Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s): Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. 1.     Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.
2.     Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.
3.     Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.
4.     Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.
5.     Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. 6.     Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. 7.     Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren.
8.     Voorkomen van overlast door jeugdigen.
9.     Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. 10.  Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.
11.  Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.
12.  Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Algemeen Jeugdbeleid N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Nota “Ik ben de toekomst” Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015 7 december 2010 N.v.t.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2015-2020 30 mei 2016
Nota Passend Onderwijs N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Speelruimteplan 2019-2023 43435

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

Doelstellingen

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 620 728 748 1.023 1.043 1.043
4.1 Openbaar basisonderwijs 69 14 36 36 36 36
4.2 Onderwijshuisvesting 1.658 1.507 3.289 1.612 1.983 2.519
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.893 1.989 2.323 2.395 2.506 2.598
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.824 10.223 9.266 9.119 9.083 9.083
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 733 756 761 761 761 761
7.1 Volksgezondheid 1.189 1.326 1.455 1.472 1.485 1.499
Totaal Lasten 15.986 16.543 17.878 16.417 16.897 17.540
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.625 808 193 328 761 761
4.2 Onderwijshuisvesting 57 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 425 410 531 624 717 810
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 575 0 0 0 0
Totaal Baten 2.107 1.793 724 952 1.477 1.570

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 7 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 1a OAB/VVE (onderwijsachterstandenbeleid / voor- en vroegschoolse educatie) 120.211 212.961 305.711 398.461
 1b Ontvangen bijdrage OAB / VVE vanuit het Rijk -120.211 -212.961 -305.711 -398.461
 3a Onderwijs Leerpakket (aanvraag schoolbestuur PlatOO) 44.000 0 0 0
12a Organisatiekosten bibliotheek taalhuis/taalpunt 24.800 24.800 24.800 24.800
Totaal 68.800 24.800 24.800 24.800

1a en b. OAB/VVE
Vanuit het Rijk worden extra middelen ontvangen voor Onderwijs-achterstandenbeleid (OAB) en Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE). Deze middelen worden budgettair neutraal verwerkt doordat ze worden ingezet binnen de voorschoolse ontwikkelrichting. De extra middelen worden over meerdere jaren verspreid. Het totaal komt in 2022 uit op 723.000 euro. De verdeling van de extra middelen in de voorliggende jaren is nog niet helemaal zeker. Als dit bijstelling vereist, dan zal dit via de tussentijdse rapportage inzichtelijk worden gemaakt.

3a. Onderwijs Leerpakket
Schoolbestuur PlatOO heeft voor basisschool 't Schrijverke een aanvraag ingediend in het kader van een onderwijs leerpakket. Dit betreft meubilair.

12a. Organisatiekosten bibliotheek taalhuis/taalpunt
De bekostiging van de taalcursussen en de toeleiding daartoe worden betaald via de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) die door de gemeente Helmond voor onze regio beheerd worden. Wij stellen voor het taalhuis/taalpunt te faciliteren door budget beschikbaar te stellen voor de bijkomende organisatorische kosten voor huisvesting en personeelskosten van een coördinator die de afgelopen tijd door de Bibliotheek Dommeldal zijn gedragen. Dit budget wordt als gemeentelijke subsidie toegevoegd aan het budget van de bibliotheek. Hiervoor dient een structurele oplossing geboden te worden. Door de gemeenten Son en Breugel en Nuenen wordt hierin voor hun deel al voorzien.