Uitgaven

8,71%

€ 10.715

x € 1.000
8,71% Complete

Inkomsten

7,89%

€ 9.868

x € 1.000
7,89% Complete

Saldo

42,08%

€ -847

x € 1.000

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Uitgaven

8,71%

€ 10.715

x € 1.000
8,71% Complete

Inkomsten

7,89%

€ 9.868

x € 1.000
7,89% Complete

Saldo

42,08%

€ -847

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Doorlopend groen 1. We werken aan de hand van een programma ‘doorlopend groen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
2. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in het landelijk gebied en er wordt fors meer water vastgehouden
3. De beoogde flora- en faunapassages en groene verbindingen tussen natuurgebieden zijn gerealiseerd
Groene sociale wijken 4. We werken aan de hand van een programma ‘groene sociale wijken’, waarbinnen ontwikkelingen in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
5. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in de bebouwde kom
6. Er wordt fors meer water vastgehouden in de bebouwde kom
7. De contouren van het Dommeldal als doorlopende brede natuurzone liggen vast
8. De groenstructuren in en tussen wijken zijn versterkt tbv biodiversiteit, klimaatadaptatie èn vitaal leven
9. De overlast door hondenpoep is verminderd en er zijn passende voorzieningen voor het uitlaten van honden
10. Inwoners zorgen goed voor hun huisdieren en dragen bij aan een betere bescherming van tuinvogels
11. Het welbevinden van kwetsbare groepen (eenzame mensen, demente mensen, gehandicapten) is verbeterd door de inzet van huisdieren
12. Voor/in alle wijken is er een plek waar inwoners terecht kunnen voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten
Een multifunctioneel landelijk gebied 13. We werken aan de hand van een programma ‘multifunctioneel landelijk gebied’ waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
14. 40% van de landbouw is (op weg naar) natuurinclusief / extensief
15. Bij vrijkomende agrarische erven is een bewuste afweging gemaakt over gewenste nieuwe functies (recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, wonen)
16. Er is in het landelijk gebied een zichtbare vergroting van het aanbod van recreatieve voorzieningen / aantal recreatieve bedrijven, passend binnen de gemaakte afweging van functies
17. Er is in het buitengebied tot 140 ha aan grondgebonden zonnepanelen gerealiseerd, binnen de grenzen van de ondergrondse infrastructuur
Duurzaamheid 18. We werken aan de hand van een programma duurzaamheid, waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
19. 50% van de panden in Geldrop-Mierlo heeft energielabel A of B
20. De huishoudens die te maken hebben met energiearmoede hebben een hulpaanbod ontvangen
21. 50% van de onderwijs-, welzijns- en sportaccommodaties is verduurzaamd
22. Het is duidelijk hoeveel hectare zonnepanelen kunnen worden aangevraagd in Geldrop-Mierlo
23. Door de wijze van inzameling is afvalscheiding verbeterd, waardoor er maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar is en het aandeel GFT/E in restafval maximaal 25% is
24. Cure voert de afvalverwerking / grondstofproductie naar tevredenheid uit
25. De tarieven van afval zijn kostendekkend, waarbij variabele kosten in het variabel tarief zitten en vaste kosten in het vastrecht
26. Inwoners waarderen de gemeentelijke inzet ten aanzien van duurzaamheid met minimaal een 7,5

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid 2016-2019 26 september 2016 2023
Omgevingsvisie     4e kwartaal 2022
Omgevingsplan 2021-2024   2023 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 26 september 2022 2026
Groenbeleidsplan 2014-2024 10 februari 2014 2024
Transitievisie Warmte 2022-2026 13 december 2021 4e kwartaal 2026
Beleidsvisie zon en wind 2021-2024 2 november 2020  
Speelruimteplan 2020-2024 28 oktober 2019 2024
Klimaatadaptieplan 2023 ev   4e kwartaal 2022

Nota Dierenwelzijn

2022 ev 21 april 2022  
Kadernota Bos en Natuurbeheer     4e kwartaal 2022
Visie laadinfrastructuur 2022-2023 13 december 2021 4e kwartaal 2023
Afval- en grondstoffenplan 2022-2025 19 december 2021  

 

Wat gaan we ervoor doen?

