Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.264 22 -1.242 1.264 22 -1.242 1.264 22 -1.242 1.264 22 -1.242
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.299 662 -3.638 4.306 662 -3.644 4.309 662 -3.647 4.313 662 -3.652

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 2 57 68 11 64 68 4 64 68 4 57 68 11
3.1 Economische ontwikkeling 489 36 -454 489 36 -454 620 36 -585 620 36 -585
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0
3.4 Economische promotie 386 593 207 386 593 207 386 593 207 393 593 200

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.141 133 -2.008 2.141 133 -2.008 2.138 133 -2.005 2.138 133 -2.005

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.357 0 -2.357 2.334 0 -2.334 2.334 0 -2.334 2.334 0 -2.334
0.2 Burgerzaken 1.482 529 -953 1.482 529 -953 1.482 529 -953 1.482 529 -953

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 16.640 10.518 -6.121 16.605 10.518 -6.086 16.609 10.518 -6.091 16.549 10.518 -6.031
6.4 WSW en beschut werk 1.400 0 -1.400 1.389 0 -1.389 1.328 0 -1.328 1.275 0 -1.275
6.5 Arbeidsparticipatie 1.372 255 -1.117 1.386 276 -1.110 1.442 276 -1.166 1.556 276 -1.279

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 -7 -7 0 -7 -7 0 -7 -7 0 -7 -7
5.1 Sportbeleid en activering 615 117 -498 615 117 -498 615 117 -498 615 117 -498
5.2 Sportaccommodaties 1.588 637 -952 1.569 637 -933 1.558 637 -921 1.550 637 -914
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.509 327 -1.181 1.509 327 -1.181 1.502 327 -1.175 1.502 327 -1.175
5.4 Musea 105 0 -105 105 0 -105 105 0 -105 105 0 -105
5.5 Cultureel erfgoed 242 19 -223 242 19 -223 242 19 -223 242 19 -223
5.6 Media 1.007 0 -1.007 1.007 0 -1.007 1.007 0 -1.007 1.007 0 -1.007
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 742 0 -742 742 0 -742 742 0 -742 742 0 -742
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.031 7 -1.024 1.031 7 -1.024 1.031 7 -1.024 1.031 7 -1.024
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 2.477 10 -2.467 2.477 10 -2.467 2.477 10 -2.467 2.477 10 -2.467
6.71B Begeleiding (WMO) 3.601 0 -3.601 3.618 0 -3.618 3.635 0 -3.635 3.635 0 -3.635
6.71C Dagbesteding (WMO) 1.537 0 -1.537 1.537 0 -1.537 1.537 0 -1.537 1.537 0 -1.537
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 397 550 153 397 550 153 397 550 153 397 550 153
6.81A Beschermd wonen (WMO) 6 0 -6 6 0 -6 6 0 -6 6 0 -6
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 244 0 -244 244 0 -244 244 0 -244 244 0 -244
7.5 Begraafplaatsen 26 0 -26 26 0 -26 26 0 -26 25 0 -25

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 7 706 356 -350 748 398 -350 1.077 727 -350 1.279 929 -350
4.2 Onderwijshuisvesting 1.312 0 -1.312 1.351 0 -1.351 1.678 0 -1.678 1.868 0 -1.868
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.272 1.062 -1.210 2.272 1.062 -1.210 2.272 1.062 -1.210 2.272 1.062 -1.210
6.72A Jeugdzorg begeleiding 2.099 0 -2.099 2.145 0 -2.145 2.193 0 -2.193 2.193 0 -2.193
6.72B Jeugdzorg behandeling 4.051 0 -4.051 4.169 0 -4.169 4.290 0 -4.290 4.290 0 -4.290
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 280 0 -280 280 0 -280 280 0 -280 280 0 -280
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 2.139 0 -2.139 1.812 0 -1.812 1.485 0 -1.485 1.158 0 -1.158
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 2.466 0 -2.466 2.503 0 -2.503 2.541 0 -2.541 2.541 0 -2.541
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 401 0 -401 401 0 -401 401 0 -401 401 0 -401
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 555 0 -555 555 0 -555 555 0 -555 555 0 -555
6.74C Gesloten plaatsing 453 0 -453 453 0 -453 453 0 -453 453 0 -453
6.82A Jeugdbescherming 830 0 -830 830 0 -830 830 0 -830 830 0 -830
6.82B Jeugdreclassering 76 0 -76 74 0 -74 74 0 -74 74 0 -74
7.1 Volksgezondheid 1.611 0 -1.611 1.643 0 -1.643 1.675 0 -1.675 1.708 0 -1.708

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 8 0 13 13 0 8 8 0 3 3 0 -2 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.293 55 -3.238 3.303 55 -3.248 3.319 55 -3.264 3.335 55 -3.280
7.2 Riolering 2.289 4.182 1.892 2.402 4.295 1.893 2.517 4.412 1.894 2.638 4.531 1.893
7.3 Afval 4.367 5.602 1.235 4.541 5.794 1.253 4.667 5.939 1.272 4.757 6.049 1.292
7.4 Milieubeheer 766 16 -749 769 15 -754 771 13 -758 774 12 -762

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 9 0 252 252 0 261 261 0 294 294 0 294 294
0.63 Parkeerbelasting 9 374 365 9 374 365 9 374 365 9 374 365
2.1 Verkeer en vervoer 4.081 108 -3.973 4.194 108 -4.086 4.527 108 -4.419 4.534 108 -4.426
2.2 Parkeren 153 0 -153 134 0 -134 134 0 -134 134 0 -134

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 471 420 -51 471 420 -51 471 420 -51 471 420 -50
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.351 512 -839 1.313 512 -801 1.313 512 -801 1.313 512 -801
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.315 19.024 1.709 17.297 18.950 1.652 17.282 18.934 1.652 17.218 18.871 1.652
8.3 Wonen en bouwen 782 812 30 772 852 80 772 892 120 772 933 161

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 11 2.242 -131 -2.372 2.242 519 -1.722 2.242 513 -1.729 2.242 513 -1.728
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 2.013 0 -2.013 3.624 0 -3.624 4.545 0 -4.545 1.093 0 -1.093
0.4 Overhead 12.222 461 -11.761 12.270 461 -11.809 12.306 461 -11.844 12.247 461 -11.785
0.5 Treasury 170 164 -6 107 159 52 103 155 52 98 150 52
0.61 OZB woningen 215 4.454 4.239 215 4.573 4.358 215 4.695 4.480 215 4.820 4.605
0.62 OZB niet-woningen 58 1.938 1.880 58 1.981 1.923 58 2.024 1.966 58 2.069 2.011
0.64 Belastingen Overig 480 328 -152 482 335 -147 484 343 -142 487 350 -137
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 70.595 70.595 0 74.155 74.155 0 77.170 77.170 0 72.829 72.829
0.8 Overige baten en lasten 6.423 0 -6.423 9.264 0 -9.264 10.854 0 -10.854 10.335 0 -10.335
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal 125.076 125.076 0 129.787 129.787 0 133.605 133.605 0 129.839 129.839 0