Sitemap

Meerjarenbegroting 2023-2026 Blz. 1
Meerjarenbegroting 2023-2026 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6
Wat willen we bereiken? Blz. 7
Relevante beleidsnota's Blz. 8
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 9
Inclusief leven Blz. 10
01. We werken aan de hand van een programma ‘inclusief leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 11
02. In Geldrop-Mierlo is er over de breedte bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving en dat vertaalt zich naar gedrag van mensen en naar faciliteiten Blz. 12
03. Er is binnen verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel structureel aandacht voor samenleven in verscheidenheid Blz. 13
04. Publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met beperkingen (conform toegankelijkheidseisen in bouwbesluit 2019) Blz. 14
05. Inburgeringstrajecten zijn op maat, met een persoonlijk ontwikkelingsplan, zorg in natura en monitoring van de voortgang van inburgering Blz. 15
Sterke wijken en netwerken Blz. 16
06. We werken aan de hand van een programma ‘sterke wijken en netwerken’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 17
07. We hebben als gemeente continu zicht op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften Blz. 18
08. Buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente Blz. 19
09. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen Blz. 20
10. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet Blz. 21
Wat gaat het kosten? Blz. 22
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 23
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 24
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 25
Wat willen we bereiken? Blz. 26
Relevante beleidsnota's Blz. 27
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 28
Economische kracht Blz. 29
01. We werken aan de hand van een programma economische kracht waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 30
02. 35% van de bedrijventerreinen is gerevitaliseerd en verduurzaamd Blz. 31
03. Voor alle bedrijventerreinen is er een profiel en strategie Blz. 32
04. Het aanbod en de kwaliteit van recreatieve voorzieningen is vergroot Blz. 33
05. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo Blz. 34
06. Er zijn twee grootschalige, terugkerende evenementen geïntroduceerd in Geldrop-Mierlo Blz. 35
07. Er is een goede ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in Geldrop-Mierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 36
Wat gaat het kosten? Blz. 37
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 38
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 39
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 40
Wat willen we bereiken? Blz. 41
Relevante beleidsnota's Blz. 42
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 43
Leefbaarheid en veiligheid Blz. 44
01. We werken aan de hand van een programma leefbaarheid & veiligheid waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van veiligheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 45
02. De overlast van bedrijven nabij woonomgevingen is verminderd Blz. 46
03. Veiligheidsissues en woonoverlast in wijken en buurten worden structureel adequaat aangepakt Blz. 47
04. Er is zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten Blz. 48
05. De weerbaarheid van risicogroepen tegen ondermijning is vergroot, waardoor er minder sprake is van georganiseerde criminaliteit (er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm) Blz. 49
06. Samen met partners weten we effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières op te werpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 50
07. De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en ondernemers) tegen cybercriminaliteit is vergroot Blz. 51
08. Signalen van radicalisering worden opgevangen en er wordt effectief op gehandeld Blz. 52
09. De samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties in relatie tot woonoverlast is structureel georganiseerd Blz. 53
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 54
Wat gaat het kosten? Blz. 55
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 56
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 57
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 58
Wat willen we bereiken? Blz. 59
Relevante beleidsnota's Blz. 60
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 61
Dienstverlening Blz. 62
01. Zie: uitgeschreven doelen Dienstverlening bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 63
Bestuursontwikkeling Blz. 64
02. Zie: uitgeschreven doelen Bestuursontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 65
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 66
Wat gaat het kosten? Blz. 67
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 68
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 69
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Relevante beleidsnota's Blz. 72
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 73
Bestaanszekerheid Blz. 74
01. We werken aan de hand van een programma ‘bestaanszekerheid’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 75
02. Er is een breder ondersteuningsaanbod gericht op bestaanszekerheid voor midden- en lage inkomens, zodat zij beter voorbereid zijn op gebeurtenissen en weten om te gaan met tegenvallers Blz. 76
03. Binnen het armoedeplatform wordt effectief kennis gedeeld en op elkaar afgestemd, zodat er meer samenhang is tussen ieders inzet Blz. 77
04. Minimaal 60% van de mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum wordt ondersteund Blz. 78