Doorlopend groen

Doelstellingen

Groene sociale wijken

Doelstellingen

Een multifunctioneel landelijk gebied

Doelstellingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Cure afvalbeheer
Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan, moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze Veiligheids-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot. De taken vallen uiteen in een deel verplichte taken en een deel keuzetaken.

Overige externe partij
- Bosgroep: uitvoeren natuurbeheer
   Bijzonderheden voor de inzet in 2023:
   - Kappen en aanplanten en intensiever beheer voor het omvormen naar gemengd bos
   - Verwerken van onze ambities in werk- en beheerplannen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 8 344 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.170 3.071 3.293 3.303 3.319 3.335
7.2 Riolering 2.161 2.463 2.289 2.402 2.517 2.638
7.3 Afval 4.748 4.347 4.367 4.541 4.667 4.757
7.4 Milieubeheer 1.011 1.173 766 769 771 774
Totaal Lasten 11.432 11.055 10.715 11.015 11.274 11.503
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 8 21 122 13 8 3 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 58 54 55 55 55 55
7.2 Riolering 3.972 4.224 4.182 4.295 4.412 4.531
7.3 Afval 5.968 5.550 5.602 5.794 5.939 6.049
7.4 Milieubeheer 461 371 16 15 13 12
Totaal Baten 10.481 10.320 9.868 10.168 10.422 10.645

Capaciteitsbeeld 2023

Programma 8 Ruimte Samen-leving Dienst-verlening Staf Totaal
1 fte = 1.400 productieve uren
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 18.662 0 25 0 18.687
Taakveld 7.2 Riolering 4.395 0 0 0 4.395
Taakveld 7.3 Afval 2.042 0 0 0 2.042
Taakveld 7.4 Milieubeheer 5.918 70 250 0 6.238
Totaal productieve uren 31.017 70 275 0 31.362
Waarvan projecten:
Taakveld 7.2 Riolering 283 0 0 0 283
Taakveld 7.4 Milieubeheer 273 0 0 0 273

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 8 2023 2024 2025 2026
Actualisatie gedragscode flora en fauna -7.500 0 0 0
Evaluatie en actualisatie groenbeleidsplan 0 -12.000 -12.000 -12.000
Energiehuis Slim Wonen -58.000 -69.000 -75.000 -76.000
Evaluatie hondenbeleid -15.000 0 0 0
Evaluatie hondenbeleid (dekking uit gesloten exploitatie hondenbeleid) 15.000 0 0 0
Nota Dierenwelzijn - uitvoering speerpunten -32.500 -27.500 -27.500 -27.500
Intensivering onderhoud (recreatief) bos -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Onderhoud parkeerterreinen / recreatieve voorzieningen bossen -22.500 -7.500 -7.500 -7.500
Versnellen omvorming naaldbos naar gemengd loofbos -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Watergangen onderhoud en beheer -61.071 -61.071 -61.071 -61.071
Watergangen onderhoud en beheer (dekking uit gesloten exploitatie riolering) 61.071 61.071 61.071 61.071
Straatreiniging -21.061 -21.061 -21.061 -21.061
Straatreiniging (dekking uit gesloten exploitatie riolering en afval) 9.380 9.380 9.380 9.380
Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur (kapitaallasten) 0 -9.000 -9.000 -9.000
Specificatie investeringen programma 8 2023 2024 2025 2026
Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur 45.000 0 0 0

Nieuw in MPB 2023-2026

Actualisatie gedragscode flora en fauna 
Vanuit de wettelijke zorgplicht flora en fauna op basis van de Wet Natuurbescherming werkt Geldrop-Mierlo al ruim tien jaar met een eigen gedragscode flora en fauna. Hiermee wordt uit het beheer en onderhoud geborgd dat er zorgvuldig wordt gehandeld (b.v. buiten het broedseizoen, aanwezigheid beschermde soorten, aanvullende maatregelen) bij het reguliere onderhoud en beheer, maar ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor onze eigen medewerkers als voor onze aannemers. Vanuit het Rijk is echter bepaald dat gemeentes niet meer hun eigen gedragscode mogen gebruiken, maar van de standaard gedragscode flora en fauna. Dit vergt een forse omschakeling en vraagt ook meer aandacht aan monitoring en verslaglegging. Samen met een ecologisch adviesbureau willen we de consequenties dit voor onze organisatie helder krijgen en ook een instrumentarium ontwikkelen om dit bij te houden. Hiervoor is voor 2023 eenmalig een bedrag van € 7.500,- geraamd.

