Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De toelichting in het programmaplan vindt plaats aan de hand van de drie "W"-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

Bij "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaat we ervoor doen?" is aangesloten bij de onderdelen uit het Kernakkoord.

Bij "Wat gaat het kosten?" staan bedragen die vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000,-.

Bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan de bedragen vermeld op hele euro's. Deze vraag naar extra geld (nieuw beleid) is integraal opgenomen op het activiteitenplan in paragraaf 3.4.4 Overzicht van investeringen.

+/+ zijn voordelen en -/- zijn nadelen.