05. We bereiken meer huishoudens met onze (preventieve) aanpak rondom ( het voorkomen van ) schulden en weten meer over hun behoeften Blz. 79
06. De armoedebestrijding en regelingen voor bijzondere bijstand en minima sluiten aan bij de actuele behoeften (met speciale aandacht voor kinderen in armoede) Blz. 80
07. Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen Blz. 81
08. Senzer voert de gevraagde taken (Participatiewet) naar wens uit Blz. 82
09. 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in Geldrop-Mierlo Blz. 83
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 84
Wat gaat het kosten? Blz. 85
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 86
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 87
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 88
Wat willen we bereiken? Blz. 89
Relevante beleidsnota's Blz. 90
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 91
Vitaal leven Blz. 92
01. We werken aan de hand van een programma ‘vitaal leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 93
02. Gezond leven in Geldrop-Mierlo is gemakkelijk en aantrekkelijk Blz. 94
03. Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten gecreëerd voor verschillende doelgroepen om het sporten en bewegen – individueel en/of in groepsverband – laagdrempelig te maken Blz. 95
04. De waardering van inwoners van de bewegingsvoorzieningen in wijken is gemiddeld een 8 Blz. 96
05. Er is regie op de taken om de gezondheid van inwoners te beschermen Blz. 97
Zorg en ondersteuning Blz. 98
06. We werken aan de hand van een programma ‘zorg en ondersteuning’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 99
07. De geïndiceerde zorg en ondersteuning is kostenbewust en van hoogwaardige kwaliteit Blz. 100
08. De mantelzorgondersteuning sluit continu aan bij de behoeften van mantelzorgers Blz. 101
09. Er is voor mensen uit Geldrop-Mierlo die beschermd wonen passende ondersteuning binnen de gemeente Blz. 102
10. Er is een ruimer aanbod aan plekken waar inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen worden ingezet en deze plekken worden ook daadwerkelijk bezet Blz. 103
11. Voor meerdere groepen ouderen is een zinvolle dagbesteding beschikbaar in Geldrop en Mierlo Blz. 104
12. Inwoners hebben toegang tot passende zorg Blz. 105
13. Beleid en uitvoering op het vlak van jeugdhulp zijn goed op elkaar aangesloten, zodat ontwikkelingen goed worden gemanaged en kosten beter worden beheerst Blz. 106
14. Waar mogelijk worden probleemsituaties van jeugdigen voorkomen of in de kiem gesmoord Blz. 107
15. Er is een leercultuur samen met inwoners en organisaties ten aanzien dienstverlening op het gebied van zorg en ondersteuning Blz. 108
16. De ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen is versterkt Blz. 109
Cultuur Blz. 110
17. We werken aan de hand van een programma cultuur waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 111
18. Culturele activiteiten en elementen ondersteunen de sociale cohesie in de wijken, de samenredzaamheid van mensen en de recreatieve kracht van Geldrop-Mierlo Blz. 112
19. Er is een breder aanbod van activiteiten gericht op jongeren, waardoor kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo Blz. 113
20. Inwoners kunnen zichzelf ontwikkelen door het organiseren van en deelnemen aan culturele activiteiten Blz. 114
21. De bibliotheek is een aantrekkelijke voorziening die bijdraagt aan het realiseren van de culturele ambities en de bredere doelstellingen binnen het sociaal domein Blz. 115
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 116
Wat gaat het kosten? Blz. 117
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 118
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 119
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 120
Wat willen we bereiken? Blz. 121
Relevante beleidsnota's Blz. 122
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 123
Een leven lang ontwikkelen Blz. 124
01. We werken aan de hand van een programma ‘leven lang ontwikkelen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 125
02. Het onderwijs is inclusief, eigentijds en flexibel Blz. 126
03. Er is een passend lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering Blz. 127
04. Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is afgenomen Blz. 128
05. Er is een betere aansluiting tussen het bieden van passend onderwijs en jeugdhulp Blz. 129
06. Jeugdigen en jongeren leveren een eigen bewuste bijdrage aan een positieve, open leefomgeving Blz. 130
07. Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling Blz. 131
08. Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school Blz. 132
09. Inwoners kunnen (binnen de regio) praktijkonderwijs volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven Blz. 133
10. Alle scholen beschikken over een huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school Blz. 134
11. De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd Blz. 135
12. De pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo is versterkt Blz. 136
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 137
Wat gaat het kosten? Blz. 138
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 139
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 140
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 141
Wat willen we bereiken? Blz. 142
Relevante beleidsnota's Blz. 143
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 144
Doorlopend groen Blz. 145
