Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Reserves Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026 Balans 1-1-2027
Algemene reserve
Algemene reserve 5.209 5.859 5.859 5.859 5.859
Algemene reserve grondexploitaties 16.214 16.114 16.014 15.914 15.814
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940
Totaal Algemene reserve 23.363 23.913 23.813 23.713 23.613
Bestemmingsreserves
Reserve Personeel en organisatie 108 111 113 116 118
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528
Reserve Participatie 772 772 772 772 772
Reserve Investering speeltuin De Viking 17 17 17 17 17
Reserve Hondenbeleid 70 53 41 34 32
Reserve recreatie en toerisme 260 317 381 445 503
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven 24 24 24 24 24
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.552 2.628 3.705 4.781 5.858
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 132 132 132 132 132
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.180 2.339 3.499 4.658 5.818
Reserve I&A 12 6 0 0 0
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 576 576 576 576 576
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 31 31 31 31 31
Reserve rijkscompensatie corona 69 69 69 69 69
Reserve Sociaal Domein 3.943 3.943 3.943 3.943 3.943
Reserve duurzaamheid 22 22 22 22 22
Reserve bespaarde kapitaalslasten woningbouwimpuls 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw 69 69 69 69 69
Reserve WBI herstructurering woongebieden 27 27 27 27 27
Reserve WBI leefbaarheidsfonds 1.322 1.322 1.322 1.322 1.322
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling 557 557 557 557 557
Totaal Bestemmingsreserves 18.383 20.655 22.940 25.235 27.529
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie 1.080 1.020 960 899 839
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 48 41 35 28 22
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 377 354 331 308 285
Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus 510 486 462 437 413
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk 97 90 83 76 69
FBW Herinrichting Langstraat 251 238 225 211 198
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 436 417 399 381 363
FBW Herinrichting Heggestraat 109 105 101 96 92
FBW Rotonde centrum Geldrop 136 130 123 117 110
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 104 100 95 91
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 317 304 291 278
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 326 326 312 299
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 374 374 374 359 344
FBW Parkeerverwijssysteem 23 23 20 18 15
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 283 283 283 283 283
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 97 97 97 96 96
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 281 270 258 247 236
FBW Herinr. Bogardeind (ijssalon/Beukelaar) 222 210 198 185 173
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 28 26 25 23 21
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 315 298 280 263 245
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 198 188 178 168 158
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 93 88 83 77 72
FBW Beleefpad Katoenpad 23 22 21 20 19
FBW Kasteelseloop en Molenheide 24 23 22 21 20
FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 96 92 88 84
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 313 299 284 270 256
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 144 138 132 127 121
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 40 38 37 35 34
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 81 77 73 70 66
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 221 212 203 194 186
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 304 291 279 267 255
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 96 92 88 84
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 55 55 54 53 52
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 48 46 44 42
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 100 100 100 95 90
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 75 72 69 66 63
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 0 0 0 0 0
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 489 453 416 380
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk 108 108 103 99 95
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 14 13 12 11 10
FBW Santheuvel 478 457 436 415 395
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 184 173 162 151 139
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel 98 98 98 98 98
Totaal Dekkingsreserves 8.758 8.389 8.011 7.601 7.190
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026 Balans 1-1-2027
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.785 2.765 2.745 2.724 2.704
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's 2.785 2.765 2.745 2.724 2.704
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Onderhoud wegen 1.136 1.021 926 832 683
Onderhoud gebouwen 1.029 1.666 1.083 513 828
Onderhoud brede school Coevering 213 235 258 281 304
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 2.378 2.922 2.267 1.627 1.814
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Wonen 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310
Egalisatie afvalstoffenheffing 332 200 153 142 122
Egalisatie rioleringen 6.582 6.483 6.492 6.550 6.607
Gemeentelijk groenfonds 9 9 9 9 9
Voorziening afgesloten complexen GB 50 50 50 50 50
Voorziening voorschoolse educatie 38 38 38 38 38
Voorziening subsidie woningbouwimpuls 6.703 6.703 6.703 6.703 6.703
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 18.024 17.793 17.755 17.803 17.839
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026 Balans 1-1-2027
Reserves 50.504 52.957 54.764 56.549 58.332
Voorzieningen 23.187 23.480 22.766 22.154 22.357

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2023. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
5.209 650 0 5.859

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang met de Raad afgesproken van € 3,5 miljoen. Als heroverweging wordt voorgesteld om dit minimum te verhogen naar € 7,5 miljoen, gebaseerd op 10% van de structurele algemene uitkering uit gemeentefonds afgerond naar boven op een veelvoud van € 500.000,-. In 2022 wordt nog een storting voorzien van € 2.071.330,- als onderdeel van het raadsvoorstel nieuwe werkwijze taskforce sociaal domein (in procedure). Inclusief deze storting wordt het minimum behaald in 2023. 

