Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de onderdelen: wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbaar groen, riolering, gebouwen en speelvoorzieningen.

Wegen

Beleid
De uitgangspunten voor beheer en onderhoud van de wegen worden door de raad vastgelegd in een Beheerplan Wegen. De looptijd van het Beheerplan bedraagt 4 jaar, Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2014. Dit Beheerplan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze visie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) nodig is.

De looptijd van het laatste beheerplan is in 2017 verstreken. De behandeling van een nieuw beheerplan is eind 2017 aangehouden. In het najaar van 2018 zal een nieuw beheerplan voor de periode 2019-2022 aan de raad worden aangeboden.

Als uitwerking van het Beheerplan stelt het college een operationeel plan. In het operationeel plan staat in detail aangegeven welke onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. De operationele plannen worden gebaseerd op een jaarlijkse visuele inspectie van het gehele wegennet, afgestemd met het activiteitenplan en met de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Dit operationeel plan heeft een looptijd van 2 of 3 jaar. Het is flexibel van opzet zodat kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen en ruimte laat bij de voorbereiding en de uitvoering. Ook kunnen we de onderhoudswerken in een groot werkvolume aanbesteden, wat gunstig is voor de prijsstelling.

Bij het opstellen van het operationeel plan voor het jaar 2018 zijn de uitgangspunten van het vorige beheerplan gehanteerd.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2014-2017 20 jan. 2014 Najaar 2017

Uitgangspunten
Bij het wegbeheer hanteren wij de richtlijnen van het CROW, die in het maatschappelijk verkeer veelal als norm worden gehanteerd.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie voorziening 845.323 845.323 845.323 845.323
Onttrekking voorziening 845.323 845.323 845.323 845.323
Mutatie Voorziening 0 0 0 0
Stand voorziening 31-12 1.280.790 1.280.790 1.280.790 1.280.790

Achterstallig onderhoud
De voorziening is voldoende groot om aan te sluiten bij het gekozen ambitieniveau (laagste niveau voor verantwoord onderhoud te plegen; extensief). Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Openbare verlichting

Beleid
Het onderhoud van de openbare verlichting is te splitsen in correctief en preventief onderhoud. Onder het correctief onderhoud wordt verstaan het oplossen van storingen en schades. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het groepsgewijs vervangen van lampen, armaturen en masten. Dit wordt gebaseerd op de technische levensduur van de onderdelen. Er is geen direct vastgesteld beleid voor het onderhoud van de openbare verlichting. Uitgangspunt is wel dat bij preventief onderhoud ingezet wordt op energiebesparende verlichting (LED). Het vervangen van oude armaturen levert een besparing op van het energieverbruik en dus op energiekosten. Met het terugdringen van het energieverbruik wordt bijgedragen aan de doelstelling van het Energieakkoord.

Beleidsplan
In 2014 is door de raad besloten om door aanvullende maatregelen extra besparingen te realiseren op de energiekosten van straatverlichting.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De hierboven omschreven handelswijze is leidend en geeft geen aanleiding om met aanvullend beleid te komen op dit terrein.

Uitgangspunten
Elke maand, en indien nodig vaker, worden er vanuit het correctieve onderhoud storingsroutes gereden door de aannemer. In deze storingsroutes worden de storingen en schades verholpen. Indien een storing urgent is in verband met de verkeers- of sociale veiligheid wordt deze meteen verholpen. Vanuit het preventieve onderhoud worden de lampen om de drie en vier jaar vervangen. Armaturen worden om de 20 tot 25 jaar vervangen en masten om de 40 tot 50 jaar.
Bij het opstellen van onderhoudsmaatregelen worden de mogelijkheden tot energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot meegenomen. Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting en toepassing van dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Bij integrale projecten in de MPB en het activiteitenplan wordt vaak de vervanging van armaturen en masten meegenomen. Uit het duurzaamheidsbudget is een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld om de vervanging van de armaturen in LED verlichting versneld uit te voeren.