 

Evaluatie en actualisatie Groenbeleidsplan 
In 2014 zijn de kaders van het Groenbeleidsplan voor Geldrop-Mierlo vastgesteld. In de jaren daarna zijn een zestal modules uitgewerkt, die nader ingingen op deelaspecten, zoals Overlast, Structuren en Bescherming. In 2024 moet het groenbeleidsplan worden geactualiseerd. Dit is het moment om actuele ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurinclusief beheer) een plek te geven in het groenbeleidsplan. In de jaren erna willen we ook de 6 modules stapsgewijs evalueren. Hiervoor willen we ook een bureau inhuren om ons hierin te begeleiden. Hiervoor wordt vanaf 2024 t/m 2026 jaarlijks een bedrag van € 12.000,- geraamd.

 

Energiehuis Slim Wonen
De overeenkomst met het Energiehuis Slim Wonen loopt tot 2023. Onze intentie is om deze overeenkomst te vernieuwen voor minimaal 4 jaar. Hierop vooruitlopend hebben we het hiervoor benodigde budget toegevoegd. We zien een aanzienlijke toename van de hulpvraag door bewoners en daaraan gekoppeld een toename aan vrijwilligersuren en -aantallen. Dit vraagt ook om een uitbreiding van het aantal beroepskrachten en om een verder professionalisering van de organisatie. Daarnaast moet er een wettelijk verplichte financiële buffer opgebouwd worden waaruit vrijwilligersvergoedingen betaald kunnen worden indien vrijwilligers daar aanspraak op willen maken. Wij houden daarom rekening met een geleidelijke stijging van de kosten.

 

Evaluatie hondenbeleid
Het huidige hondenbeleid dateert op hoofdlijnen uit 2004. Kern is dat overal honden aangelijnd moeten zijn (met uitzondering van de loslaatvelden en loslaatroutes) en dat overal de opruimplicht geldt (met uitzondering van de hondenuitlaatstroken die wekelijks worden schoongemaakt) .  Dit vergt een  vrij intensieve aansturing, waardoor er nu jaarlijks meer geld wordt uitgegeven dan dat er via de hondenbelasting binnenkomt. Er is behoefte aan een breed uitgevoerde evaluatie om het draagvlak voor het voortzetten van het huidige hondenbeleid na te gaan.  Ook een benchmark van het hondenbeleid van de omliggende gemeenten kan hier onderdeel van uitmaken. Gelet op de beperkt beschikbare capaciteit zal hiervoor een bureau in de arm worden genomen om deze evaluatie op te pakken. Hiervoor wordt een bedrag van  € 15.000,- geraamd (dekking uit de reserve hondenbeleid).

 

Nota dierenwelzijn - uitvoering speerpunten
Op 21 april 2022 is door de raad de nota dierenwelzijn vastgesteld. Hierin zijn een vijftal speerpunten opgenomen, waar Geldrop-Mierlo de komende jaren mee aan de slag wil. Hiervoor is in de nota dierenwelzijn al een indicatieve begroting opgenomen. In de hieropvolgende raadsinformatiebrief (d.d. 28 juni 2022) is het extra benodigde budget en extra benodigde capaciteit nader gespecificeerd. Voor het 1e jaar wordt een extra budget van € 32.500,- gevraagd en voor de daaropvolgende jaren € 27.500,-. Dit bedrag kan nog oplopen, omdat er nu nog geen goed zicht is op de kosten voor het speerpunt 'dierenwelzijn en sociaal welbevinden'. 

