Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. 1.     Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.
2.     Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd.
3.     Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.
4.     Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente.
5.     Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.
6.     Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.
7.     Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. 8.     Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.
9.     Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon.
10.  Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. 11.  Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.
12.  Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.
13.  Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.
14.  In beeld brengen van cliëntervaringen.
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. 15.  Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
16.  Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG.
17.  Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken.
18.  Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. 19.  In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken.
20.  De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen.
21.  Citymarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. 22.  Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving.
23.  Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter.
24.  Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 5 maart 2018 2021
Procesvoorstel Herijking Subsidiebeleid 2017 2017-2020 25 september 2017 N.v.t.
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 N.v.t. 18 december 2017 N.v.t.
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 december 2017 N.v.t.
Nota “Persoonlijk & Dichtbij” visie op meedoen in de samenleving N.v.t. 4 juni 2012 N.v.t.
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg . 30 augustus 2016 Eind 2018
Nota “Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II” N.v.t. 17 december 2012 N.v.t.
Sport en beweegnota N.v.t. Q2018

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.

Doelstellingen

Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.

Doelstellingen

Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.

Doelstellingen

Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

GGD
De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

PlusTeam
Voor ondersteuning en begeleiding van multi-problem casussen wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 395 517 641 638 693 746
5.2 Sportaccommodaties 1.931 1.868 1.946 1.985 1.972 1.938
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.552 1.418 1.464 1.492 1.486 1.468
5.4 Musea 100 106 105 105 104 104
5.5 Cultureel erfgoed 268 275 284 280 278 278
5.6 Media 787 794 829 829 829 829
6.2 Wijkteams 640 522 595 595 595 595
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 883 773 779 779 779 779
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.139 6.796 7.175 7.190 7.175 7.175
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 125 183 190 190 190 190
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 15 17 17 17 17 17
Totaal Lasten 13.836 13.268 14.025 14.101 14.118 14.119
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.310 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 529 569 581 581 581 581
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 762 178 181 181 181 181
5.5 Cultureel erfgoed 21 17 17 17 17 17
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 576 560 560 560 560 560
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 4 1 1 1 1 1
Totaal Baten 3.203 1.325 1.341 1.341 1.341 1.341

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 6 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
3a Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind 48.000 48.000 0 0
5a Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 20.500 20.500 20.500 20.500
 6b Ontwikkelingen Beschermd Wonen 0 pm pm pm
 8a Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel) 181.100 181.100 181.100 181.100
 8b Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel) 50.800 50.800 50.800 50.800
 8c Dekking extra formatie uit bestaande budgetten -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
8d Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel) 146.240 0 0 0
 13b Kosten regionale inkooporganisatie 144.000 144.000 144.000 144.000
 13b Dekking kosten regionale inkooporganisatie uit reguliere budgetten -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
 17b Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (structureel) 32.000 32.000 0 0
 23a Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte 8.000 8.000 8.000 8.000
Kapitaallasten van investeringen:
 23 Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven 0 49.409 48.260 47.114
 23 Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei 0 0 0 11.046
Totaal 458.640 361.809 280.660 290.560
Specificatie investeringen programma 6 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 23 Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven 475.000 0 0 0
 23 Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei 0 84.000 0 0
Totaal 475.000 84.000 0 0

3a. Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind
De kosten voor de pijler ouder en kind binnen het preventieplan bestaat uit meerdere zaken. Er wordt een ouder- coördinator mogelijk gemaakt die zorg draagt zorg voor de werving, selectie en training van ouders - vrijwilligers. Ook helpt de coördinator de ouders- vrijwilligers met het organiseren van, ouderlijn en ouderbijeenkomsten. Daarnaast zorgt de coördinator voor een goed netwerkrelatie met partners. De coördinator draagt zorg voor input voor de
website (de lokale content). Tot slot zorgt de coördinator voor de organisatie van de voorlichtingslessen op de middelbare scholen. Naast de coördinator, worden met de middelen ook de bijeenkomsten voor ouders bekostigd: inhoudelijk en facilitair. De totale kosten zijn hoger dan 48.000 euro. Het project wordt mogelijk gemaakt door dat sponsoren de overige kosten dragen.