Geïnvesteerd onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel staan de bedragen voor het regulier onderhoud, zoals remplace en masten schilderen.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget

Financieel 2019 2020 2021 2022
Planmatig onderhoud 21.353 21.353 21.353 21.353
Klachtenonderhoud 73.887 73.887 73.887 73.887
Totaal 95.240 95.240 95.240 95.240

Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag besteed van € 200.000,- aan het vervangen van masten en armaturen.

Achterstallig onderhoud
Indien er achterstallig onderhoud op correctief onderhoud dreigt te ontstaan wordt dit ondervangen door extra storingsroutes te rijden. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Civiele kunstwerken

Beleid
De uitgangspunten van het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken. De algemene doelstelling van dit 5-jarig beheerplan is om inzicht te geven in het functioneren en gebruiksgemak, de veiligheid van de kunstwerken, de levensduur en de te verwachten kosten die samenhangen met het beheer daarvan. Het doel is om de civiele kunstwerken in de gemeente te beheren op een vooraf vaststaand en meetbaar kwaliteitsniveau en gesteld risico, het ondervangen van risicoaansprakelijkheid en het waarborgen van een goede bereikbaarheid. Er wordt naar gestreefd de objecten tegen acceptabele kosten en met het behoud van hun eigenschappen een theoretische levensduur te laten bereiken

Uitgangspunten
In het Beheerplan is gekozen voor een scenario van minimale kwaliteit waarbij wordt voldaan aan de minimumeisen voor veiligheid en functionaliteit. Er mag geen sprake zijn van twijfel over de veiligheid, losliggende onderdelen of gevaar van bezwijken. De nieuwe beheerstrategie zal ten eerste gericht zijn op het beheersen van de risico’s. Hierbij worden veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd. Daarnaast sturen we op kwaliteit (technisch en beeld). De keuze voor een basaal kwaliteitsniveau sluit het beste aan bij de sobere en doelmatige uitstraling die we nastreven en kunnen waarmaken. Met deze onderhoudsstrategie bereiken we het meest economische moment van onderhoud, namelijk niet te vroeg en niet te laat en in de juiste mate.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
Onderstaand zijn de kosten van het onderhoud opgenomen. Het betreft de vereiste middelen voor de instandhouding. Het is geen projectbegroting of taakstellend budget. Dit overzicht bevat de totale directe kosten aangevuld met kosten onvoorzien, staartkosten en exclusief de eigen uren en btw.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie voorziening 25.250 25.250 25.250 25.250
Exploitatiebudget 34.181 34.181 34.181 34.181
Jaarlijks beschikbaar 59.431 59.431 59.431 59.431
Besteding uit voorziening 25.250 25.250 25.250 25.250
Besteding exploitatiebudget 34.181 34.181 34.181 34.181
Totaal besteding 59.431 59.431 59.431 59.431
Saldo 0 0 0 0
Stand voorziening per 31-12 0 0 0 0

Onderhoudskosten
De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de Voorziening Groot Onderhoud Wegen. De storting in 2019 bedraagt € 25.250,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

Beleid
In 2017 zijn nieuwe groenonderhoudscontracten opgesteld met Ergon en Atlant voor de onderhoudsjaren 2018-2021.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2014-2024 10-2-2014 2024

Uitgangspunten
De werkzaamheden zijn uitbesteed en worden gecontroleerd op basis van het kwaliteitsniveau B van de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad in 2008.

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Exploitatiebudget 1.164.541 1.164.541 1.164.541 1.164.541
Totaal 1.164.541 1.164.541 1.164.541 1.164.541

Naast bovenstaande bedragen vanuit bestaand beleid wordt via het activiteitenplan €150.000,- per jaar gevraagd voor areaaluitbreiding. Ten slotte is ook een jaarlijks investeringsbudget beschikbaar van € 114.294,- voor reconstructies.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar (huidige planperiode: 2018–2022).