 

Intensivering onderhoud recreatief bos 
Er is de afgelopen jaren voor gekozen om onze bossen en natuurgebieden zo extensief en natuurlijk mogelijk te beheren. Dit staat enigszins op gespannen voet met de uitstraling van het recreatieve deel van de bossen in de Molenheide, met name rondom het Katoenpad en de speeltuin op de Molenberg. Langs de paden blijft het dode hout liggen, wat het bos een rommelig karakter geeft. We willen het onderhoud van het meer recreatieve deel van de Molenheide intensiveren, waarbij langs de paden aan beide zijden een strook van 20-25 meter wordt intensiever wordt beheerd, zodat het bos er hier jaarrond een nettere uitstraling geeft. De meerwaarde qua biodiversiteit van een natuurlijk beheer van dit recreatieve deel van het bos is ook beperkter, omdat hier sowieso sprake is van intensief recreatie gebruik. De kosten van dit intensievere beheer wordt vooralsnog geraamd op € 10.000,- op jaarbasis. In de nieuwe kadernota bos- en natuurbeheer wordt dit intensievere beheer nader uitgewerkt.

 

Onderhoud parkeerterrein en recreatieve voorzieningen bossen 
De vier parkeerterreinen bij de bossen rondom de Molenheide worden intensief gebruikt, zeker in de afgelopen corona-jaren. Hierdoor is met name de halfverharding aan vervanging toe. Wij willen hiervoor in 2023 een opknapbeurt uitvoeren, waarvoor een incidenteel een bedrag van € 15.000,- is geraamd. Daarnaast willen we voor de komende jaren een structureel onderhoudsbudget reserveren om regulier onderhoud uit te voeren, ook bij andere recreatieve voorzieningen in het bos (zoals bankjes, informatieborden e.d.). In de nieuwe kadernota bos- en natuurbeheer wordt dit nader uitgewerkt. Vooralsnog wordt hier op jaarbasis een bedrag van € 7.500,- voor geraamd.

 

Versnellen omvormen naaldbos naar gemengd loofbos
De gemeentebossen van de Molenheide en de Coeveringseheide bestaat nu nog steeds voornamelijk uit naaldbos (70%) en met het huidige extensieve bos- en natuurbeheer gaat de omvorming naar een meer gemengd loofbos  erg langzaam. Vanuit allerlei overweging (klimaatrobuustheid, biodiversiteit, verdroging, stikstof, brandveiligheid) is het gewenst om deze omvorming van het naaldbos naar gemengd loofbos te versnellen. In de nieuwe kadernota bos- en natuurbeheer willen we hier een hoger ambitieniveau laten vaststellen. Vooruitlopend hierop willen we hiervoor structureel een bedrag van € 20.000,- op jaarbasis ramen, zodat in de werk- en beheerplannen voor 2023 en verder hier al vooruitgang in kan worden geboekt.

 

Watergangen onderhoud en beheer
De contractvorming voor het onderhoud en beheer van de watergangen is duurder geworden (€ 57.020,-) als mede de stortkosten van het vrijkomende materiaal (€ 4.051,-). Deze kosten worden gedekt uit het GRP.

 

Straatreiniging
De verwerking van het vrijkomend materiaal is duurder geworden met als gevolg dat de stortkosten  hoger uitvallen (€ 15.673,-). Daarnaast zijn de brandstof- en materiaalkosten hoger (€ 5.928,-). Gedeeltelijk worden deze kosten gedekt uit het GRP en Afval.

 

Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur
Het afgelopen jaar is een concept-omgevingsprogramma Natuur (voorheen Natuurvisie) opgesteld, die eind juli 2022 via een bijbehorende raadsinformatiebrief naar de raad is gestuurd. Dit concept-omgevingsprogramma Natuur maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie. We willen dit in 2023 verder uitwerken naar een concreet omgevingsprogramma Natuur met een uitvoeringsparagraaf, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke projecten we de komende jaren gaan oppakken met een onderverdeling in korte termijn en lange termijnopgaven. Voor het uitwerken van deze projectenplanning willen we een bureau inhuren, die de (financiële) haalbaarheid, daadwerkelijk meerwaarde voor natuur en landschap, beschikbare subsidiemogelijkheden en afstemming met de omgeving nader moet uitzoeken. In totaal wordt hiervoor in 2023 een voorbereidingskrediet van € 45.000,- gevraagd.