01. We werken aan de hand van een programma ‘doorlopend groen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 146
02. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in het landelijk gebied en er wordt fors meer water vastgehouden Blz. 147
03. De beoogde flora- en faunapassages en groene verbindingen tussen natuurgebieden zijn gerealiseerd Blz. 148
Groene sociale wijken Blz. 149
04. We werken aan de hand van een programma ‘groene sociale wijken’, waarbinnen ontwikkelingen in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 150
05. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in de bebouwde kom Blz. 151
06. Er wordt fors meer water vastgehouden in de bebouwde kom Blz. 152
07. De contouren van het Dommeldal als doorlopende brede natuurzone liggen vast Blz. 153
08. De groenstructuren in en tussen wijken zijn versterkt tbv biodiversiteit, klimaatadaptatie èn vitaal leven Blz. 154
09. De overlast door hondenpoep is verminderd en er zijn passende voorzieningen voor het uitlaten van honden Blz. 155
10. Inwoners zorgen goed voor hun huisdieren en dragen bij aan een betere bescherming van tuinvogels Blz. 156
11. Het welbevinden van kwetsbare groepen (eenzame mensen, demente mensen, gehandicapten) is verbeterd door de inzet van huisdieren Blz. 157
12. Voor/in alle wijken is er een plek waar inwoners terecht kunnen voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten Blz. 158
Een multifunctioneel landelijk gebied Blz. 159
13. We werken aan de hand van een programma ‘multifunctioneel landelijk gebied’ waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 160
14. 40% van de landbouw is (op weg naar) natuurinclusief / extensief Blz. 161
15. Bij vrijkomende agrarische erven is een bewuste afweging gemaakt over gewenste nieuwe functies (recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, wonen) Blz. 162
16. Er is in het landelijk gebied een zichtbare vergroting van het aanbod van recreatieve voorzieningen / aantal recreatieve bedrijven, passend binnen de gemaakte afweging van functies Blz. 163
17. Er is in het buitengebied tot 140 ha aan grondgebonden zonnepanelen gerealiseerd, binnen de grenzen van de ondergrondse infrastructuur Blz. 164
Duurzaamheid Blz. 165
18. We werken aan de hand van een programma duurzaamheid, waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 166
19. 50% van de panden in Geldrop-Mierlo heeft energielabel A of B Blz. 167
20. De huishoudens die te maken hebben met energiearmoede hebben een hulpaanbod ontvangen Blz. 168
21. 50% van de onderwijs-, welzijns- en sportaccommodaties is verduurzaamd Blz. 169
22. Het is duidelijk hoeveel hectare zonnepanelen kunnen worden aangevraagd in Geldrop-Mierlo Blz. 170
23. Door de wijze van inzameling is afvalscheiding verbeterd, waardoor er maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar is en het aandeel GFT/E in restafval maximaal 25% is Blz. 171
24. Cure voert de afvalverwerking / grondstofproductie naar tevredenheid uit Blz. 172
25. De tarieven van afval zijn kostendekkend, waarbij variabele kosten in het variabel tarief zitten en vaste kosten in het vastrecht Blz. 173
26. Inwoners waarderen de gemeentelijke inzet ten aanzien van duurzaamheid met minimaal een 7,5 Blz. 174
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 175
Wat gaat het kosten? Blz. 176
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 177
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 178
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 179
Wat willen we bereiken? Blz. 180
Relevante beleidsnota's Blz. 181
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 182
Verbonden in het mobiliteitsnetwerk Blz. 183
01. We werken aan de hand van een programma mobiliteit, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 184
02. Het lokale fietspadennetwerk is comfortabel te gebruiken Blz. 185
03. Er zijn comfortabele fietsverbindingen van Geldrop-Mierlo naar Eindhoven, Helmond en andere omliggende gemeenten Blz. 186
04. Het gebruik van het openbaar vervoer is qua gebruikersaantallen op het niveau van voor de coronapandemie Blz. 187
05. In Geldrop-Mierlo zijn de ingrepen gepleegd die nodig zijn voor het realiseren van de regionale bereikbaarheidsagenda Blz. 188
06. De gemeente ondersteunt en stimuleert effectief het duurzaam rijden door het gebruik van elektrische auto’s en deelvervoer te faciliteren Blz. 189
07. De parkeervoorzieningen in de centra en wijken zijn in overeenstemming met de parkeerdruk Blz. 190
08. De (beleving van de) verkeersveiligheid in wijken is toegenomen, wat zichtbaar is doordat 50% van de buurten het buurtlabel verkeersveiligheid heeft Blz. 191
Wat gaat het kosten? Blz. 192
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 193
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 194
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 195
Wat willen we bereiken? Blz. 196
Relevante beleidsnota's Blz. 197
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 198
Wonen Blz. 199
01. We werken aan de hand van een programma wonen waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Blz. 200
02. Het aanbod binnen de sociale en middenhuur en in het koopsegment met een koopsom tot € 355.000 is conform de doelen (per wijk of buurt) in het streefbeeld wonen Blz. 201
03. Inwoners met een zorgbehoefte wonen fijn en gelukkig binnen de eigen, gewenste omgeving en hun sociaal netwerk Blz. 202
04. Het aanbod aan woningen in wijken sluit aan op de gewenste mix van doelgroepen in wijken zoals bepaald in het streefbeeld wonen Blz. 203