In het GRP is uiteengezet welke activiteiten er in de planperiode worden opgepakt. Zo zal de riolering in een aantal straten worden vervangen. In de komende jaren worden (in verband met de levensduur) steeds meer riolen vervangen. Daarnaast is er een aantal andere in het oog springende activiteiten:

  • Zowel bij nieuwbouw als bij reconstructies zullen we er naar streven om de openbare ruimte “klimaat-adaptief” in te richten;
  • We gaan de haalbaarheid van een Hemelwaterverordening onderzoeken. Dit kan een bruikbaar instrument zijn bij de verwezenlijking van bovengenoemde maatregelen;
  • We blijven actief samenwerken met waterschappen en de regiogemeenten op het gebied van riolering en waterbeheer;
  • Het inspelen op klimaatverandering kan de gemeente niet alleen. We gaan de burgers en bedrijven actief opzoeken en we proberen samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we samen voor staan.

In het kader van het bestuursakkoord Water zijn middelen gereserveerd voor maatregelen in de waterketen (ook bekend onder de noemer Waterportaal Zuid Oost Brabant). Gemeente trekt hierbij samen op met het Waterschap de Dommel om maatregelen te treffen die de kwaliteit van het oppervlakte water (na lozing vanuit het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie) verbeteren. Door gezamenlijke aanpak levert dit naast kwaliteit ook kostenbesparing op. De doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit komen voort uit Europese regelgeving.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
vGRP 2013-2017 5-11-2012 2021

Uitgangspunten
De functionele doelen, eisen en maatstaven zijn vastgelegd in het vGRP. Uitgangspunt is dat de bedrijfszekerheid van de riolering gegarandeerd moet zijn tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie voorziening 324.586 412.256 635.733 770.617
Saldo voorziening per 31-12 5.218.375 5.630.631 6.266.364 7.036.981

Achterstallig onderhoud
De riolering vereist dagelijks investeringen voor instandhouding en verbetering. Jaarlijks worden grotere en kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het beheer van de data is op orde. Er is dan ook geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid
De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor gemeentelijke gebouwen:

  • Het in eigendom hebben van vastgoed is geen gemeentelijke kerntaak: het afstoten van vastgoed is de komende jaren dus een belangrijke kernactiviteit;
  • De gebouwen voor eigen gebruik behoren wel tot de kernvoorraad van gemeentelijk vastgoed en blijven dus in eigendom;
  • Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van maatschappelijke functies wordt kostendekkend verhuurd; Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van commerciële functies wordt marktconform verhuurd;
  • De (financiële) toegankelijkheid van gebouwen met een maatschappelijke functie wordt mogelijk gemaakt door het toekennen van huisvestingssubsidie op basis van het accommodatiebeleid.

Het afstoten van maatschappelijk vastgoed is geen gemakkelijke opgave en zal een lange doorlooptijd kennen. Gedurende het proces is duidelijk geworden, dat - hoewel het geen kerntaak is - er wel redenen kunnen zijn om maatschappelijk vastgoed in eigendom te houden. Door de transities in het sociale domein kan de vraag naar maatschappelijk vastgoed toenemen. Wij streven naar een gezond en sociaal klimaat. Een klimaat waar initiatieven en organisaties de ruimte krijgen en vinden om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Huisvesting is daarbij vaak een belangrijke randvoorwaarde. Het goed onderhouden blijft dus nog lange tijd een belangrijke kernactiviteit.

Eerder is aangegeven dat de financiële behoefte mogelijk beperkt kan worden tot circa € 900.000,- gemiddeld per jaar vanwege:

  • Feitelijke gerealiseerde verkopen van vastgoed;
  • Actualisatie van de conditie waarin gebouwen verkeren met mogelijk gunstige effecten op de onderhoudsplanningen.

Alle gebouwen zijn in 2016 geïnspecteerd en beoordeeld op de actuele onderhoudstoestand. In de actualisatie zijn ook de twee nieuwe brede scholen toegevoegd. De inspectie heeft geresulteerd in een aanpassing van de reservering voor het groot onderhoud in de begroting 2016 en verder. Uit de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning volgt een benodigd onderhoudsbudget van gemiddeld € 905.000,- per jaar (op basis van termijn van 15 jaar).Voor de twee scholen wordt van de schoolbesturen jaarlijks € 31.000,- ontvangen. Zodoende bedraagt de jaarlijkse storting per saldo € 874.000,-.

