Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. 1. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.
2. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling.
3. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. 4. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. 5. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.
6. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.
7. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. 8. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.
9. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding" N.v.t 16 april 2012 N.v.t.
Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid 2017-2018 10 juli 2017 N.v.t.
Het Vertrouwensexperiment regelarme bijstand 2018-2019 28 mei 2018 N.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.

Doelstellingen

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.

Doelstellingen

In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.

Doelstellingen

Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 14.304 13.499 13.235 13.235 13.235 13.235
6.4 Begeleide participatie 1.766 1.396 1.289 1.406 1.525 1.525
6.5 Arbeidsparticipatie 1.784 1.830 1.669 1.592 1.592 1.592
Totaal Lasten 17.855 16.725 16.193 16.233 16.352 16.352
Baten
0.10 Mutaties reserves 2 292 77 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 10.818 9.780 9.780 9.780 9.780 9.780
6.5 Arbeidsparticipatie 90 0 0 0 0 0
Totaal Baten 10.909 10.073 9.857 9.780 9.780 9.780

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 5 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 11.b Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte) 56.400 56.400 0 0
Totaal 56.400 56.400 0 0

11b. Extra formatie vergunninghouders CMD
In 2017 en 2018 heeft onze gemeente een verbeterslag gemaakt als het gaat om de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Deze werd ingegeven door een wijziging van de Wet Inburgering. Hier was een eenmalige bijdrage vanuit het Rijk en een verhoging van de structurele middelen aan gekoppeld. Deze middelen zijn met het raadsvoorstel van december 2017 bestemd voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders.
De incidentele middelen zijn nu ten einde. Daarom stellen wij voor een budget beschikbaar te stellen voor de invulling van 1,0 fte voor de taken zoals verwoord onder 9 t/m 11. Deze taken worden uit gevoerd door en klantadviseur van het CMD met als aandachtsveld "vergunninghouders".