05. Woningen worden bewoond door mensen die binnen de doelgroep vallen waarvoor de woningen zijn gebouwd Blz. 204
06. In verband met de druk op de woningmarkt inzetten op het beperken van het opkopen van woningen ten behoeve van verhuur Blz. 205
Centrum Mierlo Blz. 206
07. Zie: uitgeschreven doelen Centrum Mierlo bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 207
Centrum Geldrop Blz. 208
08. - Zie: uitgeschreven doelen Centrum Geldrop bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 209
Woonwijk Coevering Blz. 210
09. - Zie: uitgeschreven doelen Woonwijk Coevering bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 211
Landelijk gebied Gijzenrooi Blz. 212
10. - Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Gijzenrooi bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 213
Landgoed Gulbergen Blz. 214
11. - Zie: uitgeschreven doelen Landgoed Gulbergen bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 215
Landelijk gebied Mierlo-Oost Blz. 216
12. - Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Mierlo-Oost bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 217
Landelijk gebied Molenheide Blz. 218
13. - Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Molenheide bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 219
Bedrijventerrein De Spaarpot Blz. 220
14. Zie: uitgeschreven doelen Bedrijventerrein De Spaarpot bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 221
Wat gaat het kosten? Blz. 222
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 223
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 224
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 225
Wat willen we bereiken? Blz. 226
Relevante beleidsnota's Blz. 227
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 228
Digitalisering Blz. 229
01. Zie: uitgeschreven doelen Digitalisering bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 230
Organisatieontwikkeling Blz. 231
02. Zie: uitgeschreven doelen Organisatieontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 232
Strategische HRM Blz. 233
03. Zie: uitgeschreven doelen Strategische HRM bij "Wat gaan we er voor doen" Blz. 234
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 235
Wat gaat het kosten? Blz. 236
Capaciteitsbeeld 2023 Blz. 237
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 238
Algemene inleiding Blz. 239
Algemene inleiding Blz. 240
Algemene inleiding Blz. 241
Verloop begrotingssaldo Blz. 242
Verloop begrotingssaldo Blz. 243
Deel 3 Blz. 244
Deel 4 Blz. 245
Paragrafen Blz. 246
Lokale heffingen Blz. 247
Inleiding Blz. 248
Beleid Blz. 249
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 250
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Blz. 251
Rioolheffing Blz. 252
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 253
Leges Blz. 254
Overige belastingen Blz. 255
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 256
Overzicht tarieven Blz. 257
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 260
Inventarisatie van de risico's Blz. 261
Wijzigingen Blz. 262
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 263
Weerstandsvermogen Blz. 264
Financiële kengetallen Blz. 265
Financiële kengetallen toelichting Blz. 266
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 267
Inleiding Blz. 268
Wegen Blz. 269
Openbare verlichting Blz. 270
Civiele kunstwerken Blz. 271
Groen Blz. 272
Riolering Blz. 273
Gebouwen Blz. 274
Speelvoorzieningen Blz. 275
Financiering Blz. 276
Inleiding Blz. 277
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 278
Financieringsbehoefte Blz. 279
Renterisicobeheer Blz. 280
Kredietrisicobeheer Blz. 281
Leningenportefeuille Blz. 282
Bedrijfsvoering Blz. 283
Inleiding Blz. 284
Organisatie ontwikkeling Blz. 285
Strategisch HRM plan Blz. 286
Ontwikkeling formatie Blz. 287
Ziekteverzuim Blz. 288
Capaciteitsbegroting Blz. 289
Informatievoorziening Blz. 290
nieuw Blz. 291
Informatiebeveiliging en privacy Blz. 292
Wet Open Overheid (Woo) Blz. 293
Control Blz. 294
Kengetallen Blz. 295
Verbonden partijen Blz. 296
Inleiding Blz. 297
Inleiding Blz. 298
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 299
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 300
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 301
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Blz. 302
GR Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuid-oost Blz. 303
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 304
GR Senzer te Helmond Blz. 305
GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven Blz. 306
GR PlusTeam te Geldrop Blz. 307
Vennootschappen en coöperaties Blz. 308
NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Blz. 309
BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven Blz. 310
Stichtingen en verenigingen Blz. 311
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 312
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 313
Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen. Blz. 314
Overig Blz. 315
Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Blz. 316
Tabel verbonden partijen Blz. 317
Grondbeleid Blz. 318
Algemeen grondbeleid Blz. 319
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 320
Reserves en voorzieningen Blz. 321
toelichting reserveverloop Blz. 322
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 323
Verliesvoorziening Blz. 324
Voorziening afgesloten complexen Blz. 325
toelichting voorziening afgesloten complexen Blz. 326
Weerstandsvermogen Blz. 327
Meerjarenperspectief Blz. 328
Materiële vaste activa Blz. 329
Overzicht fondsen uit de nota kostenverhaal vanaf 2015 Blz. 330