De toevoeging betreft de richtlijn extra middelen Jeugdzorg (€ 650.000,-).

Algemene reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Bij de voorfinanciering van de voorziening Bovenwijkse voorzieningen was in de Jaarrekening 2018 geen rekening gehouden met het saldo dat per 31 december 2018 reeds beschikbaar was in deze voorziening. In deze Meerjarenbegroting is hier wel rekening mee gehouden.

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
16.214 0 100 16.114

Het doel van deze reserve is:

  • Buffer voor conjuncturele risico’s (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
  • Buffer voor exploitatierisico’s c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
  • Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
  • Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De onttrekking van € 100.000,- betreft de dekking van te betalen Vennootschapsbelasting (gerelateerd aan grondexploitaties).

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende project specifieke risico’s in de grondexploitatie.

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.940 0 0 1.940

Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de Jaarrekening en Meerjarenbegroting) worden herzien, en dan weer blijkt of project specifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
108 2 0 111

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.

De toevoeging betreft een spaarcomponent voor de eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag.

Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
6.528 706 706 6.528

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.

De toevoeging heeft betrekking op:

  • Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 706.285,-).

De onttrekking heeft betrekking op:

  • De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 706.285,-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
772 0 0 772

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om de minimum- en maximumbedragen te laten vervallen, dus geen gewenste omvang. 

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
17 0 0 17

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
70 0 17 53

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2023 van € 16.977,-. Daarnaast  namen we op het activiteitenplan het voorstel op om in 2023 de evaluatie hondenbeleid uit te voeren. Daarbij stellen we voor de kosten van  €  15.000,- ook uit deze reserve te gaan onttrekken. Na instemming met dit nieuwe beleid komt de totale onttrekking uit op  €  32.000,- .

 

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
260 57 0 317

Het doel van deze reserve recreatie en toerisme is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven of tegenvallende opbrengsten (denk aan de gevolgen door COVID 19) in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven. Elke uitgave dient een positieve invloed te hebben op de sector Recreatie & Toerisme.
De laatste jaren is er vanuit diverse vakgebieden een beroep gedaan op de reserve recreatie en toerisme. Daarbij is altijd afweging gemaakt of deze initiatieven en vakgebieden een positieve invloed hebben op recreanten en toeristen. Denk daarbij aan investeringen in speelvoorzieningen en  zelfs de bestrijding van de processierups. Ook recreanten en toeristen hebben baat bij deze initiatieven waardoor een bijdrage vanuit de reserve recreatie en toerisme geoorloofd is.
De grootste jaarlijkse bijdrage vanuit deze reserve gaat naar Stichting Villagemarketing die binnen het thema Verweeft & Vermaakt Geldrop-Mierlo in de regio positioneert. 

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2023.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
24 0 0 24

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Reserve I&A

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
12 0 6 6

Het doel van deze reserve is het bekostigen van investeringen uit het informatiebeleidsplan I&A in Dienst Dommelvallei. De reserve loopt in de komende jaren leeg. Gelet op recente prognoses is in 2024 het volledige saldo onttrokken en wordt de reserve opgeheven. De reserve wordt niet aangevuld omdat Dienst Dommelvallei vanaf 2021 een reserve I&A heeft.

De onttrekking betreft de kosten voor de projectleider omgevingswet voor € 6.144,-.

Fondsen grondexploitaties

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2022 en facturatie op basis van afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten zijn hieronder weergegeven voor zover die in 2023 ten gunste van de fondsen hebben plaatsgevonden. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

In 2023 lopen initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Bij de herijking van de nota kostenverhaal kan nader worden ingegaan op de wijze van ondersteuning. Daarbij kan tevens bekeken worden of dit beperkt met blijven tot de sociale doelgroep of dat deze ook ingezet zou moeten worden voor het (lage) middenhuur segment en woonvormen ter bevordering van het thuiswonen van zorgbehoevenden.

De toevoeging betreft verwachte afdrachten afkomstig uit gerealiseerde grondverkopen in de eigen grondexploitaties en uit gesloten anterieure overeenkomsten.

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.552 1.077 0 2.628

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

In het kader van dit fonds is er nog een aantal claims voor te verwachten. Het gaat daarbij om een bedrag voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen (paragraaf 4.2.6 van de nota kostenverhaal) en een bedrag voor het bereiken van doelstellingen voor overlastbeperking van solitaire bedrijfslocaties (paragraaf 4.2.7 van de nota kostenverhaal). Tenslotte lopen er nog een aantal initiatieven voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte (paragraaf 4.2.5 van de nota kostenverhaal).