5a. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Gemeenten hebben een wettelijke taak in het kader van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Dit betekent dat wij een subsidierelatie onderhouden met de organisaties Zuidzorg en Zorgboog voor de uitvoering van die taken (basistakenpakket). De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal kinderen in het betreffende peiljaar. Extra middelen zijn nodig wegens een stijging van het aantal 0-4 jarigen in Mierlo: van 371 (2017) naar 429 (2018). Dit betreft dus 58 kinderen meer.

6b. Ontwikkelingen Beschermd Wonen
Volgens de huidige planning wordt Beschermd Wonen per 1 januari 2020 gedecentraliseerd. Met deze nieuwe taak krijgen wij de verantwoordelijkheid voor een nieuwe doelgroep. Een aantal voorzieningen is reeds lokaal of in de regio aanwezig maar de decentralisatie biedt ons een kans om onze lokale voorzieningen nog beter te organiseren. De inschatting is dat de rijksmiddelen niet voldoende zijn om de realisatie van deze voorzieningen te kunnen bekostigen, daarom stellen wij voor dat dit bedrag wordt opgenomen in de begroting vanaf 2020.

8.a Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel)
Een structurele uitbreiding van het CMD wordt voorgesteld en is nodig voor de volgende functies:

  • 1,8 fte klantadviseur jeugd en zorg
  • 0,9 fte medewerker administratieve ondersteuning

8.b Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel)
Op 19 juni 2018 heeft het college ingestemd met een formatie uitbreiding van 0,75 fte (juridisch medewerker) voor het team Voorzieningen van het CMD. Voor 2019 en verder wordt deze hierbij in de begroting 2019-2022 meegenomen.

8.c Dekking extra formatie uit bestaande budgetten
Een deel van het budget Jeugdbeleid CMD wordt ingezet voor dekking van een deel van deformatie uitbreidingen.

8.d Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel)
In 2019 wordt zoveel mogelijk de benodigde formatie CMD tijdelijk ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de businesscase. Hiermee kunnen de volgende functies worden ingevuld.

  • 0,9 fte preventiemedewerker
  • 0,7 fte medewerker ondersteuning
  • 1,8 fte medewerker administratieve ondersteuning

13b. Kosten regionale inkooporganisatie
Het is onduidelijk hoeveel deze inkoopstructuur exact gaat kosten. Daarom stellen wij voor uit te gaan van 2,5% van de begrote zorgkosten voor Jeugd en Wmo die via deze structuur ingekocht worden. Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag dat gemeenten nu via een dienstverleningsovereenkomst betalen aan Eindhoven minus de gelden die wij nu hiervoor betalen aan de regio 21voordejeugd.

17b. Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (structureel)
Met vertrek van medewerkers zijn taken op het gebied van subsidies die voorheen door een medewerker in schaal 9 werden uitgevoerd, overgenomen door beleidsmedewerkers. Daardoor loopt hun takenpakket over en wordt niet voldaan aan de termijnen. Om de werkzaamheden voorlopig goed te beleggen en onze dienstverlening op dit vlak op orde te krijgen, stellen wij een formatieve uitbreiding van 20 uur extra voor. Daarmee kunnen subsidieaanvragen tijdig worden afgehandeld.

23a. Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte
Wij stellen voor middelen beschikbaar te stellen die gebruikt kunnen worden voor de aanleg van sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Deze worden dan toegevoegd aan de middelen voor breedtesport.

23. Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven
De velden zijn over hun vervangingsdatum heen. Uitstel is niet meer aan de orde. Om de kwaliteit op het afgesproken niveau te houden dient de vervanging in 2019 te gebeuren en stellen wij u voor deze middelen beschikbaar te stellen.