De jaarlijkse dotatie in de voorziening Groot onderhoud gebouwen is het afgelopen jaar opnieuw door uw raad vastgesteld. De financiële gevolgen ervan zijn vervolgens verwerkt in de begroting van de komende jaren.

In het najaar van 2016 heeft u de vastgoedstrategie voor de komende jaren vastgesteld. De rapportage biedt handreikingen voor het strategisch beheer van de vastgoedportefeuille van de gemeente. De strategie is er op gericht om te komen tot een zo compact mogelijke vastgoedportefeuille. Dit betekent het gebruik van bepaalde gebouwen intensiveren en optimaliseren om aan de andere kant een aantal gebouwen met een lage maatschappelijke prestatie vrij te maken en te verkopen. Hierbij is ook de toekomstige ruimtebehoefte in het kader van de transities meegenomen. In 2017 is hiermee begonnen. Het een en ander conform de planning in de nota Strategisch Vastgoedbeheer.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen 31-10-2016 2021
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo 31-10-2016 2021

Uitgangspunten
Het onderhoudsniveau van gemeentelijke gebouwen is vastgesteld op "redelijk", zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

2019 2020 2021 2022
Nieuwe dotatie voorziening 905.000 905.000 905.000 905.000
Geplande uitgaven uit voorziening -464.198 -783.188 -985.876 -559.738
Saldo 440.802 121.812 -80.876 345.262
Saldo voorziening per 31-12 1.157.835 1.279.647 1.198.771 1.544.033

Een vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Er worden panden verkocht en aangekocht c.q. nieuwbouw gepleegd. Hierdoor zal iedere vijf jaar een nieuwe inventarisatie op basis van de dan geldende situatie plaatsvinden. De jaarlijkse dotatie wordt dan weer opnieuw bepaald.

In 2018 is de voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs opgeheven. Het saldo uit deze voorziening - conform het onderhoudsplan gymzalen - is overgeheveld naar de voorziening Groot Onderhoud Gebouwen. Dit besluit is genomen bij de actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen 2017 (RB2017.007080A d.d. 18-12-2017).

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen

Beleid
Het speelruimteplan geeft een actueel inzicht in de speelbehoeften van alle leeftijdsgroepen en biedt een handvat voor noodzakelijke en wenselijke verbeteringen in het aanbod aan speelruimte en voorzieningen in Geldrop en Mierlo. De gemeente gebruikt dit plan als toetsingskader bij het beoordelen van wensen van inwoners op het gebied van speelruimte en speelvoorzieningen. Op dit moment zijn we bezig om het speelruimteplan te updaten. Een aangepast beleid zal in 2018 aan de raad aangeboden worden.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Speelruimteplan 2013-2018 Juli 2012 2018

Uitgangspunten
De speelplekken moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
Hiervoor is regelmatig inspectie en onderhoud nodig om de kwaliteit te waarborgen.

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangingen en schoonmaak van de valondergrond van de speelvoorzieningen. Nieuwe speeltoestellen worden aangemerkt als investering. In het verleden is veel gebruik gemaakt van houten speelvoorzieningen. Op dit moment zien we veel van deze speelvoorzieningen het einde van hun levensduur naderen. De vervangingen worden meegenomen in het speelruimteplan waarbij ook gekeken wordt, in combinatie met het nieuwe beleid en behoefte uit de omgeving, naar wat er terug geplaatst moet worden.
We verwachten een toename van de kosten. In de komende tijd wordt duidelijk hoeveel. Een budgetaanvraag zal meegenomen worden in het raadsvoorstel behorende bij het speelruimteplan.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Exploitatiebudget 115.400 115.400 115.400 115.400
Investeringsbudget 23.406 23.406 23.406 23.406
Totaal 138.806 138.806 138.806 138.806

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.