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
132 0 0 132

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Vooruitlopend op de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college besloten om de afdrachten voor bovenwijkse voorzieningen te verhogen om het bovenstaande tekort op te kunnen lossen. Als na herijking van de nota kostenverhaal in het bijbehorende ruimtelijke document ook de nieuwe bovenwijkse voorzieningen zijn opgenomen dan zal de taakstelling en afdracht nog verder verhoogd moeten worden.

De toevoeging betreft verwachte afdrachten afkomstig uit gerealiseerde grondverkopen in de eigen grondexploitaties en uit gesloten anterieure overeenkomsten.

 

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.180 1.160 0 2.339

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Eind 2019 moet duidelijk worden hoe groot de claim van het eerste project Bogardeind wordt. Het is echter al duidelijk dat het hier om bedragen gaat die het huidige saldo ver overschrijden. Als er ook nog andere opgaven hieruit gefinancierd moeten worden, zal het bedrag aan afdrachten per m2 aanzienlijke verhoogd moeten worden. Ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen van € 2,50 naar € 7,50 per m2.

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
576 0 0 576

Reserve verevening bedrijfsomgevingen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.

Indien dit bedrag ingezet dient te worden voor bijvoorbeeld de herstructurering van De Bleekvelden, dan is er een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Ook ten behoeve van dit fonds heeft het college ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen naar € 7,50 per m2 mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
31 0 0 31

Reserve sociaal domein

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
3.943 0 0 3.943

Deze reserve is in 2020 gevormd met als doel het egaliseren van de budgetten en taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein. 

In de voortgangsrapportage Sociaal Domein Q4 2021 werden voorstellen aangekondigd om te komen tot een robuuste en toekomstbestendige sluitende begroting taskforce tot 2029. Hierdoor zullen schommelingen en tekorten geminimaliseerd kunnen worden en wordt het project taskforce minder kwetsbaar.  Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober 2022 zal over de herijking besloten worden. 

Onderdeel van de nieuwe systematiek is dat geoormerkte middelen voor sociaal domein worden toegevoegd aan de reguliere exploitatie en niet meer in de egalisatiereserve sociaal domein. De egalisatiereserve sociaal domein wordt opgeheven en het restant van de reserve wordt gestort in de algemene reserve. 

Reserve duurzaamheid

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
22 0 0 22

Deze reserve is in 2021 gevormd in de 2e tussentijdse rapportage 2021. Het doel van deze reserve is om de van het rijk ontvangen klimaatmiddelen over meerdere jaren in te kunnen zetten voor het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Met behulp van deze reserve bieden we meer continuïteit aan onze inwoners, doordat er meer zekerheid is dat projecten ook langere tijd door kunnen lopen. Tegelijkertijd maken we beter gebruik van de incidentele middelen van de Rijksoverheid die in het verleden beschikbaar zijn gesteld voor de Transitievisie Warmte en die de basis vormen van de reserve.

Reserve kapitaalslasten woningbouwimpuls

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.112 0 0 1.112

Deze reserve is bij de jaarrekening 2021 gevormd. In overleg met de audit-commissie is besloten om de besparing op de kredieten dan wel jaarlijkse kapitaallasten in een afzonderlijke reserve t storten. De financiële dekking daarvoor is reeds beschikbaar gesteld en het is nog te vroeg om te kunnen besluiten hoe hier de komende jaren mee omgegaan moet worden. Om die reden is besloten een afzonderlijke reserve in te stellen.

Reserve WBI herstructurering woongebieden

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
27 0 0 27

Deze reserve is bij de jaarrekening 2021 gevormd. Het is wenselijk om beter inzichtelijk te hebben welk deel van de fondsen beschikbaar is voor de woningbouwimpuls en welk deel voor andere gebieden of ambities. Om die reden is besloten om dit onderscheid te maken.

Reserve WBI leefbaarheidsfonds

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.322 0 0 1.322

Deze reserve is bij de jaarrekening 2021 gevormd. Het is wenselijk om beter inzichtelijk te hebben welk deel van de fondsen beschikbaar is voor de woningbouwimpuls en welk deel voor andere gebieden of ambities. Om die reden is besloten om dit onderscheid te maken.

Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
557 0 0 557

Deze reserve is bij de jaarrekening 2021 gevormd. Het is wenselijk om beter inzichtelijk te hebben welk deel van de fondsen beschikbaar is voor de woningbouwimpuls en welk deel voor andere gebieden of ambities. Om die reden is besloten om dit onderscheid te maken.

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.080 0 60 1.020

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2023 van € 60.114,-.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
48 0 7 41

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2023 van € 6.507,-.

Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
510 0 24 486

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2023 van € 24.338,-.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
97 0 7 90

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2023 van € 7.052,-.

Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks

In het overzicht van reserves en voorzieningen staan de volgende dekkingsreserves opgenomen die zijn gevormd ten laste van het Fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien er sprake is van een onttrekking dan betreft het de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende dekkingsreserves:

- FBW P Margrietstraat thv P Frisostraat (afschrijvingslasten 2023 € 22.850,-)

- FBW Herinrichting Langstraat (afschrijvingslasten 2023 € 13.179,-)

- FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (afschrijvingslasten 2023 € 18.157,-)

- FBW Herinrichting Heggestraat

- FBW Rotonde centrum Geldrop (afschrijvingslasten 2023 € 6.478,-)

- FBW Parkeerterrein Weverijmuseum

- FBW Herinrichting parkeerterrein Markt

- FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 

- FBW Parkeerterrein Achter de Kerk

- FBW Parkeerverwijssysteem

- FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg 

- FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg

- FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg

- FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) (afschrijvingslasten 2023 € 12.344,-)

- FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) (afschrijvingslasten 2023 € 1.665,-)

- FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2023 € 17.491,-)

- FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering (afschrijvingslasten 2023 € 9.907,-)

- FBW Busbaan Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2023 € 5.153,-)

- FBW Beleefpad Katoenpad (afschrijvingslasten 2023 € 1.099,-)

- FBW Kasteelseloop en Molenheide (afschrijvingslasten 2023 € 1.100,-)

- FBW Herinrichting Stationsomgeving (afschrijvingslasten 2023 € 4.000,-)

- FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA (afschrijvingslasten 2023 € 14.220,-)

- FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens

- FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor

- FBW Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2023 € 3.659,-)

- FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooisewg

- FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

- FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

- FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide

- FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein (afschrijvingslasten 2023 € 2.000,-)

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn

- FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2023 € 1.600,-)

- FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg

- By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen

- FBW Santheuvel (afschrijvingslasten 2023 € 20.773,-)

Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
14 0 1 13

Deze dekkingsreserve is in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme voor € 15.000,-. De jaarlijkse kapitaallasten van de speelvoorzieningen Gulbergen worden uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
184 0 11 173

De dekkingsreserve wordt in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme.
Een gedeelte van de jaarlijkse kapitaallasten van het speelruimtebeleidsplan wordt uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
98 0 0 98

Deze reserve is gevormd vanuit de grondexploitatie Rielse Park met het doel de kapitaallasten van de aanleg parkeerplaats golfclub Riel te dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
2.785 110 130 2.765

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.136 859 973 1.021

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 38.500,-). De onttrekking wisselt jaarlijks, afhankelijk van de werkelijke onderhoudsbehoefte.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.029 874 238 1.666

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorziening onderhoud brede school Coevering

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
213 23 0 235

Met de schoolbesturen van De Regenboog en De Branding zijn afspraken gemaakt over de ruimteverdeling en het onderhoud binnen de Brede School Coevering. Het groot onderhoud van het totale gebouw wordt door de gemeente uitgevoerd. Sinds 2015 worden de gelden voor onderhoud rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen voldaan. De beide schoolbesturen dienen zodoende de jaarlijkse storting in de voorziening Groot onderhoud gebouwen voor deze school aan de gemeente te voldoen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 een aparte voorziening gevormd, afgesplitst van de grote voorziening, zodat de besturen via de gepubliceerde gemeentelijke jaarrekening jaarlijks inzicht hebben in het verloop van de gestorte gelden en de besteding hiervan.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
4.310 0 0 4.310

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
332 -132 0 200

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
6.582 0 99 6.483

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2023 te ontrekken bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening Gemeentelijk groenfonds

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
9 0 0 9

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor kap kan herplant worden opgelegd. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren en wordt een financiële compensatieplicht opgelegd. Hetzelfde geldt bij de beschadiging of het verdwijnen van groenvakken. De middelen die in het groenfonds worden gestort, worden ingezet voor aanplant van nieuwe (niet geplande) houtopstanden. Daarnaast kunnen de middelen worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het groen bijvoorbeeld door groeiplaatsverbetering of door het aanbrengen van groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

 

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
50 0 0 50

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.

Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening voorschoolse educatie

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
38 0 0 38
Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen zijn in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Voorziening subsidie woningbouwimpuls

Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
6.703 0 0 6.703

Deze voorziening is bij de jaarrekening 2021 gevormd voor de subsidie woningbouwimpuls. De subsidie moet besteed worden aan de in de aanvraag gespecificeerde doeleinden en maatregelen binnen het daarvoor aangewezen gebied. Pas na afstemming dan wel instemming door de subsidieverstrekker zullen delen van het subsidiebedrag worden vrijgegeven. Een afzonderlijke voorziening is de beste manier voor toekomstige monitoring en verantwoording.