Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals inwoners- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Geldrop-Mierlo staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. 

Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl.

Daarnaast is binnen onze gemeente hard gewerkt aan een sociale index, die cijfers/gegevens niet alleen gemeentebreed, maar ook per wijk inzichtelijk maakt.

Nr. Programma(nr.) Naam Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Eenheid
14. 02. Economie en vastgoed Functiemenging 45,3 45,2 45,3 %
16. 02. Economie en vastgoed Vestigingen 144,0 137,7 147,6 per 1.000 inw. 15-74 jaar
6. 03. Veiligheid en handhaving Verwijzingen Halt 18,0 18,0 8,0 per 1.000 jongeren
8. 03. Veiligheid en handhaving Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 0,9 0,8 1,2 aantal per 1.000 inwoners
9. 03. Veiligheid en handhaving Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,4 3,4 3,6 aantal per 1.000 inwoners
10. 03. Veiligheid en handhaving Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1,6 3,2 1,5 aantal per 1.000 inwoners
11. 03. Veiligheid en handhaving Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 5,5 5,5 4,7 aantal per 1.000 inwoners
21. 05. Werk en inkomen Banen 494,4 586 598 per 1.000 inw. 15-74 jaar
22. 05. Werk en inkomen Jongeren met delict voor rechter 1 1 1 % jongeren 12-21 jaar
23. 05. Werk en inkomen % kinderen in uitkeringsgezin 5,0 5 5 % kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24. 05. Werk en inkomen Netto arbeidsparticipatie 69,2 69,2 71,2 % werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26. 05. Werk en inkomen % werkloze jongeren 2 1 2 % werkloze jongeren 16-22 jaar
27. 05. Werk en inkomen Bijstandsuitkeringen 29,47 35,4 29,5 per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28. 05. Werk en inkomen Lopende re-integratievoorzieningen 8,43 8,43 8,43 per 1.000 inw. 15-65 jaar
20. 06. Zorg, welzijn en cultuur Niet-sporters 47,9 45,5 47,9 % bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdhulp 14,0 12,1 15,4 % van alle jongeren tot 18 jaar
30. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdreclassering 0,3 0,3 0,3 % jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdbescherming 0,9 0,9 0,9 % jongeren tot 18 jaar
32. 06. Zorg, welzijn en cultuur Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 520 480 800 per 10.000 inw.
17. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Absoluut verzuim 2,7 2,3 2,6 per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Relatief verzuim 12 12 9 per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 1,1 1,90 2,1 % leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
25. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Achterstandsonderwijs 50,00 10,83 13 score
33. 08. Duurzaamheid, natuur en milieu Huishoudelijk restafval 136 125 136 kg per inwoner
34. 08. Duurzaamheid, natuur en milieu Hernieuwbare elektriciteit 1,8 6,1 6,4 %
36. 10. Bouwen en wonen Nieuwbouw woningen 10,2 10,2 1,1 aantal per 1.000 woningen
37. 10. Bouwen en wonen Demografische druk 76,7 76,7 77,3 % personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
1. 11. Financiën en belastingen Formatie 5,89 5,84 6,04 fte per 1.000 inwoners
2. 11. Financiën en belastingen Bezetting 5,97 5,61 5,98 fte per 1.000 inwoners
3. 11. Financiën en belastingen Apparaatskosten 657,59 717,26 722,02 kosten per inwoner in euro
4. 11. Financiën en belastingen Externe inhuur 9,99 9,68 7,63 % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5. 11. Financiën en belastingen Overhead 11,74 10,91 10,02 % van totale lasten
35. 11. Financiën en belastingen WOZ-waarde woningen 298 278 298 x 1.000 euro
38. 11. Financiën en belastingen Woonlasten meerpersoonshuishouden 783 738 827 euro
39. 11. Financiën en belastingen Woonlasten éénpersoonshuishouden 649 649 728 euro