Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.637 1.687 1.598 1.509 1.433
Materiële vaste activa 87.799 98.658 114.590 114.416 111.867
Financiële vaste activa 13.095 10.053 9.760 9.684 9.608
Totaal Vaste activa 102.530 110.398 125.948 125.609 122.908
Vlottende activa
Voorraden 20.598 8.699 -4.123 -19.008 -30.435
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.341 7.341 7.341 9.841 19.705
Liquide middelen 792 792 792 792 792
Overlopende activa 5.739 5.739 5.739 5.739 5.739
Totaal Vlottende activa 34.469 22.571 9.749 -5.136 -4.199
Totaal Activa 136.999 132.968 135.697 120.473 118.709
Passiva 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Vaste passiva
Eigen vermogen 51.337 48.309 48.088 48.361 50.349
Voorzieningen 14.932 15.680 16.225 16.811 17.976
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 50.115 47.653 50.226 40.797 37.366
Totaal Vaste passiva 116.384 111.642 114.540 105.969 105.690
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 12.319 12.819 12.319 6.319 5.319
Overlopende passiva 8.296 8.507 8.837 8.184 7.699
Totaal Vlottende passiva 20.615 21.326 21.156 14.503 13.018
Totaal Passiva 136.999 132.968 135.697 120.473 118.709

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -/- 0,4% BBP. In de septembercirculaire 2018 wordt informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting. Voor bepaling EMU-saldo gebruik gemaakt van het nieuwe model 2019 dat door het CBS is opgesteld.

Omschrijving 2018 2019 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -2.774 -3.028 -220
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -4.603 -10.851 -15.696
3 Mutatie voorzieningen 618 749 545
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 4.539 11.898 12.822
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -2.220 -1.233 -2.549
-2.220 -1.233 -2.549

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.
Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Beloningen tijdens het dienstverband 15.277 15.315 15.294 15.290
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 156 211 192 150
Afvloeiingsregelingen 46 46 46 46
Totaal 15.479 15.572 15.532 15.486

Overzicht van investeringen (activiteitenplan)

Overzicht van investeringen (activiteitenplan)

De afkortingen in de kolom “EN MN” staan voor:

  • EN = investeringen in economisch nut
  • MN = investeringen in maatschappelijk nut

Andere gehanteerde afkortingen zijn:

  • GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan
  • R&T = exploitatie Recreatie & Toerisme

In de kolom “(Kapitaal)lasten” staan de rente- en afschrijvingskosten die volgen uit de nieuwe investeringen. De kosten zijn structureel van aard, met uitzondering van (*). (*) = incidenteel.

Activiteitenplan; Progr. EN Afs.    term.  (in jr.) Investeringen Totaal investering % t.l.v. fondsen grex (Kapitaal)lasten
Categorie "Op orde houden o.b.v. bestaand beleid" MN 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv" (*) 1 - - expl. expl. expl. expl. - 50.000 0 0 0
Gevelverbetering centrum Geldrop (aanvullend budget) 2 EN 25 80.000 80.000 0 0 160.000 0 0 6.000 11.888
Audio- en visuele installatie nieuwe vergader-accommodatie 2 EN 10 140.000 0 0 0 140.000 0 18.900 18.410 17.920
Programmaleider Gemeentelijk veiligheidsbeleid 3 - - expl. expl. expl. expl. - 20.000 20.000 20.000 20.000
Extra formatie op het gebied van regionale samenwerking 4 - - expl. expl. expl. expl. - 40.000 64.000 64.000 64.000
Extra formatie voor dienstverlening 4 - - expl. expl. expl. expl. - 48.000 48.000 32.000 0
(flexibele schil afdeling Publiekszaken) (*)
Extra formatie voor de inzet GEO-informatie 4 - - expl. expl. expl. expl. - 60.000 60.000 60.000 60.000
Uitvoering programma Dienstverlening 4 - - expl. expl. expl. expl. - 24.000 24.000 24.000 24.000
Vervanging telefooncentrale 4 EN 6 155.000 0 0 0 155.000 0 31.258 30.354 29.450
Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte) (*) 5 - - expl. expl. expl. expl. - 56.400 56.400 0 0
Ontwikkelingen Beschermd Wonen 6 - - expl. expl. expl. expl. - 0 pm pm pm
Extra formatie afdeling CMD  (2,7 fte) (structureel) 6 - - expl. expl. expl. expl. - 181.100 181.100 181.100 181.100
Extra formatie  team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel) 6 - - expl. expl. expl. expl. - 50.800 50.800 50.800 50.800
Dekking extra formatie uit bestaande budgetten 6 - - expl. expl. expl. expl. - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Kosten regionale inkooporganisatie 6 - - expl. expl. expl. expl. - 144.000 144.000 144.000 144.000
Dekking kosten regionale inkooporganisatie 6 - - expl. expl. expl. expl. - -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
uit reguliere budgetten
Extra formatie afdeling CMD  (3,4 fte) (incidenteel) (*) 6 - - expl. expl. expl. expl. - 146.240 0 0 0
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 6 - - expl. expl. expl. expl. - 20.500 20.500 20.500 20.500
Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (incidenteel) (*) 6 - - expl. expl. expl. expl. - 32.000 32.000 0 0
Vervanging kunstgrasvelden en 6 div. div. 475.000 0 0 0 475.000 0 49.409 48.260 47.114
vervanging lichtinstallatie Oudven
Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 6 EN 10 0 84.000 0 0 84.000 0 0 0 11.046
sportpark Bronzenwei
Organisatiekosten bibliotheek taalhuis/taalpunt 7 - - expl. expl. expl. expl. - 24.800 24.800 24.800 24.800
OAB/VVE 7 - - expl. expl. expl. expl. - 120.211 212.961 305.711 398.461
Ontvangen bijdrage OAB / VVE vanuit het Rijk 7 - - expl. expl. expl. expl. - -120.211 -212.961 -305.711 -398.461
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal 8 - - expl. expl. expl. expl. - 0 75.000 100.000 150.000
(aanvullend budget)
Formatie groen (beleidsmedewerker cultuurtechniek) 8 - - expl. expl. expl. expl. - 44.000 60.000 60.000 60.000
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) 8 EN 60 1.395.024 1.381.828 1.234.912 1.252.639 5.264.403 GRP GRP GRP GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen 8 EN 15 110.382 136.345 268.851 193.494 709.072 GRP GRP GRP GRP
Drukriolering 8 EN 40 0 0 0 10.825 10.825 GRP GRP GRP GRP
STIKA (landschapsinvesteringsprogramma) 8 - - expl. expl. expl. expl. - 10.000 10.000 10.000 10.000
Herinrichting Eindhovenseweg; 9 MN 25 0 29.000 259.000 0 288.000 1 0 0 508 10.800
busbaan Hooge Akker - gemeentegrens
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor 9 MN 25 0 0 80.000 0 80.000 1 0 0 0 3.000
Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen 9 MN 25 183.000 0 0 0 183.000 1 0 6.863 6.735 6.607
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 9 MN 25 0 44.200 397.800 0 442.000 1 0 0 774 16.575
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 9 MN 25 60.700 546.300 0 0 607.000 1 0 1.063 22.763 22.338
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 9 MN 25 20.000 180.000 0 0 200.000 1 0 350 7.500 7.360
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 9 MN 25 0 21.000 194.000 0 215.000 1 0 0 368 8.063
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 9 MN 25 0 0 110.000 0 110.000 1 0 0 0 4.125
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (exploitatie) 9 - - expl. expl. expl. expl. - 88.415 88.415 88.415 88.415
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) 9 MN 25 78.203 78.203 78.203 78.203 312.812 0 5.888 11.666 17.334
Extra formatie Verkeer 9 - - expl. expl. expl. expl. - 0 0 0 0
Dekking via reguliere budgetten 9 - - expl. expl. expl. expl. - 0 0 0 0
Extra formatie Civieltechniek 9 - - expl. expl. expl. expl. - 0 0 0 0
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 9 MN 25 0 100.000 0 0 100.000 1 0 0 3.750 3.680
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 9 MN 25 0 25.000 0 0 25.000 0 0 1.875 1.840
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 9 MN 25 0 0 0 200.000 200.000 1 0 0 0 0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 9 MN 25 0 0 150.000 0 150.000 1 0 0 0 5.625
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) 9 MN 40 37.000 37.000 37.000 37.000 148.000 0 2.220 4.408 6.563
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) 9 MN 20 148.000 148.000 148.000 148.000 592.000 0 12.580 24.901 36.963
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:  Vervoermiddel 3-VTH-70 9 EN 7 45.000 0 0 0 45.000 0 8.004 7.779 7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 9-VTG-57 9 EN 7 45.000 0 0 0 45.000 0 8.004 7.779 7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 6-VTH-18 9 EN 7 45.000 0 0 0 45.000 0 8.004 7.779 7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 10 85.000 0 0 0 85.000 0 11.475 11.178 10.880
Tractor Fendt 2016 SA Mierlo
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan 9 EN 7 0 70.000 0 0 70.000 0 0 12.450 12.100
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 7 0 45.000 0 0 45.000 0 0 8.004 7.779
Bus 77-BH-RJ
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 5 0 30.000 0 0 30.000 0 0 7.050 6.840
GPS systeem landmeters
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 9 EN 10 0 20.000 0 0 20.000 0 0 2.700 2.630
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 15 0 85.000 0 0 85.000 0 0 8.642 8.443
Afron hoogwerker
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller 9 EN 7 0 0 7.000 0 7.000 0 0 0 1.245
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 15 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 2.033
Spragelse Combi 290
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 9 EN 7 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 10 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0
Tractor John Deere X 540
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 10 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0
Rolbezem nido HF15
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 EN 10 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0
Rolbezem nido HF15
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: 9 - - expl. expl. expl. expl. - -30.400 -18.800 0 -14.000
Inruil diversen (*)
Totaal 3.102.309 3.140.876 2.984.766 2.033.161 11.261.112 507.855 932.232 969.246 1.054.517

 

 

Activiteitenplan; Progr. EN Afs.    term.  (in jr.) Investeringen Totaal investering % t.l.v. fondsen grex (Kapitaal)lasten
Categorie "Nieuw beleid" MN 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen (1,0 fte) 1 - - expl. expl. expl. expl. - 1 41.500 41.500 41.500 41.500
Verhoging budget voor uitvoering burgerinitiatieven en initiëren wijkprojecten 1 - - expl. expl. expl. expl. - 30.000 30.000 30.000 30.000
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren 2 - - 0 65.000 65.000 215.000 345.000 expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren 2 EN 5 0 0 0 35.000 35.000 expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind (*) 6 - - expl. expl. expl. expl. - 48.000 48.000 0 0
Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte 6 - - expl. expl. expl. expl. - 8.000 8.000 8.000 8.000
Onderwijs Leerpakket (aanvraag schoolbestuur PlatOO) (*) 7 - - expl. expl. expl. expl. - 44.000 0 0 0
Onderzoeksbudget energietransities 8 EN 4 50.000 pm pm pm 50.000 0 14.250 13.813 13.375
Extra formatie medewerker Duurzaamheid 8 - - expl. expl. expl. expl. - 54.375 72.500 72.500 72.500
Gedeeltelijke dekking door lagere kosten ODZOB 8 - - expl. expl. expl. expl. - 0 -16.000 -16.000 -16.000
Onderzoekskosten plan 8 EN 4 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 0 4.275 8.419 12.432
"Bestaande woningen van het gas af"
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf 8 MN 25 pm pm pm pm - pm pm pm pm
Natuuropgave Sang en Goorkens 8 MN 25 pm pm pm pm - pm pm pm pm
Uitvoeringsprogramma De Kleine Dommel 8 - - expl. expl. expl. expl. - pm pm pm pm
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 9 EN 25 40.000 0 0 0 40.000 1 0 1.500 1.472 1.444
Reconstructie Hout West 9 MN 25 0 66.000 0 0 66.000 0 0 4.950 4.858
Herinrichting wijk Hulst 9 MN 25 0 50.000 0 0 50.000 0 0 3.750 3.680
Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 9 MN 25 63.000 987.000 0 0 1.050.000 1 0 1.103 39.375 38.640
Totaal 168.000 1.183.000 80.000 265.000 1.696.000 225.875 205.128 207.779 210.429

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.