Uitgaven

4,52%

€ 5.563

x € 1.000
4,52% Complete

Inkomsten

0,55%

€ 684

x € 1.000
0,55% Complete

Saldo

242,4%

€ -4.879

x € 1.000

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van Bree en Wethouder M.J. Sanders-de Jonge

Uitgaven

4,52%

€ 5.563

x € 1.000
4,52% Complete

Inkomsten

0,55%

€ 684

x € 1.000
0,55% Complete

Saldo

242,4%

€ -4.879

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Inclusief leven 1. We werken aan de hand van een programma ‘inclusief leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. In Geldrop-Mierlo is er over de breedte bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving en dat vertaalt zich naar gedrag van mensen en naar faciliteiten
3. Er is binnen verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel structureel aandacht voor samenleven in verscheidenheid
4. Publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met beperkingen (conform toegankelijkheidseisen in bouwbesluit 2019)
5. Inburgeringstrajecten zijn op maat, met een persoonlijk ontwikkelingsplan, zorg in natura en monitoring van de voortgang van inburgering
Sterke wijken en netwerken 6. We werken aan de hand van een programma ‘sterke wijken en netwerken’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
7. We hebben als gemeente continu zicht op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften
8. Buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente
9. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen
10. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie     4e kwartaal 2022
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden) 2020-2025 juni 2020 2025

Wat gaan we ervoor doen?

Inclusief leven

Doelstellingen

Sterke wijken en netwerken

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.237 1.251 1.264 1.264 1.264 1.264
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.468 3.504 4.299 4.306 4.309 4.313
Totaal Lasten 4.705 4.754 5.563 5.570 5.573 5.577
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 1 69 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en Veiligheid 40 22 22 22 22 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 622 654 662 662 662 662
Totaal Baten 730 676 684 684 684 684

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 1 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.090 660 15.720 0 17.470
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.245 22.378 520 0 24.143
Totaal productieve uren 2.335 23.038 16.240 0 41.613
Waarvan projecten:
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 933 0 40 0 973

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 1 2023 2024 2025 2026
Formatie wijkplan De Coevering -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Werkbudget wijkontwikkeling De Coevering -50.000 -100.000 -100.000 -100.000
Project True Friend (Forever) -37.500 -56.625 -53.250 -53.250
Inzet programma Jeugd en Onderwijs; vrije tijd -64.167 -45.042 -48.417 -48.417
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten) 0 0 0 -12.400
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten) (dekking tlv budget wijkaccommodaties) 0 0 0 12.400
Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten) 0 0 0 -65.725
Huurinkomsten kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 0 0 0 65.725
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
1 fte beleidsmedewerker sociaal domein breed -82.000 -82.000 -82.000 -82.000
Specificatie investeringen programma 1 2023 2024 2025 2026
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 0 248.000 248.000 0
Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 0 1.314.500 1.314.500 0

Nieuw in MPB 2023-2026

Formatie en werkbudget wijkplan De Coevering
De Coevering is een wijk met veel kwaliteiten en kansen, waar veel mooie dingen gebeuren. Toch staat De Coevering in Geldrop-Mierlo vaak bovenaan verkeerde lijstjes. De komende jaren staan er verschillende ontwikkelingen op de agenda voor De Coevering. Het heeft de voorkeur om die ontwikkelingen zo veel als mogelijk in samenhang op te pakken. Hierom wordt er op een programmatische manier gewerkt aan de ontwikkelingen in deze wijk, samen met het Woonbedrijf, inwoners, ondernemers en verdere stakeholders. Hier is werkbudget en formatie voor nodig.

Benodigde formatie:
•    Programmamanager/projectleider 0,89 fte
•    Projectondersteuner 0,5 fte
•    Medewerker communicatie 0,5 fte
•    Gebiedsregisseur 0,67 fte
•    Medewerker veiligheid/ondermijning 0,67 fte

 

Project True Friend (Forever) 
Geld is benodigd om de basis van het project True Friend te verstevigen en uit te breiden naar de wat oudere doelgroep. 

 

Inzet programma Jeugd en Onderwijs; vrije tijd
Dit biedt ruimte om te kijken of de inzet op interventies binnen de pijler 'vrije tijd' betekent dat we kunnen komen tot een ommekeer van meer curatieve zorg naar meer preventieve inzet.

 

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia
Vanuit het wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst volgt de behoefte van de buurtvereniging voor een eigen ruimte in het nieuw te bouwen schoolgebouw. Met name om ook ontmoeting overdag te realiseren en zo de eenzaamheid onder de ouderen in de wijk te verminderen. De buurtvereniging zelf betaalt mee via een gesubsidieerde huurconstructie. De realisatie van deze wijkvoorziening sluit aan bij de ambitie dat elke wijk in Geldrop-Mierlo over een wijkaccommodatie beschikt voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten. In het kader van het accommodatiebeleid wordt voor elke wijk daarom geïnventariseerd of er al een wijkaccommodatie is, of die aansluit bij de behoeften van de inwoners en zo nee, wat nodig is om een geschikte accommodatie te realiseren.

 

Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten en huurinkomsten)
Binnen de nieuwbouw van de scholen Hulst-Skandia zullen er ook ruimten gerealiseerd worden voor de verhuur aan kinderopvang. Hier staat voor eenzelfde bedrag aan huurinkomsten tegenover.

 

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 1 fte beleidsmedewerker sociaal domein breed; in verband met de toenemende vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen komt er de komende jaren veel op de gemeente af, met name op het gebied van Wmo. Daarnaast is een belangrijk onderwerp het verkleinen van gezondheidsverschillen (onder andere in het kader van Fit & Pit) en de meer preventieve kant in de ziekenhuiszorg. Dit vraagt afstemming met lokale partners inclusief een gezamenlijk streefbeeld. Ook op het gebied van jeugdhulp is er veel te doen voor de gemeente, met name binnen 10 voor de Jeugd en 21 voor de Jeugd. Dit alles vraagt extra capaciteit binnen het sociaal domein.