Overzicht fondsen uit de nota kostenverhaal vanaf 2015 oud Blz. 331
extra tekstvak nota kostenverhaal Blz. 332
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 333
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 334
Financiële begroting Blz. 335
Overzicht van baten en lasten Blz. 336
Programma's Blz. 337
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 338
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 339
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 340
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 341
Geraamd resultaat Blz. 342
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 343
Programma 1 Gebiedsgericht werken Blz. 344
Programma 2 Economie en vastgoed Blz. 345
Programma 3 Veiligheid en handhaving Blz. 346
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 347
Programma 5 Werk en inkomen Blz. 348
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur Blz. 349
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 350
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 351
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer Blz. 352
Programma 10 Bouwen en wonen Blz. 353
Programma 11 Financiën en belastingen Blz. 354
Totaal Blz. 355
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 356
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 357
Verschillen per programma Blz. 358
Inleiding Blz. 359
Programma 1: Gebiedsgericht werken Blz. 360
Programma 2: Economie en vastgoed Blz. 361
Programma 3: Veiligheid en handhaving Blz. 362
Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 363
Programma 5: Werk en inkomen Blz. 364
Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur Blz. 365
Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 366
Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 367
Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer Blz. 368
Programma 10: Bouwen en wonen Blz. 369
Programma 11: Financiën en belastingen Blz. 370
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 371
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 372
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 373
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 374
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 375
Geprognosticeerde balans Blz. 376
Geprognosticeerde balans Blz. 377
EMU-saldo Blz. 378
EMU-saldo Blz. 379
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 380
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 381
Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) Blz. 382
Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) Blz. 383
Reserves en voorzieningen Blz. 384
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 385
Reserves Blz. 386
Voorzieningen Blz. 387
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 388
Toelichting op de reserves Blz. 389
Inleiding Blz. 390
Algemene reserves Blz. 391
Algemene reserve Blz. 392
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 393
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 394
Reserve personeel en organisatie Blz. 395
Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 396
Reserve participatie Blz. 397
Reserve investeringen speeltuin De Viking Blz. 398
Reserve hondenbeleid Blz. 399
Reserve recreatie en toerisme Blz. 400
Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven Blz. 401
Reserve I&A Blz. 402
Fondsen grondexploitaties Blz. 403
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 404
Reserve fonds investering ruimtelijke ordening Blz. 405
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 406
Reserve fonds herstructurering woongebieden Blz. 407
Reserve verevening bedrijfsomgevingen Blz. 408
Reserve rijkscompensatie Corona Blz. 409
Reserve sociaal domein Blz. 410
Reserve duurzaamheid Blz. 411
Reserve kapitaalslasten woningbouwimpuls Blz. 412
Reserve omgevingswet Blz. 413
Reserve WBI herstructurering woongebieden Blz. 414
Reserve WBI leefbaarheidsfonds Blz. 415
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling Blz. 416
Dekkingsreserves Blz. 417
Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie Blz. 418
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 419
Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt Blz. 420
Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo Blz. 421
Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks Blz. 422
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen Blz. 423
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan Blz. 424
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel Blz. 425
Toelichting op de voorzieningen Blz. 426
Inleiding Blz. 427
Pensioenen wethouders Blz. 428
Voorzieningen onderhoud/egalisatie Blz. 429
Voorziening groot onderhoud wegen Blz. 430
Voorziening groot onderhoud gebouwen Blz. 431
Voorziening onderhoud brede school Coevering Blz. 432
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 433
Voorziening Wonen Blz. 434
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 435
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Blz. 436
Egalisatievoorziening rioleringen Blz. 437
Voorziening Gemeentelijk groenfonds Blz. 438
Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf Blz. 439
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 440
Voorziening subsidie woningbouwimpuls Blz. 441
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 442
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 443
Bijlagen Blz. 444
Vaststellingsbesluit Blz. 445
Doelstellingen Blz. 446
Vaststellingsbesluit Blz. 447
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap