Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschil autonome ontwikkelingen per programma

Inleiding

Totaal verschil dat wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen 2019
Begrotingssaldo 2019 in MPB 2018-2021 (= begroting 2019 oud*) 243.452
Begrotingssaldo 2019 in MPB 2019-2022 (= begroting 2019 nieuw) 0
Verschil -243.452

* = begroting 2018; jaarschijf 2019

Per programma:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken
Begroting 2019 oud -4.009.000
Begroting 2019 nieuw -4.069.000
Verschil -60.000
Autonome ontwikkelingen -26.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -34.000

Programma 2: Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed
Begroting 2019 oud -86.000
Begroting 2019 nieuw -191.000
Verschil -105.000
Autonome ontwikkelingen -105.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 0

Programma 3: Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving
Begroting 2019 oud -1.852.000
Begroting 2019 nieuw -1.876.000
Verschil -24.000
Autonome ontwikkelingen -24.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 0

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Begroting 2019 oud -2.753.000
Begroting 2019 nieuw -3.070.000
Verschil -317.000
Autonome ontwikkelingen -347.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 30.000

Programma 5: Werk en inkomen

5. Werk en inkomen
Begroting 2019 oud -6.265.000
Begroting 2019 nieuw -6.336.000
Verschil -71.000
Autonome ontwikkelingen -71.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 0

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur
Begroting 2019 oud -11.709.000
Begroting 2019 nieuw -12.685.000
Verschil -976.000
Autonome ontwikkelingen -886.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -90.000

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs
Begroting 2019 oud -15.204.000
Begroting 2019 nieuw -17.154.000
Verschil -1.950.000
Autonome ontwikkelingen -1.740.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -210.000

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu
Begroting 2019 oud -1.205.000
Begroting 2019 nieuw -901.000
Verschil 304.000
Autonome ontwikkelingen 200.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 104.000

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer
Begroting 2019 oud -3.638.000
Begroting 2019 nieuw -3.790.000
Verschil -152.000
Autonome ontwikkelingen -24.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -128.000

Programma 10: Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen
Begroting 2019 oud -1.156.000
Begroting 2019 nieuw 809.000
Verschil 1.965.000
Autonome ontwikkelingen 1.975.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -10.000

Programma 11: Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen
Begroting 2019 oud 48.121.000
Begroting 2019 nieuw 49.262.000
Verschil 1.141.000
Autonome ontwikkelingen 928.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 213.000

Totaal verschil programma 1 t/m 11 door autonome ontwikkelingen

Totaal verschil programma 1 t/m 11 door autonome ontwikkelingen -245.000

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de (meerjaren)begroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

2019 2020 2021 2022
Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken
Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv" 50.000 0 0 0
Programma 2 Economie en vastgoed
Maatregelen tijdens reconstructie centrum Geldrop 25.000
Citymarketing 150.000 150.000 150.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Verduurzaming gemeentelijke mobiliteit 5.000
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Verkiezingen 77.013 1.063 60.113 60.113
Aanpassing wachtgeld voormalig wethouders 74.817 129.454 111.075 69.199
Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil) 48.000 48.000 32.000
Programma 5 Werk en inkomen
Vertrouwensexperiment 77.000
Vertrouwensexperiment t.l.v. reserve Participatie 77.000
Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte) 56.400 56.400
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur
Afwaardering boekwaarde Strabrecht College 1.928.148
Cultuurmakelaar 15.000 15.000 15.000
Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel) 146.240
Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (incidenteel) 32.000 32.000
Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind 48.000 48.000
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs
Onderwijs Leerpakket (aanvraag schoolbestuur PlatOO) 44.000
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu
Extra budget duurzaamheidbeleid in 2016 t/m 2019 50.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 50.000 50.000
Verduurzaming gemeentelijke mobiliteit -5.000
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: inruil 30.400 18.800 14.000
Programma 10 Bouwen en wonen
De Omgevingswet 60.000
Afwaardering boekwaarde Strabrecht College t.l.v. reserve 1.928.148
Grondexploitaties 15.451.993 15.451.993 17.347.582 17.347.582 21.224.549 21.224.549 18.643.751 18.643.751
Programma 11 Financiën en belastingen
Beleidsinformatieplan 16.506
Beleidsinformatieplan t.l.v. reserve I&A 16.506
Organisatiebrede teambuilding 27.810
Organisatiebrede teambuilding t.l.v. reserve P&O 27.810
Post Onvoorzien programma 1 t/m 11 77.500 77.500 77.500 77.500
Ambtsjubilea 32.847 12.524 48.151 43.483
Bijdrage aan DD voor integraal organisatieadviseur 10.012
Bijdrage aan DD voor programma Betere dienstverlening 166.341 65.023 17.865
Onderuitputting kapitaallasten 906.571 592.906 147.883 48.783
 Totaal 18.410.618 18.686.817 17.959.288 18.032.546 21.400.242 21.764.063 18.706.534 18.894.046
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 -276.199 73.258 363.821 187.512
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 -1.209.687 -489.668 -97.626 428.868
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 -933.488 -416.410 266.195 616.380

Onderuitputting kapitaallasten
In het bovenstaande overzicht staat de post "Onderuitputting kapitaallasten". De provincie schrijft hier jaarlijks over in de begrotingscirculaire: "Bij het bepalen van het structurele saldo wordt rekening gehouden met de onderuitputting kapitaallasten". Het begrip laat zich het beste uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 2019 2020 2021 2022
Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren) 50.000 350.000 600.000
Kapitaallasten vanaf 2022 (1 jaar ná einde investering) 100.000
Onderuitputting kapitaallasten 100.000 100.000 100.000

Als je start met investeren in 2019, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2022 start) in de jaren 2019, 2020 en 2021 als een incidentele baat (zie dik gedrukte bedragen). Dit noemt men de onderuitputting kapitaallasten. In werkelijkheid hebben wij deze kosten niet in 2019, 2020 en 2021. Het is puur een fictieve aanpassing. Het begrotingssaldo verandert hier niet door, alleen de verhouding structureel-incidenteel: door onderuitputting kapitaallasten daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2019 2020 2021 2022
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Algemene reserve
Algemene reserve grondexploitaties 420.282 100.000 420.282 100.000 420.282 100.000 420.282 100.000
Totaal algemene reserves 420.282 100.000 420.282 100.000 420.282 100.000 420.282 100.000
Bestemmingsreserve
Reserve personeel en organisatie 5.562 0 5.562 0 5.562 27.810 5.562 0
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 748.093 543.054 1.023.093 677.849 1.043.093 1.110.607 1.043.093 1.110.607
Reserve verkoopopbrengst HNG 0 201.634 0 216.621 0 0 0 0
Reserve recreatie en toerisme 2.956 0 0 68.789 0 72.293 146.402 215.000
Reserve hondenbeleid 0 49.078 0 48.767 0 48.457 0 48.147
Totaal bestemmingsreserves 756.611 793.766 1.028.655 1.012.026 1.048.655 1.259.167 1.195.057 1.373.754
Dekkingsreserves
Bouw vergaderaccommodatie 0 0 0 0 0 105.000 0 105.000
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 0 11.064 0 11.064 0 11.064 0 11.064
Parkeren Frisostraat - Margrietstraat 0 2.182 0 0 0 0 0
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 0 32.527 0 32.527 0 32.527 0 32.527
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 0 9.380 0 9.380 0 9.380 0 9.380
Onderzoek en realisatie kiosk 0 7.052 0 7.052 0 7.052 0 7.052
Tijdelijke huisvesting 0 7.347 0 7.347 0 591 0 0
Totaal dekkingsreserves 0 69.552 0 67.370 0 165.614 0 165.023
Totaal 1.176.893 963.318 1.448.937 1.179.396 1.468.937 1.524.781 1.615.339 1.638.777