijn extra middelen jeugdzorg (B2021) 650.000
Storting extra middelen jeugdzorg in algemene reserve (B2021) 650.000
Vpb onttrekking algemene reserve grondexploitatie (B2023) 100.000 100.000 100.000 100.000
Storting reserve P&O jaarlijks (B2023) 2.480 2.480 2.480 2.480
Storting reserve leefbaarheidsfonds (B2023) 1.076.500 1.076.500 1.076.500 1.076.500
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen (B2023) 1.159.500 1.159.500 1.159.500 1.159.500
 Totaal 1.726.689 3.241.299 1.092.609 2.409.799 1.214.606 2.302.655 1.404.310 2.302.655
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 1.514.610 1.317.190 1.088.049 898.345
Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 2.012.856 3.624.423 4.545.069 1.092.923
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 3.527.466 4.941.613 5.633.118 1.991.268

Toelichting incidenteel:
De incidentele kosten zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde die betrekking hebben op reserves. Deze staan bij de toelichtingen op de reserves. 

Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo (B2023)
Eenmalige ondersteuning van het stichtingsbestuur door een externe procesmanager in 2023.

 

Beleidsplan deelmobiliteit (B2023)
Opstellen beleid om overlast deelscooters te beperken en te kijken naar andere vormen van deelmobiliteit. 

 

Fietspadenplan (B2023)
Aanscherping van het huidige beleid i.v.m. de sterke groei van de e-bike en opkomst van nieuwe vervoersconcepten zoals deelfietsen.  

 

Advies en onderzoek verkeer (B2023)
Eenmalige toename aantal verkeerskundige onderzoeken i.v.m. ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven voor 2023. 

 

Woonwensenonderzoek SGE (B2020)
Onderzoek vanuit het SGE naar de woonwensen. 

 

Implementatie Omgevingswet (B2021)
Gaat om eenmalige kosten voor de invoering van de Omgevingswet.  

 

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023)
Gaat om  tijdelijke formatie in het kader van versnelde afhandeling van vergunningen in verband met de gewijzigde termijn van afdoening van 13 naar 8 weken door de Omgevingswet.

 

Opstellen programma Wonen (B2023)
Het doel van het programma Wonen is om alle uitgangspunten met betrekking tot volkshuisvesting onder te brengen onder één kapstok en om meer duidelijkheid te scheppen. 

 

Onderuitputting kapitaallasten (B2023)
Een gemeente moet de volledige lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de Meerjarenbegroting. Volgens ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingskosten in het jaar ná ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van de investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij tot uitdrukking in het overzicht van incidentele baten en lasten. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende Meerjarenbegroting. Het begrip "Onderuitputting kapitaallasten" laat zich ook uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 2023 2024 2025 2026
Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren) 50.000 350.000 600.000
Kapitaallasten vanaf 2026 (1 jaar ná einde investering) 100.000
Onderuitputting kapitaallasten 100.000 100.000 100.000

Als je start met investeren in 2023, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2026 start) in de jaren 2023, 2024 en 2025 als een incidentele baat. Dit noemt men de onderuitputting kapitaallasten (zie onderste regel in bovenstaand overzicht). In werkelijkheid hebben wij deze kosten niet in 2023, 2024 en 2025. Het is puur een fictieve aanpassing. Het begrotingssaldo verandert hier niet door, alleen de verhouding structureel-incidenteel: door onderuitputting kapitaallasten daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.

Het bedrag in het overzicht van incidentele baten en lasten is berekend aan de hand van de staat van investeringen, behorende bij de Meerjarenbegroting 2023-2026.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2023 2024 2025 2026
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 706.285 747.951 1.076.800 1.278.707
Totaal bestemmingsreserves 706.285 0 747.951 0 1.076.800 0 1.278.707 0
Dekkingsreserves
Bouw vergaderaccommodatie 0 60.114 0 60.114 0 60.114 0 60.114
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 0 6.507 0 6.507 0 6.507 0 6.507
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 0 22.850 0 22.850 0 22.850 0 22.850
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 0 24.338 0 24.338 0 24.338 0 24.338
Onderzoek en realisatie kiosk 0 7.052 0 7.052 0 7.052 0 7.052
FBW Herinrichting Langstraat 0 13.179 0 13.179 0 13.179 0 13.179
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 0 18.259 0 18.259 0 18.259 0 18.259
FBW Herinrichting Heggestraat 0 4.374 0 4.374 0 4.374 0 4.374
FBW Rotonde centrum Geldrop 0 6.478 0 6.478 0 6.478 0 6.478
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 0 4.340 0 4.340 0 4.340 0 4.340
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 0 13.220 0 13.220 0 13.220 0 13.220
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 0 0 0 0 0 13.020 0 13.020
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 0 0 0 0 0 14.940 0 14.940
FBW Parkeerverwijssysteem 0 0 0 2.925 0 2.925 0 2.925
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 0 276 0 276 0 276 0 276
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 0 11.260 0 11.260 0 11.260 0 11.260
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 0 12.344 0 12.344 0 12.344 0 12.344
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 0 1.665 0 1.665 0 1.665 0 1.665
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 0 17.491 0 17.491 0 17.491 0 17.491
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 0 9.907 0 9.907 0 9.907 0 9.907
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 0 5.153 0 5.153 0 5.153 0 5.153
FBW Beleefpad Katoenpad 0 1.099 0 1.099 0 1.099 0 1.099
FBW Kasteelseloop en Molenheide 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100
FBW Herinrichting Stationsomgeving 0 4.002 0 4.002 0 4.002 0 4.002
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 0 14.220 0 14.220 0 14.220 0 14.220
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 0 5.760 0 5.760 0 5.760 0 5.760
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 0 3.659 0 3.659 0 3.659 0 3.659
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 0 8.840 0 8.840 0 8.840 0 8.840
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 0 12.140 0 12.140 0 12.140 0 12.140
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 0 0 0 1.100 0 1.100 0 1.100
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 36.220 0 36.220 0 36.220 0 36.220
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 0 0 0 4.300 0 4.300 0 4.300
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
FBW Santheuvel 0 20.774 0 20.774 0 20.774 0 20.774
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 0 11.083 0 11.083 0 11.083 0 11.083
Totaal dekkingsreserves 0 369.304 0 377.629 0 410.589 0 410.589
Totaal 706.285 369.304 747.951 377.629 1.076.800 410.589 1.278.707 410.589