Financiering

Inleiding

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeente Geldrop-Mierlo de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren.

De paragraaf geeft inzicht in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Interne- en externe ontwikkelingen

Extern
De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven zijn nog op een laag niveau maar zijn wel aan het stijgen. 

 

Intern
Voor de begroting zijn de volgende interne rentepercentages gebruikt, de berekening volgens BBV:

Renteschema %
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond 2,00%
Rente grondexploitatie 0,28%
Rente activa 0,00%

In onderstaand schema is het renteresultaat berekend volgens BBV:

Stap Renteschema 2023 2024 2025 2026
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering 85 79 85 91
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie 0 0 0 0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden 0 0 0 0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig 16 15 13 12
De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering 309 309 278 247
De externe rentebaten -89 -87 -86 -84
1 Saldo rentelasten en rentebaten 321 315 290 266
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -52 -32 -13 48
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend 0 0 0 0
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend -16 -15 -13 -12
2 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -68 -47 -26 36
3 Rente over eigen vermogen 0 0 0 0
3 Rente voorzieningen 4 4 4 5
4 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3) 258 273 269 307
5 De aan taakvelden toegerekende rente -694 -705 -733 -730
Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5) -436 -432 -465 -423

Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld Treasury, maar is niet het enige resultaat op dat taakveld. Ook bijvoorbeeld ontvangen dividend wordt geraamd op het taakveld, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema.

Financieringsbehoefte

Op basis van de begroting 2023 wordt een meerjarige financieringsbehoefte opgesteld.

2023 2024 2025 2026
Activa 150.350 151.418 166.842 164.816
Grondexploitatie 18.423 11.305 4.834 -15.129
Geldleningen* -75.264 -72.431 -69.597 -41.761
Reserves en voorzieningen -75.704 -80.062 -82.076 -79.796
17.805 10.230 20.004 28.130

* Dit is de huidige leningenportefeuille.

Uit bovenstaand schema blijkt dat de komende jaren een financieringsbehoefte is tot een maximum van ruim € 28 miljoen. Deze wordt gefinancierd met kasgeld en langlopende geldleningen.

 

Beleidsvoornemen financiering
Het beleid is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende financiering omdat de rente op de kortlopende middelen lager is dan de rente op langlopende middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kasgeldlimiet, die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. Gezien het feit dat de rente op dit moment stijgt, kan de overweging gemaakt worden om een groter deel van de financieringsbehoefte te financieren met langlopende leningen.

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

 

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan één jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Stap Omschrijving 2023
Bepalen toegestane kasgeldlimiet
Omvang begrotingstotaal 125.076
Percentage regeling 8,50%
1 Toegestane kasgeldlimiet 10.631
Vlottende korte schuld
opgenomen gelden korter dan 1 jaar 10.000
Schuld in rekening courant 0
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar 118
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0
2 Totaal vlottende korte schuld 10.118
Vlottende middelen
Contante gelden in kas 3
Tegoeden in rekening courant 2.534
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 13
3 Totaal vlottende middelen 2.550
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) 7.568
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4) 3.064

Voor 2023 wordt met kasgeldleningen gewerkt tot de maximale bovengrens van de kasgeldlimiet.

 

Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal (zie tabel hieronder).

Stap Omschrijving 2023 2024 2025 2026
1 Renteherzieningen 0 0 0 0
2 Aflossingen 2.833 2.834 27.836 2.837
3 (1+2) Renterisico 2.833 2.834 27.836 2.837
4 Begrotingstotaal 125.076 129.787 133.605 129.839
5 Percentage regeling 20% 20% 20% 20%
6 (4 x 5) Renterisiconorm 25.015 25.957 26.721 25.968
7 Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) 22.182 23.123 -1.115 23.131

Voor de jaren 2023, 2024 en 2026 is er ruimte om lang geld aan te trekken volgens de renterisiconorm, voor het jaar 2025 wordt de renterisiconorm overschreden. Overschrijding ontstaat door de aflossing van een fixed lening van € 25 miljoen. Bij een fixed lening wordt tussentijds niet afgelost maar pas op het einde van de looptijd. 

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

De gemeente heeft in beperkte mate te maken met kredietrisico’s. Deze hebben onder andere betrekking op de verstrekte leningen in het kader van de publieke taak, zoals de startersleningen. Deze leningen zijn afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de aflossing bij gedwongen verkoop altijd gegarandeerd is.

Leningenportefeuille

Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de gemeente ziet als volgt uit: 

Opgenomen langlopende leningen
Leningverstrekker Looptijd van Looptijd t/m Rente Oorspronkelijk 1-1-2023 31-12-2023
Prov NB 2018 2033 1,13% 1.211 908 830
Prov NB 2018 2033 1,18% 908 69 63
Prov NB 2019 2034 1,28% 606 494 455
BNG 2020 2025 -0,10% 25.000 25.000 25.000
BNG 2020 2040 0,23% 54.215 48.794 46.083
81.941 75.264 72.431